ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code :RLTREK] Rush Lake Trekking 12 วัน 10 คืน

เดินเทรคไปชม Rush Lake ทะเลสาบที่สูงที่สุดในปากีสถาน 4700 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เที่ยวชม Hunza Valley หุบเขาที่มีผู้คนมีความสุขที่สุด และ อายุยืนยาว ประเทศปากีสถาน

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง 9-20 สิงหาคม 2562
ท่านละ 47,900 บาท

 

ตารางการบิน

Bangkok -Islamabad

TG 349

ศุกร์ที่ 09  สิงหาคม  2562

19.00

22.10

Islamabad- Bangkok

TG 350

จันทร์ที่ 19  สิงหาคม 2562

23.20

20 ส.ค. 62 เวลา 06.25 น.

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อิสลามาบัด

16.00 น. พบกันที่เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย นำท่านเช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระ
19.00 น. เดินทางสู่อิสลามาบัดด้วยเที่ยวบิน TG 349
22.10 น. ถึง อิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  Hill View  Hotel  ระดับ 3 ดาว(มี Wifi)
วันที่สอง

Islamabad - Gilgit – Hunza Valley – Baltit fort  (B/L/D)

เช้าตรู่

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Islamabad

07.00 น.

เหินฟ้าสู่ Gilgit ด้วยเที่ยวบิน  PIA ภายในประเทศ ....

หมายเหตุ

ถ้าหากมีการยกเลิกบินจาก อิสลามาบัดไปกิลกิต เนื่องจาก หลายสาเหตุ เช่น สภาพของอากาศ ปิด แปรปรวน เป็นต้น เราจะปรับเป็นการนั่งรถแทนการบินคะ

สาย

ถึง Gilgit ลงทะเบียนนักท่องเที่ยว ที่สนามบิน จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเช้า ทีห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางมาเลือกซื้อของใช้ที่คิดว่ายังขาด และ ซื้อเสบียงเพิ่มเติมพวกของสดต่างๆ  ที่ตลาด Gilgit จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Hunza

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Hunza Valley  ระหว่างทาง แวะ ชมเส้นทางสายไหมเก่า และ ชมจุดชมวิวที่เห็น ยอดเขา Rakaposhi View Point (7788 m)
บ่ายแก่ นำท่านเดินทางไปชม Baltit Fort  ป้อมปราการเก่าแก่อายุ มากกว่า 700 ปี พร้อมชมวิวหุบเขาฮุนซ่า สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม Serena Inn Hotel
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนเตรียมพร้อม แพคกระเป๋า สัมภาระ แยกของที่จะให้ลูกหาบใส่กระเป๋า Duffle Bag (คนละไม่เกิน 10 กิโลกรัม) สำหรับการเทรคในวันพรุ่งนี้  ของที่ไม่จำเป็นใส่กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม  ควรมีแป้ day pack สำหรับใส่น้ำ ดื่ม ขนมให้พลังงาน ต่างๆ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

ที่พัก

โรงแรม Serena Inn Hotel  มี wifi 

วันที่สาม

Hunza – Hopper Valley (2790 m) – Bericho kor camp (3300 m)  (5-6 hr) (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
08.00 น. เปลี่ยนเป็นรถเล็ก มุ่งหน้าสู่ Hopper Valley ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง Hopper Valley นำท่านเตรียมตัวเดินเทรค จาก Hopper Valley ผ่าน Hopper Glacier
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค (มื้อที่ 5) ใกล้ธารน้ำแข็ง Barpu จากเดินทางทางกันต่อไปยัง Bericho kor camp (3300 m) วันนี้แคมป์ยังพอมีห้องน้ำให้เข้า วันนี้เดิน 5-6 ชั่วโมง วิววันนี้ยังคงมีสีเขียวของป่าไม้ ต้นไม้พุ่มเล็กๆ และทุ่งดอกไม้ระหว่างการเดินเทรค
เย็น เข้าที่พัก camping  จากนั้น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าที่พัก แบบ Tent หลังละ 2 ท่าน

วันที่สี่

Bericho kor camp (3,300 m) – Chiden  Harai camp (4,400 m)  - 6 Hrs - (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 7) หลังอาหาร แพคกระเป๋าเตรียมตัวเดินทาง กันต่อเป้าหมายของวันนี้คือ Chiden  Harai camp (4,400 m)  วันนี้ เดินทางค่อนข้างชันเปลี่ยนระดับความสูงจาก 3,300 ไปยัง 4,400 เมตร  วิวสวยงามเห็นธารน้ำแข็ง Barpu Glacier คดโค้งเป็นรูปตัว S สวยงาม พร้อมวิวภูเขาสวยงาม วันนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชั่วโมง ++
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเส้นทาง (มื้อที่ 8) หลังอาหารเดินทางกันต่อ จนถึงแคมป์ Chiden  Harai camp (4,400 m)
บ่าย เข้าที่พัก camping  จากนั้น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

