ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BT01-5D4N] ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วังดี-วัดทักซัง


อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง
วันเดินทาง : 11-15 เมษายน 2557 ..... เปิดจองแล้ว กรุ๊ปละ 15 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 55,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 บาท

พิเศษ 11-15 เมษายน 57 ปีนี้ ตรงกับเทศกาลระบำหน้ากากที่พาโร คะวันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airlines (เค้าเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง) เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อมบริการกระเป๋าเข้าเช็คอิน
06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่นๆในประเทศภูฏาน โดยสายการบินBhutan Airlines  เที่ยวบิน ที่ B3-701
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองพาโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน) เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏานและยังได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่สุดยอดของการบินอันดับ 1 ของโลกอีกด้วยผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ แลกเงินนูทรัมที่สนามบิน จากนั้นนำทางเดินทาง ชมเทศกาลปาโร เซ็ทจู  เป็นเทศกาลประจำปี ซึ่งปี 2557 เทศกาลระบำหน้ากาก ที่เมืองพาโร มีระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2557 มีการแสดงระบำหน้ากาก ต่างๆ คนภูฎานเชื่อว่า เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเข้าไปชม   พร้อมชม ปาโรซอง แปลว่าป้อมเนินอัญมณี ปัจจุบันป้อมนี้เป็นศูนย์กลางการปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวงมีพระจำวัดกว่า 200 รูปและยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. ระหว่างทางแวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) ชมทาชิโชซ็อง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและใหญ่โตมากปัจจุบันถูกแบ่งใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัดรวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู ท่านจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน
เย็น เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พร้อม äรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2 ) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก HOTEL PHUNTSHO PELRI  หรือ ระดับเดียวกัน 3 ดาว มีทีวี น้ำอุ่น ฮีตเตอร์)
วันที่สอง

เมืองทิมพู - เมืองปูนาคา

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าจิกมี โดร์นี วังชุก รัชกาลที่ 3 พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี 1972  พระสถูปนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ให้ปรากฏเป็นจริงคือ ทรงดำริจะสร้างสัญลักษณ์แทนตรีภาคของพระพุทธองค์ขึ้นประดิษฐานไว้ในโลก จึงโปรดฯให้จารึกพระธรรมคำสอนลงบนแผ่นทองเป็นสัญลักษณ์แทนภาควจี สร้างพระพุทธรูป 1000 องค์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนภาคกาย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่อให้ลูกของตัวเอง ที่วัดนี้ท่านสามารถให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้ รอบๆบริเวณวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพู จากนั้นนำท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ และนำท่านชมความสวยงามของ วัดนันนารี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขา ใกล้ๆกับจุดชมวิวซังเกกัง เที่ยวชมโรงเรียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี  ตัวอย่างงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้นละการวาดภาพพระบฏหรือภาพทังกาเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ  สร้างขึ้นในปี 2001 โดยราชินีองค์ที่ 4 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก ภายในจัดแสดงผ้าทอและชุดประจำชาติภูฏานในภูมิภาคต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากเชื้อพระวงค์ภูฏาน  ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นได้ที่นี่ ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ปูนาคา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม จุดที่สูงที่สุดระหว่างการเดินทาง โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้า พุนซุม(Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง
เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่โรงแรม MERI PHUENSUM RESORT หรือเทียบเท่า หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว มีทีวี น้ำอุ่น ฮีตเตอร์

