ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : VN-9D8N] ทัวร์แกรนด์เวียดนาม ครบสูตร 9 วัน 8 คืน เวียดนามเหนือ กลาง ใต้


อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ฮานอย ฮาลอง (เวียดนามเหนือ)

04.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E พบกับเจ้าหน้าที่ ของ tripdeedee.com  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

06.45 น.

เหินฟ้าสู่ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700(สำหรับที่นั่งเราล็อคไว้ล่วงหน้า)

08.35 น. (เวลาท้องถิ่น)

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางด้วยรถปรับอากาศเที่ยวชม จัตุรัสบาดิ่นห์ (Badinh square)ซึ่งเป็นสถานที่ที่  โฮจินมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพอย่างกึกก้องต่อชาวเวียดนามหลังสงครามเดียนเบียนฟูที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานธิบดี บ้านพักของลุงโฮ บ้านหลังเล็กเรียบง่าย และตั้งอยู่อย่างสันโดษริมบ่อน้ำใสหลังทำเนียบประธานาธิบดีคือบ้านพักของโฮ จิมินห์ ที่ท่านเคยพำนักอยู่ที่นี่ในช่วงปี 1958-1969 ตัวบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของโฮจิมินห์สมัยเมื่อท่านเป็นผู้นำประเทศโฮจิมินห์ .เข้าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1985 - 1990 เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ออกแบบ และ สร้างโดยโชเวียต สัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง. ชมวัดเสาเดียว (One Pillar pagoda)วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ (มื้อที่ 1) ภัตตาคาร
13.30 น. เที่ยวชม วิหารวรรณกรรม และ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน  สร้างขื้นในปี ศ.ส. 1070 ในสมัยของพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ครึ่ง

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางชมตลาดกลางคืนแห่งเมืองฮาลอง นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว : Van  Hai  Hotel  หรือ  เทียบเท่า

วันที่สอง

ฮาลอง  ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์  ชมถ้ำนางฟ้า  ฮานอย   ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านเที่ยวท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ หรือ ถ้ำนางฟ้า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าฮาลองเที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) บนเรือ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย

บ่ายสาม

ถึงฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem lake) ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย โดยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต ได้นำดาบวิเศษซึ่งนำมาต่อสู้กับพวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้อิสระแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าหงอกเซิน (Ngoc Son temple)  หรือวัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ ชม เจดีย์พู่กัน และชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ มีเฉพาะในเวียตนามเท่านั้น แห่งเดียวในโลก

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)

ค่ำ ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว  CWD Hotel

วันที่สาม

กรุงฮานอย  เว้  (เวียดนามกลาง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) แบบกล่อง จากโรงแรมเนื่องจากต้องเดินทางสู่สนามบินแต่เช้าตรู่

06.10 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองดานังโดยสายการบินภายในประเทศเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1541 (06.10 -07.20)  หรือ เวลาใกล้เคียงกัน

07.20 น.

ถึงสนามบินเมืองเว้  นำท่านชม พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง  หลังจากนั้นนำท่านชมและเข้าขอพรที่ วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมู่ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  หลังอาหารนำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิ่งห์ KHAI DINH จากนั้นนำท่าน ช็อปปิ้งที่ตลาดดองบา
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ค่ำ

ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำเฮืองพร้อมฟังการบรรเลงดนตรี นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม New Star หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

เว้ ดานัง นั่งกระเช้าเขาบานาฮิลล์ ฮอยอัน เมืองโบราณฮอยอัน (เวียดนามกลาง)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง   โดยใช้เส้นทางด่วน ไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผักสวนผลไม้ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทะเล หาดลังโค (มื้อที่ 10)  จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่เขาบานาฮิลล์  ระหว่างทางผ่านป่าเขากว่า 20 ลูก ด้วยระยะทางไกลถึง 3 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชม วัดจีน linh ung (ลีงอึ้ง) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นกว่าพันปีจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จาม (Cham Museum)  แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หลังอาหารนำท่านชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bach Dang  หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองฮอยอัน

วันที่ห้า

ฮอยอัน  ดานัง  ดาลัด (เวียดนามใต้)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารเช้านำท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน นำท่าน  
ชมเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และ
สถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็น เมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชม
บ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่
สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนัก
เที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง นำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณสมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปีและช้อปปิ้งของฝากจากเมืองฮอยอันกันตามสบาย
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
14.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN1951 (14.30-15.50)
15.50 น. ถึงสนามบินดาลัด (ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม) เมืองดาลัด  เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศา  นำท่านเที่ยวชมบ้านศิลปะงานปักที่ Dalat XQ วัดมังกรหรือวัด Linh Phuoc
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 14) ณ ห้องอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mai  Vang  หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองดาลัด

วันที่หก

ดาลัด  ตลาดเช้า   สวนดอกไม้  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท  วัดตั๊กลัม  โบสถ์โนมัยเน เดอมารี หุบเขาแห่งความรัก(Love Valley)พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได๋  เขาลังเบียง

