ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BEISH-01] ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 7 วัน 5 คืน สองเมืองสุดคุ้ม โดย สายการไทย (TG)

ปักกิ่ง - อลังการกำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อนแห่งซูสีไทเฮา หวังฟู่จิ่ง, ระลึกประธานเหมาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน,เข้าชมพระราชวังต้องห้าม กู้กง, สืบสานประเพณีวัดลามะ, สุดยอดกายกรรมปักกิ่ง, ช้อปปิ้งของ copy ตลาดรัสเซีย, ผ่านชมสนามกีฬารังนก

เซี่ยงไฮ้ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ว่ายทาน, ช้อปปิ้งบนถนนนานกิง, หังโจว (ล่องเรือทะเลสาบซีหู, ชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง แถมโชว์ชุดพิเศษ), ชมวัดพระหยกอันศักดิ์สิทธิ์, หอไข่มุกตระหง่านเมือง, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, ตลาดร้อยปี เฉินหวังเหมี่ยว
สุด ๆ กับรถไฟ ความเร็วสูง จากปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
พร้อมนั่งรถไฟหัวแม่เหล็กไฟฟ้า ความเร็วสูง

อาหารพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / หมูพันปี / ไก่ขอทาน / เสี่ยวหลงเป่า


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 17-23 ตุลาคม 2557 (กรุ๊ปเล็กรับจอยเพียง 16 ท่านเท่านั้นค่ะ เน้นคุณภาพดูแลทั่วถึง)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 37,900 บาท
เด็ก ท่านละ 37,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ
ราคาทัวร์นี้ ต้องเข้าร้านรัฐบาล ปักกิ่ง (นวดเท้า /ไข่มุก/หยก/บัวหิมะ) เซี่ยงไฮ้ (ใบชา/ผ้าไหม) เป็นธรรมเนียมนะคะ หากลูกค้าไม่เข้าร้านใดร้านหนึ่งท่านอาจถูกเรียกค่าปรับร้านละ 100-300 หยวนแล้วแต่ร้านค่ะ

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ  ปักกิ่ง

21.00 น.

พร้อมกันที่สนาม บินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ D ประตู 2 สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 น. ออกเดินทางจากสนามบิน สู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 674 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)
 
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง พระราชวังกู้กง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังฤดูร้อน  สนามกีฬารังนก  กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
05.30 น. ถึงสนามบินนานา ชาติปักกิ่ง ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   ผ่านขั้นตอนพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม
เช้า รับประทานอาหาร เช้า(มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านสู่เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชนศาลประชาคมหอระลึกประธานเหมา เจ๋อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา
กลางวัน รับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อที่ 2)  ณ ภัตตาคาร โรงแรม นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ "พระราชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวางสู หลังจากที่จักรพรรดิกวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระนาง ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรียกว่า "หอหยก" ก็ยังถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม้ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างในวรรณกรรม เรื่องราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพที่วาดขึ้นอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเรื่องราวในตนเองทั้งสิ้น ชมความงามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน
 

จากนั้นนำท่านผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 หรือ รู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬารังนก   เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบตัวอาคาร ได้นำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างอาคารแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ(มื้อที่ 3)  ณ ภัตตาคาร ** จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับดั่งเดิมแบบจีน สุดแสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา พักที่ โรงแรม  RAINBOW  HOTEL (http://www.rainbowhotel.com.cn/)   หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
วันที่สาม