วันที่สาม

ปูนาคาซอง  วังดีโพดรัง  พาโร  พักที่เมืองพาโร

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหาร นำท่านชมปูนาคาซ็อง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา  สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และแม่น้ำโม(แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราชป้อมปราการถูกทำลายหลายครั้ง จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่หมู่บ้านวังดิ ชมความงดงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาและสวนส้ม สวนกล้วย ชมหมู่บ้านดินเหนียวท่ามกลางท้องทุ่งแบบภูเขาที่สลับซับซ้อนดุจวิมานสวรรค์บนพื้นปฐพี ชมวังดิซ็อง ซี่งโดนไฟไหม้ไปทั้งหมด แต่เดิมวังดิซ็อง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขา วังดิโปรดรังแปลว่าวังซึ่งสยบสี่ทิศไว้ใต้อำนาจของท่านซับดรุง พื้นที่ป้อมสร้างในศตวรรษที่ 16 ตามตำนานเล่าว่าธรรมบาลมหากาลได้มาปรากฏตัวต่อหน้าซับดรุง งาวังนัมเกลและได้นำทางมายังตำแหน่งของวังดิซ็องในปัจจุบัน บอกว่าถ้าจะให้ประเทศภูฏานยั่งยืนตลอดไปจำเป็นต้องสร้างขึ้นที่ตรงนี้อีกแห่ง ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร เขตพาโร เมืองเศรษฐกิจของประเทศภูฏาน เมืองพาโร เป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวภูฏานตั้งแต่สร้างอาณาจักรพาโรมีประชากรที่เป็นชาวพื้นเมืองภูฏานแท้ๆมากที่สุด นำท่าน ชมตลาดเมืองปาโร

เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก KHANGKHU RESORT/HOTEL OLATHANG หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว มีทีวี น้ำอุ่น ฮีตเตอร์)

วันที่สี่

เมืองพาโร  พิชิตวัดทักซัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พาโรริงปุงซอง

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปพิชิตวัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือนวัดเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดีดังเดิม แต่วัดก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ไฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับจำลองสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดังเดิม 
ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เคยมาเยี่ยมวัดนี้ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมาที่วัดบนหน้าผา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าของนักเดินทางทุกคน     ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะ สำหรับคนไทย โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ค่ะ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันค่ะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม  และ ขาลงต้องเดินลงค่ะซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากคะ (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อมด้วยนะคะ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองพาโรโดยเดินลงค่ะ จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ

เย็น

บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก KHANGKHU RESORT/HOTEL OLATHANG หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว มีทีวี น้ำอุ่น ฮีตเตอร์)

วันที่ห้า

พาโร -วัดคิชูลาคัง - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านหลังอาหารนำท่านชม คิชูลาคัง  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 659  โดยกษัตริย์ชาวทิเบตพระนาว่าซงเซ็น กัมโป พระองค์สร้างวิหารหลังแรกขึ้นที่คีชูในศตวรรษที่ 7 เป็นหนึ่งใน 2 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฏาน  อีกวัดตั้งอยู่ที่เมืองปุมทัง คือ จัมเบ้ลากัง วิหารหลังใหม่นี้สร้างเพื่อถวายคุรุรินโปเชภายในวิหารมีรูปจำลองของท่านและท่านดิลโก เค็นเซรินโปเชที่งดงามและยิ่งใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน

10.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700 (บนเครื่องมีอาหารบริการคะ)
15.50 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 12 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

อัตราค่าบริการ

 หมายเหตุ : วีซ่าภูฏานจะออกให้เมื่อได้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าทัวร์ 100 % ไปให้ที่ภูฏานแล้ว

อัตราค่าบริการ วันที่   เดือน 12-16 กุมภาพันธ์ 2557  / 11-15 เมษายน 2557

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

55,900.-

4,000

55,900

53,900

อัตราค่าบริการ วันที่   เดือน 11 - 15 เมษายน 2557

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

55,900.-

4,000

55,900

53,900

      หมายเหตุ : กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากการท่องเที่ยวภูฎาน


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-พาโร (ภูฏาณ) ชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาณ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 4 คืน ที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่ายานพาหนะ นำเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุ
 • ค่าประกันการเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละ 5 USD/ท่าน (5 วัน 25 USD) / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 5 วัน ท่านละ 250 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 3. ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ ให้ทำการ scan passport สี และส่งไฟล์มาให้ทาง email : tripdeedee@gmail.com
- รูปถ่ายสีที่สแกนละเอียดและส่งมาให้ทาง emai : tripdeedee@gmail.com
- ผู้จัดจะดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าแทนท่าน โดยท่านไม่สามารถขอวีซ่าเองที่สถานฑูต
- รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100% แล้วเท่านั้น
- ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)

- ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8 อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาล เพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลก และ มีสายการบินเดียวที่บินเขาภูฏาณค่ะคือสายการบินดรุกแอร์

การสำรองที่นั่ง

 1. สำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30-90 วัน
 2. มัดจำครั้งแรกท่านละ 29,000 บาท(เพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน) ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง โดยผ่านบัญขี

