ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : IRAN-02] ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 12 วัน 9 คืน

ขอเชิญท่านเยือน อิหร่าน อู่อารยธรรมของโลกตะวันออกกลาง อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มานานหลายศตวรรษ และมีความสัมพันธ์กับไทยมานานกว่า 400 ปี ในนาม “เปอร์เซีย” นำท่านเยือน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน
การให้บริการในการท่องเที่ยว
สายการบิน MAHAN AIR บินตรงสู่กรุงเตหะราน( Non- stop Flight )ทั้งไป – กลับ
โรงแรมที่พำนัก ระดับ 4 ดาวปรับอากาศ มีห้องสุขภัณฑ์สมบูรณ์ สะอาด ปลอดภัย
อาหาร อร่อยทุกมื้อ เพิ่มมื้อไฮ-ไลท์ เพิ่มความอร่อย ด้วยอาหารไทยเสริม
พาหนะ รถโมเดอร์น โค้ช ปรับอากาศ คุณภาพดี เฉพาะคณะ
ผู้นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเอาใจใส่ตลอดทริป

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง รายการ เดินทางด้วย Mahan Air
** ทริปอิหร่าน เราทำเองไม่ได้ส่งต่อคะ **
** เดินทาง 12 วัน 9 คืน เต็ม จุ๊ใจแกรนด์อิหร่านของแท้คะ **

กรุ๊ปที่ 1 : 11-22 เมษายน 2562 เป็นช่วง Spring
กรุ๊ป 10 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 75,900 บาท
กรุ๊ป 8-9 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 81,900 บาท
กรุ๊ป 6-7 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 84,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 บาท

กรุ๊ปที่ 2 : 16-27 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วง Spring
กรุ๊ป 10 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 73,900 บาท
กรุ๊ป 8-9 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 79,900 บาท
กรุ๊ป 6-7 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 82,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 บาท

** กรุ๊ป confirm เดินทาง 6-10 ท่านขั้นต่ำ **


วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน กรุงเทพฯ – กรุงเตหะราน

19.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 5-6 เคาน์เตอร์เช็คอิน L เคาน์เตอร์ สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรานประเทศอิหร่าน โดย สายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050
วันที่สอง

กรุงเตหะราน - National Musuem –National Jewelry-Azadi Tower–Shiraz (B/L/D)

03.30 น. เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport (IKA) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก

โรงแรม  Parsian Enghelab Hotel Tehran  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เทียบเท่า คืนนี้พักผ่อนให้ท่านได้ตื่นสายสักหน่อยคะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ National Museum ตั้งอยู่ในกรุงเตหะราน มีสองส่วนคือ  ส่วนที่เป็น พิพิธภัณฑ์โบราณ ที่เก็บวัตถุโบราณต่างๆ มากมายของอาณาจักรเปอร์เซีย   และประเทศอิหร่าน  และ อีกอาคารจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมต่างๆ ของ เปอร์เซียและอิหร่าน เป็นสองอาคารแยกกันถ้ามีโอกาสมาเตหะรานแล้วไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาชมและศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์มากกว่า 6000 ปี
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2) นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยNational Jewelry Museumสถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษา และมีการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดับอัญมณีเพลรพลอย ไข่มุก อันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ ซึ่งมีของที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งสิ้น ชม เพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลกที่ประดับด้วยอัญมณีห้าหมื่นกว่าชิ้น ซึ่งมีน้ำหนัก 18,200 กะรัต และชม พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ที่เคยนั่งครองราชย์ ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น จากนั้นนำท่านชม Milad Tower ซึ่งเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั้งมวล เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวอิหร่านเองทั้งหมด เป็นหอคอยที่สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยระดับความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมถึง 435 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุงเตหะรานอย่างทั่วถึงจากหอคอยแห่งนี้ จากนั้นชม Tabiat Bridge เป็นสะพานข้ามที่ใหญ่ที่สุดในเตหะราน เชื่อมสองสวนสาธารณะเข้าด้วยกันระหว่าง Taleghani Park กับ Abo-Atash Park

