ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KM6D5N] ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค 6 คืน 5 วัน เดินทางโดยแอร์อินเดีย

แคชเมียร์ สวิสเซอร์แลนด์ แดนภารตะ สวรรค์บนดินของนักเดินทาง
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ นอนบ้านเรือท่ามกลางทะเลสาบ นกน้ำนานาพันธุ์ โอบล้อมด้วยภูเขาอันงดงาม
6 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง : 2-7 เมษายน 2557
ผู้ใหญ่ ท่านละ 39,900 บาท
เด็ก ท่านละ 38,900 บาท อายุต่ำกว่า 11 ปี และพักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน
เด็ก ท่านละ 37,900 บาท อายุต่ำกว่า 11 ปี และพักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท

พิเศษ !!! เสริมอาหารไทยทุกมื้อ พร้อมขนมว่างทุกวัน

** อาหารเช้า บริการเสริม : กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อ
** อาหารกลางวัน / เย็น : น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น

พิเศษ !!! ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ ใน เดลี
พิเศษ !!! ค่าขี่ม้าที่พาฮาลแกม
พิเศษ !!! Mc Donald's คนละ 1 ชุด ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ

ตารางเวลาบินสายการบิน แอร์อินเดีย

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เดลี

AI 333

08.50

12.05

วันที่ 2

เดลี-ศรีนาการ์

AI 866

12.05

13.30

วันที่ 5

ศรีนาการ์-เดลี

AI 659

14.15

15.45

วันที่ 6

เดลี-กรุงเทพฯ

AI 332

13.25

19.20

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ เดลี

06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 10  แถว W สายการบินแอร์อินเดีย
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย  โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 333  (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
12.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ชมวัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มัก ประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู  ชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ นำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่โรงแรม Hotel Country Inn หรือ เทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง

เดลี  ศรีนาคา  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 3) หลังอาหารเช้านำท่านชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ  ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปยังเมืองศรีนาคา

12.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองศรีนาคา โดยสายการ AIR INDIAN  เที่ยวบินที่ AI 866 ใช้เวลาบินประมาณ 1.55 ชั่วโมง เมืองศรีนาคาเมืองหลวงของแคว้นแจมมูและแคชมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่ความสูงราว 1700 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  เป็นเมืองแห่งทะเลสาบทางน้ำ (Dal Lake)
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา  แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต หากเป็นช่วงฤดูร้อนที่สวนชาลิมาร์แห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้ผลิดอกออกมาให้ชมมากมายหลากสีสีน   มีต้นเมเปิ้ล ซึ่งใบจะมีขนาดใหญ่ต้นไม้ในสวนแห่งนี้ มีขนาดใหญ่มากบางต้นมีอายุกว่า 300-400 ปี จากนั้นนำชม สวนนิชาน ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล  มีภูเขาซาร์บาวาล ตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน และชาวแคชเมียร์ที่มักใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ พบปะ พูดคุย  ปิคนิคทานอาหารเย็นกันที่สวนแห่งนี้  สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินที่เรือบ้าน ( house boat ) ที่พักหรูหราระดับ Deluxe
19.00

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยที่  บ้านเรือ Deluxe House Boat