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
07.00 น. นำท่านเดินทางไปชมตลาดเช้าที่เมืองดาลัท  จากนั้นนำท่านไปชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้จากยุโรป นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัทในมุมสูง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดตั๊กลัม  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลัม  หรือ  เตวียนลาม   Tuyen Lam Lake   นำท่านชม โบสถ์โนมัยเน เดอ มารี หลังจากนั้นเข้าชมหุบเขาแห่งความรัก (Love valley)
12.00 น. รับประทานอาหารก ลางวัน (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านไปเยี่ยมชม พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิบ๋าวได๋   เที่ยวชมบ้านตุ๊กตา (Crazy House)    นำท่านชมน้ำตกที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท  โดยบันใดลื่นน้ำ  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมจุดชมวิวเขาลังเบียง  
เย็น รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 17)  ที่ดาลัท หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mai  Vang  หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองดาลัด

วันที่เจ็ด

ดาลัด มุยเน่  ทะเลทรายสีขาว(White Sand dune) ท่าเรือมุยเน่

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)   ออกเดินทางสู่มุยเน่ ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)    หลังอาหารนำท่านไปชมทะเลทรายสีขาว(White Sand dune) ห่างจากมุยเนไปประมาณ 25 กิโลเมตร    จากนั้นนำท่านไปชมท่าเรือมุยเน  ถ่ายรูปเรือกระด้ง เรือประมง  กันตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 20)  เข้าพักที่โรงแรม  Canary Resort  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่แปด

มุยเน่  ทะเลทรายสีแดง  ซุ่ยเทียน  โฮจิมินห์

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ทะเลทรายมุยเน สีแดง (Red Sand dune)  ซึ่งเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่สีแดง เม็ดทรายละเอียด เกิดและเปลี่ยนรูปร่างไปตามกระแสลมและกระแสน้ำ  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปเที่ยวชมซุ่ยเทียน หรือ แคนยอนเมืองมุยเน(Fairy Stream) ซึ่งต้องเดินลุยน้ำระดับประมาณข้อเท้า  แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น  และสวมกางเกงขาสั้นหรือแบบที่พับขากางเกงได้ง่าย
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22)   หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี้คือ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่คู่บ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันที่นี่  และที่ทำการกรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานปกติ ผ่านชมศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ ลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา  และ ฝรั่งเศสและทำการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 23)  บนเรือพร้อมล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อนชมเมืองโฮจิมินห์  หลังอาหารนำท่านพักผ่อนที่โรงแรม Lan Lan หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่เก้า

โฮจิมินห์  ตลาดเบนทาน  สนามบินโฮจิมินห์  กรุงเทพฯ

07.00 น

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 24) หลังอาหาร นำท่านเดินทางชมอุโมงค์กูจี  ที่มั่นหลักและที่มั่นสุดท้ายของทหารเวียดกง ซึ่งเป็นกองกำลังของเวียตนามใต้ที่ไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาล โดยได้รับการจัดตั้งก่อสร้างขึ้นโดยคอมมิวนิสต์เวียตนามเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสู้รบในสมรภูมิเวียตนามใต้ การขยายกำลังของเวียดกงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  อุโมงค์กูจีเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ที่พวก เวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดิน ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกสิ่งที่หนึ่งที่ทำห้กองกำลัง  เวียดกงชนะในการรบ สำหรับโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร โดยมีถึง 3 ชั้นลึกลงไปตั้งแต่ 3 -10 เมตร  ปัจจุบันทางการได้ขยายให้กว้างและใหญ่ขึ้นสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หากมาเวียดนามใต้แล้วไม่ได้มาที่อุโมงค์กูจีแล้วก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงเวียดนามใต้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 25) หลังอาหารนำท่าน  ช็อปปิ้งตลาดเบนทาน

13.00 น.

อสิระให้ท่านได้เดินช็อปปิ้งที่ตลาดเบนทาน

15.00 น.

เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิต เช็คอินและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

17.00 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3725

19.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
  3. ใช้เงินด่อง โดยนำ US Dollar ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินด่องได้ที่สนามบินโฮจิมินห์ เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแลกไปสัก 1,500 - 4,000 บาทก็เพียงพอต่อการใช้ช็อปปิ้ง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็ก อายุต่ำกว่า 11 ปี
พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน

เด็ก อายุต่ำกว่า 11
พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน

35,900 บาท

35,900  บาท

ไม่เสริมเตียง   34,900    บาท

 

 

หากเสริมเตียง  35,400    บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  5,000  บาท

หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ


อัตราค่าบริการแพคแกจทัวร์ กรณีที่มีตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศแล้ว

อัตราค่าบริการแพคแกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

จำนวน

2-3

4-6

7-9

10-14

15-19

20-29

30 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการ

-

36,900

30,900

27,900

26,900

25,900

24,900

ต้องการพักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ  4,500  บาท

หมายเหตุ  15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย

หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ

ค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย // โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ สายการบินแอร์เอเชีย
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างเมือง 3 ไฟล์ท
- ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่ารถบัส หรือ รถมินิบัส หรือ รถตู้ ปรับอากาศ แล้วแต่ขนาดกรุ๊ปทัวร์
- ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าอาหารหลักครบทุกมื้อตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
- ไกด์คนไทยเดินทางไปด้วยกรณีกรุ๊ปตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
- ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน จำนวนกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 3 USD ทิปรวม 9 วัน 27 USD ถือเป็นสินน้ำใจและหลักสากลที่ถือปฏิบัติทั่วไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานคะ)

การเตรียมเอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593