ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : Leh02] อินเดีย เจาะลึกเลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์ ซันสการ์ ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเล่ย์ 12 วัน 11 คืน


ฤดูกาลท่องเที่ยว เลห์-ลาดัก เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ลาดัก หิมะละลายแล้วรถและยานพาหนะสามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยและอากาศจะอุ่นขึ้นมากทีเดียวค่ะ ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าใสสวยอากาศไม่หนาว / เดือนตุลาคมเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีงดงามมากค่ะแต่สภาพอากาศก็หนาวมากเช่นกัน
** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ ระดับ A ที่เลห์
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ** ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม
** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 16-27 กรกฎาคม 2559 (เหลืออีก 2 ที่สุดท้าย)

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 64,900 บาท
หากต้องการพักเดี่ยว ท่านละ 10,000 บาท

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก, อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

**กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย ขออนุญาตเก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท**

**แจ้งเพิ่มเติมจากทางสถานทูตอินเดีย**
ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ายังประเทศอินเดียทุกท่านจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global Pvt.Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ซึ่งตึกดังกล่าวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)


** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม        ** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์    
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง      ** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ** ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม              ** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ                                 

ตารางเที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1  :  16  ก.ค  59

กรุงเทพฯ – เดลี

9W 63

20.10 น.

23.15 น.

วันที่ 2  :  17 ก.ค.  59

เดลี  – ศรีนาการ์

9W 7014

12.00 น.

13.30 น.

วันที่ 12 :  27 ก.ค. 59

เลห์ – เดลี

9W 2369

07.50 น.

09.20 น.

วันที่ 12 :  27 ก.ค. 59

เดลี – กรุงเทพฯ

9W 66

14.00 น.

19.45 น.

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ เดลี

17.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 7-8  แถว N-P สายการบินเจ็ทแอร์เวยส์ พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย  เที่ยวบินที่  9W 65  (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
23.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่าน เดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับ 4ดาว
วันที่สอง

เดลี   ศรีนาการ์   - โซนามาร์ค - คาร์กิลล์ (B/L/D)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางไปยังเมืองศรีนาคา
12.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน  JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่9W 7014  ใช้เวลาบินประมาณ 1.30ชั่วโมง เมืองหลวงของแคว้นแจมมูและแคชมียร์ เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่ความสูงราว 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นเมืองแห่งทะเลสาบทางน้ำ (Dal Lake)
13.30 น. ถึงสนามบินศรีนาการ์ นำท่าน เดินทาง สู่เมืองศรีนาการ์  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ คาร์กิลล์  เราจะผ่านเส้นทางสู่โซนามาร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่ลาดักห์ ซึ่งอยู่ห่างจากศรีนาคา ราว 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายไหม ระหว่างทางจะพบป่าวอลนัทต้นขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายมากมาย ระหว่างสองข้างทาง และเราจะพบภูเขาหิมะขนาดใหญ่และมีรูปร่างสวยงามแปลกตา
  นำท่านชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวและมีลำธารระหว่างทางที่ไหลมาจากภูเขา  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมือง คาร์กิลล์  โดยผ่าน DZojila pass และ เมือง Drass
ค่ำ ถึงเมือง คาร์กิลล์  เข้าที่พัก และ นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ Hotel Siachen  (เป็นโรงแรมไม่หรูหรา ห้องสะอาด พออยู่ได้ ดีที่สุดในเมือง คาร์กิลล์)

วันที่สาม

คาร์กิลล์ –– ธารน้ำแข็ง ปาร์คาชิลล์ – ธารน้ำแข็ง Drang Drung – วัด Rungdum – รังดุม   (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเข้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)  วันนี้เราจะตื่นแต่เช้ากันสักหน่อยเพื่อเดินทางไกลสู่ รังดุม  ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง  รวมเวลาท่องเที่ยวระหว่างทาง  โดยระหว่างทางนำท่านชมวิว ยอด Kun  ความสูง 7,077 เมตร และ ยอดนัน  Nun 7,135 เมตร   แวะชมธารน้ำแข็ง ธารน้ำแข็ง Parkachill  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รังดุม (Rungdum) โดยจะผ่าน Pensi-la  pass ความสูง 4,400 เมตร  เชื่อมต่อ Suru Valley  และ  Zanskar Valley  ซึ่งเป็นประตูสู่ ซันสการ์ (Zanskar)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ รังดุม (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ Rangdum Monastery  เช้าชมวัด รังดุม จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ที่ รังดุม
ค่ำ

