ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศภูฏาน
ข้อมูลทั่วไปประเทศภูฏาน เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

เศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง
เศรษฐกิจ

ภูฏานได้ชื่อว่าเป็นประเทศยากจนที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ฯลฯ นอกจากนี้ภูฏานยังได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและวิชาการจากประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และ ประเทศยุโรปตะวันตกมาตลอดเวลา ชาวภูฏานมีรายได้ต่ำถึงต่ำมาก ร้อยละ 90 ของประชากร ภูฏานมีอาชีพทำการเกษตรและป่าไม้ การเกษตรประกอบด้วยการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ในหุบเขา ภาวะเศรษฐกิจของภูฏานขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรและป่าไม้ โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ส้ม แอปเปิล ธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากนม ภาคอุตสาหกรรมของภูฏานมีขนาดเล็กมาก  และมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าสมัย ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรมในชนบท
อุตสาหกรรมที่สำคัญของภูฏาน ได้แก่ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแควเซียมคาร์ไบด์ อย่างไรก็ดีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของภูฏานมีการเติบโตมากขึ้นกว่าภาคการเกษตร
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆในประเทศแทบทั้งหมดต้องอาศัยแรงงานที่อพยพมาจากอินเดีย แม้ภูฏานจะเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมั่นคง มีฐานะดุลการชำระเงินดี แต่ภูฏานยังต้องพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจำนวนมหาศาล (ประมาณร้อยละ 33 ของ GDP) ภูฏานกำลังอยู่ในระหว่างการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ แต่ดำเนินการอย่างช้าๆด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ให้ความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกและญี่ปุ่น เศรษฐกิจของภูฏานยังคงมีความผูกพันกับอินเดีย ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือทั้งแบบให้เปล่าและเงินกู้แก่ภูฏานอยู่มาก
สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันทรงมีนโยบายมองออกไปข้างนอก (Outward-looking Policy) รัฐบาลภูฏานกำลังเริ่มต้นดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปสู่ภาคเอกชน (Privatization) ส่งเสิรมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ขณะนี้รัฐบาลของภูฏานกำลังเสนอพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทุนต่อสภานิติบัญญัติ ซึ่งเมื่อผ่านสภาแล้วจะทำให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนในภูฏานของนักธุรกิจชาวต่างชาติมากขึ้น ภูฏานต้องการจะพัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำงานสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศ ในทางปฏิบัติจึงไม่ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศมากจนเกินไป
พลังงานไฟฟ้าเป็นหัวใจเศรษฐกิจของภูฏานด้วยการส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไปยังอินเดียซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ภูฏานมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำ เพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก
ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าภูฏานจะมีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำให้กับอินเดีย โดยเขื่อนสำคัญ 3 แห่ง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 8 ของประเทศ ได้แก่ เขื่อน Kurichhu,Bashochhu และ  Tala ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกันได้เป็นปริมาณถึง 1,125.8 เมกกะวัตต์
สินค้าออกที่สำคัญของภูฏานคือ ไฟฟ้าจากพลังน้ำ ยิปซั่ม ไม้ซุง สินค้าหัตถกรรม ซีเมนต์ ผลไม้ อัญมณี เครื่องเทศ (ลูกกระบวน) และน้ำมันตะไคร้หอม
ประเทศคู่ค้าสำคัญในการนำเข้าคือ เยอรมนี (41.8%) อินเดีย (35.5%) ญี่ปุ่น (9.2%) และออสเตรเลีย (4.4%)
ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยนั้น เนื่องจากภูฏานตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกกับที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาแลไม่มีทางออกทะเล ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าเข้าออกผ่านประเทศอินเดียและทิเบต (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการขนส่งสินค้ามาก สินค้าที่ส่งจากอินเดียและทิเบตจะได้เปรียบสินค้าจากแหล่งอื่น เนื่องจากขนส่งสะดวกมากกว่า ทั้งยังมีลักษณะ รูปแบบและวัฒนธรรมในการบริโภคสินค้าคล้ายคลึงกับประชาชนของชาวภูฏาน ตลาดภูฏานมีอำนาจซื้อค่อนข้างต่ำ และขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ผู้ส่งออกไทยไม่ค่อยสนใจตลาดนี้มากนัก
สินค้าของไทยส่งออกไปยังภูฏาน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูปเตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ข้าว รถยนต์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ และยานพาหนะอื่นๆ เป็นต้น สินค้าที่ไทยนำเข้าจากภูฏาน ได้แก่ ผัก ผลไม้ ของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร

การเมืองการปกครอง
ภูฏานมีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล เมื่อปี ค.ศ. 1998 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย นัมเกล วังชุก ได้ทรงมีพระราโชบายเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเมืองภูฏาน เป็นการกระจายอำนาจและลดการรวมศูนย์ไว้ที่พระมหากษัตริย์พระองค์เดียว โดยมีสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) ทำหน้าที่ผ่านกฎหมาย แต่งตั้งสมาชิกระดับสูงของคณะรัฐบาล และให้คำแนะนำข้อราชการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีทั้งหมด 150 คน ผู้แทนจากคณะรัฐบาล (ได้รับการเสนอชื่อจากกษัตริย์) 35 คน และผู้แทนจากองค์กรทางศาสนา 10 คน
ประมุขของประเทศภูฏานในปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย นัมเกล วังชุก ขึ้นครองราชย์สมบัติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.1972 เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้ผ่านการรับรองโดยสมัชชาแห่งชาติภูฏานเมื่อปี ค.ศ. 1998 ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิดี ไม่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลอีกต่อไป ตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาล (Head of Government) คือประธานสภาคณะรัฐมนตรี (Chairman of the Council of Ministers) ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาคณะมนตรีหรือเทียบเท่ารัฐมนตรีต่างๆ จำนวน 10 คน (จากเดิม 6 คน) หมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งประธานสภาคณะรัฐมนตรีคราวละ 1 ปี และสมาชิกสภาคณะมนตรีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ประธานสภาคณะมนตรีและหัวหน้ารัฐบาล(Chairman of the Council of Ministers and Head of Government) หรือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของภูฏานคือ เลียนโป จิกมี เยาเซอร์ ทินเลย์ (Lyonpo Jigmi Yoeser Thinley) ซึ่งทำการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและวัฒนธรรม (Ministry of Home and Cultural  Affaris) ควบคู่กันไปด้วย โดยได้รับการคัดเลือกจากสภาคณะมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003

การแบ่งเขตการปกครอง

            ภูฏานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 เขต เรียกว่า ซองคัก (dzongkhang) ประกอบด้วย กาซา (Gasa) จูคา (Chukha หรือ Chhukha) เซมกัง (Zhemgang หรือ Shemgang) ซัมเซ (Samtse หรือ Samchi) ซัมดรุง จงคาร์ (Samdrup Jongkhar) ซาร์ปัง (Sarpang) ชีรัง (Tsirang หรือ Chirang) ดากานา (Dagana) ตราชิกัง (Trashigang หรือ Tashigang) ตราชิยังสเต (Trashiyangste) ทิมพู (Thimphu) บุมธัง (Bhumthang) ปาโร(Paro) ปูนาคา(Punaka) เปมากัตเชล (Pemagatshel หรือ Pemagatsel) มองการ์(Mongar) ลุนเซ (Lhuntse หรือ Lhuntshi) วังดี โภดราง หรือวังดี ไพดรัง (Wangdue Phodrang หรือ Wangdi Phodrang) และฮา (Haa)

 

แผนที่ภูฏาน
แผนที่ประเทศภูฏาน (Click เพื่อดูภายขยาย)

แหล่งข้อมูลจาก

- หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา "ภูฏาน" หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฏาน ข้อมูลภูฏาน
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์ภูฏาณ

BT01-5D4N : ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาโร-ทิมพู พูนาคา วังดี ...
วันเดินทาง : 22-26 ตุลาคม 2557 : ท่านละ 55,900 บาท
วันเดินทาง : 28 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 : ราคา 52,900 บาท

ทัวร์ภูฏาณ

BT02-6D5N : ทัวร์ภูฏาน 6 วัน 5 คืน พาโร ทิมพู ผอบจิกะ วังดี พูนาคา วัดทักซัง New
วันเดินทาง : แพคแกจเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน : เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์ภูฏาณ

BT03-8D7N : ทัวร์ภูฏาน 8 วัน 7 คืน หุบเขาฮา ฮาเฟสติวัล พาโร ทิมพู พูนาคา วังดี พิชิตทังซัง New
วันเดินทาง :

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป