ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code NP001] ทัวร์เนปาล เนปาล ชมเทือกเขาหิมาลัย ทัวร์วัฒนธรรม กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ โพคารา ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาสรังก็อต เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ เมืองปะฏัน ธุลิเขล นากาก็อต เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน โดย การบินไทย

กาฐมาณฑุ โพคารา ยอดเขามัจฉาปูชเร หรือ ยอดเขาหางปลา เจดีย์โพธนาถ สรังก็อต เมืองปักตะปุร์ เมืองปะฏัน ล่องเรือทะเลสาบฟีวา ชมเทือกเขาหิมาลัย ธุลิเขล นากาก็อต
นากาก็อต 1 คืน กาฐมาณฑุ 2 คืน โพคารา 1 คืน ธุลิเขล 1 คืน
ทัวร์เนปาล สามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่ช่วงที่สวยที่สุดและฟ้าใสก็ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ฤดูหนาว - ต้นฤดูร้อน

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง เต็มอิ่ม เนปาล 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย
ผู้ใหญ่ ท่านละ 44,900 บาท
เด็ก ท่านละ 43,900 บาท (ต้องพักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน + เด็ก)
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900 บาท

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบิน สุวรรณภูมิ – กาฎมาณฑุ สนามบินตรีภูวัน  - วัดชางดูนารายัณ - นากาก็อต

08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์  สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.39 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 319
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน กาฐมาณฑุ (เวลาท้องถิ่นที่เนปาล ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 1.15 ชั่วโมงคะ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่   วัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ ตัววัดตั้งอยู่ในลานกว้างมีรูปสลักหินจากสมัยลิจฉวีอยู่เป็นจำนวนมาก(ศตวรรษ ที่ 4-9) จัดได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะเนวารี งานชิ้นเอกแทนองค์เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตารนรสิงห์ ซึ่งมีเศียรเป็นสิงห์ในท่าพิชิตกษัตริย์แห่งหมู่มารเทวรูปพระวิษณุสิบเศียร สิบกร และพระวิษณุวิกรานทะ ซึ่งมีร่างเป็นคนแคระหกกรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชม พุทธนิลกัณฐะ รูปสลักหินของพระวิษณุ (Lord Vishnu) ในท่านอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยงูกลางเกษียณสมุทร จัดได้ว่าเป็นงานแกะสลักหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี (Lichchhavi period) รูปสลักอายุกว่า 5 ปี ศตวรรษนี้ตั้งอยู่กลางของสระน้ำเล็กๆทำให้ดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขานากาก็อต  จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกและตะวันตก
เย็น บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 1) หลังอาหารอิสระพักผ่อนที่โรงแรม Hotel Space Mountain หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง

นากาก็อต  - กาฎมาณฑุ- โพครา - น้ำตกเดวี่ - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา - วัดบาราฮิ

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาที่สูงกว่า 8000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้แก่ โลโฮเซ อันดับ 4, มกาลู อันดับ 5, โชโอยู อันดับ 6, มนัสลู อันดับ 8,ยอดเขาเอเวอเรสต์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินกาฎมาณฑุ
11.00 น. เหินฟ้าสู้เมืองโพครา (ใช้เวลาบินประมาณ 25-30 นาที)  ถึงโพครานำท่านเช็คอินที่โรงแรม Pokhara Grande
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารกลางวันนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกแห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร และนำท่านชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในสมัยที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล ชมวิวทิวทัศน์ของ ยอดเขามัจฉาปูชเร ที่สูงตระหง่านสูงกว่า 6,977 เมตร ซึ่งยอดเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชม วัดบาราฮิ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ และ นำท่านสักการะ เทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมือง
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัยเดินเล่นช็อปปิ้งย่าน Lake Side ที่เมืองโพครา   POKHARA GRAND HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

โพครา - ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot) -   วัดบินดาบาซินี - กาฏมาณฑุ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล

04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot)  เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับชม ชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะ(Annapurna) เห็นวิวภูเขาตั้งแต่ยอดของภูเขา Annapura I – IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) หรือ Machhapuchhare มีหิมะปกคลุมทั้งปี  โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโพครา ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองกาฏมาณฑุ ด้วยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง  ชื่นชมกับทัศนียภาพอันแสนจะงดงามสองข้างทาง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่ภัตตาคารริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท หลังอาหารออกเดินทางกันต่อสู่เมืองกาฏมาณฑุ หลังอาหารนำท่านต่อ  ถึงกาฏมาณฑุ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย ร้านครัวไทย  (มื้อที่ 7)  หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย ที่ โรงแรม Himalayan Hotel  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

กาฏมาณฑุ -   จัตุรัสดะระบาร์กาฎมาณฑุ - เจดีย์สวยมภูนาถ”หรือวัดลิง – วัดปศุปฏินาถ  -การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเนปาล

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางมายัง  “จัตุรัสดะระบาร์กาฎมาณฑุ” (Kathmandu Durbur Square – Old Royal Palace) กุมารีบะฮาล เป็นวัดก่ออิฐถือปูนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง จากกลางศตวรรษที่ 18 มีวัดและอนุเสาวรีย์กว่า 50 แห่งในศาสนาฮินดู หน้าต่างวัดเป็นไม้แกะสลักฝีมือละเอียดมีรูปสิงห์ขนาบสองข้างประตู วัดนารายัณ วังประตูหนุมานโธก้า (Hanuman Dhoka Durbar) ด้านข้างประตูเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพหนุมาน สร้างขึ้นในปี 1672 ตัวเทพได้รับการเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร ประตูเข้าตัววังได้รับการทาสีสดใสทางซ้ายของบริเวณทางเข้าคือ เทวะรูปนรสิงห์ อวตารปางหนึ่งของพระวิษณุเป็นกึ่งสิงห์กึ่งมนุษย์เพื่อฆ่ายักษ์หิรัญกศิปู ชมบริเวณพระราชวังโบราณของนครกาฐมัณฑุและบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง เที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดาร ในบริเวณพระราชวัง ชมเทวะสถานของกุมารี หรือเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมือง โดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปีโดยไม่ขาดสาย

  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่  “เจดีย์สวยมภูนาถ”หรือวัดลิง (Syambunath -The Monkey Temple) เจดีย์ทางพุทธศาสนาอันเลื่องชื่ออายุกว่า 2,500 ปี ถือเป็นศาสนสถานที่ทางพุทธที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป ชมการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม จากการที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่า 500 เมตร เหนือเมืองกาฎมาณฑุ เราสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของเมืองกาฎมาณฑุทั้งเมืองได้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารจีน  (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางกันไปสักการะ  “มหาเจดีย์โพทนาถ” (Bhaudhanath – The Little Tibet)  สถูปที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล มีอาคารบ้านเรือนสีสดใสตั้งอยู่บนวงรอบ องค์สถูปทรงกลมสีขาวใหญ่มีภาพดวงตาเห็นธรรมสีแดง เหลืองและน้ำเงิน และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นศูนย์กลางศาสนาแบบทิเบตที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชมวัดทิเบตที่งดงาม ช้อปปิ้งร้านค้าของที่ระลึกของชาวเนปาลี ชาวพุทธทิเบตอพยพซึ่งอยู่รอบ ๆ สถูปโพทนาถ   จากนั้นไปชม วัดฮินดู “ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of the World) หรือ วัดหลังคาทองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาล พระศิวะได้รับการบูชาสักการะผ่านรูปของศิวลึงค์ในอวตารปางเทพปศุปติ ชมโพธินารถ เมืองเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสถูปตามศิลปะทิเบต  จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ำบักมาตี (Bagmati) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของซาดู (โยคีนักพรต นักบวช)

เย็น

แบบอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคารเนปาลีจุโล (มื้อที่ 10) พร้อมชม การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองเนปาล ชม การแสดงระบำเนปาลี ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย ที่ โรงแรม  Himalayan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันที่ห้า

เมืองปะฏัน   เมืองบัคตาปูร์   ธุลิเขล   

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชม ชมจัตุรัสดะระบาร์ของปาตัน(Patan Durbar Square)หรืออีกชื่อว่า ละลิตปูร์(Lalitpur)  เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธศาสนา ชม วัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) เป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณและทางศาสนาอันเก่าแก่ สร้างอุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งในศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอนทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ วัดเงิน (Silver Temple) และมหาพุทธเจดีย์สถาน (Maha Bhudda Temple)” จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปปั้นประทับรอบพระเจดีย์กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านชม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองบัคตาปูร์” (Bhaktapur) จากนั้นเริ่มเที่ยวชมที่ต่าง ๆ เมืองนี้เป็นอดีตราชธานีของหุบเขาเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่แพ้กาฎมาณฑุ รายล้อมไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมาเทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “Little Buddha” และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก (World Heritage City)” ในปี ค.ศ.1979 ชม Potter’s Square หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองธุลิเขล ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  ยอดเขาดุลิเคล ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกและตะวันตก สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,985 เมตร

เย็น

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) จากนั้นนำพักผ่อนที่ Himalayan Horizon Resort  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก

ธุลิเขล  กาฎมาณฑุ  กรุงเทพฯ

เช้า ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาที่สูงกว่า 8000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้แก่ โลโฮเซ อันดับ 4, มกาลู อันดับ 5, โชโอยู อันดับ 6, มนัสลู อันดับ 8 และยอดเขาเอเวอเรสต์

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน

13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320
18.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 - 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ และ ของที่ระลึกจากเนปาล

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

• อัตราค่าบริการ (เจาะลึก 6 วัน 5 คืน เดินทางโดยการบินไทย)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 44,900.-บาท
ท่านละ 44,900.-บาท
ท่านละ 44,400.-บาท
ท่านละ 43,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท

• หมายเหตุ

 • มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 - 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้
 • หากต้องการบิน Mountain Flight ชมหิมาลัยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 190-200 USD
 • ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้น สายการบินไทย TG และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ / น้ำดื่ม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทิบไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ วันละ 5 USD รวม 6 วันประมาณ 30 USD และ ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทย ค่ะ วันละประมาณ 50 บาท 6 วันก็ประมาณ 300 บาทคะ)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2555

เนปาล กับทริปถ่ายรูป 18-25 ก.พ. 55 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริปปี 2551

เนปาล ในอ้อมกอดหิมาลัย 22-28 ต.ค. 51

เนปาล ในอ้อมกอดหิมาลัย 13-20 ก.ย. 51

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องประเทศเนปาล ข้อมูลประเทศเนปาล ฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเทศเนปาล

ข้อมูลวีซ่าเนปาล

ข้อมูล Mountain flight ชม Everest

ข้อมูลและรูป สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง

ข้อมูลและรูปจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square)

ข้อมูลและรูปวัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple)

ข้อมูลและรูปสถูปโพธินาถ หรือ พุทธนาถ (Boudhanath)

ข้อมูลและรูป เมือง ปะฏัน (Patan)

ข้อมูลและรูป เมือง ภักตะปุร์ หรือ ภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)

ข้อมูลและรูป เมืองโพคารา หรือ หุบเขาโพคารา (Pokhara Valley)

สถานที่ท่องเที่ยวเนปาล เขตภาคกลาง จิตวัน

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593