ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[ Code : XIN01 ] ทัวร์ซินเจียง คานาสือ อูรูมูฉี ทะเลทรายไป๋ซาซาน แพะเมืองพี ธารห้าสี ช่วงเวลาใบไม้เปลี่ยนสี 10 วัน 9 คืน

ทัวร์ซินเจียง คานาสือ อูรูมูฉี ทะเลทรายไป๋ซาซาน แพะเมืองพี ธารห้าสี


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 10 วัน 9 คืน
14-23 กันยายน 2562 ... ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
ราคา 70,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000.- บาท
จองภายใน 30 มิถุนายน 2562 รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท
** ไม่มีราคาเด็ก **

ทริปนี้พิเศษ
** พิเศษ เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ เพราะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
** พิเศษ ทัวร์ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาลจีน
** พักโรงแรม 4-5 ดาว
** มีอาหารไทยเสริมและขนมว่างตลอดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

เช็คอิน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – กวางเจา – อูรูมูฉี 

06.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู  8-9 เคาน์เตอร์  สายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.40 น. ออกเดินทางสู่ กวางเจา ด้วยเที่ยวบิน CZ 362 สายการบิน China Southern  Airlines  (บนเครื่องมีอาหารบริการ)
12.35 น. ถึงกวางเจา นำท่านผ่าน ตม. ตรวจคนเข้าเมือง ที่กวางเจา  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่อูรูมูฉี
15.50 น. เดินทางไป อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน CZ 6888  สายการบิน  China Southern  Airlines  (บนเครื่องมีอาหารบริการ)
20.55 น. เดินทางถึงอูรูมูฉี หลังรับกระเป๋านำท่านเดินทางภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม
โรงแรม XINDAHAIDEI HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง

อูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – ล่องทะเลสาบเทียนฉือ - โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียงี

เช้า อรุณสวัสดิยามเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารเช้า นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง เพื่อศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ของชาวซินเจียง ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
บ่ายๆ หลังอาหารนำท่าน เดินทางต่อไป ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือโดยเดินทางสู่เทือกเขาเทียนซาน ที่มีความสูงของยอดเขาถึง 5,445 เมตร ทะเลสาบเทียนฉือ เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 2000 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือทะเลสาบสีน้ำเงิน ทะเลสาบเทียนฉือที่งดงามสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับอูรูมูฉี
ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)  และ ชม โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง หลังจากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม
ที่พัก XINDAHAIDEI HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม

อูรูมูฉี –ทะเลทรายกู่เอ๋อปานทงกู่เทอ – เขตอนุรักษ์คาลาม่ายลี่ – ภูเขาเพลิง – เมืองฝู้หยุน  (490 กม.)

เช้า อรุณสวัสดิยามเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฝู้หยุน  วันนี้เดินทางไกลระยะทางราว 490 กม.ผ่านทะเลทรายกู่เอ๋อปานทงกู่เท่อ เป็นทะเลทรายที่มีต้นป๋ายหยาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ได้รับสมยานามว่า ผู้พิทักษ์ทะเลทราย เป็นต้นไม้ในทะเลทรายที่มีรากลึกและป้องกันลมและพายุทะเลทราย   และผ่านเขตอนุรักษ์คาลาม่ายลี่ ซึ่งถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้พบกับแพะเหลือง  หรือ ลาป่า ซึ่งเป็นสัตว์หายาก  จากนั้นระหว่างทางเราจะพาท่านแวะชมภูเขาเพลิงซึ่งเป็นภูเขาสีแดงทั้งภูเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่าน เดินทางต่อไปยังเมืองฝู้หยุน
เย็น ถึงเมืองฝู้หยุน นำท่านเช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรม และ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารอิสระให้ท่านพักที่ โรงแรม  Fuhunshanhe Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่

เมืองฝู้หยุน – ปู้เอ่นจิน – อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติเขอเข่อถัวไห -สวนไม้ป่ายหว้า –ทะเลสาบเออเอ๋อชีซือ-เขาระฆังเทวดา - อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเหอถี่ - ปู้เอ่อจิน

เช้า. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิน  อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติเขอเข่อถัวไห่ (รวมรถกอล์ฟ)  โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1931 ที่เมืองนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ต้นทางของแผ่นดินไหวเป็นเส้นตรงมุ่งไปข้างหน้าซึ่งถือว่าแปลก มหัศจรรย์ มีรอยแยกยาวถึง 176 กม. กว้างเฉลี่ย 10 ม. แต่มีรอยแยกที่กว้างถึง 4 กม. ถือว่าเป็นรอยแยกที่กว้างที่สุดในโลกที่ถูกค้นพบอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติเขอเข่อถัวไห่ อดีตยังเป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศจีนในหุบเขาอัลไต ถิ่นที่อยู่ของคนไทยในอดีต   รัฐบาลจีนในสมัยประธานเหมา  ได้ใช้เหมืองทองคำแห่งนี้ชดใช้ค่าอาวุธให้กับรัสเซียเป็นจำนวน 40%    จากเหมืองทองคำนี้  ในปัจจุบันนี้กลายเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีอากาศที่บริสุทธิ์ใต้หุบเขาอัลไต   ชมสวนไม้ป่ายหว้า  ทะเลสาบเออเอ๋อซีซือ  และ เขาระฆังเทวดา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู้เมืองปู้เอ่อจิน
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่คลาดกลางคืนเหอถี่ หรือ อิสระเข้าที่พักโรงแรม Sutongjiari  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   

วันที่ห้า

ปู้เอ่อจิน –- ธารห้าสี วู่ไฉ่ทัน – หมู่บ้านเหอมู่ - หมู่บ้านคนตูวาใน – หุบเขาเจี่ยเติงหยี – คานาสือ (205 กม.)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางเที่ยวชม ชมธารห้าสี หรือ วู๋ไฉ่ทันซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดจากการสึกกร่อน ที่เกิดจากลม น้ำ มีสีต่างๆ ยามต้องแสงจะเห็นเป็นสีต่างๆสวยงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเหอมู่  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านเหอมู่  บรรยากาศหมู่บ้านสร้างด้วยไม้สน พร้อมบรรยากาศป่าเปลี่ยนสีที่สวยงาม  นำท่านเดินไปชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านเหอมู่ (รวมรถราง) และ หมู่บ้านคนตูวาใน  อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อผ่านหุบเหวเจียเติง  ที่งดงาม  เดินทางสู่คานาสือ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Hongfu Lake Kanas Resort Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก

อุทยานคานาสือเต็มวัน ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ – ทะเลสาบเทวดา –ศาลาชมปลา – ล่องทะเลสาบคานาสือ

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 14)  นำท่านเดินทางสู่อุทยานคานาสือ ถึงอุทยานเปลี่ยนเป็นรถโดยสารของอุทยาน  นำท่านเที่ยวชมทะเลสาบมังกรหลับ   บรรยากาศสวยงามมากพร้อมบรรยากาศป่าเปลี่ยนสี จากนั้นนำท่านไปชมทะเลสาบวงพระจันทร์  และ ทะเลสาบเทวดา ตามลำดับ

เที่ยง.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 15)  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมจุดชมวิวศาลาชมปลา ได้เห็นป่าเปลี่ยนสีในมุมสูงและทะเลสาบคานาสือสีฟ้าเขียว ในมุมสูง  จากนั้นช่วงบ่ายนำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 16) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม  Hongfu Lake Kanas Resort Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด

อุทยานคานาสือเต็มวันรอบที่ 2 เพราะเป็นไฮไลท์ของทริปจึงเข้าไปรอบสองเพื่อถ่ายรูปกันอีกครั้ง

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 17)  นำท่านเดินทางสู่อุทยานคานาสือรอบที่ สอง ถึงอุทยานเปลี่ยนเป็นรถโดยสารของอุทยาน  นำท่านเที่ยวชมทะเลสาบมังกรหลับ   บรรยากาศสวยงามมากพร้อมบรรยากาศป่าเปลี่ยนสี จากนั้นนำท่านไปชมทะเลสาบวงพระจันทร์  และ ทะเลสาบเทวดา ตามลำดับ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18)  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมจุดชมวิวศาลาชมปลา ได้เห็นป่าเปลี่ยนสีในมุมสูงและทะเลสาบคานาสือสีฟ้าเขียว ในมุมสูง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 19) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม  Hongfu Lake Kanas Resort Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

คานาสือ –เมืองปีศาจ – แพะเมืองผี – คาลามาอี้  (650 กม.)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 20)  หลังอาหารเช้าได้เวลาอำลาคานาสือ จากนั้นเดินทางสู่ เดินทางมาเที่ยวเมืองปีศาจ (Ghost Town) หรือ แพะเมืองผี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21) ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมิองปีศาจ (Ghost town) นำท่านชม แพะเมืองผี รวมรถไฟเล็ก ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ หนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง    จากนั้นนำท่านเดินทาง ไป เมืองคาลามาอี้ซึ่งเป็นเมืองของบ่อน้ำมัน น้ำท่านชมบ่อน้ำมันดำ
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22) หลังอาหารอิสระพักผ่อน ที่โรงแรม Bodayindu Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่เก้า