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหาร พักผ่อน โรงแรม PARSIAN ENGHELAB HOTEL 4* เมืองเตหะราน หรือเทียบเท่า

  รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สาม

Golestan Palace – Tehran Grand Bazaar -Sari (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

  นำท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palaceหรือ วังสวนกุหลาบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูงCitadelสำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ส่วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือราชวงศ์คาจาร์ คือกษัตริย์นัสเซอร์อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป โกเลสตานแห่งนี้นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตำหนักถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาว ในอดีต ตำหนักขาวWhite Palaceเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเข้าชม ตำหนักเขียวGreen Palaceซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด Tehran Gread Bazaar
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Sari เป็นเมืองหลวงของ Mazandaran และเมืองหลวงเก่าของอิหร่าน ในอดีต (ช่วงเวลาสั้น ๆ ) เป็นเมืองหลวงของอารยะธรรมโบราณตามแผนที่ประวัติศาสตร์ เคยเป็นเมืองหลวงอารยธรรมโบราณ Hyrcania ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิหร่านระหว่างทางพื้นที่ลาดชันตอนเหนือของภูเขา Alborz และชายฝั่งทางใต้ของทะเลแคสเปียน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเมือง Mazandaran ระยะทางประมาณ 273 กม.
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
ที่พัก โรงแรม SALAR DAREH HOTEL 4*  เมือง Sari หรือเทียบเท่า
 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สี่

Sari – Badab Soort – Sari  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
08.00 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่ Badab Soort หรือปามุคคาเล่ แห่งอิหร่าน อยู่ห่างจาก Sari ไปทางใต้ ประมาณ 100 กม. และทางตะวันตกของหมู่บ้าน Orost ประมาณ 7 กม. เป็นการก่อตัวของหินนับพันปีผ่านน้ำพุร้อนเย็นและสะสมแร่ธาตุคาร์บอเน็ต เรียงลดหลั่นเป็นขั้นบันได
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมือง Sari

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
ที่พัก โรงแรม SALAR DAREH HOTEL 4*  เมือง Sari หรือเทียบเท่า
 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่ห้า

Sari – กรุงเตหะราน- เมืองชีราซ  (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเตหะราน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 11)  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน Tehran Mehrabad Airport (THR) ระหว่างทางผ่านชม Azadi  Tower ก่อนถึงสนามบิน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) ในสนามบิน
18.00 น เช็คอินที่เคาท์เตอร์ สายการบินภายในประเทศสู่ชีราช
20.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองชีราซ ด้วยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 1087 ใช้เวลาบินประมาณ 1h30m
21.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Shiraz Shahid Dastgheib International Airport เมืองชีราซ จากนั้นเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม ARYO BARZAN เมืองชีราซ หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
รูปทัวร์อิหร่าน

วันที่หก

เมืองชีราซ - มัสยิดสีชมพู Nasir al mulk mosque -สวน Narenjestanและคฤหาสน์โบราณ – สุสานท่าน กวีเอกฮาเฟซ - ป้อมคาริมคาน – มัสยิดวาคิล - ตลาดวาคิล บาซาร์ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหาร นำท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู Nasir-O-Molk ภายในประดับประดาไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็นสีหลัก ซึ่งเป็นเพียงมัสยิดแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าท่าจะมองมากจากมุมใดของมัสยิดก็ตามท่านจะได้เห็นสีของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในเป็นสีชมพูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยามเช้าที่สาดแสงผ่านกระจกสีลงมากระทบพื้นดูสวยงามเกินคำบรรยายจริงๆ จากนั้นนำท่านสู่ คฤหาสน์โบราณNaranjestan e Ghavamมีอายุกว่า 125 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ กอญัร อยู่ระหว่างปี 1879-1886 เป็นสถาปัตยกรรมบ้านโบราณประจำยุคกอญัร ภายนอกตกแต่งสวนสวยแบบเปอร์เซียที่สวยงามและร่มรื่นอีกด้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 14) หลังอาหาร นำท่านเยี่ยมชม สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ Aramgah E Hafezนักปรัชญาของเปอร์เซีย แห่งเมืองชีราซ ในยุค ศตวรรษที่ 12 บริเวณโดยรอบสุสานของท่านได้มีการตกแต่งสวนสวนสไตล์เปอร์เซีย ได้อย่างสวยงาม จากนั้น นำท่านสู่ ป้อมคาริมข่าน Karim Khan Citadel หรือ Arg-E Karim Khanสร้างโดยท่านคาริมข่าน แห่งราชวงศ์ ชัน ในช่วงที่สถาปนาเมืองชีราซให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซีย ปีค.ศ. 1750-1795 ผนังของป้อมมี ความสูง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ นำมาเรียงต่อกันให้มีลวดลายที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำท่านเดินสู่ วาคิล บาซาร์ Vakil Mosque เป็นมัสยิดใน Shiraz, ภาคใต้ของอิหร่านที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ Vakil Bazaar บาซาร์ติดกับทางเข้าของตลาด มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ. 1751 และ 1773 ในช่วงระยะเวลา Zand และได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 19

  จากนั้นนำท่านไปชม ตลาดวาคิล บาซาร์Vakil Bazaar ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดย่านใจกลางเมืองชีราซ ตลาดแห่งนี้สร้างได้อย่างสวยงาม และโครงสร้างของตัวอาคารจะก่อด้วยอิฐสีแดง นำมาประกอบเรียงกัน เป็นทรงโดมติดต่อกันมีความยาวหลายร้อยเมตร นตลาดแห่งนี้ประกอบไปด้วยสินค้ามากมายให้นักท่องเที่ยว ได้จับจ่ายหาของฝากของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของกินของใช้ หรือของที่ระลึกต่าง ๆ
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง(มื้อที่ 15)
 พักค้างคืน ณ โรงแรม Aryo Barzan Hotel  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปทัวร์อิหร่าน

วันที่เจ็ด

เมืองชีราซ – พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - Pasargadae – อะบาคูห์ - เมืองยาซด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารหลังอาหารเข้า นำท่านสู่ พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส Persepolis (จะใช้เวลาเที่ยวประมาณครึ่งวันเช้าคะ) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองชีราซพระราชวังโบราณแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตศักราช เริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยสร้างเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทำลายเสียหายอย่างหนักโดยพวกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักรกรีซในปี 300 ก่อนคริสตศักราช แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตยกรรม จากนั้นนำท่านแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส อยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นคือ ชมข้างนอก นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม Naqsh-e-Rostam หรือ สุสานสี่กษัตริย์ สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังแห่งนี้มาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ว่า หลังจากจบสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้ว ชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อเพียงแต่ว่าจะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน โดยการสร้างสุสานนั้นก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมดาทั่วๆไป มีการสร้างโดยการขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหิน ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร และได้มีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 17)

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ทางตอนเหนือสู่ Pasargadae เพื่อไปชม Tomb of Cyrus the Great
Pasargadae เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิ Achaemenid ภายใต้ไซรัสมหาราชที่ได้ออกการก่อสร้าง (559-530 BC) นั้น มันก็ยังเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของ ไซรัสมหาราช เป็นเมืองในเปอร์เซียโบราณที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองชี และเป็นหนึ่งในของอิหร่านยูเนสโกมรดกโลก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองยาซด์Yazdอดีตเมืองศูนย์กลางทางการค้าในยุคโบราณในถิ่นทะเลทรายที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน โดยจะผ่าน เมืองอะบาคูห์Abakuhที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มีโบราณสถานที่สำคัญหลงเหลืออยู่ให้คนรุ่นปัจจุบันได้ชื่นชมในภูมิปัญญาของคนโบราณนั่นก็คือ โดมสำหรับการทำน้ำแข็งหรือ Ice Houseนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่างฝีมือเปอร์เซียโบราณได้คิดค้นขึ้นมาอย่างน่าทึ่ง จุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหากับการเผชิญสภาพอากาศร้อน ทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำแข็งไว้แช่น้ำดื่มให้ให้มีความเย็นเพื่อดับกระหายคลายร้อน แวะ ชมโรงทำน้ำแข็งยุคโบราณ ณ เมืองอะบาคูห์ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองยาซด์ (ระยะทาง 172 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) และก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองยาซด์
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 18)