กำแพงเมืองจีน  หอเทียนถาน  ตลาดรัสเซีย (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหาร เช้า(มื้อที่ 4) ที่โรงแรม หลังอาหารจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “โรงงานผลิตหยก” ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน  (ไม่รวมกระเช้า เพราะส่วนใหญ่ลมแรงไม่ค่อยได้ขึ้นกระเช้าสักเท่าไหร่คะ) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุค กลางสมัยจักรพรรดิ์ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือด เนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความ ยาว 6,350 กม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี .ให้ท่าน ได้สัมผัส ตำนานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน หลังอิ่มเอมกับตำนานรักแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ สุกี้มองโกล แบบดั้งเดิม  (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านไปชมหอเทียนถาน  หรือ วิหารบวงสรวงสวรรค์ ในสมัยโบราณ จักรพรรดิจะเสด็จออกจากวังหลวงมาประกอบพิธีบวงสรวงบูชาสวรรค์ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ที่เทียนถานนี้เป็นประจำทุกปี  ที่นี่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ที่งดงามมากหลังหนึ่งคือ ฉีเหนียนเตี้ยน   สมควรแก่เวลานำท่านช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brand name อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง เลียนแบบยี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม  โรงแรม  RAINBOW  HOTEL (http://www.rainbowhotel.com.cn/)   หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

วันที่สี่

ปักกิ่ง  นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่  หังโจว  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  หมู่บ้านใบชา เมืองจำลองซ่ง + โชว์  นอนหังโจว(B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)  หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่สถานีรถไฟ

08.30 น.

เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ – หังโจว (G31 08.30 – 13.34)  ด้วยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) มื้อนี้อาหารจะเป็น Fast Food เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางสู่หังโจวคะ  จากนั้นเดินทางสู่ “ หังโจว ” ซึ่งได้รับสมญานาม ว่าเป็น “สวรรค์  บนดิน” นำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์ สิบของทะเลสาบซีหู ได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิงอ่วนจง เป็นต้น แห่ง อิ่มเอมกับสถานที่กำเนิดตำนานเรื่องนางพญางูขาวถูกเล่าถ่ายทอดกันมานับพันปี นับแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279) โดยมีฉากประกอบเป็นสถานที่จริงทั้งในเมืองซูโจวและเมืองหางโจว โดยเฉพาะทะเลสาบซีหู และสถานที่บริเวณรอบๆซีหูนั้นถือเป็นสถานที่ดำเนินเรื่องส่วนใหญ่ จากนั้นชม หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลาก หลายรสตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหาร ค่ำ(มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง เมืองจำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และยังเป็นสถานที่แสดงถึงวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง มีการแบ่งเขตทิวทัศน์ริมน้ำ เขตจตุรัสมังกร เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสเขาเซียนกับศาลาต่าง ๆ ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้าง ที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง การแสดงแฟนตาซีโชว์อันตระการตา แสงสีเสียงอลังการสมกับคำว่า เที่ยวเมืองซ่งหนึ่งวัน เหมือนย้อนเวลากลับไปหนึ่งพันปี พักที่โรงแรม โรงแรม MEIZIQING Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

วันที่ห้า

หังโจว   เมืองโบราณโจวจวง + ล่องเรือ   เซี่ยงไฮ้    เขตไว่ทัน  รถไฟเลเซอร์  ถนนนานกิง   (B/L/D)

เช้า.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโจวจวง โดยล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เดิมมีชื่อว่า เจินเฟิงหลี่ มีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 0.4 ตารางกิโลเมตร อันสามารถย้อนประวัติศาสตร์ไปได้ไกลถึง ค.ศ.1086 ในยุคซ่งเหนือ (ค.ศ.960-1127) โดยพุทธศาสนิกชนผู้หนึ่งนาม โจวตี๋กง ได้บริจาคที่ดินขนาด 13 เฮกตาร์ (13,000 ตารางเมตร) เพื่อเป็นที่สำหรับการสร้างวัดเฉวียนฝู โดยในเวลาต่อมาด้วยบุญกุศลดังกล่าว แซ่ของ โจวตี๋กง ก็ได้รับการรำลึกถึง และได้รับเกียรติถูกนำมาตั้งเป็นชื่อ โจวจวง ในปัจจุบัน

เที่ยง.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านสู่บริเวณ เขตไว่ทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น นำท่านนั่ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร จากนั้นนำท่านชม ร้านภาพเขียนในขวดคริสตัน เป็นสินค้าที่ผ่านผลิตอย่างพิถีพิถัน และยังมีสินค้านานาชนิดให้ท่านเลือกซื้อฝาก

 

นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่างๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)  หลังอาหารเข้าพักที่โรงแรม SHANGHAI  PATTAYA  Holiday Inn HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

วันที่หก

วัดพระหยกขาว  หอไข่มุก +  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง   ชมกายกรรม ERA  (B/L/D)

เช้า.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านสู่ วัดพระหยกขาว วัดศักดิ์สิทธิ์ของคนเซี่ยงไฮ้   นมัสการพระพุทธรูปหยกขาวที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่าในปีค.ศ.1881 และเป็น 1 ใน 5องค์พระพุทธรูปหยกขาวที่ประดิษฐานอยู่ในประเทศจีน วัดพระหยกขาว  (ยู่โฝ่สือ) ภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ที่ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นสิริมงคล และบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่าน มีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวาน และยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมในมหานครนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และปัจจุบันการแพทย์แผน ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งมีมานานกว่า พันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึง เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่ สุดของเมืองจีน ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอคอย TV สูง จากนั้นนำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ให้ท่านได้ชมปฎิมากรรมอันงดงามฝีมือช่างปั้นขชาวจีน ซึ่งงดงามยากแก่การบรรยาย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังมื้ออาหาร นำทุกท่านชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าที่พัก ที่โรงแรม SHANGHAI  PATTAYA  Holiday Inn HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
รูปปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

วันที่เจ็ด

เซี่ยงไฮ้ – เฉิงหวังเมี่ยว – รถไฟแม่เหล็ก -  กรุงเทพ ฯ(B/L/-)

06.00 น. อรุณสวัสดิยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 16) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือ ตลาด 100 ปี แห่งเซี่ยงไฮ้  อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ แม่เหล็ก ความเร็วสูง เดินทางสูสนามบินผู่ตง โดยรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง
14.30 น. เช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบินไทย
17.25 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG 665  (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)

21.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ สวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10- 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

เด็ก (ไม่มีราคาเด็ก)

 
ท่านละ 35,900-บาท
ท่านละ 35,900.-บาท
: พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• หมายเหตุ : สำหรับราคานี้เป็นราคาสำหรับเข้าร้านรัฐบาลจีนค่ะ เช่น ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านชา ร้านนวด เป็นต้นค่ะ ถือเป็นธรรมเนียมทัวร์ที่จีนนะคะ และ อัตราค่าบริการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ หากเป็นชาวต่างชาติโปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ-ปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพ ตามที่ระบุ ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน ปักกิ่ง 2 คืน และ เซี่ยงไฮ้ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถไฟ Hitech Railway - จากปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ และ ค่ารถไฟหัวแม่เหล็กความเร็วสูง จากเซี่ยงไฮ้-สนามบินผู่ตง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ / น้ำดื่ม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศจีน สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 • อัตราค่าบริการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทยเท่านั้นค่ะ ต่างชาติโปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี) กรณีที่มีการปรับภาษีน้ำมัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวน/ ท่านและ ค่าทริปคนขับรถวันละ 10 หยวน / ท่าน รวมลูกค้าจ่าย วันละ 20 หยวน / ท่าน รวม 7 วัน 140 หยวน/ท่านคะ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 7 วัน 350 บาท / ท่านคะ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 4 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะใช้หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับทำวีซ่า ได้แก่  สำเนาทะเบียนบ้าน และ สูติบัตร ของเด็ก  
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2555

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ : 27 ธ.ค. 55 - 2 ม.ค. 56 โดย โย ทริปดีดี ดอทคอม

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ : 23-29 เม.ย. 55 โดย แพะ ทริปดีดี ดอทคอม

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ : 10-16 เม.ย. 55 โดย โย ทริปดีดี ดอทคอม

เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน : 12-17 เม.ย. 55 โดย เจษ ทริปดีดี ดอทคอม

แฟมทริปเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี อูเจิ้น : 29 ก.พ. - 5 มี.ค. 55 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอมรูปทริป ปี 2554

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ลั๊ลลา ... 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 54 โดย แพะ ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! อ่านข้อมูลท่องเที่ยวและรูปจาก เซี่ยงไฮ้

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593