ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลเชียงรายและรูปสวยๆจากเชียงราย
ข้อมูลการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมืองเชียงราย
กกวิว อพาร์ตเมนท์ ๒๒๑ ม.๒ บ้านร่องเสือเต้น ซ.๓ ถ.แม่กก ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๙๒๒๕-๘ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท/วัน
๔,๐๐๐ บาท/เดือน
กรุงทอง ๔๑๒ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๓๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๔๘ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๐๐ บาท
โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท ๒๙๑ ม.๔ ต.นางแล โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๖๒๗๐-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๐ ๖๒๘๐    "http://www.goldenpineresort.net"
www.goldenpineresort.net จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๗,๐๐๐ บาท
คิตตี้ คอร์ท ๓๐ ม.๑๗ ซ.ร่วมใจ ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๕๐๙๑-๓ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท/คืน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน
จันทร์สมเฮาส์ ๘๗๙/๒ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๗๗๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ชยานี คอร์ท ๘๙ ม.๕ บ้านป่าไร่ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๓๓๔, ๐ ๕๓๗๐ ๒๓๔๔ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท/วัน ๑,๖๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท/เดือน
เชียงราย วิลล่า ๓๑๗/๑๖๒ ซ.๘/๒ ม.๑๓ หมู่บ้านสินธานี ๓ ต.ท่าสาย โทร. ๐๘ ๑๙๒๗ ๐๗๘๖ จำนวน ๑ หลังใหญ่ ราคา ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท
เชียงราย อินน์ ๖๖๑ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๗๐๐-๓ จำนวน ๗๗ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๗๓ บาท
เชียงราย ฮิลล์ รีสอร์ท บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๑๖๒, ๐ ๕๓๗๓ ๗๑๖๕, ๐๘ ๑๘๑๔ ๔๓๐๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๑ ๔๕๘๘
(หลัง ๑๗.๐๐ น.)  http://www.chiangraihillresort.com www.chiangraihillresort.com จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท ๑๑๒๙ ถ.ไกรสรสิทธิ์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๗๗๗-๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๖ ๓๓๓๓  "http://www.dusit.com"
www.dusit.com จำนวน ๒๗๑ ห้อง ราคา ๕,๑๗๘–๑๑,๐๐๐ บาท
เดอะ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล อินน์ ๕๙๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๓๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๓๙๖๓จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๕๕๐–๙๐๐ บาท
เดอะ ริเวอร์ เฮาส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๔๘๒ ม.๔ ถ.แยกจากถนนพหลโยธิน ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๘๒๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๐๘๒๒ 
"http://www.riverhouse-chiangrai.com" www.riverhouse-chiangrai.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๔,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท
เดอะ เลเจนด์ เชียงราย ๑๒๔/๑๕ ม.๒๑ ถ. เกาะลอย ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๐๔๐๐, ๐ ๕๓๗๑ ๙๖๔๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๙๖๕๐  
"http://www.thelegeng-chiangrai.com" www.thelegend-chiangrai.com จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๕,๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
เดอะ ไวท์ เฮาส์ ๗๘๙/๗ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๔๒๗, ๐ ๕๓๗๔ ๔๐๕๑ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ทัวริส อินน์ ๑๐๐๔/๑ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๖๘๒ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
ทิพย์ อินน์ ๔๘๖ ม.๔ ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๙๕๔, ๐ ๕๓๗๕ ๐๑๑๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๑,๕๐๐ บาท
ทีค การ์เดน สปา รีสอร์ท ๑๑๕ ม.๑๙ ต.บ้านดู่ ถ.สนามบินนานาชาติ (ห่างจากสนามบิน ๕๐ เมตร) โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๓๓๓๓, ๐ ๕๓๗๐ ๓๗๘๑-๕  
"http://www.teaksparesort.com" www.teaksparesort.com จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ธนภัทร์ ๔๗๓/๓๔-๓๗ ถ.สิงหไคล ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๔๙๒ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ธันยา อินน์ ๘๙๗ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๙๖๖-๗ จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
ธิมา อินน์ ๒๑/๙ ถ.ราชโยธา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๒๔๘ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๖๕๐-๙๐๐ บาท
นนทรีย์ ๙๑ ม.๑๓ ต.นางแล โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๓๓๗๙, ๐ ๕๓๗๙ ๓๒๔๖ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
นภา ลอร์ด ๔๒๐/๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๓๔๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
นันตวรรณ ๔๒๗ ม.๕ ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๙๐๐, ๐ ๕๓๗๑ ๗๓๙๓ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๗๐๐ บาท
นาคาฮิลล์ รีสอร์ท ๘๓ ม.๘ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๒๑๒๐  "http://www.nagahill.com" www.nagahill.com จำนวน ๙ หลัง
ราคา ๘๐๐-๑,๘๐๐ บาท
น้ำทอง รีสอร์ท ๑๒๑/๕๘๘ ม.๓ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๗๕๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๗๖ ๗๕๐๕ www.namthongresort.com
จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
นิ่มซี่เส็ง ๙๓๐/๑๔ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๖๐ ๐๔๒๑-๒ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
นิวมาลีน่า วิลล์  ๘๖๓ ถ.วัดพระนอน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๙๓๑, ๐ ๕๓๗๑ ๔๙๓๓   www.maleenahotel.com จำนวน ๔๑ ห้อง
ราคา ๔๐๐ บาท
เนรัญชรา ฮอทสปริง รีสอร์ท ๒๑ ม.๖ ต.ดอยฮาง บ้านผาเสริฐ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๐๘๕-๖ จำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านขุนยม ๑๕๕ ถ.ธนาลัย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๒๑๖ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
บ้านทิวสน ๑๘๑ ถ. ๑๘ มิถุนา โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๗๙๘, ๐ ๕๓๗๑ ๔๗๙๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
บ้านระเบียงชมฟ้า ๓๘๖ ม.๕ ต.ท่าสุด โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๑๑๑๘ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๒,๕๐๐ บาท
บ้านล้านนา อินน์ ๓๙๕ ม.๒ ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๕๕๕ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
บ้านวรรณา รีสอร์ท ๑๙๑ ม.๔ ถ.ท่าข้าวเปลือก ต.นางแล โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๓๙๗, ๐ ๕๓๗๐ ๖๐๓๓ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๖๐ บาท
บ้านวราบดี ๕๙/๑ ม.๑๘ ถ.สันป่าหนาด ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๔๔๘๘, ๐ ๕๓๗๑ ๙๒๙๒ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๙๒๙๓ จำนวน ๑๗ ห้อง
ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านวิเรียม รีสอร์ท โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๕๖๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านศิลป์ ๒๖๐/๔๔ ม.๑๕ ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๓๓๕-๖ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านสวนนางแล รีสอร์ท ๒๙๘ ม.๕ ถ.พหลโยธิน กม. ๘๕๑ ต.ท่าสุด โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๔๙๐-๑ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘,๐๐๐ บาท
มีบริเวณกางเต็นท์
บ้านสวนริเวอร์วิว ๑๓๑ ม.๓ ต.สันทราย โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๐๓๐๕, ๐ ๕๓๙๘ ๘๗๔๓-๔ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านอิงดอย รีสอร์ท ๖๐๓ ม.๑๔ ถ.ดอยเขาควาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๘๔๔-๖, ๐ ๕๓๗๑ ๕๘๘๓www.ingdoicrresort.com จำนวน ๓๕ หลัง
ราคา ๗๕๐-๒,๐๐๐ บาท
บุญบันดาล เกสต์เฮาส์ ๑๐๐๕/๑๓ ถ.เจ็ดยอด โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๐๔๐-๑ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท
ประสิทธิ์ วิลล่า ๑๐๓/๑ ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๖๔, ๐ ๕๓๗๐ ๒๕๕๘ E-mail: makachai@hotmail.com จำนวน ๓๔ ห้อง
ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
แป้นเกล็ด วิลล่า ๔๘๑ ม.๒๔ ถ.ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๕๕๒ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓๕๐–๖๕๐ บาท
โป่งพระบาท รีสอร์ท ๒๑๑ ม.๓ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๖๔๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ -๑,๕๐๐ บาท
พริมมาดา เพลส ๔๕๒ ม.๑๓ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๔๙๗๕-๙ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๖๕๐-๘๐๐ บาท
พิมาน อินน์ ๖๕๒/๑ ม.๒๔ ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๗๓๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๖๗๕๓ จำนวน ๗๖ ห้อง ราคา ๔๕๐-๗๐๐ บาท
เพชรสยาม พาเลส ๑๒๔ ม.๑๗ ซ.รวมใจ ถ.สันคอกช้าง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๔๐๕๗-๖๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๔๐๖๐
E-mail: petchsiam_hotel@yahoo.com จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ภูอินน์ ๑๑๑/๓๖ ม.๑๙ ต.สันติ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๕๘๐-๑ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๐๐–๘๐๐ บาท
มณีอินน์ ๒๕ ม. ๑๔ ต.รอบเวียง โทร. ๐๘ ๙๗๐๐ ๒๖๑๑www.maneeinn.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท ๑๑๔ ม.๘ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๖๑๒๙ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๑๕ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
มูน แอนด์ ซัน ๖๓๒ ถ.สิงหไคล โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๙๒๗๙-๘๐ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท
ราชภัฏ อินน์ ๘๐ ม.๙ ต.บ้านดู่ ถ.พหลโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๑๐, ๐ ๕๓๗๗ ๖๒๗๒
www.rajabhatinn.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
ริมกก รีสอร์ท ๖ ม.๔ ถ.เชียงราย-ท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๖๔๔๕-๖๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๐๑๐๒, ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๕๐ 
www.rimkokresort.com จำนวน ๒๕๖ ห้อง ราคา ๑,๗๐๐-๘,๐๐๐ บาท
เรจิน่า เพลส ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๕๐๑-๔ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เรืองนคร  ๒๕ ถ.เรืองนคร โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๕๖๖-๗ จำนวน ๖๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
เรือนทิพย์ ๕๕๕ ถ.ราษฏร์บำรุง (ตรงข้ามทางเข้าฐานบินเชียงราย) โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๙๔๔๔-๘ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๑๐๐ บาท
ลักษวรรณรีสอร์ท  แอนด์ สปา  รีสอร์ท ๔๙๙ ม.๔ ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๘๕๕, ๐๘ ๙๗๐๐ ๒๕๑๑โทรสาร ๐ ๕๓๗๕ ๐๘๕๗
www.luckswanresort.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ลานคำ ๖๔๘/๕ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๒๕๓-๙ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ลาลูน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ๑๖๐ ถ.สนามบิน ต.รอบเมือง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๔๔๒-๓, ๐ ๕๓๗๕ ๖๕๕๘
E-Mail: lalunahotellandandresort@yahoo.com
ลิตเติ้ลดั๊ก ๑๙๙ ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๒๐-๓๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๑ ๕๙๔๑-๕ จำนวน ๓๓๐ ห้อง
ราคา ๑,๒๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท
วอเตอร์ฟอร์ด ๓๓๓ ม.๕ ต.ป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๓๔๒๕-๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒,๑๕๐-๒,๔๐๐ บาท
วังคำ ๘๖๙/๘๘ ถ.เปมะวิภาต โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๐๐, ๐ ๕๓๗๑ ๓๘๔๑-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๖๐, ๐ ๒๒๕๔ ๘๗๗๓-๔
www.wangcome.com จำนวน ๒๓๔ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๖,๐๐๐ บาท
วาย.เอ็ม.ซี.เอ ๗๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๗๘๕-๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
วี. เจ. ซี แมนชั่น ๑๙๘ ม.๑๙ ชุมชนเกาะทอง โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๘๓๐๐-๓ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เวียงอินทร์ ๘๙๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๕๓๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๙๘๐๔-๕, ๐ ๒๕๑๓ ๒๙๒๖
  http://www.wianginn.com www.wianginn.com จำนวน ๒๖๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ศรีเชียงราย รีสอร์ท ๑๐๔ ม.๕ ต.บ้านดู่ โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๖๕๑ จำนวน ๗ ห้อง ๒ หลัง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
สบันงา (บ้านนานาชาติสบันงา เชียงราย) ๒๒๖/๕๐ ถ.สันโค้งน้อย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๒๙๐, ๐ ๕๓๗๑ ๖๔๔๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๘๖๙
กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๔๑๓-๕  "http://www.sabun-nga.com" www.sabun-nga.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
สบาย อินน์ รีสอร์ท ๑๓๖/๓ ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๖๖๐๐-๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
สยาม ๕๑๓/๖-๘ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๗๗ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
สวนรังสินี รีสอร์ท ฟิชชิงปาร์ค คาราโอเกะ ๔๒ ม.๑๘ บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ โทร. ๐๘ ๖๗๒๙ ๑๖๙๕, ๐๘ ๑๘๘๕ ๔๒๔๑
จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔,๐๐๐ บาท รับรองได้ ๓๐-๔๐ คน
สุขนิรันดร์ ๔๒๔/๑ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๐๕๕ จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
แสนคำฟ้า รีสอร์ท ๓๒๕ ม.๘ ต.บ้านดู่ ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๔๐๗ จำนวน ๒๖ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
แสนภู ๓๘๙ ถ.บรรพปราการ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๓๐๐-๘ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
ห้วยกุ่ม รีสอร์ท ๒๖๘/๙ ม.๙ ต.ห้วยชมภู โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๕๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๓๒ www.huaikhum.idv.tw หรือ
www.huaikhum.com จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อยู่สุข วิลล่า ๙๕๒/๑๓ ถ.ร่วมจิตถวาย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๑๓, ๐ ๕๓๗๑ ๑๙๔๖ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๖๐๐ บาท
ออคิดส์ เกสต์เฮาส์ ๑๐๑๒/๓ ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑  ๘๓๖๑ E-mail:orchidsguesthouse@yahoo.com จำนวน ๑๕ ห้อง
ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
ออร์คิด ฮัท ๑๑๔/๓ ท่ารถขนส่ง ไนท์บาร์ซาร์ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๔๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐  บาท
อาร์ต-แอนน์ ๕ บ้านสันโค้งหลวง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๕๖๐๕ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
อินคำ ๑๗๖/๒ ถ.ราษฏร์บำรุง ต.รอบเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๘๕๐-๗๙ จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๘๒๔-๑,๖๔๘ บาท
เอส. บี. แมนชั่น ๒๒๕ ม.๔ ถ.แม่กก สี่แยกบ้านใหม่ ต.ริมกก โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๙๔๒๒-๕ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท/วัน
๔,๕๐๐-๖,๐๐๐ บาท/เดือน

อำเภอแม่ลาว
สวนแก้ว รีสอร์ท ๑๔๔ ม.๗ ต.ดงมะดะ โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๑๙๔, ๐ ๕๓๙๑ ๔๑๙๘ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท

อำเภอแม่จัน
เคียงดาว รีสอร์ท ๒๒๙ ม.๒ บ้านจอมจันทร์ ต.สันทราย บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๐ ห่างจากตัวจังหวัด ๒๘ กิโลเมตร
โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๔๗๗๙, ๐๘ ๙๘๑๒ ๙๘๖๖  "http://www.raikiangdao.com" www.raikiangdao.com จำนวน ๖ หลัง
ราคา ๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท
จอมจันทร์ รีสอร์ท ๑๙๖ ม.๒ ต.สันทราย โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๓๔๔๗, ๐ ๕๓๖๕ ๓๔๕๖ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
ชาลิสา รีสอร์ท ๑๙๙ ม.๔ ต.ป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๓๕๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
เซน ที ออชาด ๓๙ ม.๗ ต.ป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๗๔๒, ๐๘ ๙๖๖๐ ๔๑๘๙, ๐ ๒๕๒๖ ๐๑๒๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๖ ๑๒๗๗ 
www.centea.net จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ดอยคำ รีสอร์ท ๑๙๑/๑-๒ ม.๗ ต.แม่ไร่ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๐๙๒ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ดอยห่มฟ้า รีสอร์ท ๒๓ ม.๙ บ้านป่าเมี่ยง ต.ป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๔๙๙๙ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๔๙๙๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๐๐๓๙
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๘๖๕๑  "http://www.doihomfharesort.com" www.doihomfharesort.com จำนวน ห้อง ราคา ๖,๕๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
ธารทิพย์ รีสอร์ท ๗๕ ม.๑ บ้านร้อง ต.แม่จัน โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๕๖๓, ๐ ๕๓๖๖ ๐๑๒๓ จำนวน ๒๕ ห้อง เกสต์เฮาส์ ๒๐ ห้อง
ราคา ๓๐๐–๔๐๐ บาท
บัวบาน รีสอร์ท ๒๒๖ ม. ๗ ต.แม่ไร่ ถ.ดอยตุง โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๗๒๔๐ , ๐ ๕๓๗๖ ๓๐๓๒ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านพักริมธาร ๖๒ ม.๑๐ ต.แม่คำ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๓๗๙ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านระเบียงจัน ๙๙ ม.๙ บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๒๗๙๑, ๐๘ ๑๘๑๒ ๒๘๖๑, ๐๘ ๑๘๑๔ ๑๒๔๒
www.banrabiangchan.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
ไบโคเทล (ฟู่-แนนซี่) ๓๘๐ ม.๔ บ้านกิ่วพร้าว ต.จันจว้าใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๔๖๙๔ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ผึ้งหลวง รีสอร์ท ๒๑๙ ม.๗ บ้านป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๐๑๕-๖ จำนวน บังกะโล ๑๐ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ภูใจใส ๓๘๘ ม.๔ บ้านแม่สลองใน ต.ป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๖๓๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๘๓๓๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๕๘๙๘-๙
โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๕๘๙๗-๙  www.phu-chaisai.com จำนวน ๔๐ หลัง ราคา ๔,๗๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท
แม่คำ วิลล่า  ๒๕๕ บ้านแม่คำใหม่ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๕๗๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔,๕๐๐ บาท
แม่จัน รีสอร์ท แอนด์ ฟิชชิ่ง ปาร์ค ๕๘ ม.๑๑ บ้านโป่งน้ำร้อน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๕๒๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท
ริมจัน รีสอร์ท ๑๗ ม.๑ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๘๘๒-๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
เรือนวิว รีสอร์ท ๑๕๔ บ้านดอนชัย ต.แม่ไร่ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๗๘๑๒-๓ www.ruenviewresort.com จำนวน ๓๐ ห้อง
ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท (ใกล้ดอยตุง)
ลานเงินแอนด์รีสอร์ท ๒๓๙ ม.๘ ต.ป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๑๑๗๔, ๐๘ ๑๘๘๕ ๙๖๙๖, ๐๘ ๑๕๓๑ ๒๗๐๓ จำนวน ๑๓ ห้อง
ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ลานทอง วิลเลจ ๙๙ ม.๑๓ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๐๖๙๐-๒ จำนวน ๒๒ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สวนณัฏฐิพล ๑๐๙ ม.๑๒ ต.ป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๘๒๑ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท
สวัสดีแม่สลอง ๕๐ ม.๑๐ ต.ป่าซาง โทร. ๐๘ ๙๕๕๒ ๗๑๙๙ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท

อำเภอแม่ฟ้าหลวง
โกลด์เด้น ดราก้อน ม.๑ ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๐๙, ๐ ๖๑๘๗ ๗๐๘๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
ซินแซ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๒๖
ดอกหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๔๙๖-๗
ฮุยฉิง เกสต์เฮาส์ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๒๙๘
อาข่า เกสต์เฮาส์ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๐๓
คุ้มนายพล รีสอร์ท ๕๘ ม.๑ ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๐๑-๒, ๐๘ ๑๔๙๓ ๕๒๔๒ โทรสาร ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๐๓ 
www.tourismchiangrai.com จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๓,๕๐๐ บาท
เซ็นทรัล ฮิลล์ ๑๘/๔ ม.๑ ต.แม่สลองนอก ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๑๓, ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๔๖, ๐ ๕๓๗๖ ๕๓๔๙ จำนวน ๑๙ ห้อง
ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านพักต้นน้ำ ๓๑ (ดอยตุง ลอดจ์) โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๗๐๑๕-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๖ ๗๐๗๗ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
แม่สลอง ฟาร์มสเตย์  ๙ ม.๑๒ ต.แม่สลองนอก โทร. ๐๘ ๖๖๕๙ ๔๘๘๘, ๐๘ ๔๖๑๑ ๙๕๐๘ E-mail: 
info@maesalongfarmstay.com จำนวน ๑๐ หลัง และมีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท
แม่สลอง รีสอร์ท ๓/๘ ม.๑ ต.แม่สลองนอก ดอยแม่สลองโทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๐๑๔-๘ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
แม่สลอง วิลล่า ดอยแม่สลอง โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๑๔-๙ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท

อำเภอแม่สาย
กฤษณา รีสอร์ท ม.๑๐ ต.เหมืองแดง ซ.๘ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๓๘๘๘ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
คุ้มเจ้า รีสอร์ท ๒๐ ม.๑๑ ซ.น้ำจำ ๕ ต.โป่งผา โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๖๖๔๔  www.khumchaoresort.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-๘๐๐ บาท
โชคราตรี รีสอร์ท ๑๖๗ ม.๑๐ บ้านผาแตกใหม่ ต.เวียงพางคำ หลัง ร.พ.แม่สาย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๔๐๙๒, ๐๘ ๙๔๔๕ ๓๖๒๕ จำนวน ๕ หลัง
ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ดูดอยสวย รีสอร์ท ๓๙๙  ถ.พหลโยธิน (กม.๘๗๙) โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๗๐ ๙๘๐๐, ๐ ๕๓๗๐ ๙๓๑๓, ๐๘ ๙๗๖๖ ๐๓๐๑
www.geocities.com/dudoisuay
ท็อปนอร์ท ๓๐๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๙๕๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
ไททอง ๖ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๙๗๕-๖ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๙๐๐ บาท
นอร์ทเทิร์น เกสต์เฮาส์ ๔๐๒ ถ.ถ้ำผาจม โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๕๓๗  จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
บ้านจ้องล้านนา รีสอร์ท ๙๙/๑ บ้านจ้อง ซ.๔ ต.โป่งผา โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๖๘๗๑-๒, ๐ ๕๓๖๔ ๖๗๘๐ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บ้านตายาย ๑๖๔ ต.เกาะช้าง ถ.เหมืองแตง โทร. ๐๘ ๑๘๒๕ ๑๑๕๙  "http://www.bed4u.net" www.bed4u.net บังกะโล ๓ หลัง
(หลังละ ๓ ห้องนอน) ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท/หลัง
ปางสารภี รีสอร์ท บ้านศาลาเชิงดอย ม.๖ ต.ห้วยไคร้ โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๕๕๘, ๐๘ ๑๖๗๒ ๙๙๘๓
ปิยะพรพาเลส ๗๗/๑ ม.๑ ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๔๕๑๑-๔, ๐ ๕๓๖๔ ๒๑๑๓-๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๔๕๑๕
www.piyapornpalacehotel.com
ฝายน้ำริมธาร ๗ ม.๑ บ้านจ้อง ซ.๕ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๖๖๗๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
พัชรพร รีสอร์ท ๙๑/๑ ม.๘ บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๒๔๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
ภูตะวัน รีสอร์ท ๔๑๔ ม.๑๐ ต.เวียงพางคำ โทร ๐ ๕๓๖๔ ๐๗๒๗, ๐๘ ๑๒๘๘ ๐๘๖๙ จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ภูวิว รีสอร์ท ๖๘๕ ม.๓ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๐๓๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๒๐๐ บาท
มาลา รีสอร์ท ม.๑๐ ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๒๔๑๒-๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
แม่สาย เกสต์เฮาส์ ๖๘๘ ม.๑ ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๔๘๑ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
แม่สาย พลาซ่า ๓๘๖/๓ ถ.สายลมจอย ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๗๓  ๒๒๓๐ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๘๐-๒๐๐ บาท
แม่สาย อินน์ ๗๔ ม.๕ ถ.พหลโยธิน ซ.๑๑ บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๖๔๘๔ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ยูนนาน ๑๔๒ ม.๓ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๒๑๖๙-๗๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๗๕๐-๙๕๐ บาท
ริเวอร์ไซด์ เกสต์เฮาส์ ๖๙๐ ม.๑ ต.เวียงพางคำ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
วังเงิน ๘๙ ม.๔ ถ.ป่ายางใหม่ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๕๘๙ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
วังทอง ๒๙๙ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๓๓๘๘-๙๕ จำนวน ๑๗๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๕,๐๐๐ บาท
วันลิยา รีสอร์ท ๔๗๙ ม.๑๐ ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๒๗๕๕, ๐๘ ๑๙๕๒ ๘๒๕๑ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
ศรีสมุทร รีสอร์ท ๕๘๘ ม.๑๓ ถ.บายพาส ต.แม่สาย  โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๕๒๖๙ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
ศิลามณี รีสอร์ท ๒๕๑ ม.๒ ต.ศรีเมืองชุม โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๗๖๑, ๐๘ ๑๘๘๒ ๕๗๕๘ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
สินวัฒนา ๒๔ ม.๑๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๙๕๐ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๕๐ บาท
ห้วยน้ำริน รีสอร์ท ๑๒๐ ม.๒ บ้านดงงาม ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๗๕๑ www.huai-nam-rin-resort.com จำนวน ๔๗ ห้อง
ราคา ๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท
อัมพร รีสอร์ท ๑๑ ม.๕ ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๗๖๙, ๐ ๕๓๖๔ ๖๓๖๙ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๘๐๐ บาท
เฮือนคำ รีสอร์ท ๑๒๑ ม.๕ บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ โทร. ๐ ๕๓๖๔ ๐๗๖๑-๒ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