อิสระถ่ายภาพแสงเย็นกันที่รังดุม จากนั้นเข้าที่พัก ที่ Rungdum Camp หรือ เทียบเท่า ที่พักที่นี่อาจไม่สะดวกสบายเพราะเป็นเมืองผ่าน  จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่

รังดุม – พาดุม – ซันสการ์ –-หมู่บ้าน Pibiting – วัด Pibiting (B/L/D)

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ซันสการ์ เมืองพาดุม ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมือง พาดุม (มื้อที่ 8)
บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางไปชม หมู่บ้านโบราณ Pibiting Village  ชม Pibiting  Monastery เราจะถ่ายแสงเย็นกันที่ Pibiting Monastery  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก  โรงแรม Hotel
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9)  ที่โรงแรม จากนั้นอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า.

วัดคาร์ชา – Zangla Valley – Zangla fort - วัด Stong day - พาดุม (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่วัด วัดคาร์ชา  (Karsha Gompa)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11)   หลังอาหาร นำท่านเดินทางทาง สู่ Zangla valley  นำท่านชม ป้อมปราการ Zangla fort จากนั้น นำท่านจากนั้นนำท่านชม วัดสตองเดย์  (Stong day Gompa)  เก็บแสงเย็นกันที่วัดสตองเดย์
เย็น นำท่านกลับเข้า พาดุม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่โรงแรม Hotel Zambala หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก

พาดุม – คาร์กิลล์ (B/L/D)

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ต้องตื่นกันแต่เช้าสักหน่อย เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ คาร์กิลล์  ในเส้นทางเดิม  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13) หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคาร์กิลล์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ รังดุม (มื้อที่ 14) หลังอาหารเดินทางต่อ สู่คาร์กิลล์
เย็น

ถึงคาร์กิลล์  เข้าพักที่โรงแรม Hotel Siachen (เป็นโรงแรมไม่หรูหรา ห้องสะอาด พออยู่ได้ ดีที่สุดในเมือง คาร์กิลล์) จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

คาร์กิลล์ – ลามะยูรู – อัลชิ – ลิกิร์  - บาสโก – เลห์

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ลามะยูรู  แวะชม Mulbekh Monastery   ชมพระพุทธรูปแกะสลักที่ภูเขาหิน  Chamba Statue  พระอารยะเมตไตรย์ ยืน อายุเก่าแก่ร่วม 1,000 ปี   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อ โดยผ่านความสูงของเส้นทาง ประมาณ 4,100 เมตร  เดินทางสู่มูนแลนด์ ลามะยูรู  นำท่านชมวัด ลามายูรู  (Lamayuru Gompa) ใกล้ๆ กันท่านยังได้พบมูนแลนด์ หรือ ดินแดนที่เปรียบเสมือนกับโลกพระจันทร์
กลางวัน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 17) เป็นอาหารพื้นเมืองแบบง่ายๆ หลังอาหาร เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอัลชิ  เที่ยวชมวัด  อัลชิ  เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ในหมู่บ้านอัลชิ ถ้ามาในเดือนสิงหาคมจะมีต้นแอปปริคอท และ ต้นแอปเปิ้ลออกลูกออกผลมากมาย  นำท่านเที่ยวชม วัดลิกิร์  และ หมู่บ้านบาสโก (Basgo)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เลห์ นำท่านเดินทางไปถ่ายแสงเย็นกันที่ เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa)  ชมพระอาทิตย์ตกดินเจดีย์สันติภาพตั้งอยู่บนเขาเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวเมืองเลห์ในมุมสูงได้อย่างโรแมนติกและงดงามมากค่ะ เจดีย์นี้สร้างโดยญี่ปุ่นเพื่อประกาศพระศาสนาและจรรโลงสันติภาพ
ค่ำ เช็คอินเข้าที่พัก และ รับประทานอาหารค่ำที่ โรงแรม (มื้อที่ 18) หลังอาหารอิสระพักผ่อนที่โรงแรม Hotel Ladakh Continental  หรือ เทียบเท่า (คืนนี้จัดกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเดินทางไปพักที่ทะเลสาบปันกองหนึ่งคืนโดยเราจะฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม)
วันที่แปด

เลห์ – Chang La Pass - ทะเลสาบปันกอง  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 19)  หลังอาหารใช้เวลาในการเดินทางไปทะเลสาบปันกองประมาณ 5 ชั่วโมง  การเดินทางในวันนี้จะผ่านจุดที่สูงที่สุดของถนนสายนี้คือประมาณ 5,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล เรียกจุดนี้ว่า Chang La Pass เราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทำให้เราไม่สบายได้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20)  ที่บริเวณร้านอาหาร Pangong Residency Hotel หลังอาหาร

บ่ายสาม

เดินทางถึงทะเลสาบปันกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงราว 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสงค่ะ  เช่น สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม   เดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางเปิดโอกาสให้จอดถ่ายรูปเป็นระยะๆ ค่ะ 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 21) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ แคมป์พักที่ทะเลสาบปันกอง Pangong Resort
วันที่เก้า

ปันกอง – เฮมิส – Thiksey – Shay –เลห์ (B/L/D)

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 22) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางออกเดินทางไปยังวัดเฮมิส (Hemis Gompa)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อไปยังวัดทิกเซ่ (Thiksey Gompa)  เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์ปัจจุบัน)   ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์  ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน   สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง พระราชวังเชย์  (Shey Palace)  เมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 24) พักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่โรงแรม  Hotel Ladakh Continental  ระดับ A ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า  (คืนนี้จัดกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเดินทางไปพักที่นูบร้าวัลเล่ย์หนึ่งคืนโดยเราจะฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม)
วันที่สิบ

เลห์ – นูบร้าวัลเล่ย์  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 25) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางออกเดินทางสู่นูบร้าวัลเล่ย์ วันนี้เราจะได้ผ่านถนนที่สูงที่สุดในโลกผ่านสุดสูงสุด  Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นเส้นทางที่สวยมากคะ ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้เลยค่ะ ที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนักเพราะอากาศที่เบาบางอาจทำให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้คะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นูบร้าวัลเล่ย์
14.00 น. นำท่านเที่ยวชมวัดดิสกิต เป็นวัดที่อยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเช่นกันค่ะ  ก่อนเข้าตัวเมืองนูบร้าวัลเล่ย์  นำท่านไปขี่อูฐ ที่ทะเลทราย(ค่าขี่อูฐไม่รวมในค่าทัวร์คะ)  จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม   นูบร้าวัลเล่ย์เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลและแอปปลิคอท มากมาย    นูบร้าวัลเล่ย์อากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ แต่ความสูงในระดับประมาณสองพันกว่าเมตร ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สบายๆคะ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 27) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม Sand dune  Guest  House หรือ  Olthang  Hotel  Deskit ที่นูบร้าวัลเลย์เป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมอาจมีไม่มากมายเมื่อเทียบกับในเมืองเลห์
วันที่สิบเอ็ด

