ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : RAJ01-9D7N] ทัวร์ราชาสถาน ประเทศอินเดีย ชมเมืองแห่งสีสัน นครสามสี จัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระ นครสีชมพู , บิคาเนอร์ , จัยแซลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ราชาสถาน ประเทศอินเดีย ชมเมืองแห่งสีสรร นครสามสี
จัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระ - นครสีชมพู , บิคาเนอร์ , จัยแซลเมียร์ - นครสีทอง จ๊อดปูร์ - นครสีฟ้า - สัมผัสเมืองสีขาวแห่งทะเลสาบพิโคล่า เมืองอุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ
9 วัน 7 คืน เดินทางด้วยสายการบิน Thai smile บินตรงสู่ชัยปุระ

**พิเศษ **เสริมอาหารไทยทุกมื้อ และ ขนมว่างตลอดการเดินทาง
**พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
**พิเศษ ** บริการอาหารว่างทุกวันระหว่างเดินทาง
**พิเศษ ** คู่มือท่องเที่ยว


อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง 1-9 ธันวาคม 2562 .. เปิดจองแล้ว
ผู้ใหญ่ท่านละ 48,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 บาท

ตารางเวลาบิน

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ชัยปุระ

WE 343

22:05

01:15

วันที่ 9

ชัยปุระ-กรุงเทพฯ

WE 344

02:15

08:15

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ –เดลี- เมืองชัยปุระ นครสีชมพู

19.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4 Row D เคาท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ โหลดกระเป๋าเช็กอิน และรับประทานอาหารว่าง
22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ โดยสายการบินTHAI SMILE เที่ยวบินที่ “WE 343 (ใช้เวลาบินประมาณ 4h40m บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)
วันที่สอง

เมืองชัยปุระ –เมืองบิคาเนอร์

01.15 น. ถึงสนามบินเมืองชัยปุระ  เมืองจัยปูร์ (Jaipur) หรือ เมืองชัยปุระ นครสีชมพู เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน โดยท่านมหาราชา ไสวชัย สิงห์ ที่ 2 (Maharaja Sawei Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1727 หรือเรียกว่า นครแห่งชัยชนะ  เป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้อย่างสวยงาม  เหตุที่เรียกว่า นครสีชมพู (Pink City) เพราะในสมัยอดีต มหาราชา รามสิงห์ (Maharaja Ram Sigh)  ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองจัยปูร์ในขณะนั้น ได้เสด็จประพาสและมีคำสั่งให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพู อมส้ม เพื่อเป็นการถวายการต้อนรับเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII  นับแต่นั้นมาจึงได้ชื่อว่า นครแห่งสีชมพู (เวลาที่อินเดียช้ากว่าไทย 1ชั่วโมง30นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศเข้าสู่ โรงแรมที่พัก HOTEL REGENTA JAL MAHAL/ GOLDEN TULIP หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ฮาวามาฮาล พาเลซออฟวินด์ (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ นั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่า “สายลม” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์เมืองสีชมพู จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถจิ๊ปขึ้นไปชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์  ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุด (Rajput) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา มีทะเลสาบ Maota อยู่ข้างล่างแวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
บ่าย ออกเดินทางกันต่อไปยัง เมืองบิคาเนอร์ จากนั้นนำท่านชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) วังมหาราชาที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 โดย ราชปุต RaoBika ด้วยการต่อสู้กับชนพื้นเมือง ภายในป้อมใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal, PhoolMahal, Karan Mahal และ AnoopMahal หลังจากนั้นชม Lal garh Palace สร้างโดย Maharaja Ganga Singh เพื่อระลึกถึง Maharaja Lal Singh เป็นพระราชวังที่มีความสวยสดงดงาม และบางส่วนของพระราชวังได้ถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน
ที่พัก เมืองบิคาเนอร์ พักโรงแรม LALLGARH PALACE BIKANER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

เมืองบิคาเนอร์ – เมืองจัยแซลเมอร์ นครสีทอง

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารเช้า รออกเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์(Jaisalmer) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 7- 8 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ส่วนใหญ่ก่อสร้างจากทรายสีเหลือง เมื่อยามต้องแสงจึงเห็นเป็นสีทองอร่าม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) หลังอาหาร ออกเดินทางกันต่อ เมื่อถึงเมืองจัยแซลเมียร์ นำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย
ที่พัก เมืองจัยแซลเมียร์ พักโรงแรม HOTEL DESERT TULIP  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

