ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KOR-JEJU-6D4N] ทัวร์เกาะเชจู เกาหลี 6 วัน 4 คืนเกาะเชจู – ไร่ชาโอซุลล็อค – พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ – ถนนพิศวงซองซานอิลชุลบง - ซอพจิโกจิ – หมู่บ้านโบราณซองอึพ
วัดยัคชอนซา – โขดหินหัวมังกร - กรุงโซล – วัดโชเกซา -
โซลทาวเวอร์ – บุคชอนฮันอก - คลองชองเกชอน - ดิวตี้ ฟรี
วัดโจเกซา – ถนนแอนทีคอินซาดง - พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา
ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก
นอนเกาะเชจู 2 คืน + กรุงโซล 2 คืน+อาหารครบทุกมื้อ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
20 – 25 ส.ค. / 27 ส.ค. – 1 ก.ย.56 23,900 บาท
3 – 8 / 10 – 15 / 17 – 22 / 24 – 29 ก.ย.56 23,900 บาท
1 – 6/ 8 – 13/ 15 – 20 ต.ค./ 29 ต.ค. – 3พ.ย.56 25,900 บาท
22 – 27 ต.ค.56 25,900 บาท


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
วันที่สอง สนามบินอินชอน – สนามบินกิมโป - เกาะเชจู – ไร่ชาโอซุลล็อค– ปราสาทแก้วแห่งเกาะเชจู – ถนนพิศวง โดเกบิโร  
01.25 น. ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู ชม หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริง ๆ อิสระท่านลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
11.35 น. เดินทางสู่เกาะเชจู โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW709
12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชจู
  รับประทาน แฮมุนทัง หรือโป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วย อาหาร ทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และ ผักสดต่างๆ ต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานกับ กิมจิ และ เครื่องเคียง พร้อมข้าวสวย 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค เป็นที่แสดงประวัติศาสตร์ในการผลิตในชาและวิธีการต่างๆ ในการผลิตชาเขียว ท่านได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่ปลูกใบชาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี แล้วนำท่านชม ปราสาทแก้วแห่งเกาะเชจู (JEJU GLASS CASTLE) ภายในเป็นเมืองแห่งแก้วโดยแท้จริง เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องแก้วของเกาหลี ที่เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง มีทั้งการเป่าแก้วและการนำแก้วมาดัดแปลงรูปลักษณ์เป็นสิ่งต่างๆ ส่วนสำคัญภายในปราสาทแก้วแห่งนี้มีอยู่หลากหลายสิ่งที่น่าสนใจ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของงานจัดแสดงกลางแจ้ง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็น ท้าสายลมหนาวแห่งฤดูใบไม้ผลิและในร่มที่จัดแสดงอยู่ในอาคาร งานที่จัดแสดงอยู่ในนี้เป็นงานที่เกิดมาจากแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปิน ที่ดัดแก้วให้งดงามสารพัดนึก มีงานจัดแสดงมากกว่า 200 ชิ้น จากนั้นเชิญท่านสัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดที่ ถนนพิศวง (MYSTERIOUS ROAD) ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักกันดีบนเกาะเจจู มีชื่อว่า โดเกบิ ความพิเศษของถนนสายนี้ ก็เนื่องมาจาก ตัวถนนเป็นทางลาดขึ้นเขา แต่เมื่อนำรถไปจอดพร้อมดับเครื่องยนต์บนทางลาดแห่งนี้ รถก็ยังคงสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อยู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเกาะเจจูที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสความพิศวงของถนนสายนี้
เย็น รับประทาน HEUKTAEJI หรือ เมนูบาร์บีคิวหมูดำเกาหลี เมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดของเกาะเชจู หมูดำจะมีเนื้อสีเข้มกว่าหมูทั่วไป ย่างจนสุก รับประทานกับผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JEJU HAWII  หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม ซองซาน อิลชุลบง - ซอพจิโกจิ – สวนส้มไร้เมล็ด - หมู่บ้านซองอึพ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ - วัดยัคชอนซา
เช้า.

รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ซงซานโพ เมืองท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขา  แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นหมู่ บ้านเล็กๆสุดปลายด้านตะวันออกของเกาะมีปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำชื่อ ซองซานอิลชุลบง หรือยอดเขาแห่งตะวันรุ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟทั้งหมด 360 แห่งซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนเกาะ ซองซานอิลชุลบง เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 5,000 ปีก่อน มีความสูง 180 เมตร จนกลายเป็นภูเขาขนาดย่อม จะทางเดินแคบๆ จากเบื้องล่างมุ่งไปสู่ขอบปล่องภูเขาไฟทางด้านตะวันตกและเลยไปจนถึงยอด  เมื่อคุณขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดก็ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์แบบ 360 องศา ขนาดที่ว่าสวยงามเกินกว่าโลกแห่งความเป็นจริง  ด้านล่างยังมีการให้บริการขี่ม้าและที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีหลายเรื่องอีกด้วย แล้วนำท่านชมความสวยงามของชายฝั่งทะเลกันต่อที่ ซอพจิโกจิ คำว่า โกจิ เป็นภาษาถิ่นของชาวเจจู หมายถึง อ่าวขนาดเล็ก เมื่ออดีตเป็นเพียงแค่แหลมธรรมดาๆ มีทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล จากชายฝั่งจะมีโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาให้ดูมากมาย และต่อมามีการสร้างโบสถ์คริสต์ ประภาคาร และอาคารอีกหลายหลังขึ้นเพื่อใช้เป็นฉากถ่ายทำละครหลายเรื่อง อาทิ เทหน้าตักรักหมดใจ (All In) ฟินิกซ์ ลิขิตรัก เพลิงริษยา (Phoenix) นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบซีรีย์สเกาหลีมักนิยมมาเที่ยวที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปคู่กับสถานที่ที่เคยปรากฏอยู่ในละคร ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์ ประภาคารสีขาวที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขา และยังมีทุ่งดอกยูเช หรือดอกเรฟซีด ผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งสวยงามมากๆ (ดอกยูเซ จะบานในช่วเดือนมีนาคม-กลางเดือนเมษายน) นำท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด ซึ่งเป็นส้มแมนดาริน ที่มีชื่อ เสียงของเกาะเป็นส้มที่ไร้เมล็ด เป็นส้มพิเศษที่ขึ้นเฉพาะที่เกาะ เชจู มีราคาค่อนข้างสูงให้รสชาติกลมกล่อม และมีวิตามินซีที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เกาหลีสุดฮิตของเกาหลี                    
กลางวัน รับประทาน GODEUNG-EO JONGSIK โกดึงงอจองซิก เมนูแนะนำเมื่อท่านมาเยือนเกาะเชจู เสิร์ฟท่านด้วย ปลาโกดึงงอและชุดอาหารซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง ของนึ่งหรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค โดยจะเสิร์ฟมาพร้อมกันทีเดียว ใส่ในชามเล็กๆ ประมาณ 10 กว่าชาม ผู้ที่รับประทานสามารถเพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายรูปแบบ ที่มีคุณค่าสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่เลยทีเดียว
บ่าย พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชองอึพ (SEONGUP FOLK VILLAGE) ซึ่งอยู่ตีนเขาฮัลลาที่รัฐบาลยังคงอนุรักษ์ไว้สัมผัสบรรยากาศชีวิตแบบดั้งเดิม ยังคงมีผู้คนอาศัยและดำรงชีวิตตามปกติ ชม บ้านพื้นเมืองซึ่งกำแพงของแต่ละบ้านทำจากก้อนหินลาวาสีดำและบางบ้านยังเลี้ยงหมูดำซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย โรงเรียนขงจื้อเก่าแก่  ตึกทำการรัฐบาล ร้านค้า ตลอดจนสินค้าที่มีชื่อของเกาะ ชม วัดยัคชอลซา หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดพุทธลัทธิมหายาน สร้างตั้งแต่สมัยเริ่มต้นราชวงศ์โชซอน สูง 30 เมตร ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้านหน้าอุโบสถมี พระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร และหอระฆัง ด้านหน้าของบริเวณวัด ซึ่งถือเป็นสิ่ง สำคัญของเกาหลี มีน้ำหนักถึง 18 ตัน และวัดยัคชอลซาแห่งนี้ ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ใช้ถ่ายทำซีรี่ย์สเรื่องดัง “ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์” นมัสการพระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชิญท่านดื่มน้ำจากบ่อ น้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน  ชม TEDDY BEAR MUSEUM พาท่านเข้าสู่โลกของหมีเท็ดดี้ สถานที่ที่เราจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดี้แบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่มีมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่หอแสดงประวัติศาสตร์หมี โดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่มีเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ หอศิลปะที่รวบรวมหมีแฟชั่นจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก เช่น หลุยส์ วูตอง ชาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตัวเล็กที่สุดในโลกซึ่งสูงเพียง 4.5 มิลลิเมตร และการแสดงหมีในบรรยากาศต่างๆ นอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์มีแล้ว ยังมีร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สวนครอบครัวหมีเกาหลีและสระน้ำเมจิริมวิวทะเลจุนมุง ก่อนกลับอย่าลืมเลือกซื้อหมีในรูปแบบต่างๆ เป็นของฝาก
เย็น รับประทานอาหารเย็น โอซัม บลูโกกิ  หมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่ของเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยใส่หมูและปลาหมึกลงในกระทะทรงครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย
ค่ำ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JEJU HAWII  หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

