ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศลาวและรูปสวยๆจากลาว
ข้อมูลทั่วไปประเทศลาว  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลาว : ประเทศลาวเป็นประเทศที่ งดงามไปด้วยวัฒนธรรม ผู้คน และความสวยงามทางธรรมชาติ
ที่ตั้ง : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกโดยย่อว่า สปป.ลาว  ตั้งอยู่ในดินแดนสุวรรณหรืออินโดจีน  ระหว่างละติจูดที่ 14-23 องศาเหนือและลองติจูดที่ 100-108 องศา เป็นประเทศมรสุมเขตร้อนในเอเชียอาคเนย์

ลาว ลาว ลาว ลาว
ลาว ลาว ลาว ลาว

หากต้องการดูรูปใหญ่ให้คลิกดูที่รูปได้ค่ะ

เมืองหลวง : เวียงจันทน์
อาณาเขต :
ทิศเหนือ  : ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทิศใต้ : ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก : ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทิศตะวันตก : ติดกับประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์

ภูมิศาสตร์  : ประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณ  236,800 กิโลเมตร  พื้นที่ทางตอนใต้แคบกว่าทางตอนเหนือ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบริมแม่น้ำโขง  มีภูเขาเป็นเทือกยาวติดต่อกั้นพรมแดนด้านตะวันออกระหว่างประเทศลาวกับเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เรียกว่า  ภูแดนแกว  ส่วนทางตอนใต้มีภูเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นกลางระหว่างลาวกับกัมพูชา  มีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำโขง  หรือที่คนลาวเรียกว่า แม่น้ำของ เป็นเส้นแบ่งเขตแดนทั้งสองประเทศ  มีความยาวทั้งสิ้น 1,400 กิโลเมตร   แม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศลาวเป็นช่วงที่มีความกว้างสุดถึง 12 กิโลเมตร  ยามน้ำลดเกาะแก่ต่างๆ  จะผุดขึ้นมากมายจนทำให้ชื่อว่าสี่พันดอน   หรือ ที่คนไทยเราเรียกว่า  ศรีพันดอนเกาะที่มีขนาดใหญ่และมีคนอาศัยอยู่คือดอนโขง

ภูมิอากาศ : ประเทศลาวตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น  มีเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวางยาวจากเหนือจรดใต้  อากาศจึงเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่  ทางตอนเหนือภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  มีพรมแดนติดกับจีนอากาศจึงค่อนข้างหนาวกึ่งหนาวจัด  ส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบสูงมีเทือกเขาและที่ราบติดกับประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา  ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้  อากาศจึงค่อนข้างอบอุ่น  ลักษณะทางภูมิอากาศของลาวจึงแบ่งออกได้เป็น  3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน   :   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน     :   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว :   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม 
หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง

การเมืองการปกครอง  : สปป. ลาวปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  มีประธานพรรคเป็นประมุขของประเทศเรียกว่า  ประธานประเทศ  ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร ทั้ง 2 ตำแหน่งได้รับแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติ  ทำหน้าที่นิติบัญญัติและเป็นผู้ควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ  แบ่งการปกครองออกเป็น  18 แขวง(จังหวัด) คือ 

 1. นครเวียงจันทน์ (กำแพงนครเวียงจันทน์) เป็นเขตการปกครองพิเศษคล้ายกรุงเทพฯ
 2. แขวงเวียงจันทน์       เมืองหลวงคือ   เวียงจันทน์
 3. แขวงหลวงพระบาง  เมืองหลวงคือ  หลวงพระบาง
 4. แขวงหลวงน้ำทา      เมืองหลวงคือ  หลวงน้ำทา
 5. แขวงอุดมไชย   เมืองหลวงคือ    เมืองไชย  หรือ อุดมไชย 
 6. แขวงบ่อแก้ว     เมืองหลวงคือ   ห้วยทราย
 7. แขวงพงสาลี     เมืองหลวงคือ    พงสาลี
 8. แขวงหัวพัน        เมืองหลวงคือ   ซำเหนือ
 9. แขวงเชียงขวาง  เมืองหลวงคือ   เชียงขวาง
 10. แขวงไชยบุรี       เมืองหลวงคือ   ไชยบุรี
 11. แขวงบริคำชัย    เมืองหลวงคือ   ปากซัน
 12. แขวงคำม่วน     เมืองหลวงคือ   คำม่วน  หรือ ท่าแขก
 13. แขวงสะหวันนะเขต   เมืองหลวงคือ  สะหวันนะเขต 
 14. แขวงสาละวัน    เมืองหลวงคือ   สาละวัน
 15. แขวงเซกอง      เมืองหลวงคือ   เซกอง
 16. แขวงจำปาสัก   เมืองหลวงคือ  ปากเซ
 17. แขวงอัตปือ      เมืองหลวงคือ   อัตปือ
 18. แขวงไชยสมบูรณ์   เป็นเขตการปกครองพิเศษ
หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง  
หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง  

ศาสนา  :  ประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ  90  นับถือศาสนาพุธนิกายเถรวาทเหมือนกับประชาชนชาวไทยและถือปฏัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัด อีกร้อยละ  10  นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม  โดยเฉพาะศาสนาคริสต์  ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเป็นผู้นำเข้ามาเผยแผ่ในช่วงที่เข้ามาปกครองประเทศลาว

ภาษา  :  ภาษาประจำชาติคือ  ภาษาลาว  มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทย  ในภาคอีสาน นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมเยือนเมืองลาวจึงสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างสบายใจ  นอกจากนี้คนลาวบางคนยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้ดี

ประชากร  :  ประเทศลาวมีประชากรทั้งหมดประมาณ  6,217,141  คน  ประกอบด้วย  3  ชนชาติใหญ่  รวม  68 เผ่าได้แก่

 • ลาวลุ่ม  หมายถึง  ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำโขง  ใช้ภาษาตระกูลไท-ลาว  คิดเป็นร้อยละ  70 ของประชากรทั้งหมด  เช่น  ไทลาว ไทเหนือ   ไทแดง  ไทขาว  ผู้ไท  ลาวพวน  ไทลื้อ  เป็นต้น  
 • ลาวเทิง  เป็นกลุ่มชนเผ่าที่อาศํยบนพื้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน  1,000 เมตรคิดเป็นประชากรร้อยละ 20 ของประเทศ  เช่น  สีดา  บ่าแวะ  ละแนด  ฯลฯ 
 • ลาวสูง  คือ พวกสาวชาวเขาเป็นประชากรส่วนน้อยอาศัยอยู่บนเทือกเขาสูงคิดเป็นประชากรร้อยละ  10 ของประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นชาวม้งและเผ่าอื่นๆ เช่น มูเซอ  ก่อ  กุ่ย  เป็นต้น  

ระบบเงินตรา :  สกุลเงินของประเทศลาวคือ กีบ  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคือ  1 บาทเท่ากับ  250  กีบโดยประมาณ  สำหรับเงินกีบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลาว   ส่วนใหญ่จะออกเป็นธนบัตรใบละ  10,000    5,000   2,000   1,000 และ 500 กีบ  ไม่มีเงินเหรียญกษาปณ์ให้ใช้   ตามหัวเมืองต่างๆ  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาว   เช่น  นครเวียงจันทน์  จำปาสัก  สามารถใช้เงินไทยจับจ่ายใช้สอยได้   แต่ใช้เงินกีบจะสะดวกกว่า  เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในอัตราการแลกเปลี่ยน  โดยเฉพาะแขวงที่อยู่ห่างไกลออกไป  คุณสามารถแลกเงินกีบ  ได้ตามจุดแลกเปลี่ยนของธนาคาร  ตามเมืองใหญ่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสำหรับค่าสินค้า  ที่พักและบริการต่างๆ  ที่มีราคาคอนข้างสูง  เช่นโรงแรมเกสต์เฮาส์  ค่าเหมารถยนต์  อาจใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ    หรือ เงินบาทก็ได้  

เวลา  :   เร็วกว่าเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิซประมาณ  7  ชั่วโมง  หรือ ใช้เวลาเดียวกับประเทศไทย

ดอกไม้ประจำชาติ :  ดอกจำปาหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกลั่นทม  เป็นต้นไม้ ที่สามารถปลูกและขึ้นได้เองตามธรรมชาติ  พบเห็นได้ทั่วไป  มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ 

ที่มาข้อมูล : "หนังสือ คู่มือนักเดินทาง ลาว" หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก

หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง หลวงพระบาง

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว

 

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศลาว

LAO001 : ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO006 : ทัวร์ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ชมความงามของไนแองการ่าเอเชีย เที่ยวแก่งหลีผี วิถีชีวิตคนลาว 3 วัน 2 คืน

LAO002 : ทัวร์หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน วังเวียง 5 วัน 4 คืน (เดินทางโดยรถตู้ VIP รุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ)

LAO7QV : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์

LAO7PG : ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย

รวมรูปทริปท่องเที่ยวประเทศลาว