ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศภูฏาน
ข้อมูลทั่วไปประเทศภูฏาน ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา

            ศาสนาประจำชาติภูฏานเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน นับถือพระพุทธเจ้าในภาคของพระศากยมุนีและพระโพธิสัตว์ ศาสนาพุทธของชาวภูฏาน เรียกว่า Drukpa Kagyu หรือ Kagyupa เป็นศาสนาที่มีลามะเช่นเดียวกับทิเบต ชาวภูฏานนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 75 (ส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อชาติ Sharchops และ Ngalops) และนับถือศาสนาฮินดูร้อยละ 25 (ส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อชาติ Lhotshams)
            ศาสนาพุทธที่ชาวภูฏานนับถือเป็นลัทธิลามะแบบทิเบต ซึ่งเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด ชาวภูฏานมีความยึดมั่นในศาสนาอย่างแน่นแฟ้นกับทั้งให้ความเคารพนับถือพระ ที่มีบทบาทและอิทธิพลมากในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน จะต้องบวชลูกชายที่อายุครบ 10 ขวบทุกคน เพื่อจะได้เรียนรู้คำสอนในพระพุทธศาสนา บางคนที่มีศรัทธาแก่กล้าก็ตัดสินใจบวชเป็นพระไปตลอดชีวิต นอกจากนั้น พระของชาวภูฏานยังมีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านการบริหารประเทศคณะรัฐมนตรีของภูฏานนั้นกำหนดให้มีพระลามะมีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีถึง 10 ที่นั่ง ดังนั้นนโยบายการบริหารประเทศของภูฏานจึงเน้นไปที่ศาสนาและศีลธรรมของประชาชนเป็นหลัก
            ประมุขของศาสนาพุทธในประเทศภูฏานคือพระสังฆราช เรียกว่า เจเคนโป พระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนชาวภูฏานเคารพนับถือคือ พระศากยมุน(Sakyamuni) นอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์ปัทมสัมภวะ หรือกูรู รินโปเช (Padmasambhava หรือ Guru Rinpoche) พระอริยเมตไตรย หรือพระจัมปา (Maitreya หรือ Jampa) พระโพธิสัตว์มัญชุศรี (Manjushri) พระอวโลกิเตศวร (Avalokiteshvara) และพระวัชรปาณี (Vajrapani หรือ Channa Dorji) สำหรับพระลามะนั้น ชาวภูฏานให้ความเคารพบูชาอย่างสูงในท่านลามะ ซับดรุง รินโปเช(Shabdrung Rinpoche,ค.ศ.1594-1651) ในฐานะพระนักบุญคนสำคัญผู้เป็นต้นกำเนิดประเพณีการเต้นรำสวมหน้ากาก (เซซู) ประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธในภูฏาน (คำว่า รินโปเช หมายถึง ลามะที่กลับชาติมาเกิดใหม่)
            ชาวภูฏานเชื่อว่าศาสนาจะนำพาความสุขมาให้พวกเขามากกว่าลัทธิบริโภคนิยม ประกอบกับรัฐบาลมุ่งให้ประชาชนตระหนักว่าคุณภาพชีวิตอยู่ที่จิตใจไม่ใช่วัตถุ ชาวภูฏานเป็นคนเคร่งศาสนา หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในภูฏานการจับปลาล่าสัตว์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากจะจับกินกันในครัวเรือนต้องได้รับอนุญาต และต้องละเว้นจับปลาในฤดูวางไข่ ส่วนเนื้อหมู วัว ไก่ มักจะเลี้ยงและฆ่าเพื่อรับประทานในครอบครัวเท่านั้น ไม่ใช่มุ่งทำเป็นการค้า เนื้อสัตว์ที่มีขายอยู่ในตลาดสดเกือบทั้งหมดเป็นเนื้อชำแหละที่นำเข้ามาจากอินเดีย

ศิลปะและวัฒนธรรม
          ด้านศิลปะ
ไม่ว่าจะเป็นภาษาและวรรณคดี หรืองานศิลปะประเภทต่างๆของภูฏาน เช่น งานหัตถกรรม สถาปัตยกรรม และภาพจิตรกรรมต่างๆที่เป็นภาพเขียนสีหรือผ้าปัก ล้วนเป็นภาพพุทธประวัติและภาพพุทธศิลป์ ภาพจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพขนาดใหญ่ ทำด้วยผ้า ที่เรียกว่า ทังกา-thangka (เหมือนทังกาของทิเบต) ทังกาเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดและสะท้อนคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น สำหรับสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน ปรากฏอยู่ในลักษณะการก่อสร้างและการตกแต่งวัดวาอาราม พระราชวัง ป้อมปราการ สะพานข้ามแม่น้ำและบ้านเรือน ซึ่งมีรูปทรงอาคาร (ทำด้วยหิน) กับการใช้สีทาผนัง (ส่วนใหญ่ทาสีขาว) เพดาน หลังคาและบานประตูหน้าต่าง (ทำด้วยไม้) เป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมภูฏาน

            ศิลปะการแสดงและดนตรี
ภูฏานได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่มีศาสนาพุทธเป็นแก่นอย่างเด่นชัด ทั้งศิลปะพื้นบ้านและศิลปะระดับชาติ เมื่อพระปัทมสัมภวะหรือกูรู รินโปเชนำศาสนาพุทธเข้ามาในภูฏานนั้น ท่านต้องต่อสู้กับภูตผีปีศาจที่ชาวพื้นเมืองนับถือ จนสามารถเอาชนะปีศาจต่างๆได้ ขาวพื้นเมืองจึงเลื่อมใสศรัทธาด้วยกุศโลบายของท่านปัทมสัมภาวะ ท่านได้ผนวกเอาภูตผีต่างๆมาทำหน้าที่เป็นธรรมบาลในพระพุทธศาสนา ให้ชาวบ้านเห็นว่าศาสนาพุทธมีอำนาจอยู่เหนือวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวง การทำพิธีทางศาสนาของชาวพุทธในภูฏานจึงต้องมีการร่ายรำของเหล่าภูติผีปีศาจที่มีท่าทางน่าเกลียดน่ากลัว เช่น ระบำกลอง และระบำสวมหน้ากาก เป็นต้น งานแสดงทางศิลปะเหล่านี้จัดขึ้นเป็นงานใหญ่ในเทศกาลประจำปีสำคัญๆของภูฏาน

            ด้านวัฒนธรรม
ชาวภูฏานเป็นชาวพุทธที่สุภาพ อ่อนน้อม มีน้ำใจ และนับถือผู้อาวุโส ทั้งยังเป็นมิตรและยินดีให้ความช่วยเหลือคนแปลกหน้า ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฏานสมถะและเรียบง่าย แม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศยากจน แต่ชาวภูฏานก็มีความสุขและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่นิยมการเบียดเบียนหรือรบกวนผู้อื่น
ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายและสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งยังมีกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ (ยกเว้นนักท่องเที่ยวที่นำบุหรี่เข้ามาสูบเอง แต่ก็อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะสถานที่บางแห่งเท่านั้น) การตรวจเจอที่ศุลกากรจะมีการปรับภาษีศุลกากรถึง 100 เปอร์เซนต์เลยนะคะ จากการได้ท่้องเที่ยวในภูฏาณจะสังเกตเห็นว่าไม่มีชาวภูฏาณท่านใดที่สูบบุหรี่เลยค่ะหรือมีก็น้่อยมากๆ เพราะกฏหมายเขาค่อนข้างเข้มงวดค่ะ ในด้านการสื่อสาร รัฐบาลมีมาตรการควบคุมสื่อทุกชนิด เพิ่งจะอนุญาตให้ประชาชนรับชมโทรทัศน์และมีอินเทอร์เน็ตได้ในปีค.ศ. ปี1999 จากเดิมที่รับฟังข่าวสารจากโลกภายนอกได้ทางวิทยุเพียงอย่างเดียว รายการทีวีในภูฏานควบคุมโดยรัฐบาล (มีช่องรัฐบาลช่องเดียว) ทั้งยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านมีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์จากต่างประเทศได้ ปัจจุบันนโยบายนี้ผ่อนคลายลง โรงแรมในเมืองใหญ่ของภูฏานมีโทรทัศน์ที่สามารถรับชมข่าวต่างประเทศได้

            รัฐบาลภูฏานมีโยบายให้การศึกษาและการรักษาพยาบาลฟรี ดังนั้นเด็กๆชาวภูฏานจึงได้รับการดูแลด้านการศึกษาอย่างดี โดยรัฐบาลจัดการให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับภาษาภูฏาน (ภาษาซองคา) ในสัดส่วน 50:50 เพราะตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์และเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ชาวภูฏานสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้

 

แหล่งข้อมูลจาก

- หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา "ภูฏาน" หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฏาน ข้อมูลภูฏาน
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์ภูฏาณ

BT01-5D4N : ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาโร-ทิมพู พูนาคา วังดี ...
วันเดินทาง : 22-26 ตุลาคม 2557 : ท่านละ 55,900 บาท
วันเดินทาง : 28 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 : ราคา 52,900 บาท

ทัวร์ภูฏาณ

BT02-6D5N : ทัวร์ภูฏาน 6 วัน 5 คืน พาโร ทิมพู ผอบจิกะ วังดี พูนาคา วัดทักซัง New
วันเดินทาง : แพคแกจเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน : เดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์ภูฏาณ

BT03-8D7N : ทัวร์ภูฏาน 8 วัน 7 คืน หุบเขาฮา ฮาเฟสติวัล พาโร ทิมพู พูนาคา วังดี พิชิตทังซัง New
วันเดินทาง :

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป