ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : DE-VN10] ทัวร์ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย 6 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย

ทัวร์ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
ฮานอย ... เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก
ซาปา ... หลังคาโลกแห่งอินโดจีน สัมผัสขุนเขา สายลม สายหมอก ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได และชนเผ่าต่างๆ
ฮาลองเบย์ ... ล่องเรือชมมรดกโลก ที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนสวยงาม
ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) ... ล่องเรือกระจาด นิงห์บิงห์ ชมถ้ำลอดตำก๊ก
โดย สายการบินไทย (TG) 6 วัน 5 คืน
กำหนดเดินทาง 5-10 ธันวาคม 2555

อัตราค่าบริการ
(กรุ๊ป 15 ท่าน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 25,900 บาท

เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ 1,000 บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ 2,000 บาท
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

*** พักเดี่ยว (เฉพาะโรงแรม) เพิ่มท่านละ 2,000 บาทวันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ฮานอย วิหารวรรณกรรม หรือ วัดวันเหมียว ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ นิงห์บิงห์ ช้อบปิ้ง

06.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ ของ tripdeedee.com คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

07.45 น.

เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 560 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)

09.35 น. (เวลาท้องถิ่น)

เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮานอย
เมืองหลวงของเวียดนาม นำท่านชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) หลังอาหาร นำท่านเข้าชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นิงห์บิงห์ อดีตที่ตั้งเมืองหลวงในราชวงศ์ดินห์

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่าน ช้อบปิ้งในหมู่บ้าน เมืองนิงห์บิงห์ จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Long Hotel (ดีสุดในหมู่บ้านชนบท) http://hotelninhbinh.com/

วันที่สอง

นิงห์บิงห์ ล่องเรือกระจาด ถ้ำลอดตำก๊ก ฮาลองบก ฮาลองเบย์ ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือกระจาด ชม ถ้ำลอดตำก๊ก พร้อม ทัศนียภาพแปลกตา โดยการล่องเรือพาย ชมภูเขาหินนับหมื่นๆยอด ที่เรียงรายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองเบย์ และถูกขนานนามว่า "ฮาลองบก"

09.30 น.

นำท่านกลับเข้าโรงแรมและทำการเช็คเอาท์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไปยังฮาลองเบย์

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของที่
ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนที่ โรงแรม Golden Halong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (http://www.goldenhalonghotel.com/)

วันที่สาม

ล่องเรืออ่าวฮาลอง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) ถ้ำด่งเทียนกุง ฮานอย นั่งรถไฟไปลาวไก

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

08.00 น.

หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก ฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง(ถ้ำสวรรค์) ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 7) บนเรือ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มา ล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ในโรงแรม

บ่าย

เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย ระหว่างทางแวะร้านขายขนมพื้นเมืองและแนะนำยาสมุนไพร

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคาร  
21.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัด ลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ RATRACO TRAIN / GREEN TRAIN / TULICO TRAIN (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ  

วันที่สี่

ลาวไก ซาปา หมู่บ้านตะวัน - น้ำตกซิลเวอร์

05.30 น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัด ลาวไก นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก(มื้อที่ 9) หลังอาหารเดินทางสู่ หมู่บ้านตะวัน (Ta Van แปลว่า ตะวัน จึงมีการคาดการณ์ว่าเป็นรากศัพท์มาจากเผ่าไทขาว/ไทดำ แต่ชาวเวียดนามออกเสียงว่า "ตาฟาน") ซึ่งห่างจากเมืองซาปาประมาณ 10 กม. ที่นี่ท่านจะได้ชมการทำนาแบบขั้นบันได สวยงามยิ่งนัก แต่ถนนหนทางค่อนข้างลำบาก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก Thac Bac) น้ำตก
สีเงิน
ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหาร Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ โรงแรม Royal View Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (http://www.royalviewhotelsapa.com)

วันที่ห้า

ซาปา หมู่บ้านกัตกัต Ham Rong (Dragon Jaw) ลาวไก

เช้า อรุณสวัสยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหาร นำท่านชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.
กลางวัน

รับประทานอาหาร (มื้อที่ 13) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ Ham Rong (Dragon Jaw) เทือกเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ และที่สำคัญ เราสามารถมองเห็นเมืองซาปาในมุมที่สวยงามที่สุดได้จากที่นี่ *การเดินเท้าขึ้น Ham Rong สภาพร่างกายจะต้องพร้อม ควรออกกำลังกายมาบ้าง ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ท่านใดที่ไม่ต้องการขึ้นเขา ก็อิสระช้อปปิ้งในเมืองซาปาตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

  ถึงลาวไคให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรม (Day Use 1 ชม. ห้องละ 2 ท่าน) จากนั้น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมืองลาวไก
20.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ RATRACO TRAIN / GREEN TRAIN /
TULICO TRAIN (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ

วันที่หก

ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ ช็อปปิ้ง 36 สาย กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงฮานอย รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)
08.30 น. นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของ ชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sen Buffet (มื้อที่ 15) หลังอาหาร นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม
กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ 

17.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ จากนั้นรับประทานอาหารเย็น เป็นเฝอ ณ สนามบิน
20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565 

22.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
  3. ใช้เงินด่อง โดยนำ US Dollar ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินด่องได้ที่สนามบินโฮจิมินห์ เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแลกไปสัก 1,500 - 4,000 บาทก็เพียงพอต่อการใช้ช็อปปิ้ง

อัตราค่าบริการ

วันที่ 5-10 ธันวาคม 2555

ผู้ใหญ่ ท่านละ  25,900 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ      1,000 บาท * พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ               2,000 บาท * พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว (เฉพาะโรงแรม) เพิ่มท่านละ      2,000 บาท

ลูกค้าเก่ารับส่วนลด ท่านละ 300 บาท

- ค่าตั๋วโดยสาร TG ไป-กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร)
- ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
- ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ VIP ไป-กลับ ฮานอย-ลาวไก (ห้องละ 4 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมแบบ Day Use 1 ชม. เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 2 ครั้ง (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถนำเที่ยวท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองตามที่ระบุในรายการ
- ค่าล่องเรือฮาลองบกตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การเตรียมเอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2555

ทัวร์ซาปา ฮาลอง ทัวร์ฮานอย นิงห์บิงห์ Bus 2: 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 56 โดย บิ๊ก ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ซาปา ฮาลอง ทัวร์ฮานอย นิงห์บิงห์ Bus 1: 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 56 โดย พี่เจษ ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริป ปี 2554

ทัวร์ซาปา ทัวร์ฮานอย : 14-17 พ.ค. 54 โดย แพะ ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลงานทั่วไปประเทศเวียดนาม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประชากร วัฒนธรรม

รูปตัวอย่าง พร้อมคลิปวีดีโอ โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน

รูปตัวอย่างโฮจิมินห์ ซิตี้

รูปตัวอย่าง และ คลิปวีดีโอเมืองดาลัด

รูปตัวอย่าง และ คลิปวีดีโอทะเลทรายมุยเน่ มุยเน่

รูปตัวอย่าง ซุ่ยเทียน (Fairy Stream)

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593