วันที่สาม

ศรีนาคา  กุลมาร์ค  ศรีนาคา

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องรับประทานอาหารที่บ้านเรือ   หลังอาหารเช้าออกเดินทางโดยรถจีป แวะเที่ยวชม ทุ่งทิวลิปหลากสีสัน อิสระกับการถ่ายภาพ จากนั้นเดินทางสู่ กุลมาร์ค  ซึ่งห่างจากศรีนาคาราว 56 กิโลเมตร  ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงามมากค่ะ  เทือกเขากุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สำหรับเล่นสกี  และในฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก  2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล  รอบๆ ทิวทัศน์และต้นสนที่สวยงามมาก   นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดลา รวมอยู่ในค่าทัวร์) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในข้างล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองแจมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน ถ่ายภาพคู่กับภูเขาหิมะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส (สำหรับท่านที่ต้องการพิชิตยอดเขากุลมาร์คที่สูงขึ้นไปอีก สามารถซื้อบัตรกอนโดลาสำหรับเฟส 2 ได้ ราคาประมาณ 500 รูปี/ท่าน ( ไม่รวมในค่าทัวร์ค่ะ)  ให้อิสระท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา หิมาลัย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)   หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับศรีนาคา  ก่อนเข้าที่พักนำท่านชมจามามัสยิด  เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล และ จากนั้นนำท่านชมมัสยิดดัสเกียร์ เป็นมัสยิดสีเขียว สร้างเพื่อระลึกถึงและเคารพบูชานักบวชชาวมุสลิมที่ชื่อ เปอร์ ดัสเกียร์ ภายในตกแต่งด้วยเปเปอร์ มาเช่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่บ้านเรือ (มื้อที่ 8)   รับประทานอาหารเย็นที่บ้านเรือ (มื้อที่ 8) บนเรือมักจะมีพ่อค้านำสินค้ามาขายแวะเวียนมายามท่านว่าง หากสนใจก็ดูและต่อรองราคาได้อย่างสนุกสนานค่ะ จากนั้นอิสระ พักผ่อนที่ บ้านเรือ Deluxe House Boat

วันที่สี่

ศรีนาคา   โซนามาร์ค   ศรีนาคา

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่บ้านเรือ (มื้อที่ 9)

08.00 น.

ออกเดินทางไปยังจุดหมายของวันนี้คือโซนามาร์ค  เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่ลาดักห์   อยู่ห่างจากศรีนาคา ราว 90 กิโลเมตร ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายไหม ระหว่างทางจะพบป่าวอลนัทต้นขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายมากมาย ระหว่างสองข้างทาง และเราจะพบภูเขาหิมะขนาดใหญ่และมีรูปร่างสวยงามแปลกตา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังอาหารกลางวัน นำท่านชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวและมีลำธารระหว่างทางที่ไหลมาจากภูเขา หากต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ มีม้าไว้บริการสำหรับขี่ชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 12 USD) ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับศรีนาคา

13.00 น.

เดินทางกลับศรีนาคา ก่อนเข้าที่พักนำท่านชมจามามัสยิด เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล และ จากนั้นนำท่านชมมัสยิดเขียว สร้างเพื่อระลึกถึงและเคารพบูชานักบวชชาวมุสลิมที่ชื่อ ชามฮามดาม เป็นมัสยิดแห่งแรกในแคชเมียร์ ภายในตกแต่งด้วยเปเปอร์ มาเช่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารเรือ (มื้อที่ 11) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ บ้านเรือ Deluxe House Boat

วันที่ห้า

ตลาดน้ำยามเช้า ศรีนาคาร์ เดลี กรุงเทพฯ

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านลงเรือชิคารา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบดาล พบร้านค้าบ้านเรือนที่ปักหลักอยู่ในทะเลสาบ สวนลอยน้ำในทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดน้ำยามเช้า เป็นตลาดที่มีพ่อค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า บ้างก็มาจากสวน ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างคึกคัก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารในบ้านเรือ (มื้อที่ 12) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00

รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านเรือ (มื้อที่ 13) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา (เนื่องจากที่สนามบินค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจสัมภาระแนะนำให้โหลดของต่างๆ ขึ้นเครื่องของมีค่าให้นำติดตัวไว้ แบตเตอร์รี่กล้องที่เป็นแบบ AA ให้โหลดขึ้นเครื่องเลยค่ะ )

14.15 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 659   ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง

15.45 น.

เดินทางถึงสนามบินเดลี ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งที่ถนนจันผัต สมควรแก่เวลานำท่านäรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย Ego Thai Set Menu (มื้อที่ 14) หลังอาหาร นำท่านพักผ่อน ที่ Hotel Country Inn หรือ เทียบเท่า 

วันที่หก

เดลี กรุงเทพฯ

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)  หลังอาหารนำท่าน ชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิรา คานธีร์ พร้อมรับแมคโดนัลด์ คนละ 1 ชุด ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ
13.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 332
19.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10-15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

39,900 บาท

38,900 บาท

37,900 บาท

6,000  บาท

 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินแอร์ อินเดีย (AI)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
 3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ที่เดลี , โรงแรมที่พาฮาลแกม และ โรงแรมที่พักบ้านเรือระดับ Deluxe รวม 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ / น้ำดื่ม
 5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ที่เดลี และ ค่ารถจีปที่ศรีนาคา แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 4 ท่าน
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่และค่าเคเบิ้ลคาร์ / กระเช้ากุลมาร์คเฟสหนึ่ง
 7. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย (หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียแล้วลดท่านละ 2,100 บาท)
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
 9. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
 • ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อน เคเบิ้ลคาร์เฟสที่สอง ฯลฯ
 • ค่าทิบไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 5 USD รวม 6 วัน 30 USD/ลูกค้า 1 ท่านคะ และ ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 6 วัน ประมาณ 300 บาทคะ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 7-10 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสีหน้าตรงพื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว * 2 นิ้ว เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) หากท่านส่งภาพถ่ายมาไม่ถูกต้องตามที่บริษัทแจ้ง จะต้องชำระเพิ่ม 300 บาท ค่ารูปถ่ายเพื่อดำเนินการเรื่องรูปถ่ายในการยื่นวีซ่า หากรูปไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า
ตัวอย่างรูปทำวีซ่าอินเดีย

รูปตัวอย่างทำวีซ่าอินเดีย

4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

สถานฑูตอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- วางมัดจำท่านละ 2,000.- บาท สำหรับทริปในประเทศ และจองทริปก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยรถยนต์ และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 10,000 สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยเครื่องบิน และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำ 100 % สำหรับท่านที่จองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5  

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 467-1-24276-3

6. ธนาคารกรุงทหารไทย สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 230-2-37888-6

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6 // 02-175-3272
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // ปาร์ค 084-467-7895 // แพะ 084-549-7564 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail / msn : tripdeedee@gmail.com , ammarch09@hotmail.com
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2555
ทัวร์แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน 5-10 ธันวาคม 2555 โดย อ้อม

ทัวร์เจาะัลึกแคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน วันที่ 19-25 ตุลาคม 2555 โดย ไกด์อ้อม

ทริปเจาะลึกแคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน วันที่ 11-17 เมษายน 2555 โดย ไกด์หนึ่ง


ภาพจากทริปปี 2552
ทริปสำรวจ อินเดีย เลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์ 8-18 สิงหาคม 2552
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! เพื่ออ่านข้อมูลแคชเมียร์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจาะลึก 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 11-15 เม.ย. 58 (เต็ม) : ราคา 41,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย 2558

ทัวร์แชงกรีล่า 2555

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง โดย การบินไทย TG + MU : 11-16 เม.ย. 58 (เต็ม) : ราคา 41,900 บาท // 20-25 ต.ค. 58 : 38,900 บาท ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง บินตรง ซีอาน โดยแอร์เอเชีย 5 วัน 4 คืน
10 - 14 เม.ย. 57 (เต็ม) : ราคา 33,900

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 9-15 เม.ย. 58 (เต็ม) : 58,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

ทัวร์สิกขิม ลาชุง ฉางโก ดาร์จีลลิ่ง เต็มอิ่ม 10 วัน 8 คืน : 10-19 เม.ย. 58 : 49,900 บาท (4 ที่สุดท้าย)
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ โซนามาร์ก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน : 8-15 เมษายน 2558 (เต็ม) : 45,900 บาท ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก โซนามาร์ก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 7 วัน 6 คืน : 10-16 เมษายน 2558 (เต็ม) : 39,900 บาท

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 11-15 เม.ย. 58 : 43,900 บาท

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ : 11-15 เม.ย. 58(เต็ม): ราคา 19,999 บาท
ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Cherry Blossom11 วัน 9 คืน : 11 - 21 เม.ย. 58 : 68,900 บาท (เหลือ 5 ที่) เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน
11-15 เม.ย. 58 : 55,900 บาท
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-17,500 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน :
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา : 30 ธ.ค. 58- 3 ม.ค. 59 ราคา 22,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดย Jet Airways 8 วัน 6 คืน :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3272 , 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

ปาร์ค : 084-467-7895 (ทัวร์) , แพะ : 084-549-7564(ทัวร์) , เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593