นูบร้าวัลเล่ย์ – เลห์ – พระราชวังเลห์ - ช็อปปิ่ง Main Bazar  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 28) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับเมืองเลห์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 29) หลังอาหารกลางวันเดินทางกลับเมืองเลห์ ผ่าน ถนนที่สูงที่สุดในโลก  Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นเส้นทางที่สวยมากคะ ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้เลยค่ะ ที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนักเพราะอากาศที่เบาบางอาจทำให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้คะ ถึงเมืองเลห์  นำท่านเดินทางไปถ่ายภาพ ที่ พระราชวังเลห์  (Leh Palace)  โบราณสถานบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมืองเลห์สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดัก  จากนั้นนำท่านซื้อของฝาก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 30) พักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่โรงแรม  Hotel Ladakh Continental  ระดับ A ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบสอง

เลห์ เดลี  กรุงเทพ

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 31) จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่สนามบินเลห์
07.50 น. เหินฟ้ากลับเดลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W 2369
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี หลังจากที่ได้กระเป๋าและสัมภาระครบแล้ว  นำท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองเดลี ครึ่งวัน
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 32) ในสนามบินเดลี เป็น Cash back คืนท่านละ 500 รูปี
บ่าย หลังอาหารนำท่านชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย     จากนั้นนำท่านชม Indian Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสและประตูจะสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ขับรถผ่านชมรัฐสภาซึ่งเป็นตึกที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม อังกฤษเพื่อเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่างๆ 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 33) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
14.00 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดย สายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W 66
19.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ  กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาการ์  // เลห์-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินตามที่ระบุ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่มวันละ 1 ขวด 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ที่เดลี ,  และ ค่ารถจีปที่เลห์ แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 3 ท่าน
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 6. ค่า ไกด์ท้องถิ่น
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

-     ค่าเสบียง อาหารเสริม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่ามินิบาร์  ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD  / วัน / ท่าน   รวม 12 วัน 60 USD และ ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

-    ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
-    ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-     ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
-    ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อน เคเบิ้ลคาร์เฟสที่สอง ฯลฯ

เอกสารใช้ยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย       
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ความกว้างและความยาวของรูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ว) หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามที่บริษัทฯแจ้งไว้ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าทำรูปท่านละ300บาทเนื่องจากบริษัทฯต้องดำเนินการทำรูปด่วนให้ท่านใหม่เพื่อให้ทันต่อการยืนขอวีซ่า
3. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง(พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
4.เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งเอกสารมาที่ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ทำการ หรือ 3 สัปดาห์  ก่อนเดินทาง
บริษัททริปดีดี ดอทคอม จำกัด 
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์ 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

**แจ้งเพิ่มเติมจากทางสถานทูตอินเดีย**
ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ายังประเทศอินเดียทุกท่านจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global Pvt.Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ซึ่งตึกดังกล่าวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตอินเดีย แผนกวีซ่า เบอร์ 02-664-1200

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

หมายเหตุ

 1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 2. สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 10,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 02-175-3295 ถึง 6
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806
เบอร์แฟกซ์ : 02-175-3251 (อัตโนมัติ)

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2554
ทัวร์เลห์ ลาดักห์ เทศกาลระบำหน้ากาก 8-16 กรกฎาคม 2554


ภาพจากทริปปี 2552
ทริปสำรวจ อินเดีย เลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์ 8-18 สิงหาคม 2552
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! อ่านข้อมูลท่องเที่ยวและรูปสวยๆจากเลห์ -ลาดักห์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน : 28 มี.ค. - 7 เม.ย. 61 / 7-17 เม.ย. 61 : 65,000 บาท ...เปิดจองแล้ว

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก : 10-16 เม.ย. 61 : 59,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน :7-13 เม.ย. 61(รับได้อีก 8 ที่) / 12-18 เม.ย. 61(เต็ม) ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน : 27 ก.ค.- 7 ส.ค. 61 : 59,900 บาท

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน : 21-29 ก.ค.61 / 11-19 ส.ค. 61 : 48,900 บาท // 12-21 ต.ค. 61 : 49,900 (เพิ่มทะเลสาบโมริริ)

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 02-175-3295 ถึง 6 (ทัวร์ แพคแกจทัวร์) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Fax(อัตโนมัติ) 02-175-3251
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593