โขดหินหัวมังกร – กรุงโซล –  วัดโจเกซา - ถนนแอนทีคอินซาดง - N โซลทาวเวอร์ – ทงแดมุน

เช้า

รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม ยงดูอัม โขดหินหัวมังกร ซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดแรกที่พาท่านไปชมคือบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นที่ถูกน้ำทะเลเซาะจนมีรูปทรงคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก นักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะเชจูต้อง มาถ่ายรูปเพื่อนเป็นที่ระลึกกับโขดหินนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ และเชื่อกันว่าหากได้มาขอพรกับมังกรดำก็จะสมหวัง ซึ่งจุดนี้เป็นที่ถ่ายทำละครเกาหลีชื่อดังมากมายบริเวณ รอบ ๆจะเป็นทุ่งหญ้าสวยงามมาก แล้วนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชจู เพื่อนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล
11.15 น. เดินทางสู่กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW706
12.20 น. ถึงสนามบินกิมโป กรุงโซล

กลางวัน

บีบิมบับ (BIBIMBUP) ข้าวยำผสมผักสูตรเกาหลีเป็นข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาดแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้อมกับน้ำซุป   กิมจิ ถั่วงอกดอง หรือเต้าหู้ทรงเครื่อง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) เป็นอาหารบำรุงสุขภาพเสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออก แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัดเก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก  เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น
บ่าย นำท่านสู่ วัดโซเกซา (JOGYESA) ศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี สร้างขึ้นในปี 1910  เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ในขณะที่วัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูเขา  ในปี 1936 วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ภายในวัดยังมีตันสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี  ใกล้ ๆ กับวัด มีร้านสังฆภัณฑ์มากมาย  จากนั้นเดินเล่นต่อที่ ถนนแอนทีค “อินซาดง” ย่านของเก่าของโซลที่เริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็น destination แนะนำตามนิตยสารท่องเที่ยว เสน่ห์ของอินซาดงอยู่ที่ความเฉพาะตัวที่มีทั้งร้านขายของเก่าตลอดแนว แกลลอรี่งานศิลปะ ร้านขายงานหัตถกรรมเกาหลี ร้านน้ำชาโบราณ ร้านอาหารตามอย่างฉบับพื้นเมืองแท้ๆ หากใครต้องการหาของ ที่ระลึกที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นหรือ อาจจะมีเพียงชิ้นเดียวโลกคุณจะหาพบได้ไม่ยาก ได้เดินชมงานศิลปะและ เลือกซื้อของที่ระลึกได้อย่างสบายใจ แล้วนำท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงสุดในโลก มีความสูงอยู่ที่480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ฐานของหอคอยก็คือศาลาแปดเหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก ๆ สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน อาคาร อนุสรณ์ ผู้รักชาติอันชุงกุน และสถานที่อำนวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนสำหรับออกกำลังกายและเดินพักผ่อนหย่อนใจยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการงานหรือการเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เราสามารถมาผ่อนคลายที่สถานที่แห่งนี้ได้ดีทีเดียว และด้านล่างของหอคอย ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมาย นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง "กับดักหัวใจยัยแม่มด" ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป” โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้งลงบนกุญแจจากนั้นคล้องกุญแจไว้และโยนลูกกุญแจทิ้งลงแม่น้ำ จึงเรียกกันว่า กุญแจคู่รัก อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย ตามอัธยาศัย หรือ คล้องกุญแจคู่รัก  (ไม่รวมค่าพิพิธภัณฑ์เทดดี้แบร์และค่าขึ้นลิฟท์โซล ทาวเวอร์)
ค่ำ

รับประทาน SAMGYETANG หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารตำรับชาววังไว้บำรุงสุขภาพใช้ไก่ที่อายุพอเหมาะกับ.การรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ที่ล้างเครื่องในออกให้หมดแล้วยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิเช่น เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋ากี้ รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งใส่อยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีคล้ายเส้นขนมจีนของไทย  ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม Ginseng wine เป็นโซจูดองโสมเพื่อบำรุงร่างกายให้คึกคักกระปรี้กระเปร่า
หลังอาหาร Shop กระจุย เอาใจสาวๆ นัก Shop ที่ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตลาดทงแดมุนตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออกซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถ ช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่าง สนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้านหรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน  สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Club อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SEOUL STAR / NEW KUKJE  หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

ศูนย์โสม – คอสเมติค เซนเตอร์ – บุคชอนฮันอก – คลองชองเกชอน - DUTY FREE เมียงดง 

เช้า.

รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเพิ่มพลังด้วยการแวะชิมสมุนไพรโสม ศูนย์โสมเกาหลี เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด แต่สารสกัดที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ “ซาโปนิน” ซึ่งมีการนำมาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของสาร “ซาโปนิน” โดยแบ่งแยกชนิดไปตามสถานที่เพาะปลูกและสายพันธุ์ และพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สมุนไพรโสม มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับหลอดเลือด ความดันผิดปกติ การเมื่อยล้าจากการทำงานหนัก ใช้สมองอย่างหนัก และยังช่วยให้สดชื่นระหว่างวันทำงานได้อีกด้วย โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รักด้วย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสำอางที่ COSMETIC ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสำอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องสำอางโรจูคิส ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีและบ้านเรา แล้วสัมผัสบรรยาการย้อนยุค ที่ หมู่บ้านโบราณบุคชอน ฮันอก (BUKCHON HANOK)  ซึ่งรายล้อมไปด้วยพระราชวังเคียงบ๊อคกุง พระราชวังชางด๊อกกุงและศาลเจ้าจงเมียว ในสมัยโชซอนเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ๆ เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางระดับสูง บ้านแต่ละหลังจะใช้กำแพงร่วมกันทำให้สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนมของสังคมขุนนางในเวลานั้น ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งคนพื้นถิ่นจะเรียกหมู่บ้านแห่งนี้แบบง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า "หมู่บ้านบุกชอน" ซึ่งในภาษาเกาหลีจะหมายถึงหมู่บ้านทางเหนือเพราะตั้งอยู่ในกรุงโซล ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและเขตจงโน  นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ซีรีย์ดัง Personal Taste (รักไม่เก๊ จัดเต็มหัวใจ) ตรอกซอกซอยและประตูบ้านของ บุคชอน ฮันอก ถูกสมมุติให้เป็นบรรยากาศนอกบ้านเป็นที่ตั้งของ  “ซังโกแจ” สถานที่แห่งความรักของครอบครัวปาร์คและจอนจินโฮ  สำหรับบรรยากาศภายในบ้านนั้นถ่ายทำที่ หมู่บ้านวัฒนธรรมของ MBC ที่ยางจู ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อย่าลืมตามหาซังโกแจกันได้ที่บ้านเลขที่ 43

เที่ยง.