อำเภอเชียงแสน
เกรทเธอร์แม่โขง ลอด์จ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๔๔๔, ๐ ๕๓๗๘ ๔๔๕๐-๒ กรุงเทพฯ
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๗๑๑๔ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๔๔๕๓ www.doitung.org E-mail: hallofopium@doitung.org  จำนวน ๕๔ ห้อง
บ้านพัก ๑๓ หลัง ราคา ๑,๘๐๐ บาท ห้องสัมมนาจุ ๓๐๐ คน
โกลเด้น ไอยรา รีสอร์ท ๒๗๒ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๒๒๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๔๒๒๗ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๙๐๐ บาท
โกลเด้น โฮม ๔๑ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๒๐๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
คำสุข รีสอร์ท ๑๕๗ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๑๗๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เชียงแสน โกลเด้น แลนด์ รีสอร์ท ๖๖๓ ถ.สาย ๑ ซอยที่ทำการไปรษณีย์ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๑๑๐๐, ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๒๓ จำนวน ๒๖ ห้อง
ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ ๗๑๔ ม.๓ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๘๒๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๖๕ ๐๘๒๙-๓๐ E-mail:chiangsaen@hotmail.com
จำนวน ๖๓ ห้อง ราคา ๘๙๐-๑,๘๐๐ บาท
เชียงแสน เลค ฮิลล์ รีสอร์ท ๑๖๖ ม.๓ ต.โยนก ถ.แม่จัน-เชียงแสน กม.๗ โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๕๙๙, ๐ ๕๓๖๕ ๐๘๒๖-๙ จำนวน ๖๓ ห้อง
ราคา ๘๐๐-๑,๘๐๐ บาท
ดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท ๒๒๒ บ้านสบรวก โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๐๑-๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๐๖ กรุงเทพฯ
โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๙๐๐๐  www.imperialhotels.com จำนวน ๗๓ ห้อง ราคา ๓,๓๐๐-๔,๗๐๘ บาท
เดอะ ริเวอร์ บูติค รีสอร์ท ๔๕๕ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๔๘๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๔๔๗๗ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๓๖๕-๔,๙๕๐ บาท
โฟร์ซีซั่น เต็นท์แคมป์ ๒๙๙ ม.๑ ต.เวียง สามเหลี่ยมทองคำ โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๐๒๐๐ โทรสาร ๐ ๕๓๖๕ ๒๑๘๙ 
www.fourseasons.com/goldentriangle จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐ บาท
บัวคำ รีสอร์ท ๗ ม.๑ ต.เวียง โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๓๕-๖ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บ้านสวน  เฮาส์ ๑๒๕ ม.๖ ถ.เลี่ยงเมือง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๙๐๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
พัชรพร รีสอร์ท ๙๑/๑ ม.๘ ถ.บ้านป่าเหมือด ซ.๑ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๒๒๔๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๒๗๖๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
พาราไดซ์ รีสอร์ท ๒๓๕ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๒๑๑๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๕ ๒๑๐๐ จำนวน ๑๕๐ ห้อง ราคา ๒,๑๐๐-๒,๘๐๐ บาท
รุจิรา รีสอร์ท ๑๒๑ ม.๓ ต.โยนก โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๐๓๖๙ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
แสนบุญมา รีสอร์ท ๖๗๙ ม.๒ โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๕๕๙, ๐ ๕๓๖๕ ๐๕๔๑ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐ บาท
อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ๒๒๙ ม.๑ บ้านสบรวก โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๘๔-๙๐ โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๙๐ กรุงเทพฯ
โทร. ๐ ๒๘๗๗ ๕๘๐๓-๖  http://www.anantara.com www.anantara.com จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๓๓๙-๔๗๐ เหรียญสหรัฐ
เอส.วี.เพรส ๒๗๗/๑ ม.๑ บ้านสบรวก ต.เวียง ถ.แม่สาย-เชียงแสน โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๔๐๒๖-๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท

อำเภอเชียงของ
โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล ๕๙๐ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๓๙, ๐ ๕๓๗๑ ๖๙๙๖ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๓๙๖๓ จำนวน ๓๒ ห้อง
ราคา ๗๕๐-๙๐๐ บาท
ชมโขง ๑๔๙ ม.๑๒ บ้านเวียงดอนชัย ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๕๖๖๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
เชียงของ ริเวอร์ วิว ๑๔๑ ม.๑๒ บ้านเวียงดอนชัย ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๗๕, ๐๘ ๑๙๕๑ ๙๗๕๓, ๐๘ ๙๕๖๑ ๔๔๒๘ จำนวน ๑๔ ห้อง
ราคา ๕๐๐ บาท
เชียงของ โฮเต็ล ๖๘/๑ ถ.สายกลาง ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๔๒ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท
ท่าเรือ รีสอร์ท ๑๘๔ ม.๑ บ้านหัวเวียง ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๓๗, ๐๘ ๖๑๑๕ ๒๗๘๑ จำนวน ๕ ห้อง ๑ หลัง ราคา ๑๐๐-๔๐๐ บาท
น้ำโขง เกสต์เฮาส์ ๔๐๘ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๕๑๐๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท
น้ำโขง ริเวอร์ไซด์ ๑๗๔-๑๗๖ ม.๘ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๓๗, ๐ ๕๓๗๙ ๑๗๙๖ โทรสาร ๐ ๕๓๗๙ ๑๘๐๒ จำนวน ๓๐ ห้อง
ราคา ๘๐๐ บาท
บ้านตำมิละ ๑๑๓ ม.๘ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๓๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
บ้านทิพย์ ๔๐๐ ม.๑ บ้านหัวเวียง ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๒๐๑๐ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
บ้านฝ้าย ๑๐๘ ม.๘ บ้านเวียงแก้ว ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๙๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๘๐-๑๕๐ บาท
บ้านริมโขง ๒๗๘/๓ ม.๗ บ้านหาดไคร้ ต.เวียง โทร. ๐๘ ๑๒๘๑ ๙๙๖๖ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๙ ๑๒๖๙ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๐๐ บาท
บ้านริมตลิ่ง ๙๙/๔ ม.๓ บ้านสบสม ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๖๑๓, ๐๘ ๔๖๑๕ ๕๔๙๐   www.baanrimtaling.com จำนวน ๑๐ ห้อง
ราคา ๑๕๐-๔๕๐ บาท
แบมบู ริเวอร์ไซด์ เกสต์เฮาส์ ๗๑/๑ ม.๑ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๖๒๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๕๐ บาท
ริมน้ำ ๑๖๖ ม.๑๒ ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๖๕ ๕๖๘๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
เรือนไทย โสภาพรรณ รีสอร์ท ๘๓ ม.๘ ถ.สายกลาง ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๐๒๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๙ ๑๔๔๖
E-mail: p_darasawang@hotmail.comจำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๖๐๐ บาท
ไร่แสงอรุณ ๒ ม.๓ บ้านผากุบ ต.ริมโขง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๖๔๓ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๕๕ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท
อิงโขง ๑๔๑/๑ ม.๑๒ บ้านเวียงดอนชัย ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๖๕๙ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท

อำเภอแม่สรวย
เชียงราย คันทรี่ ฮิลล์ รีสอร์ท ๑๖๓ ม.๔ ถ.แม่สรวย-ฝาง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๖๐๘๐, ๐ ๕๓๖๕ ๖๓๕๑ จำนวน ๒๐ หลัง ๗๐ ห้อง
ราคา ๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท
เลาลี รีสอร์ท ๑๕ ม.๒๐ ต.วาวี โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๐๑๕๐-๑ โทรสาร ๐๕๓๗๖ ๐๑๕๒ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ) ๗๐๐-๑,๔๐๐ บาท
สวนจริน รีสอร์ท ๘๓ ม.๑ ถ.หลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๒๗๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ -๘๐๐ บาท
สวนทิพย์วนา รีสอร์ท ๔๙ บ้านป่าเหียง ม.๔ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ท่าก๊อ กม. ๑๐๗ โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๔๒๓๑-๕, ๐ ๕๓๗๒ ๔๒๒๖-๙
โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๔๒๓๐  
http://www.suanthipresort.com www.suanthipresort.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓,๘๐๐ บาท ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทที่พัก
นักท่องเที่ยวแบบตากอากาศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๔๕

อำเภอพาน
เชียงรุ่ง ๑๒๖๕ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๒ ๒๓๒๒, ๐ ๕๓๗๒ ๒๔๒๑ โทรสาร ๐ ๕๓๗๒ ๒๔๒๙ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓๒๐-๖๐๐ บาท
เรือนตะวัน รีสอร์ท ๔๒ ม.๑๒ บ้านป่าปี้ ต.เจริญเมือง โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๔๕๔๙-๕๐ http://www.rtwresort.comจำนวน ๑๐ หลัง
ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท

อำเภอเวียงป่าเป้า
ชัยวาฤทธิ์ ๖ ม.๒ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เวียง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๑๑๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๕๐ บาท
ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท (คอนดอม คอทเทจ) ๑๕๓ ม.๖ ต.ป่างิ้ว โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๒๓๑๒-๔ โทรสาร ๐ ๕๓๙๕ ๒๓๑๑ จำนวน ๑๙ ห้อง
ราคา ๒๙๐-๘๐๐ บาท
ไทยาภรณ์ ๒๑๒ ม.๑ ต.แม่ขะจาน โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๙๑๑๓ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
พิมพา โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๑๑๒๙ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท

อำเภอเวียงแก่น
ที่พักบริเวณดอยผาตั้ง
เจ๊ยง ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
ผาตั้งฮิลล์ โทร. ๐๘ ๑๙๕๐ ๘๙๖๙ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
ยี่กว่าง โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๕๔๔ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
ร่มฟ้าสยามฮิลล์ ๓๓ ม.๑๕ ต.ปอ อ.เวียงแก่น โทร. ๐๘ ๗๘๑๖ ๖๒๖๒ www.phatang.com ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า
มีบริเวณกางเต็นท์
อาซาเลีย การ์เด้น โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๖๔๗ ราคา ๕๐๐ บาท/คน รวมอาหารเย็น-เช้า