โรงแรม

Dad Hotel 4* หรือ เทียบเท่า

 
รูปทัวร์อิหร่าน

วันที่แปด

เมืองยาซด์ – Tower of Silence – Yazd Friday Mosque – Dowlot abad garden – Water Museum – Mir Chakhmaq Tekieh – Fahadon ancient quarter (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป ชม Tower of Silence นำท่านชมศาสนสถานและเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนา โซโรแอสเตอร์ในอดีต ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านใต้ของเมืองยาซด์ เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยตัวอาคารหลักในการทำพิธีกรรมทางศาสนา มีบ่อน้ำดื่มน้ำใช้อยู่ใต้ดิน ห้องครัว ห้องพัก และแท่นทำพิธีศพที่อยู่ด้านหลังตัวอาคาร ทั้งหมดนี้สร้างด้วยดินเหนียวตากแห้งและเรียกรวมกันว่า Tower of Silence ท่านจะได้สัมผัสกับศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เมืองยาซด์เป็นศูนย์กลางของศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน ของทุกปี จะมีผู้คนที่นับศาสนาโซโรแอสเตรียนจากทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมตัวกันร่วมทำพิธีบูชาเทพอะหุรามาสดาครั้งใหญ่กันประจำ ณ สถานที่แห่งนี้ โดยจะจัดพิธีที่ชื่อว่า Pir-e-Sabz Fire Templeซึ่งเป็นศูนย์กลางในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในถิ่นทะเลทรายทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองยาซด์ ห่างออกไปอีกประมาณ 62 กิโลเมตร

จากนั้น

นำท่านชม  Jame mosque of Yazd หรือ Yazd Friday Mosque  มัสยิดประจำเมืองยาซด์ มีเสามินาเร่ห์ที่สูงถึง 48 เมตร สูงที่สุดในประเทศอิหร่าน เป็นมัสยิดในศตวรรษที่ 12  ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกภายใต้ Alaoddoleh Garshasb ของ ราชวงศ์ Al-E Bouyeh

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 20)

บ่าย นำท่านชม Dowlot abad garden มีสวนสไตล์เปอร์เซีย และ ชมเครื่องจับลมสร้างความเย็นในฤดูร้อน หรือ แอร์ในสมัยโบราณนั่นเอง
  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์น้ำ (Water  Museum) ภายในมีห้องแสดงอุปกรณ์การทำระบบขนส่งน้ำรวมถึงวิธีการขนส่งระบบน้ำในสมัยโบราณน่าสนใจมากคะ
  นำท่านชม Mir Chakhmaq Complex มีมัสยิดที่ตั้งอยู่บนตารางของชื่อเดียวกันตั้งชื่อตามอาเมียร์ Jalaleddin Chakhmaq เป็นผู้ปกครองยาซด์ในช่วงราชวงศ์ Timurid (15 ศตวรรษที่ 16 CE)
 

ชมย่านเมืองโบราณ Fahadon ancient quarter พร้อมช็อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (มื้อที่ 21) พัก ณ โรงแรม Dad Hotel 4* หรือ เทียบเท่า                       

