ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KZ01-5D] ทัวร์คารซัคสถาน 5 วัน 3 คืน บิน Air Astana สายการบินยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 26-30 ตุลาคม 2558 คณะเดียวเท่านั้น
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 49,900 บาท
เด็ก อายุ 2-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) เสริมเตียง ราคาท่านละ 47,900 บาท
เด็ก อายุ 2-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 46,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มเงินจากราคาทัวร์ อีกท่านละ x,xxx บาท


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพมหานคร-กรุงแอสตาน่า

07.30 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  แอร์ แอสตาน่า  KC  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
11.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแอสตาน่า โดย Air Astana เที่ยวบินที่ KC 232
18.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศแอสตาน่า ประเทศรัสคาซัคสถาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่ัพัก พักค้างคืน ณ โรงแรม  Kazzhol Hotel     หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

ชมเมืองหลวงแอสตาน่า-มัสยิดประจำเมืองแอสตาน่า-ไบเทอเรคทาวเวอร์ - ปิระมิดสันติภาพ-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-ข่าน ชาเทียร์-กรุงอัลมาตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านทำความเริ่มต้นทำความรู้จักกับเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถาน เมืองแอสตาน่า Astana ซึ่งคาซัคสถานได้ตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงแทนเมืองอัลมาตี้ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 กรุงแอสตาน่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาซัคสถาน อยู่ทางตอนเหนือของประเทศในบริเวณที่ราบสูง Steppe ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ภูมิอากาศในกรุงแอสตาน่าจึงมักมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นำท่านชมเมืองแอสตาน่า เมืองหลวงใหม่ที่มีความทันสมัยอย่างยิ่ง นำท่านชม มัสยิดประจำเมืองแอสตาน่า Hazret Sultan ซึ่งเป็นมัสยิดที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง สร้างเสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม 2012 สามารถจุคนได้ถึง 10,000 คน สร้างบนเนื้อที่กว่า 17,700 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านชม ไบเทอเรคทาวเวอร์ Bayterek Tower ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของประเทศคาซัคสถาน มีความสูง 97 เมตร ซึ่งเลข 97 หมายถึง ปี ค.ศ. 1997 ปีแห่งการสถาปนากรุงแอสตาน่าเป็นเมืองหลวง ให้ท่านได้รับฟังตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นไม้และไข่ทองคำอันเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของหอคอยแห่งนี้ ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดีอัค ออร์ดา Ak Orada Residency and House of Ministries ผ่านชม โรงละครแห่งกรุงแอสต่าน่าผลงานของสถาปนิกชื่อดังระดับโลก Manfredit Nicoletti โดยมีความคิดในการออกแบบว่า เป็น Flower of The Steppe โดยสร้างเป็นรูปกลีบดอกไม้ที่กำลังบานออก หากมองจากท้องฟ้าจะเห็นเป็นดอกไม้ที่บานอยู่ในทุ่งหญ้าเสต๊ปอันกว้างใหญ่ จากนั้นนำท่านเข้าชม ปิระมิดสันติภาพ Palace of Peace and Accord อาคารรูปปิรามิด ซึ่งออกแบบโดย Sir Norman Foster สร้างขึ้นตาม แนวคิดของท่านประธานาธิบดีนาซาร์บาเยฟ เพื่อเป็นศูนย์รวมของศาสนาทุกศาสนา รวม 18 ศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและลดความขัดแย้ง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสันติภาพ สถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นที่จัดประชมสมัชชาของศาสนาโลกทุกๆ 3 ปี ด้านบนสุดเป็นห้องกระจก ลวดลายนกพิราบสวยงามมาก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum เป็นสถานที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศคาซัคสถานได้เป็นอย่างดี มีการจัดแสดงโบราณคดีของคาซัคสถาน โดยเฉพาะ แบบจำลองของมนุษย์ทองคำ มนุษย์ทองคำแท้ ชุดนักรบเก่าแก่ตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล หรือร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ตัวชุดทำด้วยทองคำกว่า 4,000 ชิ้น พร้อมหมวกทรงสูง 70 เซนติเมตร ปลายหมวากด้านบนสุดจะเป็นลูกธนูชี้ขึ้นฟ้า และมีรูปเสือดำหิมะติดปีกอยู่ใกล้ ๆ กัน มนุษย์ทองคำถูกค้นพบในสุสานใกล้เมืองอัลมาตี้ เมื่อปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) เราไม่อาจทราบได้ว่ามนุษย์ทองคำจริงๆ แล้วเป็นเผ่าพันธุ์ใหน แต่ชาวคาซัคมีความภูมิใจมากและยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศคาซัคสถาน ในอัลมาตี้ที่อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ ยอดบนสุดเป็นรูปมนุษย์ทองคำยืนบนหลังเสือดำติดปีก ชุดมนุษย์ทองคำของจริงคงถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีในสถานที่ที่เป็นความลับ แต่มีแบบจำลองมนุษย์ทองคำให้ชมตามพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั่วไป รวมทั้งหน้าสถานทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี ด้วย จากนั้นนำท่านชมและช้อปปิ้งที่ ข่านชาเทียร์ Khan Shatyr Entertainment Center แปลว่า เต็นท์ของข่าน เป็นศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหม่เขืองเมือง ชาวเมืองแอสตาน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแปลกตาและประโยชน์ใช้สอย อาคารนี้สร้างขึ้นโดยมีรูปร่างคล้านเต็นท์ของท่านข่าน ภายในปรับอุณหภูมิให้คงที่ อบอุ่นสบายตลอดทั้งปี ชั้นบนสุดทำเป็นชายทะเล มีหาดทราย สระว่ายน้ำ วอลเลย์บอลชายหาด แม้ว่าคาซัคสถานจะไม่ติดทะเล แต่เมื่อยกทะเลมาไว้ในห้างก็สามารถเล่นได้ทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่วันที่มีหิมะตกหนักในช่วงฤดหนาวก็ตาม เนื่องจากมีครอบแก้วอีกชั้นทำให้อุณหภูมิอุ่นได้ตลอดทั้งปี ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