อำเภอเทิง
ที่พักบริเวณภูชี้ฟ้า
ดอยผาหม่น โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๕๕๕
ดุสิต ฮิลล์ โทร. ๐๘ ๑๔๗๒ ๒๒๑๒, ๐๘ ๕๐๓๑ ๒๔๑๘  www.dusithill.com จำนวน ๗ ห้อง และมีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
แดงบริการ โทร. ๐๘ ๑๔๗๒ ๓๘๑๙
ทำเนียบขาว โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๕๒, ๐๘ ๑๙๙๓ ๑๑๕๙
บ้านเคียงดอย โทร. ๐๘ ๙๙๕๐ ๖๒๕๐
บ้านภูน้ำค้าง โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๒๖๘๐-๑
บ้านภูผา โทร. ๐๘ ๙๕๕๒ ๗๔๙๑
บ้านร่วมสรรค์สร้าง ๒ ม.๒๔ ต.ตับเต่า โทร. ๐๘ ๑๙๙๓ ๓๗๐๘ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท/คน รวมอาหารเช้า-เย็น
ภูชี้ฟ้า รีสอร์ท บ้านร่มฟ้าไทย โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๓๖๒ ราคา ๓๕๐ บาท รวมอาหารเช้า-เย็น
ภูชี้ฟ้า ลอดจ์ โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๓๒๒, ๐๘ ๑๔๗๒ ๗๘๘๓
ภูชี้ฟ้า อินน์ โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๒๕, ๐๘ ๑๙๖๐ ๖๕๓๗
ภูชี้ฟ้า ฮิลล์ ๓๗ ม.๑๘ บ้านร่มฟ้าทอง โทร. ๐๘ ๑๙๘๐ ๔๑๖๓, ๐๘ ๙๘๕๐๘ ๑๕๗๗ โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๓๙  
http://www.phucheefahhill.com www.phucheefahhill.com บ้านพัก ๔ หลัง พักได้หลังละ ๘  คน ราคาคนละ ๔๐๐ บาท
รวมอาหาร มีบริการเต็นท์ให้เช่า ราคา ๓๐๐ บาท/คน รวมอาหาร ๒ มื้อ
ภูชี้ฟ้าดอกเสี้ยว โทร. ๐๘ ๑๖๗๓ ๑๘๓๖
ภูชี้ฟ้าพาณิชย์ โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๓๓๑, ๐๘ ๑๙๘๐ ๔๓๐๖
ภูชี้ฟ้าโภชนา โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๓๖๖, ๐๘ ๑๙๕๒ ๓๐๕๔
ภูชี้ฟ้าเรือนไทย โทร. ๐๘ ๑๗๖๔ ๙๘๔๒
ภูตะวัน โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๙๒๘๔
ภูผาหม่น โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๙๔๒
ภูฟ้าทอง โทร. ๐๘ ๖๑๘๕ ๙๑๗๐
ภูสวรรค์ โทร. ๐๘ ๑๙๕๒ ๕๙๓๙ ราคา ๔๕๐ บาท/คน รวมอาหารเช้า-เย็น
ภูหมอก แคมปิง จากอำเภอเทิงอยู่ก่อนถึงภูชี้ฟ้าประมาณ ๔ กิโลเมตร โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๒๔๒ บ้านพัก ๑๑ หลัง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
ไร่ภูฟ้า ๓๐ ม.๑๘ ต.ปอ อ.เวียงแก่น โทร. ๐๘ ๑๘๑๖ ๕๔๕๒  "http://www.phucheefah.com" www.phucheefah.com ราคา ๖๐๐ บาท
(ห่างจากจุดชมวิวภูชี้ฟ้า ๒ กม.)
ลักษณ์บริการ บ้านร่มฟ้าไทย  โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๕๕๒ บ้านพัก ๖ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
ศูนย์ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๔๙๔ เต็นท์ ๒๕๐ บาท/ ๒ คน นำเต็นท์มาเอง ๒๐ บาท/ คน
อุกฤษ ฟาร์ม ใกล้กับภูหมอก แคมปิง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๑๐๐ บ้านพัก ๑๓ หลัง ราคา ๔๕๐ บาท รวมอาหารเช้า-เย็น มีบริเวณกางเต็นท์
อุ๋มอิ๋ม โทร. ๐๘ ๙๔๓๑ ๐๘๓๕
เฮือนดอกเสี้ยว โทร. ๐๘ ๙๘๕๑ ๘๔๔๗
หมายเหตุ : ราคาที่พักบริเวณดอยผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า ประมาณ ๓๕๐-๕๕๐ บาท/ คน รวมอาหารเช้า-เย็น ในฤดูกาลท่องเที่ยว
กรุณาจองที่พักล่วงหน้าและมัดจำค่าห้องพัก โดยเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารไว้ด้วย

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)เชียงราย ข้อมูลเชียงราย ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย เที่ยวเชียงราย
ข้อมูลเชียงราย ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

CR001 : ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ อ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง สวนส้มธนาธร (เที่ยวได้ทั้งปี)
วันเดินทาง :  21-24 ต.ค./ 2-5 ธ.ค./ 9-12 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. : เปิดจองแล้ว

CR001 : เชียงราย ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า เชียงใหม่ บ้านท่าตอน สวนส้มที่อำเภอแม่อาย ดอยอ่างขาง เวียงกุมกาม ไหว้พระธาตุหริภุญชัย ซื้อของฝากตลาดทุ่งเกวียน จ. เชียงราย - เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

CR002 : เชียงราย ดอยวาวี ดอยช้าง เชียงราย ดอยวาวี ดอยช้าง ชิมกาแฟดอยช้าง ชิมชาดอยวาวี ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง เขื่อนแม่สรวย วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม กว๊านพระเยา 3 วัน 2 คืน

CR003 : เชียงรายเทศกาลดอกบัวตองบาน ดอยตุง ดอยแม่สลอง ไร่ชาบ้านพญาไพร ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา วัดอนาลโย

CR007 : งานเชียงรายดอกไม้งาม ดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยผาหม่น ชมงานดอกไม้จังหวัดเชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน ล่องเรือแม่น้ำโขง วัดพระธาตุผาเงา แม่สาย อนุสาวรีย์พ่อขุนพระยาเม็งราย วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา