ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : RAJ04-11D10N] ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย
เมืองมันดาวา เมืองนาวาครห์ เมืองพุชการ์ ชมเมืองแห่งสีสรร นครสี่สี
จัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระ - นครสีชมพู , บิคาเนอร์ , จัยแซลเมียร์ - นครสีทอง
จ๊อดปูร์ – นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ เมืองอุทัยปุระ นครสีขาว
11 วัน 10 คืน เดินทางโดยสายการบิน Jet Airways


อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง
4 - 14 ธันวาคม 2557
ผู้ใหญ่ท่านละ 59,900 บาท

* สุดพิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

** พิเศษ ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย

** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม เช่น ปลาสลิด น้ำพริกกะปิ ปลาหวานทอด อาหารยำ ต้มโคล้งปลากรอบ ต้มยำ แกงส้ม ไข่เค็ม หมูหยอง ปลากรอบ กุนเชียง ยำปลากระป๋อง ยำวุ้นเส้น ปลาข้างเหลืองทอด ผักกาดดอง น้ำพริกนรกต่างๆ พริกน้ำปลา ฯลฯ    รวมทั้งเครื่องดื่ม กาแฟ โอวันติล น้ำมะตูม น้ำเก็กหวย น้ำขิง เป็นต้น   

** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                  

** พิเศษ ** บริการอาหารว่างทุกวันระหว่างเดินทาง   

** พิเศษ ** แถมหมวกแก๊ปสีสันสดใส                  

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เดลี

9W 63

09.00

11.55

วันที่ 11

เดลี – กรุงเทพฯ

9W 64

13.00

18.35

 

วันที่หนึ่ง

 กรุงเทพ  เดลี   เมืองมันดาวา

06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง ให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่อง)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดย JET AIRWAYS   เที่ยวบินที่ 9W 63 (ใช้เวลาบินประมาณ 4  ชั่วโมง บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
11.55 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลี   ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองมันดาวาเป็นที่ตั้งของฮาเวลีที่ตกแต่งด้วยภาพเขียนสีที่งดงามของราชสถานและคฤหาสน์หลายแห่งอยู่ในสภาพสมบรูณ์แต่ละหลังมีเอกลักษณ์ที่งดงามด้วยการแกะสลักด้วยความอ่อนช้อย  ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 – 7  ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)

วันที่สอง

เมืองมันดาวา  เมืองนาวาครห์    เมืองบิคาเนอร์

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมฮาเวลีที่เมืองนาวัลครห์ ตั้งอยู่ในเขต เสขาวาตี เป็นที่รู้จักในภาพสีเฟรสโก้จึงถูกขนานนามเรียกว่าเป็นหอศิลป์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพราะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อของเขตนี้เรียกว่า ฮาเวลี (Haveli) เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่มีกระจายทั่วทั้งเขตมีจำนวนรวมกันเป็นหมื่นๆ หลังแต่ละหลังมีภาพจิตกรรมทั้งด้านในและด้านนอก วาดด้วยสีสันและลวดลายที่งดงามมาก ทั้งยังตกแต่งด้วยงานปูนปั้น งานแกะสลักหินและไม้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง บิคาเนอร์ (Bikaner) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ในสมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่งของเมือง Mawar Land of the Dead ซึ่งเป็นเส้นทางที่พ่อค้าใช้การเดินทางสัญจรไปมา และได้มีกลุ่มโจรยึดครองหลายจุด เจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) ได้เดินทางไปต่อสู้กับกลุ่มโจร
เย็น นำท่านเข้าที่พัก ที่โรงแรม Heritage Resort  รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย   พักโรงแรม Heritage Resort หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

เมืองบิคาเนอร์  ป้อมจูนาการ์  เมืองจัยแซลเมอร์  นครสีทอง

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) วังมหาราชาที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 โดย ราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู้กับชนพื้นเมือง ภายในป้อมใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, Phool Mahal, Karan Mahal และ Anoop Mahal หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Ganga Golden Jubilee
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมอร์(Jaisalmer) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายทาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ส่วนใหญ่ก่อสร้างจากทรายสีเหลือง เมื่อยามต้องแสงจึงเห็นเป็นสีทองอร่าม
เย็น รับประทานอาหารอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย เข้าพักที่โรงแรม Fort Rajwada  หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่

