ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : RUS-MMK-01] ทัวร์ล่าแสงเหนือ มูร์มันสก์ ประเทศรัสเซีย 9 วัน 7 คืน
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ทริปสำรวจ 20-28 กุมภาพันธ์ 2562
ท่านละ 89,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ ..... เร็วๆ นี้
.................................
ลักษณะทริป
• อ่านรายการให้ละเอียดก่อนการจองทัวร์เพราะรายการเราแตกต่างไม่เหมือนใคร
• เป็นทริปสำรวจ อาจไม่สะดวกมากนัก ผู้ร่วมเดินทางควรมีการเตรียมพร้อม เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนรายการ ตามสภาพของอากาศในช่วงหน้าหนาว
• เป็นช่วงฤดูหนาว อากาศติดลบ - 25 ถึง -19 ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะต้องเฝ้ารอแสงเหนือนอนดึก
• อาหารไม่คุ้นลิ้นเช่นเคย สำหรับคนไทย แต่เราจะเตรียมอาหารไทยไปเสริม และ มีขนมว่างตลอดการเดินทางคะ
• เป็น Road Trip มีเดินบ้างในบางที่เพื่อชมธรรมชาติ
• โรงแรม ที่เลือกให้ เป็นระดับ 4 ดาว มีห้องน้ำในตัวทุกที่ และ มีฮีทเตอร์ น้ำอุ่น ในห้องนอน
• เป็นกรุ๊ปเล็กรับ 12-15 ท่าน คล่องตัว ดูแลสะดวก ไปไหนไปกัน
• สถานที่แปลกใหม่ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย


ตารางการบิน 

ตารางการบิน

Date

Route

Flight No.

Departure

Arrival

วันที่ 20 FEB 2019

BANGKOK – MOSCOW

TG 974

10.50

17.1

วันที่ 21 FEB 2019

MOSCOW - MURMANSK

SU 1492

18.00

20.30

วันที่ 26 FEB 2019

MURMANSK – MOSCOW

SU 1325

19.10

21.35 น.

วันที่ 27 FEB 2019

MOSCOW – BANGKOK

TG 975

18.40

07.30 (+1วัน)

รายการเดินทางทริป มูร์มันสก์

วันที่หนึ่ง

20 ก.พ. 62 : กรุงเทพ – มอสโคว์

07.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ H/J สายการบิน Thai Airways
10.50 น. เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG  974  ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง  20 นาที
17.10 น.

เดินทางถึง มอสโคว์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร Moscow เวลาที่ Moscow จะช้ากว่าประเทศ 4 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1)
โรงแรม.

โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน

วันที่สอง

21 ก.พ. 62 : มอสโคว์ – เที่ยวจัตุรัสแดง – มูร์มันสก์  (B/L/D)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 08.30 น. เริ่มต้นนำท่านท่องเที่ยวชม จัตุรัสแดง (Red Square)  ใจกลางเมืองมอสโก รัสเซีย ในอดีตเคยเป็นตลาด และกลายมาเป็นสถานที่สวนสนามของกองทัพเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในยุคที่สหภาพโซเวียตรุ่งเรือง และปัจจุบันเป็นพื้นที่ให้ชาวมอสโก และนักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่น ถ่ายรูป และพบปะสังสรรค์  รายรอบจัตุรัสแดง เช่น กำแพงป้อมปราการของพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) สุสานเลนิน (Lenin Mausoleum) โบสถ์คาซาน  นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เบซิล (Saint Basil s Cathedral)  มหาวิหารเซนต์เบซิล อาคารทรงแปดเหลี่ยม ที่มีทั้งหมด 9 โดม ตามประวัติศาสตร์คือมหาวิหารเซนต์เบซิลสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปยังเมืองมูร์มันสก์
18.00 น. เดินทางด้วยสายการบิน Aeroflot  เที่ยวบิน SU 1492 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
20.30 น. ถึงสนามบินเมือง Murmansk นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม  Kitza Village
ดึก นำท่านล่าแสงเหนือ Aurora Hunting ได้ในวันแรกที่มาถึง Murmansk กันเลยคะ
โรงแรม