1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น / ชื่อบัญชี บจก. ทริปดีดี ดอทอม / เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 040-2-55586-8
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) / ชื่อบัญชี น.ส. กนกวรรณ โพธิ์นอก /
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ / ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก / เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ / ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก / เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5

 • แจ้งชื่อ – นามสกุล / ส่งหน้า passport มาให้ ทาง Fax 02-175-3251 หรือ email : tripdeedee@gmail.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. 2.เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 2. สายการบินดรุกแอร์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

สายการบินดรุกแอร์ อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

9.4C

-5.8C

13.4C

1.5C

14.5C

0.6C

17.6C

4.6C

23.5C

10.6C

ทิมพู

12.3C

-2.6C

14.4C

0.6C

16.4C

3.9C

20.0C

7.1C

22.5C

13.1C

พูนาคา

16.1C

4.2C

19.6C

5.3C

21.1C

9.2C

24.4C

11.2C

27.2C

14.8C

วังดี

17.0C

4.3C

19.0C

7.8C

22.8C

10.4C

26.2C

12.9C

29.1C

17.7C

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ
- วางมัดจำท่านละ 1,000.- บาท สำหรับทริปในประเทศ และจองทริปก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยรถยนต์ และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำท่านละ 10,000 สำหรับทริปต่างประเทศที่เดินทางโดยเครื่องบิน และจองทริปก่อนวันเดินทาง
   อย่างน้อย 15 วัน
- วางมัดจำ 100 % สำหรับท่านที่จองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5  

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6 // 02-175-3272
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // ปาร์ค 084-467-7895 // แพะ 084-549-7564 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail / msn : tripdeedee@gmail.com , ammarch09@hotmail.com
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2555
ภูฏาน : 5 วัน 4 คืน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 29 ธ.ค. 55 - 2 ม.ค. 56 โดย เอ็กซ์

ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 12-16 เมษายน 2555 โดย อ้อม


ภาพจากทริปปี 2554
แฟมทริปภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 19-24 มีนาคม 2554 โดย แอ๋ม


ภาพจากทริปปี 2553
ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 14-19 เมษายน 2553 โดย พี่นุ้ย


ภาพจากทริปปี 2552
ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 21-26 ตุลาคม 2552 โดย พี่แก้ว
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวภูฏานและรูปภูฏานฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจาะลึก 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 12-16 เม.ย. 57 : 40,900 บาท

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา ปักตะปูร์ ธุลิเขล เจาะลึก 6 วัน 5 คืน
บิน TG : 11-16 เม.ย. 57 : 44,900 บาท

ทัวร์แชงกรีล่า 2555

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง โดย การบินไทย TG + MU : 11-16 เมษายน 57 : ราคา 41,900 บาท ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง บินตรง ซีอาน โดยแอร์เอเชีย 5 วัน 4 คืน
12 - 16 เมษายน 2557 : ราคา 33,900
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 6 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 3 คืน : ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ : 12-16 เม.ย. 57 ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ทิเบต เมษายน 2556

ทัวร์ทิเบต 8 วัน 7 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก 12-20 เมษายน 57 : 61,900 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 4 วัน 3 คืน วันเดินทาง : ราคา 21,900- 23,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดย Jet Airways 8 วัน 6 คืน

ทัวร์สิกขิม

ทัวร์สิกขิม ลาชุง ฉางโก ดาร์จีลลิ่ง เต็มอิ่ม 9 วัน 7 คืน
12-20 เมษายน 2557 : 47,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ตุลาคม 2555 ทัวร์แคชเมียร์ โซนามาร์ก กุลมาร์ค 6 วัน 5 คืน : 2-7 เมษายน 57 : 39,900 บาท ทัวร์แคชเมียร์ สงกรานต์ 2555 ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึก โซนามาร์ก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 8 วัน 7 คืน 10-17 เมษายน 2557 : 45,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน
11-15 เม.ย. 57 ท่านละ 55,900 บาท
ทัวร์ตุรกี ปี 2556 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2556-2557

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 12-16 เม.ย. 57 : ราคา 37,900 บาท

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG : 12-16 เม.ย.57 : ราคา 46,900 บาท

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3272 , 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

ปาร์ค : 084-467-7895 (ทัวร์) , แพะ : 084-549-7564(ทัวร์) , เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593