 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่เก้า

เมืองยาซด์ – เมืองนาอิน – Narin Fortess – Maybod Caravanserai – Maybod Ice house – Narin Friday Mosque – เมืองอิศฟาฮาน (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทาง สู่ Isfahan โดยระหว่างทาง จะผ่านเมือง Narin เราจะแวะเที่ยวชม Narin Fortress  เป็นป้อมปราการดินเหนียวและพระราชวังเก่าแก่อายุร่วม 2,000 ปี  ซากปรักหักพังของโครงสร้างสูง 40 เมตร (130 ฟุต) สูงจากฐาน แม้ว่าจะสร้าง 2,000 ปีที่ผ่านมามันมีสิ่งที่น่าจะเป็นโครงสร้างขอระบบน้ำประปาอยู่ในแนวกำแพงน่าสนใจไม่น้อยคะ จากบนป้อมปราการเราสามารถมองเห็นเมืองโบราณ Narin ได้ในมุมสูงคะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Maybod นำท่านชม Maybod caravanserai เป็นแหล่งชุมนุมแวะพักแลกเปลี่ยนขายสินค้าในสมัยอดีต  จากนั้นนำท่านเดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามเพื่อชม  Maybod Ice house บ้านสำหรับเก็บน้ำแข็งในฤดูหนาวมาใช้ในฤดูร้อนคะ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 23)

 

แวะเที่ยวชมเขตเมืองเก่าและชมมัสยิดประจำเมือง หรือ Jameh Mosqueที่เชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดามัสยิดทั้งหลายในประเทศอิหร่าน ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางต่อสู่เมืองอิศฟาฮาน (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียแห่งยุคที่มีความรุ่งเรืองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 17-18 มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียแท้ และเมืองหลวงอิศฟาฮานก็กลายเป็นทั้งเมืองศูนย์กลางการปกครองและเมืองศูนย์กลางทางการค้า จนได้รับฉายาว่า Esfahan is half of the world ไม่ว่าใครจะต้องการสินค้าอะไรก็ตาม ก็ต้องไปหาซื้อกันที่เมืองอิศฟาฮาน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์เซียได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่าง ๆ รวมทั้งสยามซึ่งจะตรงกับยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 24)
ที่พัก

GHASRE MONSHI HOTEL ในเมืองอิสฟาฮาน หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สิบ

Isfahan –great Nasqshe jahan square / Imam complex – Ali Qapu palace – Imam Mosque – Khajou Bridge – Siosepol Bridge - Isfahan (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25)
หลังอาหารเช้า นำท่าน มายัง Imam complex นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naqsh-E-Jahanซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนับว่าเป็น จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่ามImam Square อัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน นำท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตรต่อด้วยการเข้าชม มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์Sheikh Lotfollah Mosqueซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปูAli Ghapou Palaceซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝีมือชั้นยอด จิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี ส่งท้ายก่อนที่จะอำลาจัตุรัสแห่งนี้ด้วยการ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่งมีสถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 26)
หลังอาหารกลางวันนำท่าน เดินทางไปชมสะพาน Khajou Bridge สะพานคาจู (Khaju Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่ที่สวยงามที่สุดในเมืองอิสฟาฮาน  ของประเทศอิหร่าน ข้ามแม่น้ำแม่น้ำซอยันเดห์โรด์ (Zayandeh-Rud) สร้างมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิตีมูร์ ในศตวรรษที่ 15 ก่อนที่ในศตวรรศที่ 17 ราวปี ค.ศ. 1650 กษัตริย์ชาวเปอร์เซีย "ชาห์ อับบัสที่ 2" แห่งราชวงศ์ซาฟาวิด (Safavid Dynasty) ได้สร้างสะพานใหม่ทับรากฐานสะพานเก่า ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสะพานโค้งโรมัน สะพานคาจูมีสีน้ำตาลอ่อนตามสีอิฐที่ใช้ก่อสร้าง มีความยาวถึง 132 เมตร กว้าง 12 เมตร มี 2 ชั้น ประกอบด้วยซุมโค้ง 23 ซุ้ม โครงสร้างด้านบนเป็นอิฐ สร้างเป็นถนนให้สัญจร ตรงกลางทั้งสองข้างของสะพาน มีศาลาโถงรูปหกเหลี่ยมตั้งอยู่ อดีตเป็นพลับพลาที่ประทับ เพื่อให้กษัตริย์และข้าราชบริพาร ชื่นชมทัศนียภาพของความงดงามของสายน้ำ  สะพาน Siosepol Bridgeสะพานที่สร้างขึ้นด้วยอิฐโบราณที่โค้งรับน้ำถึง 33 โค้ง สร้างประมาณราว ค.ศ. 1622 เป็นศิลปะแบบเปอร์เซีย ซึ่งมีความโดดเด่นและ ความสวยงามมากมีอายุกว่า 380  ปี สะพานนี้ทอดข้ามแม่น้ำซอยันเดห์โรด์ เช่นเดียวกับสะพานคาจู