เข้าที่พัก แบบ Tent  หลังละ 2 ท่าน

วันที่ห้า

Chidden Harai (4,400 m)   – Rush Lake (4,700)  - 2hrs (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 10) หลังอาหาร แพคกระเป๋าเตรียมตัวเดินทาง กันต่อเป้าหมายของวันนี้คือ  Rush Lake camp(4,700)   วันนี้เดินทางไม่ไกล ผ่านวิวทุ่งหญ้าสีเขียว ใช้เวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง ก็มาเจอกับไฮไลท์ของงานนี้คือ Rush Lake ทะเลสาบที่ฟ้า ที่รายล้อมไปด้วยภูเขา 7000 เมตรหลายยอด เช่น  Golden peak สูง 7,027 เมตร  Miar peak สูง 6,824 เมตร - Malubiting peak สูง 7,453 เมตร - สูง  Rakaposhi 7,788 เมตร  และสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งมาบรรจบกัน และ เห็นธารน้ำแข็งต่างๆ มากมาย อาทิเช่น   Hispar, Sumaya Bar, Barpu  ถ้าอากาศเปิดๆ และ ใครยังมีแรงเดินต่อแนะนำให้ไปพิชิตยอด Rush peak สูง 5,098 m)  วิวข้างบนสวยงามถ้าอากาศเปิดเราสามารถเห็นยอด K2 ได้เลย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 11)
บ่าย อิสระพักผ่อน ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าที่พัก แบบ Tent  หลังละ 2 ท่าน

วันที่หก

Rush Lake camp (4700 ) – Phari phari  - 4-5 hrs (3450)

เช้าตรู่ ตื่นมาถ่ายแสงเช้าที่จะอาบยอดเขาต่างๆที่รายล้อมแคมป์  กันตามอัธยาศัยพลาดไม่ได้
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 13) หลังอาหารเตรียมนำท่านเดินทางลง วันนี้ทางลงชันยาว แต่วิวสวยงามได้เห็นธารน้ำแข็ง Sumaya Bar Glacier
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค (มื้อที่ 14) หลังอาหารเดินทางต่อ
บ่ายแก่ ถึงแคมป์ Phari Phari ในช่วงบ่ายแก่   เข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่แคมป์นี้จะเห็นวิวของยอด Golden Peak ได้อย่างชัดเจน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 15) หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าที่พัก แบบ Tent  หลังละ 2 ท่าน
วันที่เจ็ด

Phari phari (3450)  - Hamdar Camp (3300)

เช้าตรู่ ตืนเช้ามาถ่ายแสงเช้า อิสระตามอัธยาศัย จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อมายัง Hamdar camp วันนี้ได้เดินข้าม Miar Glacier  ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค (มื้อที่ 17) หลังอาหารเดินทางต่อ
บ่ายสอง

เข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ Hamdar camp (3,300)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 18) หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าที่พัก แบบ Tent  หลังละ 2 ท่าน
วันที่แปด

Hamdar Camp (3300) – Hopper Valley – Karimabad Hunza

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของแคมป์ (มื้อที่ 19) หลังอาหารอำลา Hamdar camp นำท่านเดินทางกลับ Hopper Valley ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ Hopper Valley  (มื้อที่ 20) หลังอาหารเดินทางสู่ Hunza Karaimabad  เข้าเช็คอินที่โรงแรม Serena Inn Hotel  พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่ายแก่ๆ พาท่านมาเดินช็อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ Hunza  Barzaar
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 20)
ที่พัก โรงแรม Serena Inn Hotel  มี wifi
วันที่เก้า

Hunza – Attabad Lake – Hussaini Suspension Bridge – Passu  – Hunza

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 22)  วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าคะ แพคกระเป๋าให้เรียบร้อยเช็คอิน นำท่านเดินทางไป ชม ทะเลสาบ Attabad แวะถ่ายภาพทะเลสาบ นำท่านเดินทางต่อเราจะผ่านหมู่บ้าน Gulmit  และ แวะไปถ่ายภาพสะพานแขวน Hussaini Suspension Bridge สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็กไปถ่ายภาพธารน้ำแข็ง Passu Glacier
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) หลังอาหารนั่งรถต่อไปยังจุดเริ่มเทรคไปชม Passu Glacier  ระยะสั้นประมาณ 1.5 กิโลเมตร แต่คุ้มค่ากับการเดินทางมาชมธารน้ำแข็ง Passu สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยัง Hunza
เย็น รับประทานอาหารเย็น   (มื้อที่ 24)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Serena Inn Hotel มี wifi
วันที่สิบ

Hunza  – Naran

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 25) หลังอาหารเช้าเดินท่านอำลา Hunza Valley
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26) ที่โรงแรม Shangrila Chilas
บ่าย เดินทางต่อไปยังเมือง Naran ระหว่างทางเราจะผ่าน Babusar Top ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง ประมาณ 4200 เมตรจากระดับน้ำทะเล แวะถ่ายรูปกันสักครู่ก่อนเดินทางลงสู่ Naran Valley คะ
เย็น ถึงเมือง Naran  เข้าพักที่โรงแรม Royal Naran หรือ เทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 27)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านไปเดินไนท์มาร์เก็ตที่ Naran ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดในช่วงฤดูร้อนคือ มิ.ย.-ส.ค. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบเอ็ด

Naran – Taxila - Islamabad –Faisal mosque – Bangkok

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28) หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางต่อ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 29)  ที่ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางชม Site เมืองตักศิลา 1 site  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด นำท่านถ่ายภาพที่มัสยิด Faisal Mosque  (สุภาพสตรีควรเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วยก่อนเข้าชมมัสยิด)  เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย  อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านมาช็อปปิ้ง และรับประทานอาหารค่ำ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 30)   ณ ภัตตาคารอาหารจีน
19.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสลามาบัด
23.20 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG 350
วันที่สิบสอง

Bangkok

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าวีซ่าปากีสถาน มูลค่า 1,300  บาท  
 2. ค่าที่พัก จำนวน 10   คืน
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน จาก Islamabad – ไปยัง Gilgit  ให้น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 4.  ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ พร้อมอาหารไทยเสริมแบบจัดเต็ม
 5. ค่ารถ / ยานพาหะนะที่ใช้ในการเดินทางในปากีสถาน
 6. มีไกด์ท้องถิ่น  / หัวหน้าทัวร์ไทย  
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท (แนะนำให้ลูกค้าซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน TG กรุงเทพ-อิสลามาบัด  // อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ    
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ที่โรงแรม หรือ อื่นๆ  ค่าซักรีด เป็นต้น
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถต่างๆ  / ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า  รวม 50  USD / ลูกค้า 1 ท่าน
 4. ค่าทิบลูกหาบ  5,000 รูปี / ลูกค้า  1 ท่าน   
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ  1,000 บาท / ท่าน
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  กรณีที่ต้องการใยเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ
 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 1. ถุงนอน -5 ถึง -10   เป็นอย่างน้อย
 2. กระเป๋า duffle bag ใส่สัมภาระส่วนตัวให้ลูกหาบ คนละ ไม่เกิน 10 กก.
 3. ไฟฉาย
 4. Power Bank สำหรับชาร์ตโทรศัพท์  ที่แคมป์ไม่มี ที่ชาร์ตไฟ  (เคยไป K2 12  day trek ใช้ power 2 ตัว ตัวละ 20,000 มิลลิแอมป์  โทรศัพท์ปิดโหมด Airplane – wifi  ต่างๆ ประหยัดแบตเตอร์รี่ มากคะ
 5. แบตเตอร์รี่สำรอง สำหรับถ่ายรูป
 6. เป้ day pack ใส่สิ่งของจำเป็นระหว่างการเดินเทรค
 7. ขวดน้ำ หรือ ถุงน้ำ สำหรับใส่น้ำดื่ม
 8. ทิชชูแห้ง / ทิชชูเปียก ใช้ตลอดการเดินทาง ไม่ได้อาบน้ำระหว่างการเทรค 5-6 วัน
 9. ยาประจำตัว ยาสามัญที่จำเป็น
 10. ไม้ trekking pole
 11. รองเท้า เทรค / ตัวรัดรองเท้าเดินบนธารน้ำแข็ง / รองเท้าแตะ
 12. ชุดกันฝน เสื้อผ้า ชุดกันหนาว หมวกกันแดด ช่วงเดินแดดแรงคะ แนะนำชุดใส่ซ้ำๆ แห้งง่ายเบา สบาย

สิ่งที่เรามีให้

 1. เครื่องกรองน้ำ (MSR แบบถุง 4 ลิตร)  Glacier  รวม สำหรับดื่ม ระหว่างการเดินทาง
 2. เต้นท์  หลัง ละ 2 ท่าน / แผ่นรองนอน  มีให้
 3. ยาสามัญพื้นฐาน / ยาไดอะมอก 250 มก. ในช่วงเทรค 6 วัน

เงื่อนไข

การยกเลิกทริป

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
  • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
  • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
  • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  - รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  - บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

  - บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  หมายเหตุ

  1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
  2. สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

  การจองทริป

  ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 10,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593