ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : IRAN-01] ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน เดินทางโดย มาฮาร์นแอร์


IRAN CASPIAN SEA 8 DAYS 6 NIGHTs

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง 9-16 เมษายน 2560
อัตราค่าบริการ โปรแกรม อิหร่าน แคนเปี้ยน ซี 8 วัน 6 คืน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 79,900.- บาท
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 15,000.- บาท
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 73,900.- บาท
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.- บาท


**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 58) **

วันที่หนึ่ง

สุวรรณภูมิ เช็ค - อิน กรุงเทพฯ – กรุงเตหะราน

12.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินD16-19เคาน์เตอร์สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

15.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรานประเทศอิหร่าน โดย การบินไทยเที่ยวบินที่ TG527
20.30 น. เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport (IKA) สุภาพสตรีเตรียมผ้าคลุมศีรษะก่อนลงจากเครื่องและตลอดเวลาในบริเวณที่สาธารณะ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
โรงแรม

คืนนี้พักผ่อน ณ โรงแรม     EnghelabHotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

กรุงเตหะราน-เมืองคาชาน-เมืองอิศฟาฮาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาชานKashan(ระยะทาง 244 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ   3 ชั่วโมง) มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคของราชวงศ์ ซาฟาวิด ปกครองเมืองคาชานก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในฐานะเมืองศูนย์กลางทางการค้า และเป็นที่เป็นประตูสู่เมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ทะเลทรายทางด้านตะวันออก นำท่านเข้าชม สวนฟินFin Gardenสวนสวยสไตล์เปอร์เซีย ความพิเศษของสวนอยู่ตรงความร่มรื่นของต้นไม้และสระน้ำ ผสมผสานกับกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบ ขณะที่บริเวณโดยรอบเป็นทะเลทรายที่มีตาน้ำโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำที่ไหลไปเลี้ยงทั่วเมือง สวนฟินนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2007
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม คฤหาสน์เศรษฐีBorujerdi Ancient Houseสร้างมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีต สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย เป็นยุคที่มีการค้ารุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางการค้าแห่งยุคที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนในยุคปัจจุบันให้เราได้เห็นและย้อนรำลึกถึงในช่วงที่เมืองคาชานเจริญสุดขีดนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสูงถึง 3,899 เมตรหมู่บ้านแห่งนี้
มีชื่อว่า หมู่บ้านอะบียาเน่ห์Abyaneh Village(ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่ง) หมู่บ้านนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอิหร่านและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็นภาษาพูดในหมู่บ้าน ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้หมักเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง

ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิศฟาฮานIsfahan(ระยะทาง 182 กิโลเมตร ใช้ในเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

โรงแรม

เข้าพักที่ โรงแรม     AsemanHotel 4* หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองอิศฟาฮาน - เมืองชีราซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮล โซตุนChehelSotun Palaceหรือ วัง 40 เสา ซึ่งความเป็นจริงแล้วมีเสาเพียง 20 เสาเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าพระราชวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์บาไฮ รอบพระราชวังมีสวนเขียวชอุ่ม ดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ พระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนาม ต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง ในพระราชวังแห่งนี้มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า มีความยาว 100 เมตร และ

กว้าง 16 เมตร ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตำหนัก บอกเล่าเรื่องราวราชสำนักและประวัติศาสตร์การทำสงครามจากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารแว้งค์Vank Churchที่ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรป และของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย เป็นพรมที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน ให้ท่านได้ศึกษา เรียนรู้วิธีการขั้นตอนการถักทอพรมตามแบบฉบับของชาวเปอร์เซีย ต่อด้วยด้วยการชมร้านขายของหอมต่าง ๆ ที่ทำมากจากดอกไม้กลิ่นหอมชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมผิวในการอาบน้ำของชาวเปอร์เซีย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮานNaqsh-E-Jahanซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนับว่าเป็น จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่ามImam Squareอัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน นำท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่ามImam Mosqueซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตรต่อด้วยการเข้าชม มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์Sheikh Lotfollah Mosqueซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปูAli Ghapou Palaceซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝีมือชั้นยอด จิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี ส่งท้ายก่อนที่จะอำลาจัตุรัสแห่งนี้ด้วยการ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่งมีสถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างนำท่านชมความสวยงามของ สะพานคาจูKhaju& Se-O-SehpolBridgeซึ่งถูกสร้างขึ้นได้อย่างสวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างตาคำสั่งของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อใช้สำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วยเวลาช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เป็นเวลาที่เหมาะยิ่งสำหรับการมาชมสะพานแห่งนี้ เพราะจะมีการเปิดไฟประดับประดาสวยงามมาก เป็นที่นิยมของคนในเมืองอิศฟาฮานที่จะมานั่งพักผ่อนกับครอบครัวถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
...

ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมืองชีราซ

ค่ำ

เดินทางถึงสนามบิน เมืองชีราซนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักค้าคืน ณ โรงแรม     ElizeeHotel 4* หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองชีราซ-กรุงเตหะราน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพูNasir-O-Molkภายในประดับประดาไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็นสีหลัก ซึ่งเป็นเพียงมัสยิดแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าท่าจะมองมากจากมุมใดของมัสยิดก็ตามท่านจะได้เห็นสีของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในเป็นสีชมพูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยามเช้าที่สาดแสงผ่านกระจกสีลงมากระทบพื้นดูสวยงามเกินคำบรรยายจริงๆจากนั้นนำท่านสู่ ป้อมคาริมข่านKarim Khan Citadelหรือ Ark-E Karim Khanสร้างโดยท่านคาริมข่าน แห่งราชวงศ์ชัน ในช่วงที่สถาปนาเมืองชีราซให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซีย ปีค.ศ. 1750-1795 ผนังของป้อมมีความสูง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ นำมาเรียงต่อกันให้มีลวดลายที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสPersepolisตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองชีราซ พระราชวังโบราณแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตศักราช เริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยสร้างเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทำลายเสียหายอย่างหนักโดยพวกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักรกรีซในปี 300 ก่อนคริสตศักราช แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตยกรรมจากนั้นนำท่านแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส อยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัมNaqsh-e-Rostamหรือ สุสานสี่กษัตริย์ สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังแห่งนี้มาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ว่า หลังจากจบสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้ว ชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อเพียงแต่ว่าจะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน โดยการสร้างสุสานนั้นก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมดาทั่วๆไป มีการสร้างโดยการขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหิน ซึ่งอยู่สูงจาก พื้นดินประมาณ 20 เมตร และได้มีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ กรุงเตหะราน
ค่ำ

เดินทางถึงสนามบิน กรุงเตหะรานนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

โรงแรม

พักค้างคืน ณ โรงแรม     EnghelabHotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

กรุงเตหะราน-หมู่บ้านมาซูเล่ห์-บันดา แอนซาลี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาซูเล่ห์(ระยะทาง 378 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง) ที่ทุกคนต่างต้องการจะมาเยือนสักครั้ง ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาอัลโบร์ช

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ภายในหมู่บ้าน

นำท่านชมหมู่บ้านมาซูเล่ห์ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามของแมกไม้และขุนเขา บ้านแต่ละหลังจะสร้างไล่เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปตามไหล่เขา ท่านสามารถยืนถ่ายภาพบนลานกว้างหน้าบ้านของหลังหนึ่งและในขณะเดียวกันลานแห่งนั้นเองก็คือหลังคาบ้านของหลังที่อยู่ถัดลงมาด้วย สิ่งนี้คือความแปลกที่ไม่เหมือนกับหมู่บ้านอื่น ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านมาซูเล่ห์แห่งนี้นี่เอง ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระองค์ได้เสด็จประพาสหมู่บ้านแห่งนี้มาแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรียกถนนที่ขึ้นสู่หมู่บ้านมาซูเลห์ตามทางที่พระองค์เสด็จว่า ถนนสายเจ้าหญิงหรือ Princess Roadมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัยเมื่อทุกท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างจุใจแล้วนำท่านนั่งรถโค้ช ลัดเลาะริมทะเลสาบแคสเปี้ยน ซึ่งวิวทิวทัศน์สองข้างทางนั้นสวยงามร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพันธ์ สลับกับวิวของทะเลสาบแคสเปี้ยนมุ่งหน้าสู่ บันดา แอนซาลี่Bandar Anzali(ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม     SefidKenarHotel 4*หรือเทียบเท่า

วันที่หก

บันดา แอนซาลี่-เมืองราชท์-กรุงเตหะราน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านชาวประมงเนื่องจากเมืองแอนซาลี เป็นเมืองที่อยู่บริเวณทะเลสาบแคสเปี้ยน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็นแหล่งผลิตไข่ปลาคาเวียร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศอิหร่านและของโลก แน่นอนที่สุดอาชีพหลักของหมู่บ้านนี้ก็ไม่พ้นที่จะเป็นชาวประมง จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของ ล่องเรือทะเลสาบ แอนซาลี่ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองที่สร้างบ้านอยู่ริมทะเลสาบ ตลอดจนสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกเป็ดน้ำที่อาศัยอยู่ ณ ทะเลสาบแอนซาลี่แห่งนี้ จะทำให้ท่านได้มีความรู้สึกเหมือนกับท่านได้หยุดเวลา หยุดความรู้สึกสับสนวุ่นวายในโลกใบนี้ กับภาพที่เห็นที่เรียบง่ายกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านและสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ผืนน้ำในทะเลสาบ ณ เมืองแอนซาลี่แห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองราชท์Rasht (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรานTehran(ระยะทาง 328 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมงครึ่ง) ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั๊มน้ำมัน เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

                                พักค้างคืน ณ โรงแรม     EnghelabHotel 4 * หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด

กรุงเตหะราน-พระราชวังเนียวารานโกเลสตาน -ตลาดของฝาก- กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนักSa’Ad Abad Palaceในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตำหนักถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาว ในอดีต ตำหนักขาวWhite Palaceเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเข้าชม ตำหนักเขียวGreen Palaceซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมากจากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตานGolestan Palaceหรือ วังสวนกุหลาบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูงCitadelสำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ส่วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือราชวงศ์คาจาร์ คือกษัตริย์นัสเซอร์อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป โกเลสตานแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยNational Jewelry Museumสถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษา และมีการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดับอัญมณีเพลรพลอย ไข่มุก อันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ่งมีของที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น ชม เพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกที่ประดับด้วยอัญมณีห้าหมื่นกว่าชิ้น ซึ่งมีน้ำหนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ที่เคยนั่งครองราชย์ ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้นจากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก เช่น ถั่วพิชตาชิโอ, อินทผาลัม หรือของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ก่อนที่จะอำลาอาณาจักรเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริษัทฯ จะมีเงินสดให้ท่านคนละ 20USD ให้กับทุกท่าน สำหรับเลือกซื้ออาหารรับประทานในสนามบินได้ตามอัธยาศัย)
22.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย การบินไทยเที่ยวบินที่ TG 528
วันที่แปด

กรุงเทพ

06.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ :

** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ    และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น **


อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับและน้ำหนักสัมภาระท่านละ 30 กก.
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง      
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่า     
4. ค่าโรงแรม6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
5. ค่ายกกระเป๋าเดินทางที่โรงแรมท่านละ1ใบ     
6.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.ค่าพาหนะค่ารถโมเดอร์นโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ    
8.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ            
9. ผู้นำเที่ยวผู้ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
10. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามรายการ รายละเอียดตามกรมธรรม์ฯ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อกำหนดความคุ้มครอง
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น       
2.ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
3.ภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ถ้ามี)     
4. ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินสิทธิตามที่สายการบินกำหนด           
5. ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ                   
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ฯลฯ           
6.ค่าทิปไกด์อิหร่านและคนขัวรถ
7.ค่าทิปผู้นำเที่ยวจากเมืองไทยท่านละ
* กรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผิดปรกติ และการปรับราคาตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่งและการชำระค่าใช้จ่ายโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนวันเดินทาง เมื่อมีผู้สำรองที่นั่งครบตามรายการ โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000บาท พร้อมด้วยหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการขอวีซ่า(รายละเอียดแนบท้าย) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือโปรดชำระทั้งหมดก่อนกำหนดวันเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ ไม่ว่าวีซ่าผ่าน แต่ไม่เดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** การ REFUND ตั๋ว ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 45 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน.....

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000  บาท
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 4,000 บาท และค่ามัดจำตั๋ว เครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
 3. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

 1. กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว ทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอ

      สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 1. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 3. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 4. แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก4,000 บาท
 5. แจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทางหักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 10,000 บาทและค่าวีซ่าท่านละ 4,000บาท
 6. แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
 7. แจ้งล่วงหน้า 1 – 6 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 8. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 9. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 10,000 บาท  

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป พื้นขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
3.สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อบิดาผู้ให้กำเนิด และสัญชาติ)
4.ที่อยู่ ของที่ทำงาน และตำแหน่ง (ถ้ามีนามบัตร กรุณาแนบมาให้ด้วย)
5.ถ้าสมรสแล้ว ขอชื่อ สกุล และสัญชาติของคู่สมรสด้วย


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593