ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : GG-12D10N] ทัวร์จอร์เจีย เลาะเลียบเทือกเขาคอเคซัส 12 วัน 10 คืน

Georgia - Tbilisi - Juta village – Chiuxebi – Abudelauri – Stephantsminda - Kazbegi National park – Gergeti Trinity Church - Truso – Gori - Stalin museum – Uplitsikhe – Prometheus cave - Kutaisi - Mestia – Koruldi Lake - Ushguli - Okatse canyon - Sunrise at Narikala Fortress

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง ..
ทริปสำรวจ 8-19 มิถุนายน 2561 ... ทริปพิเศษ
ท่านละ 58,000 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 4,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน รับไม่เกิน 15 ท่านตารางบิน  Air Astana

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15-16.25 น.

Almaty – Tbilisi

KC 139

19.30-21.40 น.

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

Tbilisi – Almaty

KC 142

14.05-19.50 น. รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

Almaty – Bangkok

KC 931

01.05-08.55 น.

 

วันที่หนึ่ง

08 มิ.ย. 61 : กรุงเทพ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – Tbilisi 

07.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9  เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ สายการบิน Air Astana ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. และ Hand Carry อีก 10 กก.
10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932  ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง  บริการอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน

16.25 น. ถึง เมือง Almaty นำท่านผ่าน Transfer และ ต่อเครื่องไปยังเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย
19.30 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 139 สู่เมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย บริการอาหารบนเครื่อง
21.40 น. ถึงสนามบิน Tbilisi ประเทศจอร์เจีย   เวลาประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  
ที่พัก

โรงแรม Piazza Hotel 3*  หรือ เทียบ เท่า ระดับ 3 ดาว 

วันที่สอง

09 มิ.ย. 61 : Tbilisi City tour – Tbilisi Museum – Old City  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวในเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นการผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรป  Tbilisi City Tour นำท่านเที่ยวชม Tbilisi History Museum ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตาร์ของเมือง Tbilisi
 กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารกลางวันเดินทางชมย่านเมืองเก่า Old City ของ Tbilsi  เดินชมเมืองเก่าในย่านนี้จะมีบ้านแบบโบราณ สร้างจากหินและอิฐ ชั้นสองจะเป็นไม้ หรือ ไม่ก็กระจก บางหลังก็จะมีระเบียงแบบเปิดโล่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงาม จากนั้นนำท่านชม โบสถ์แบบ Georgian Orthodox  โบสถ์แบบ Armenian Apostolic ,Latin Catholic  และมัสยิดในจอร์เจีย

ค่ำๆ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  ที่ร้านอาหาร
ที่พัก

โรงแรม Piazza Hotel 3*  หรือ เทียบ เท่า ระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม

10 มิ.ย. 61 Tbilisi - Juta village –Chiuxebi – Abudelauri – Stephantsminda  (B/L/D)

หมายเหตุ วันนี้จะมีเดิน Hike ระยะทางไปกลับราวๆ 6 ชั่วโมง ควรมีการเตรียมตัว เรื่องเป้ใบเล็กสำหรับใส่น้ำดื่ม ขนมส่วนตัว รองเท้า Hike ไปด้วยคะ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
  หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Stephantsminda จากนั้นจะนำท่านเปลี่ยนเป็นรถ 4WD เป็นการเลาะเลียบเที่ยวเทือกเขาคอเคซัส  โดยวันนี้เราจะเที่ยวชม หมู่เล็กๆ Juta Village ซึ่งอยู่ห่างจาก Stephantsminda ไปราว 24 กม. Juta Village เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนความสูง 2,200 เมตร  ใกล้กับยอดเขา Chaukhi  ในแนวของเทือกเขาคอเคซัส ใช้รถ 4WD จนถึง Chauxebi จากนั้นเราจะเริ่มเดิน Hike สู่ ทะเลสาบ Abudelauri
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) มื้อนี้จะเป็นอาหารแบบปิกนิค

เย็น

เดิน Hike สู่ ทะเลสาบ Abudelauri ใช้เวลาเดินไปกลับ ราวๆ 6 ชั่วโมง ควรติดขนมแก้หิวไปด้วยคะ จากนั้นนั่งรถกลับมายัง Stephantsminda ช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์จะตกประมาณ 20.30-21.00 น.

21.00 นซ ถึง Stephantsminda  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

Hotel Terrasa  ใน Stephantsminda  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

11 มิ.ย. 61 : Kazbegi National park – Gergeti Trinity Church – Stephantsminda (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ Kazbegi National park  ตั้งอยู่ทางด้วยเหนือของเทือกเขาคอเคซัส แหล่งกำเนิดแม่น้ำ Tergi ความสูงของภูเขาในเขตอุทยาน จะอยู่ระหว่าง 1,400 เมตร ถึง 4,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่องเที่ยวและถ่ายภาพภายในอุทยาน Kazbegi

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปหมู่บ้าน Gergeti เพื่อไปชมและ ถ่ายภาพ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 การเดินทางต้องนั่งรถจีปและเดินเท้าอีกสักครึ่งชั่วโมง เดินเที่ยวชมและถ่ายภายแสงเย็นกับโบสถ์จากนั้นสมควรแก่เวลาเราจะนำท่านเดินทางกลับ Stephantsminda

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก Hotel Terrasa  ใน Stephantsminda ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันทีห้า

12 มิ.ย. 61 : Stephantsminda – Tuso – Gori  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Truso Valley โดยใช้รถ 4WD  Truso Valley  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที Truso เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาคอเคซัส ใช้เวลาถ่ายภาพกัน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางต่อสู่  Gori ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง

เย็น ถึงเมือง Gori รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก พักค้างคืน ณ โรงแรม  Royal House  Gori หรือ เทียบเท่า  

วันที่หก

13 มิ.ย. 61 : Gori – Stalin museum – Uplitsikhe – Prometheus cave - Kutaisi (B/L/D)

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปเข้าชม Stalin museum ซึ่ง Jeseph Stalin เป็นอดีตผู้นำโซเวียตที่เกิดที่เมือง Gori ในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของบ้านของท่านอดีตผู้นำ Stalin , ส่วนที่สองคือพิพิธภัณฑ์ซึ่งตัวอาคารจะเป็นศิลปะแบบ Gothic ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีข้าวของเครื่องใช้ของ Stalin เก็บไว้ให้ชม และ ส่วนที่สามคือของ ตู้รถไฟของ Stalin  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Uplitsikhe ระยะทางประมาณ 14 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที นำท่านชม Uplitsikhe เป็นอดีตเมืองที่มีบ้านพักอยู่อาศัยที่ตัดเข้าไปในหินทำเป็นที่อยู่อาศัย ใกล้ๆ จะมีแม่น้ำ Mtkvari River วัฒนธรรมบ้านถ้ำแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Anatolia และ อิหร่าน นักโบราณคดีเชื่อว่า ที่ Uplitsikhe เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย  สมควรแก่เวลากลับไปรับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Kutaisi โดยจะแวะชมถ้ำ Prometheus cave ซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ภายในมีห้องโถงใหญ่โล่ง มีบันไดให้เดิน เปิดไฟสีสันสวยงาม พร้อมทั้งหินงอกหินย้อย ภายในอากาศเย็นราวๆ 14-15 องศา และมีความชื้นค่อนข้างมาก หลังจากใช้เวลชมถ้ำพอสมควรแล้วเราจะนำท่านกลับเข้าในเมือง Kutaisi

เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

Hotel Bagrati หรือ เทียบเท่า

วันที่เจ็ด

14 มิ.ย. 61 : Kutaisi – Mestia – Koruldi - Mestia (B/L/D)

หมายเหตุ

วันนี้เราจะมี Trek ไปชมทะเลสาบ Koruldi Lake ควรมีการเตรียมตัว เรื่องเป้ใบเล็กสำหรับใส่น้ำดื่ม ขนมส่วนตัว รองเท้า Hike / Trek ไปด้วยคะ

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง Mestia โดยใช้รถ 4WD ช่วยในการเดินทาง จากนั้นจะเริ่มเดินเทรคทะเลสาบ Koruldi Lake เส้นทางเดินไม่ยากวิวระหว่างทางสวยงาม ทะเลสาบจะไม่ใหญ่มากแต่จะได้เห็นเงาสะท้อนน้ำภูเขาที่ลายรอบสวยงาม  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 17)  แบบปิกนิค หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อ สู่ทะเลสาบ Koruldi Lake เราจะใช้เวลาเดินเทรค ไป-กลับ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง

บ่ายแก่

เดินกลับ จุดเริ่มต้นเดิน และ นั่งรถกลับ Mestia

ค่ำ เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Villa Mestia  หรือ เทียบเท่า
วันที่แปด

15 มิ.ย. 61 : Mestia – Ushguli - Kutaisi  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Ushguli Village  ระยะทางราว 47 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง Ushguli Village  เป็นการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรป ในเทือกเขาคอเคซา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,100 เมตร Ushguli Village เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ World Herritage Site : UNESCO
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเดินทางมายัง Kataisi ระยะทางประมาณ 165 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 21) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Hotel Bagrati หรือ เทียบเท่า
วันที่เก้า

16 มิ.ย. 61 : Kutaisi – Okatse canyon – Tbilisi (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Okatse canyon เป็น canyon ที่ยาวราวๆ 14 กิโลเมตร แต่เราจะได้เดินเทรลชมประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางชมธรรมชาติ มีสวน ป่าไม้ น้ำตก แม่น้ำ Okatse และ Okatse canyon หลังจากเดินจบเส้นทางเทรล เราจะกลับมารับประทานอาหาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 23) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Tbilisi ระยะทาง 286 กม. ใช้เวลาประมาณ 4.30  - 5 ชั่วโมง
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 24) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Piazza Hotel  หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สิบ

17 มิ.ย. 61 : Tbilisi – Sunrise at Narikala Fortress - Church – Mtskhela , Jvari  (B/L/D)

เช้า นำท่านเดินทางไปถ่ายแสงเช้ากันที่  Narikala Fortress จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25)
สายๆ นำท่านเดินทางไปยัง Mtskhela และ ชม Jvari Monastery  ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน Mtskhela Jvari monastery ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งจะเห็นวิวแม่น้ำ สองสายคือ  Mtkvari and Aragvi rivers ใหลมาบรรจบกันและเห็นเมือง Mtskhela อยู่เบื้องล่าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมโบสถ์อื่นๆ ใน จอร์เจีย  นำท่านไป จุดชมวิวเมืองจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปช็อปปิ้ง ซื้อของฝากกลับบ้าน
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 27) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Piazza Hotel  หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สิบเอ็ด

18 มิ.ย. 61 : Tbilisi – Almaty   (B/-/-)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28)
09.00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน ถึงสนามบินเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana
13.50 น. เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 142 บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง
19.25 น. ถึงสนามบิน Almaty Transfer รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ มื้อนี้อิสระอาหารเย็นในสนามบิน
วันที่สิบสอง

19 มิ.ย. 61 : Almaty-Bangkok 

01.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931
08.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตรานี้รวมถึง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana สายการบินระดับ 4 ดาว   
 • ค่าโรงแรม / ที่พัก 10 คืน  โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ไกด์เทรค
 • หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
  4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  5. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
-  15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า
-  08-14 วันก่อนเดินทาง หัก 20,000บาท + ค่าวีซ่า
-   ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5   

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593