ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[ Code : XIN01 ] ทัวร์ซินเจียง คานาสือ อูรูมูฉี ทะเลทรายไป๋ซาซาน แพะเมืองพี ธารห้าสี ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสี 9 วัน 8 คืน

ทัวร์ซินเจียง คานาสือ อูรูมูฉี ทะเลทรายไป๋ซาซาน แพะเมืองพี ธารห้าสี


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ... ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
ผู้ใหญ่ ท่านละ 67,900 บาท
เด็กใช้เตียง ท่านละ 66,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง ท่านละ 65,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000.- บาท

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุรวรรณภูมิ – เช็คอิน

23.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8-9 เคาน์เตอร์  สายการบิน  HAINAN  AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – อูรูมูฉี

01.40 น. ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน HAINAN  AIRLINES เที่ยวบินที่  HU 7996
06.45 น. ถึง สนามบินนครปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองปักกิ่ง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงคะ) นำท่านรับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 1)  จากนั้นนำท่านไปเที่ยวตลาดรัสเซีย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.00 น. เช็คอินที่เค้าเตอร์สายการบิน  HAINAN AIRLINES  เตรียมตัวเดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี  มื้อกลางวันนี้รับ แฮมเบอร์เกอร์ท่านละ 1 ชุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางต่อไปยังอูรูมูฉี
13.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองอูรูมูฉีเที่ยวบิน HU7145  (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที)
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินอูรูมูฉี  นำท่านเดินทางสู่เมือง อูรูมูฉี  ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซินเจียง เป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MIDONG  INTERNATIONAL Hotel  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

อูรูมูฉี –เมือง Fu Yun –  อุทยานเค่อเคอะทั่วไห่

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมือง Fu  Yun
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเค่อเคอะทั่วไห่ – ชมทะเลทราย เค่อเคอะทั่วไห่ (รวมรถรางในอุทยาน)  อดีตเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศจีนในหุบเขาอัลไต ถิ่นที่อยู่ของคนไทยในอดีต   รัฐบาลจีนในสมัยประธานเหมา      ได้ใช้เหมืองทองคำแห่งนี้ชดใช้ค่าอาวุธให้กับรัสเซียเป็นจำนวน 40%    จากเหมืองทองคำนี้  ในปัจจุบันนี้กลายเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีอากาศที่บริสุทธิ์ใต้หุบเขาอัลไต
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ โรงแรม  YUN DE HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่

ปู้เอ่นจิน – วู๋ไฉ่ทัน (ธารห้าสี)

เช้า. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิน  วันนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะ ระยะทาง 780 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวสวยๆ ตลอดการเดินทาง นำท่านเดินทางต่อผ่านชม ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ซึ่งเป็นทะเลทรายสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นป๋ายหยางซึ่งเป็นต้นที่ได้รับการขนานนามว่าผู้พิทักษ์แห่งทะเลทรายสลับไปกับทิวเขาสีเหลืองทองที่ต้องแสงแดดดูคล้ายกับภาพวาดในจินตนาการ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม ภูเขาห้าสี  ซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดจากการสึกกร่อน ที่เกิดจากลม น้ำ มีสีต่างๆ ยามต้องแสงจะเห็นเป็นสีต่างๆสวยงาม
บ่ายแก่ นำท่านเดินทางไปชมธารห้าสี หรือ วู๋ไฉ่ทัน ยามเย็นโดนแสงงามจับใจ  จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรม YOUYI FENG HOTEL  ระดับ 4 ดาว  หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

ปู้เอ่อจิน – ทะเลทรายไป๋ซาซาน – อุทยานไป๋หาปา(หมู่บ้านชนเผ่า) หุบเหวเจียเติง – คานาสือ

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8 ) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางชม ทะเลทรายไป๋ซาซาน จากนั้นเดินทางต่ออุทยานไป๋หาปา (รวมรถรางในอุทยาน) เที่ยวชมหมู่บ้านชนเผ่า  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 9) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อผ่านหุบเหวเจียเติง  สู่ คานาสือ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Hongfu Lake Kanas Resort ระดับ 4 ดาว

วันที่หก

คานาสือ – ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์  – ทะเลสาบเทวดา –ศาลาชมปลา – ล่องทะเลสาบคานาสือ 

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 11)  นำท่านเดินทางสู่อุทยานคานาสือ ถึงอุทยานเปลี่ยนเป็นรถโดยสารของอุทยาน  นำท่านเที่ยวชมทะเลสาบมังกรหลับ   บรรยากาศสวยงามมากพร้อมบรรยากาศป่าเปลี่ยนสี จากนั้นนำท่านไปชมทะเลสาบวงพระจันทร์  และ ทะเลสาบเทวดา ตามลำดับ

เที่ยง.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมจุดชมวิวศาลาชมปลา ได้เห็นป่าเปลี่ยนสีในมุมสูงและทะเลสาบคานาสือ สี ฟ้าเขียว ในมุมสูง  จากนั้นช่วงบ่ายนำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรม  Hongfu Lake Kanas Resort  ระดับ 4 ดาว

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

คานาสือ – ทะเลทรายไป๋ซาซาน - เมืองปีศาจ – แพะเมืองผี – บ่อน้ำมันดำ – คาลามาอี้

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 14)  หลังอาหารเช้าได้เวลาอำลา      คานาสือ ระหว่างทางนำท่านแวะชมทะเลทรายไป๋ซาซาน สนุกกับการนั่งรถเที่ยวทะเลทราย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิน    และเตรียมเดินทางต่อมายังเมืองปีศาจ (Ghost Town) หรือ แพะเมืองผี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองปู้เอ่อจิน (มื้อที่ 15)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปีศาจ (Ghost town) นำท่านชม แพะเมืองผี   ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ หนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาลามาอี้ เมืองแห่งบ่อน้ำมัน ก่อนเข้าที่พักนำท่าน ชมบ่อน้ำมันดำ บ่อแรก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 16) หลังอาหารอิสระพักผ่อน ที่โรงแรม BODA  YINDU  HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

คาลามาอี้ – อูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – ชมโชว์ระบำซินเจียง 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 17)  หลังอาหารนำท่านอำลาคาลามาอี้เดินทางสู่อูรูมูฉี (ระยะทาง 400 กิโลเมตร)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่าน เดินทางชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวตลาดต้าปาจา ของที่ระลึกมากมาย เช่นมีดเหล็กซินเจียง เสื้อผ้า ผลไม้แห้ง ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 19) พร้อมดูโชว์ระบำซินเจียง  จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ โรงแรม  MIDONG INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่เก้า

ทูรูฟาน – ภูเขาเปลวไฟ –สวนองุ่น - กลับอูลูมูฉี 

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 20)    หลังอาหารนำท่านเดินมายัง      เมืองทูรูฟาน"แอ่งกระทะทูรูฟาน" ของ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นท้องที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศต่ำที่สุดของประเทศจีน คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 158 เมตร พร้อมกันนั้นก็เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศร้อนที่สุดของจีน จึงได้รับสมญานามว่า “แดนไฟ” แอ่งกระทะนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วย องุ่น แตงโมและผลไม้อื่นๆ นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าเจียวเหอ เป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ของนานาชาติกับจีนโบราณที่ร่วมกันบุกเบิกและก่อสร้างซินเจียง เป็นวิหารวัฒนธรรมโบราณที่ล้ำค่า จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ฝอเยียนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ” ซึ่งเป็นสถานที่รู้จักกันดีในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิงเพื่อให้พระถังซำจั่งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวเพลิงนี้มีลักษณะเป็นหินสีอิฐทั้งภูเขาไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย ซึ้งถ้ามองจากที่ไกล ๆ จะเห็นเป็นเพลิงสีแดงคล้ายไฟลุกไหม้ จากนั้นนำท่านชม “ เซียนฝอต้งหรือถ้ำพระพันองค์ ” ซึ่งเป็นมรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลกประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยกว่า 490 ถ้ำ ซึ่งเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วนสีที่งดงามวิจิตรตระการตามีมากถึง 45,000 ตร.ม. รูปปั้นกว่า 2,000 องค์ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21)     หลังอาหารนำท่านชม ชมสวนองุ่น ที่เมืองทูรูฟาน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับอูรูมูฉี
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 22) จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ โรงแรม  MIDONG INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สิบ

ช็อปปิ้ง - อูรูมูฉี – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 23)   หลังอาหารนำท่านช็อปปิ้ง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักกิ่ง ด้วยเที่ยวบิน HU7246  (บนเครื่องมีอาหารบริการ)
16.25 น. เดินทางสนามบินเมืองปักกิ่ง  จากนั้นนำท่านต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ
20.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน HU7995   (20.25-00.40)
00.40 น. (+ 1 วัน) 22 ก.ย. 57 : เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10-15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-   ค่าทำวีซ่าประเทศจีน
-   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
-   ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศรวมจำนวน 4 ครั้ง  สายการบินHainan Airlines  จาก  กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง , ปักกิ่ง-อูรูมูฉี ,  อูรูมูฉี-ปักกิ่ง , ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
-  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-  ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง  , บริการน้ำดื่มบนรถ
-  ค่าโรงแรมที่พัก  โรงแรมระดับ  4  ดาว  จำนวน  8  คืน
-  ค่ารถโค้ชปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง
-  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
-  ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-     ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
-     ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถอย่างน้อย วันละ 10 หยวน / คน วันละ   20 หยวน รวม 9 วัน 180 หยวน และ หัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 10 วัน ท่านละ 500 บาท ถือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ค่ะ

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด
  • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1000 บาท 

1.  แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์   สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง     
2.  วางมัดจำท่านละ 10,000  บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด  
พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์  / แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์   :  02-175-3251 (อัตโนมัติ)

การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

หลักฐานสำหรับผู้ถือ passport  ไทยในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. passport เล่มจริงที่มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังถูกระเบียบ ขาว หรือ ฟ้า) รูปถ่ายที่ ส่วนชุดราชการใช้ไม่ได้นะคะ     
3. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามเอกสารแนบ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
- กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) และ นักศึกษา ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน
3.1  ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
4. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท
-เอกสารที่ต้องเตรียม 
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก    อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
    3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
  • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
  • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
  • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

    • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1000 บาท
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

.

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2554
ทริปถ่ายภาพ ซินเจียง คานาสือ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2554 โดย พี่แพะ ทริปดีดี ดอทคอม


ภาพจากทริปปี 2553
ทริปสำรวจ ซินเจียง คานาสือ 19-26 กันยายน 2553 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! ดูข้อมูลท่ิองเที่้ยวและรูปสวยๆจากคานาสือ

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593