เมืองจัยแซลเมอร์   ทะเลสาบกาดซิซาร์  ป้อมจัยแซลเมอร์  ขี่อูฐชมทะเลทรายทาร์

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)  หลังอาหารออกเดินทางชมหลังอาหารออกเดินทางชมทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสท่ามกลางทะเลสร้างโดยมหาราชา วาลกาดซี ราว ค.ศ.ที่ 14  สมควรแก่เวลานำท่านชม  ป้อมจัยแซลเมอร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ามกลางทะเลสาบ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal เมื่อปี ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ เป็นป้อมที่สองของรัฐราชาสถาน ภายในมีบ้านพักของชาวบ้านที่พำนักมานานหลายร้อยปี  ปัจจุบันยังมีประชาชนอาศัยอยู่มากมายไม่ต่ำกว่า ห้าพันคน  ท่านจะได้ได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดี หลังแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli สูง 5 ชั้น สร้างปี ค.ศ. ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก และอีกหลังคือ Patwon Ki Haveli ซึ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 10)  ช่วงบ่ายอิสระให้ท่านได้พักผ่อน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปขี่อูฐที่ทะเลทรายทาร์  ชม Sam Sand Dunes และพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งห่างจากตัวเมืองไป 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที  ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปที่ทะเลทรายทาร์ และ ชมแซมแซนดูน คือช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น หรือ ช่วงเย็นช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ก็ได้น่ะ ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีแสงเหมาะกับการถ่ายภาพ
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่โรงแรม  Fort Rajwada Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีห้า

เมืองจัยแซลเมียร์  เมืองจ๊อดปูร์  นครสีฟ้า

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหาร  นำท่านออกเดินทางสู่เมือง จ๊อดปูร์ (Jodhpur) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เป็นเมืองโรแมนติกหรือเมือง โยธะปุระ นครนักรบ ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าน้ำทะเล ใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ตั้งโดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม  (มื้อที่ 13)  หลังอาหารนำท่านชม  ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีความยาวข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด เป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด สร้างอยู่บนเขาสูง 122 เมตรในปี ค.ศ. 1459 เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ภายในประดับตกแต่งด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องขนาดใหญ่หลายห้อง เช่น ตำหนัก Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal จากนั้นนำท่านชม วัด Chamunda Mataji สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปชม Jaswant Thada ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เป็นที่ฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh ที่สองและราชวงศ์

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Ranbanka Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก

เมืองจ๊อดปูร์  รานัคปูร์  วิหารเชนที่เมืองรานัคปูร์  อุไดปูร์

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารอำลาเมืองจ๊อดปูร์ เดินทางสู่เมืองอุไดปูร์   ใช้เวลาประมาณ  6-7 ชั่วโมง  นำท่านชมวิหารเชน ที่เมืองรานัคปูร์ เป็นวิหารของศาสนาเชน สร้างขึ้นโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อราว 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ เสาจำนวนถึง 1114 ต้น โดยเสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักอย่างงดงามมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 16) หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบยามเย็น มีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwas เป็นที่ตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใข้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และเกาะ  Jag Mandirสมควรแก่เวลาเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พักี

เย็น นำท่านเข้าพักที่โรงแรม ที่โรงแรม Hill Top  Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 17) ที่ห้องอาหาร  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

เมืองอุไดปูร์  เมืองพุชการ์

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)  หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ชม ซิตี้ พาเลซ (City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว มีส่วนหนึ่งจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชม สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับด้วยกระจกและแก้วหลากสี ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีค่า จากนั้นนำท่านชม ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ (Fateh Prakash Palace) ภายในเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีการแกะสลักสวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองพุชการ์  เมืองเกิดของ 1 ใน 3 มหาเทพในศาสนาฮินดู พระพรหม ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์แบบชนบทของดินแดนเมืองภารตะ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 20) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม  ระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

เมืองพุชการ์  นครสีชมพู หรือ เมืองจัยปูร์

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21)  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมเมืองพุชการ์ ถือเป็นสถานที่รวมจิตวิญญาณเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งจะเดินทางมาแสวงบุญ ที่ทะเลสาบพุชการ์เปรียบเหมือนการชำระล้างบาปที่แม่น้ำคงคาแม่น้ำที่เสด็จจากสวรรค์ ตำนานเชื่อกันว่าเมืองพุชการ์เป็นจุดที่พระพรหมทำดอกบัวร่วงลงมาบนพื้นโลก และกลายเป็นพระพรหมจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหม สู่เมืองจัยปูร์ หรือ นครสีชมพู
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุที่เรียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีที่กษัตริย์พอพระทัยมากและเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สั่งให้ประชาชนทาสีบ้านเรือนทุกหลังให้เป็นสีชมพูอมส้ม เพื่อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัยมากและถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษ  จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ ท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 23) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนที่โรงแรม Ramada Hotel  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่เก้า

เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู  พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท  ซิตี้พาเลซ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 24) หลังอาหารนำท่านชม พระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) โดยนั่งรถจีป ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์  ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุด (Rajput) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา มีทะเลสาบ Maota อยู่ข้างล่างแวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 25) ที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชมซิตี้พาเลซ (City Palace) ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุม 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของพระราชาแห่งเมืองจัยปูร์    ทางเข้าซิตี้พาเลซ มีหอดูดาว จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งเป็นหอดูดาวที่ใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด นาฬิกาแดด สูงถึง 28 เมตร จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 26) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนที่โรงแรม Ramada Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบ

เมืองจัยปูร์ เดลี

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 27) หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเดลี ด้วยระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 28) หลังอาหารนำท่าน ชม ประตูชัยอินเดีย อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี สวนสาธารณะกรีนปาร์ค    ชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย  นำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 29) ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน พักที่โรงแรม Country Inn  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่สิบเอ็ด

เดลี  กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 30) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
13.00 น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W64
18.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 - 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


ค่าบริการนี้รวม
  • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศเส้นทาง โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์
  • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 7 มกราคม 2555 
  • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
  • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและเนปาล
  • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  • แจกน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

  ค่าบริการนี้ ไม่รวม
   • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานบริการยกกระเป๋าวันละ  5 ดอลล่า รวม 11 วัน 55 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 550 บาทต่อท่าน
   • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
   • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี) • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
   • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
   • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
   • ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

   การเตรียมเอกสารการเดินทาง
   1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
   2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

   **แจ้งเพิ่มเติมจากทางสถานทูตอินเดีย**
   ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ายังประเทศอินเดียทุกท่านจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global Pvt.Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ซึ่งตึกดังกล่าวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) โดยทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดหมายท่านอีกครั้งก่อนการเดินทางมาแสดงตนที่สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย
   มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
   สถานทูตอินเดีย แผนกวีซ่า เบอร์ 02-664-1200

   3. เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 5-7 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
   - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
   - รูปถ่ายสีพื้นขาว  ขนาด 2 * 2 นิ้วเท่านั้น   โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ด้วยคะใช้จำนวน  2  รูป หากรูปไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า และ หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามที่บริษัทฯแจ้งไว้ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าทำรูปท่านละ 300 บาทเนื่องจากบริษัทฯต้องดำเนินการทำรูปด่วนให้ท่านใหม่เพื่อให้ทันต่อการยืนขอวีซ่า
   ตัวอย่างรูปทำวีซ่าอินเดีย

   รูปตัวอย่างทำวีซ่าอินเดีย

   4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

   5. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

    

   สถานฑูตอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
   1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
   2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
   3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
   4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

   กรุณาส่งเอกสารสำหรับทำวีซ่า หนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มาที่...
   กนกวรรณ โพธิ์นอก
   บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
   89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
   แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

   หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

   เงื่อนไข

   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
   - รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
   - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
   - บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ หากคณะเดินทาง 10 - 14 ท่าน แต่ไม่ถึง 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ทางบริษัทฯขอเก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

   - บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

   หมายเหตุ

   1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
   2. สายการบินอนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- วางมัดจำท่านละ 2,000.- บาท สำหรับทริปในประเทศ และจองทริปก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยรถยนต์ และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 10,000 สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยเครื่องบิน และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำ 100 % สำหรับท่านที่จองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

bay1.jpg

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 467-1-24276-3

tmb1.jpg

ธนาคารทหารไทย

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 230-2-37888-6

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail / msn : tripdeedee@gmail.com , ammarch09@hotmail.com
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2554

ทัวร์ราชาสถาน ทริปสำรวจ เมื่อวันที่ 19-27 ก.ค. 54 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวราชาสถานและรูปราชาสถานฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 8-16 เม.ย. 60 บิน TG : 28,000 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย 2559
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 10 คืน : 24 มี.ค. - 3 เม.ย. 60 / 5-15 เม.ย. 60 / 7-17 เม.ย. 60 : 67,900 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 11-17 เม.ย. 60 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน : 10-14 ก.พ.60 : 49,900 บาท // 12-16 เม.ย. 60 : 55,900 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 8 วัน 7 คืน : 6-13 เม.ย. 60 : 48,900 บาท ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน : 7-16 เม.ย. 60 : 59,000 บาท

ทัวร์เลห์ มะนาลี

ทัวรเลห์ มะนาลี ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 11-22 ส.ค. 60 : 58,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 1-9 พ.ค. 60 : 47,900 บาท // 8-16 ก.ค.60 : 49,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว : 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 60ราคา 20,999 บาท...

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593