รับประทาน ชาบู ชาบู สุกี้เห็ดหม้อไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน ซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง

บ่าย นำท่านเดินชม คลองชองเกชอน (CHEONGGYECHEON) ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะ ต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Duty Free Shop ที่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น แล้วนำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ ตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทมิโตบ้าและห้างชินเซแกร้านมิกลิออร์ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้าเครื่องใช้เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายและเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยสินค้าที่มีมากทีสุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี เครื่องนอน รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับและเครื่องสำอาง ETUDE, SKINFOOD, THE FACE SHOP ฯลฯ
ค่ำ

รับประทาน พุลโกกิ  เนื้อหมูหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงต่างๆทานพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียง

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SEOUL STAR,NEW KUKJE HOTEL  หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

สมุนไพร RED PINE – พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก – ซุเปอร์มาร์เกต – กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนท่านสุ่ ร้าน RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย   นำท่านสู่  TRICK EYE MUSEUM  หรือพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดงให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่างการจัดวางท่าทางไว้ข้างรูปให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมทัก หรือไก่วุ้นเส้นพะโล้
บ่าย นำท่านเดินทางสู่  ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านที่เหล่านักศิลปะและนักท่องราตรีต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากมีทั้งงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวสมัยใหม่จัดวางแสดงกันให้เกลื่อนบนถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ และยัง มี ผับ ร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมร้านหมูย่าง อีกทั้งยังมี แกลอรี่ บาร์ คาเฟ่ เรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบจะตลอดทั้งย่าน ซึ่งตรงจุดนี้ทำให้เป็นสีสันอย่างมากของย่านนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน และบริเวณใกล้ๆกันนั้นยังมีอีกมหาวิทยาลัยอีวาหรือก็คือย่านอีแดนั้นเอง ตรงนี้นับเป็นตลาดสำหรับซื้อของที่ใหญ่มากอีกย่านซึ่งล้วนแล้วมีแต่ของอินเทรนด์ทั้งนั้น จึงได้รับความนิยมจากเหล่าสาวๆวัยรุ่นเกาหลีกันอย่างมาก และนอกจากนี้แล้วยังร้านอาหารรถเข็นเด็ดโดนใจมีให้เลือกกินกันอีกเพียบ แถมยังอร่อยทุกอย่างอีกด้วย ย่านนี้เรียกรวมกันว่า ย่านฮงแด-อีแด เป็นแหล่งช็อปปิ้งของหนุ่มสาวชาวเกาหลีที่เราจะต้องปักหมุดและทำการจดบันทึกไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะต้องไปให้ได้เมื่อไปเยือนกรุงโซล  จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด และของฝากของที่ระลึกที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อไม่ได้ที่ร้าน  ซุปเปอร์มาเก็ต
20.05 น. นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’ WAY AIR  เที่ยวบินที่  TW 101

00.10 น.

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน         (ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

20 – 25 ส.ค.56

23,900

23,900

23,900

6,900

27 ส.ค. – 1 ก.ย.56

23,900

23,900

23,900

6,900

3 – 8 ก.ย.56

23,900

23,900

23,900

6,900

10 – 15 ก.ย.56

23,900

23,900

23,900

6,900

17 – 22 ก.ย. 56

23,900

23,900

23,900

6,900

24 – 29 ก.ย.56

23,900

23,900

23,900

6,900

1 – 6 ต.ค.56

25,900

25,900

25,900

6,900

8 – 13 ต.ค.56

25,900

25,900

25,900

6,900

15 – 20 ต.ค.56

25,900

25,900

25,900

6,900

22 – 27 ต.ค.56

25,900

25,900

25,900

6,900

29 ต.ค. – 3 พ.ย. 56

25,900

25,900

25,900

6,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกที่
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ดีครับ)
3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
7. ค่าธรรมเนียมและเข้าชมโชว์ต่างๆ
8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
9. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถและหัวหน้าทัวร์  25  ยูเอส ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน

** ค่าบริการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ต่างชาติอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์
  • ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
  • ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%

• การเดินทางจากเข้าประเทศเกาหลี สมาชิกทุกท่านควรเตรียมเอกสาร
1.หลักฐานการทำงาน เช่น บัตรพนักงาน, นามบัตร
2.หลักฐานการเงิน สมควรเงินสดติดตัวไปด้วย (หากไม่มีบัตรเครดิตการ์ด) หรือนำบัตรเครดิต เช่น Visa Card , American Express, Dinners Club หรือ Master Card เพื่อที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเราคือนักท่องเที่ยว
3.หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าติดตัวไปกับพาสปอร์ตใหม่ด้วย
4.การแต่งกายต้องสุภาพดูเป็นนักท่องเที่ยว

เงื่อนไข

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593