คาลามาอี้ – อูรูมูฉี – ช็อปปิ้งตลาดต้าปาจา (400 กม.)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 23)  หลังอาหารนำท่านโป่เล่อ เดินทางสู่อูรูมูฉี (ระยะทาง 400 กิโลเมตร ประมาณ 8 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 24) ณ นครอูรูมูฉี 
บ่ายแก่ นำท่าน ช็อปปิ้งตลาดต้าปาจา ของที่ระลึกมากมาย เช่น มีดเหล็ก ซินเจียง เสื้อผ้า ผลไม้แห้ง ฯลฯ
เย็น นำท่าน รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 25) ระหว่างรับประทานอาหารนำท่านชม โชว์ระบำพื้นเมือง ซินเกียง หลังอาหารนำท่านเข้าพักผ่อนที่ โรงแรม Zunmachongfu  Hotel ระดับ 5 ดาว ที่อูรูมูฉี

วันที่สิบ

อูรูมูฉี – กวางเจา  – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 26)  หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่สนามบิน
10.00 น. เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน  China  Southern Airlines
12.20 น. เหินฟ้าสู่เมืองกวางเจา ด้วยเที่ยวบิน CZ 6883สายการบิน  China  Southern Airlines
17.35 น. ถึงนครกวางเจา นำท่านต่อเครื่องเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.10 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน CZ 361 สายการบิน  China  Southern Airlines
22.00 น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10-15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน China Southern Airlines  ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,650.-บาท
9.มัคคุเทศก์จีน (พูดภาษาไทย)
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ 180  หยวน/ลูกค้าหนึ่งท่าน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย  1000  บาท / ลูกค้าหนึ่งท่าน
 • ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ อื่นๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • ค่าน้ำหนักโหลดเกิน 20 กิโลกรัม
 • การจองทริปและการชำระเงิน
  1.ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท  พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

  2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด

  **  โอนแล้วนำหลักฐานสลิปการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อทริป วันที่เดินทาง ส่งมาที่

  •  email : tripdeedee@gmail.com
  • Line id : ammarch09 หรือ เซฟเบอร์โทร 0818180806 ลงเครื่อง line จะขึ้นเป็น auto line

  เอกสารสำหรับทำวีซ่า
  1. passport เล่มจริงที่มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
  2. รูปถ่ายสี เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ไม่สวมหมวก ไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับต่างหูและสร้อยคอ รูปถ่าย ต้องเห็นใบหู  รูปที่ใช้จะมี ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  และท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
  3. ตั๋วเครื่องบิน (ทางทัวร์จัดการให้คะ)
  4. ใบจองโรงแรม (ทางทัวร์จัดการให้คะ)                            
  5. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามเอกสารแนบ)
  - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)
  - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น และ
   - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น  
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
  - ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
  อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
  ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม   

  โดยส่งหลักฐานหนังสือเดินทางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มาที่
  คุณกนกวรรณ โพธิ์นอก (บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด)
  89/123  หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23   

  ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3  แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา  กทม  10510
   

  การสำรองที่นั่ง

  1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
  ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
  ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

  2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
  2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
  2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
  2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
  2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
  2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
  2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
  2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

  3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
  โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

  4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

   

  หมายเลขบัญชี

   

  ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

   

  kbank1.jpg

  ธนาคารกสิกรไทย

  สาขาโลตัส รามอินทรา 109

  เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

  scb1.jpg

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  สาขา ถนนวิทยุ

  เลขที่บัญชี 049-424294-7  

  bangkok1.jpg

  ธนาคารกรุงเทพ

  สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

  เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

  ktb1.jpg

  ธนาคารกรุงไทย

  สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

  เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

   

   

  เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
  3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
  4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
   (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
  5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

  ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
  - บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

  เงื่อนไขอื่นๆ
  • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

   

  ติดต่อสอบถาม

  โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
  โทรศัพท์มือถือ
  แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
  e-mail : tripdeedee@gmail.com
  Skpe : ammarch09@hotmail.com
  Line : ammarch09
  WhatsApp : +66818180806

  แผนที่สำนักงาน

  แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

   

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
  1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
  1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
  1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  *** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


  ภาพจากทริปปี 2554
  ทริปถ่ายภาพ ซินเจียง คานาสือ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2554 โดย พี่แพะ ทริปดีดี ดอทคอม


  ภาพจากทริปปี 2553
  ทริปสำรวจ ซินเจียง คานาสือ 19-26 กันยายน 2553 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม
   
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
  Click !!! ดูข้อมูลท่ิองเที่้ยวและรูปสวยๆจากคานาสือ

   

   

  ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

  ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

  ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

  ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
  ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

  ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

  ทัวร์ทิเบต

  ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

  ทัวร์ภูฏาน

  ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

  ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เลห์ ซันสการ์

  ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

  ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

  แพคแกจมัลดีฟส์

  แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

  แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

  แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
  ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

  ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

  ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
  วันเดินทาง :

  ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

  ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

  ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

  ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

  ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

  ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


  Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  Contact us : tripdeedee@gmail.com
  Line id : ammarch09
  Skype : ammarch09@hotmail.com
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
  บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
  89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

  เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

  เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
  ทะเบียนเลขที่  0105551077593