Kitza Village  ระดับ 4 ดาว พักในหมู่บ้านแบบ Wooden house  รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านไม้และหิมะมากมาย หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

22 ก.พ. 62 :  Teriberka – Barent sea – Murmansk – Aurora Hunting (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารเช้านำท่านยัง หมู่บ้าน เทริเบียร์ก้า (Teriberka)  ระยะทางประมาณ 150 กม.  ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมงหมู่บ้านเทริเบียร์ก้า เป็นหมู่บ้านประมงเก่าแก่ ตั้ง อยู่ริมทะเล Barent Sea  โดยระหว่างทางเราสามารถแวะจอดถ่ายรูปจุดที่สวยงามได้  เป็นจุดรวมของปากน้ำ Teriberka River  และพบกับรอยต่อระหว่างภูมิประเทศสองแบบคือแบบหนาวกับภูมิประเทศแบบขั้วโลก ทุนดรา ที่เราจะเห็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดขอบฟ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ริมทะเล บาเรนท์  Barents sea
บ่ายสาม นำท่านเดินทานกลับ Murmansk ที่ Kitza Village
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเตรียมล่าแสงเหนือ Aurora Hunting
ที่พัก โรงแรม Kitza Village พักห้องละ 2 ท่าน มี ห้องน้ำในตัว  Private facilities

วันที่สี่

23 ก.พ. 62 : Lovosero – ท่อง Snow Mobiles – ชมทะเลสาบ Seydozero Lake (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)  
07.30 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน Lovosero ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
10.30 น. เดินทางถึง Lovosero  พบกับไกด์ท้องถิ่น นำท่านนั่ง Snow Mobiles ไปเที่ยวหมู่บ้านทางเหนือ 25 กม. เพื่อชมทะเลสาบ Lovozero Lake  ที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของ Kola Peninsula  ในแถบนี้จะมี wooden guesthouse และ traditional house ได้บรรยากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ หมู่บ้าน (มื้อที่ 9)
บ่าย Snow Mobiles Safary Tour ไปเที่ยวทะเลสาบ  Seydozero Lake ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 4 ชั่วโมง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับหมู่บ้าน Lovosero
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ห้องอาหารของที่พัก   หลังอาหารมาล่าแสงเหนือ Aurora Hunting กันคะ
ที่พัก Lovosero Village  พักห้องละ 2 ท่าน มี ห้องน้ำในตัว  Private facilities

วันที่ห้า

24  ก.พ. 62 : Lovosero – ชมฟาร์มเลี้ยง Husky และ กวางเรนเดียร์ – Husky Safary – Reindeer Sledde – Farm – Saami Folklore concert – Kirovsk  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
08.00 นำท่านไปชมฟาร์มเลี้ยง Husky และ กวางเรนเดียร์ จาก Lovosero ไปอีก 35 กม.  สนุกกับการขี่ Husky Safari
กลางวัน รับประทารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)  พร้อม Saami Folklore concert
บ่าย-เย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Kirovsk  180 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถึง Kirovsk นำท่านเช็คอินที่โรงแรม Tirvas Hotel
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Tirvas Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

25 ก.พ. 62 : Snow Village – Snow Mobiles – Kitza Village – Aurora Hunting  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)
10.00-12.00 หลังอาหารเช้าวันนี้เราจะนำท่านไปขับ Snow Mobile กันคะ สอนใช้อุปกรณ์ และ การขับ Snow Mobile
12.00-13.30 นำท่านเข้าไปชม Snow Village
14.00-15.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Kitza Village
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 16) หลังอาหารเย็นท่านสามารถ
ค่ำ ซาวน่า ได้ตั้งแต่ 19.30-23.00 จากนั้นนำท่านไป ล่าแสงเหนือ Aurora Hunting
ที่พัก Kitza village

วันที่เจ็ด

26 ก.พ. 62 : Ice breaker Lenin – Murmansk City Tour – Shopping – Moscow (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายรูปยามเช้าตามอัธยาศัย จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหาร นำท่านไปชมเรือตัดน้ำแข็ง Lenin Ice Breaker  จากนั้นเที่ยว City Tour รอบๆ เมือง Murmansk
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18)  
บ่าย นำท่านช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า อิสระตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางสู่สนามบิน Murmansk
19.10 น. นำท่านบินด้วยสายการบิน Aeroflot เที่ยวบิน SU 1325 กลับสู่ มอสโคว รับประทานอาหารเย็นบนเครื่อง (มื้อที่ 19)
21.35 น. เดินทางถึงมอสโคว์ รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมในเมืองมอสโคว์  เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่แปด

27 ก.พ. 62 : มอสโคว์ – Moscow Metro - Shopping – กรุงเทพ (B/L/D)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 20)
09.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปชม สถานีรถไฟ มอสโคว์   และ  ไป ตลาดสินค้าพื้นเมือง (Izmailovo)  ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ราคาไม่แพง ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจากไม้เบิร์ช , ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว รองเท้า กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่าน เดินทางไปสนามบิน
15.00 น. นำท่านเช็คอินที่สนามบิน เคาท์เตอร์สายการบิน Thai Airways
18.40 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน TG 975 ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง  

วันที่เก้า

28 ก.พ. 62 : กรุงเทพ

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย อันอาจเกิดเนื่องจากสภาวะอากาศ ที่แปรปรวน


อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน   
2. ค่า โรงแรม ระดับ 4 ดาว   
3. ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
4. หัวหน้าทัวร์ไทย
5. รถ ยานพาหนะ  
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
7. เสบียงอาหารไทยและขนม เสริมเตรียมไปจากไทย
8. ประกันเดินทางอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท
9. ค่าเช้าชมสถานที่ต่างๆ  
10. ค่าสุนัขลากเลื่อน  / Reindeer / Snow Mobiles
11. น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิบไกด์ และ คนขับรถ วันละ 5 USD / คน / วัน รวม 8 วัน ลูกทัวร์จ่ายคนละ  40 USD
2. ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทยคนละ 800 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น minibar / softdrink / เครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4. หากต้องการประกันแบบสุขภาพสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยตัวท่านเองหรือฝากทางทริปดีดี ซื้อให้ได้คะ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 1. ทริปนี้หนาวสุดๆ -20 ขึ้นไป ดังนั้นอุปกรณ์กันหนาว ต่างๆ ต้องพร้อม ดาวน์ กันลม ฟรีช เบสเลเยอร์ ถุงเท้า ถุงมือ หมวก แว่นกันแดด  กางเกงแบบกันเปียกกันลมจะดีมาก
 2. รองเท้าที่ให้ความอบอุ่น กันอุ่นได้ดี
 3. หนามสำหรับรัดรองเท้ากันลื่นเวลาเดินบนน้ำแข็ง
 4. ยาแก้แพ้ แก้หวัด แก้ไข้ แก้เจ็บคอ ต่างๆ แก้ปวดเมื่อย ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่หนาว
 5. ทิชชูแห้ง / ทิชชูเปียก

เงื่อนไขสำหรับการจองทริป

 1. ส่งสำเนา passport ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน   
 2. มัดจำ ครั้งแรกท่านละ 15,000 หลังจากจองภายใน 3 วัน   ส่วนที่เหลือ  ชำระภายใน 21 วันก่อนเดินทาง
 3. หากต้องการฝากซื้อตั๋วเครื่องบิน หลังจากเช็คราคา เครื่องบิน ณ วันนั้นๆ แล้ว ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 100 % สำหรับออกตั๋ว

เงื่อนไขสำหรับการยกเลิกทริป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
 • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
 • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593