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 27)
Khaju Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว ในเมืองอิสฟาฮาน หรือ เทียบเท่า

 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สิบเอ็ด

Isfahan – Abeyaneh – Kashan – เตหะราน   (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28) นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสูงถึง 3,899 เมตรหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ Abyaneh Village(ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวอิหร่านและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็นภาษาพูดในหมู่บ้าน ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้หมักเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านชม คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House สร้างมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีต สมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย เป็นยุคที่มีการค้ารุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางทางการค้าแห่งยุคที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนในยุคปัจจุบันให้เราได้เห็นและย้อนรำลึกถึงในช่วงที่เมืองคาชานเจริญสุดขีด จากนั้นชม Tabatabaie House เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ สร้างในปี 1880 ในสมัยราชวงศ์ Qajar เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่ง Kashan ออกแบบโดย  Ustad Ali Maryam จากนั้นเดินทางสู่กรุงเตหะราน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 30)

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051
วันที่สิบสอง

กรุงเทพ

07.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ :

** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ    และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น **


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน Mahan Air ชั้นทัศนาจร ไป-กลับและน้ำหนักสัมภาระท่านละ 30 กก. / สายการบินภายในประเทศให้น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก.
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง      
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่า     
4. ค่าโรงแรม 9 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
5. ค่ายกกระเป๋าเดินทางที่โรงแรมท่านละ1ใบ     
6.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.ค่าพาหนะค่ารถโมเดอร์นโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ    
8.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ            
9. ผู้นำเที่ยวผู้ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
10. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามรายการ รายละเอียดตามกรมธรรม์ฯ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อกำหนดความคุ้มครอง
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น       
2.ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
3.ภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ถ้ามี)     
4. ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินสิทธิตามที่สายการบินกำหนด           
5. ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ                   
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ฯลฯ           
6.ค่าทิปไกด์อิหร่านและคนขับรถ รวม 50 USD
7.ค่าทิปผู้นำเที่ยวจากเมืองไทยท่านละ 1,000 บาท
* กรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผิดปรกติ และการปรับราคาตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่งและการชำระค่าใช้จ่ายโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนวันเดินทาง เมื่อมีผู้สำรองที่นั่งครบตามรายการ โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000บาท พร้อมด้วยหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบการขอวีซ่า(รายละเอียดแนบท้าย) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือโปรดชำระทั้งหมดก่อนกำหนดวันเดินทาง 15 วัน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ ไม่ว่าวีซ่าผ่าน แต่ไม่เดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมทั้งบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** การ REFUND ตั๋ว ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 45 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสายการบิน.....

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000  บาท
 2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 4,000 บาท และค่ามัดจำตั๋ว เครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
 3. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  1 เดือน ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

 1. กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว ทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอ

      สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 1. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 3. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 4. แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก4,000 บาท
 5. แจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทางหักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 10,000 บาทและค่าวีซ่าท่านละ 4,000บาท
 6. แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
 7. แจ้งล่วงหน้า 1 – 6 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 8. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 9. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 10,000 บาท  

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
3.สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อบิดาผู้ให้กำเนิด และสัญชาติ)
4.ที่อยู่ ของที่ทำงาน และตำแหน่ง (ถ้ามีนามบัตร กรุณาแนบมาให้ด้วย)
5.ถ้าสมรสแล้ว ขอชื่อ สกุล และสัญชาติของคู่สมรสด้วย


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593