18.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC 610
20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศกรุงอัลมาตี้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม     Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel     หรือเทียเท่า

วันที่สาม

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาชิมบูลัค-สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ-โบสถ์คริสเซ็นต์คอฟ-พิพิธภัณฑ์เครื่องดนีตรี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางออกไปนอกเมืองอัลมาตี้ เพื่อนำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่บนเขาชิมบูลัค Shymbulak ที่ยาว 4.5 กิโลเมตร นับว่า เป็นกระเช้าที่มีความเป็นอันดับ 3 ของโลก ประกอบไปด้วย 114 กระเช้า เพื่อนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความงามไดไม่น้อยกว่า 2,000 คน ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นแหล่งตากอากาศชั้นนำของคาซัคสถาน ทัศนียภาพบนเขาชิมบูลัคนั้นสวยงามราวกับภาพวาด ถึงขนาดนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนต่างยกย่องให้เขาชิมบูลัคแห่งนี้เป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง อิสระให้ท่านได้ภาพกับทิวทัศน์อันสวยได้ตามอัธยาศัย ชิมบูลัค สกี รีสอร์ท แห่งนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขา Zailiyskiy Alatau ที่สวยงาม มีความสูง 2,260 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองอัลมาตี้เพียง 25 กิโลเมตร เมื่อท่านมองลองมาด้านล่าง ท่านจะเห็น ลานสเก็ตน้ำแข็งมีดิโอ Medeo Skating Ring ตั้งอยู่ส่วนบนของหุบเขาชิมบูลัค เป็นลานเสก็ตที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศคาซัคสถาน อยู่บนระดับความสูงถึง 1,691 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในโลก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชม สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ Panfilovetzev Park อนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตลบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง นำท่านเข้าชม โบสถ์คริสต์เซนต์คอฟ Zenkov Cathedral ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1991 อย่างน่าอัศจรรย์ เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้างเลย นับเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแพนฟิลอฟด้วย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง Museum of Musical Instruments ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะแพนฟิลอฟ ตัวอาคารเคยเป็นสโมสรนายทหารมาก่อน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพื้นเมืองทุกชนิด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 นอกจากทุกท่านจะได้ชมเครื่องดนตรีแล้วยังจะมีเสียงดนตรีบรรเลงไปด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม     Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel     หรือเทียเท่า

วันที่สี่

ทะเลสาบอัลมาตี้-ค๊อกโตเบ-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางออกนอกเมืองอัลมาตี้ ลงไปทางใต้ประมาณ 28.50 กิโลเมตร เพื่อเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบอัลมาตี้ Almaty Lake ภายในอุทยานแห่งชาติซึ่งสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อนของชาวเมืองอัลมาตี้ ส่วนที่นี่ฤดูหนาวก็สวยงามและน่าประทับใจ ทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,511 เมตร ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด ซึ่งประกอบไปด้วย ยอดเขาโซเวียต Peak of Soviet ยอดเขาโอเซอร์ไน Ozerniy และ

ยอดเขาทัวร์ริส Tourist Peak สีของน้ำจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ไล่ไปตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเทอร์คอยท์ และด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัลมาตี้อีกครั้ง

หมายเหตุ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเดินทางไปทะเลสาบอัลมาตี้ ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนเป็นการเดินทางไปชม Issyk Lake แทน ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากกรุงอัลมาตี้ประมาณ 75 กิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้กันกับทะเลสาบอัลมาตี้
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ จุดที่สูงที่สุดในเมืองอัลมาตี้ ค๊อกโตเบ Kok-Tobe นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ (ระดับความสูง 1,130 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของเสาส่งสัญญาณทีวีของประเทศคาซัคสถาน บนยอดเขาค๊อกโตเบ ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองอัลมาตี้ได้แบบพาโนรามาเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวคาซัคที่ Green Market ตลาดกลางเมืองอัลมาตี้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งจะมีทั้งสินคาอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาเวียร์ วอดก้าราคาถูก ของที่ระลึก ของสด ของแห้ง เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแวะซื้อขนมกันที่ Local Chocolate กันได้ที่ร้าน Rakhat Chocolae Factory ซึ่งจะมี Packaging สวย ๆ สไตล์คาซัคในราคาถูกเพื่อเป็นของฝาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ห้า

กรุงอัลมาตี้-กรุงเทพมหานคร

01.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC 939

08.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน แอร์ แอสตาน่า
ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ค่าที่พักห้องคู่ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศคาซัคสถาน
ค่าอาหาร ตามที่โปรแกรมการท่องเที่ยวระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่โปรแกรมการท่องเที่ยวระบุ
ค่ารถโค้ชนำเที่ยว ตามที่โปรแกรมการท่องเที่ยวระบุ
ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวาด (0.50 Lt)
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 20 USD
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่าซักรีด มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมเชื่อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่าประเทศคาซัคสถาน
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
ข้อมูลการทำงาน (ตำแหน่ง+ชื่อและที่อยู่บริษัท) กรอกในแบบฟอร์ม
จดหมายมอบอำนาจในการยื่นวีซ่าแทน (บริษัทฯ เตรียมให้ท่านเซ็นชื่อ)
ระยะเวลาทำวีซ่า 7 วัน และยื่นได้เฉพาะ จันทร์ พุธ และ ศุกร์ เท่านั้น

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

หมายเหตุ

  1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
  2. สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 10,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593