เมืองจัยแซลเมอร์ นครสีทอง   

เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชม ป้อมจัยแซลเมียร์(Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ามกลางทะเลสาบ สร้างโดย Bhatti Rajput rule RawalJaisal เมื่อปี ค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ เป็นป้อมที่สองของรัฐราชาสถาน ภายในมีบ้านพักของชาวบ้านที่พำนักมานานหลายร้อยปี ได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองนี้ จากนั้นชม คฤหาสน์ของเสนาบดี(Haveli)  หลังแรกคือ NathmalJi Ki Haveli สูง 5 ชั้น สร้างปี ค.ศ. ที่ 19 โดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก และอีกหลังคือ Patwon Ki Haveli ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ ด้านในประกอบด้วยเสาแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม มีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีที่พำนักแห่งใดในโลกจะตกแต่งด้วยหินแกะสลักสวยงามวิจิตรไปกว่าที่นี่อีกแล้ว

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม(มื้อที่ 8) หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางไปชม ทะเลสาบกาดซิซาร์(Gadsisar Lake) โอเอซิสท่ามกลางทะเลสร้างโดยมหาราชา วาลกาดซี ราว ค.ศ.ที่ 14 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไป ขี่อูฐที่ทะเลทรายทาร์  ชม Sam Sand Dunes และพระอาทิตย์ตกดินซึ่งห่างจากตัวเมืองไป 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที  ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปที่ทะเลทรายทาร์และ ชม SAM SAND DUNE คือช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีแสงเหมาะกับการถ่ายภาพ

เย็น บริการอาหารเย็น ที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ที่พัก เมืองจัยแซลเมียร์ พักโรงแรม HOTEL DESERT TULIP  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า

เมืองจัยแซลเมียร์ - เมืองจ๊อดปูร์  นครสีฟ้า

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมือง จ๊อดปูร์(Jodhpur) ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6 ชั่วโมง เป็นเมืองโรแมนติก หรือ เมืองโยธะปุระ นครนักรบ ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าน้ำทะเล ใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ตั้งโดย RaoJodha แห่งราชวงศ์ Rathor เป็นเมืองเก่าแก่ของพวกราชบุตร ต้นกำเนิดของอีกหลายราชวงศ์ เช่น ราชาแห่งบิคาเนอร์ก็เคยเป็นเจ้าชายแห่งจ๊อดปูร์  ความเก่าแก่ทำให้เมืองนี้มีมนต์ขลังเป็นศูนย์กลางของราชาสถานตั้งแต่อดีตกาลยาวนานหลายร้อยปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 11)  ช่วงบ่ายนำท่านชม ป้อมเมห์รานการห์(Mehrangarh Fort) 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียอยู่บนภูเขาสูง สร้างในปี 1459 โดย Rao Jodha มีความสูง 410 ฟุตหรือ 125 เมตร เหนือเมืองและล้อมรอบด้วยกำแพงหนาภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด  เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ภายในประดับตกแต่งด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องขนาดใหญ่หลายห้อง เช่น ตำหนักมุก Moti Mahal, ตำหนักแก้ว Sheesh Mahal, Phool Mahal ด้านซ้ายของป้อมจะเป็น Chhatri ของ Kirat Singh Soda  ทหารที่ตกตรงจุดปกป้องป้อม มีเจ็ดประตู อาทิเช่น Jayapol สร้างโดย Maharaja Man Sing เพื่อรำลึกถึงชัยชนะเหนือกองทัพชัยปุระและบิคาเนอร์ Fattehpol ประตูนี้สร้างโดย Maharaja Ajit Singh เป็นเครื่องหมายความพ่ายแพ้ของ Mughal ในปี 1707 ภายในมีพิพิธภัณฑ์ ที่ดีที่สุดในราชาสถาน มีการเก็บเกี้ยวเก่า รวมถึงเกี้ยวที่ชนะการต่อสู้จากผู้ว่าการรัฐคุชราต (Gujarat) ในปี 1730 นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเครื่องแต่งกาย,ภาพวาดและการตกแต่งห้องพักของ Rathores  สมควรแก่เวลาออกเดินทางไป ชม Jaswant Thada สร้างโดย Maharaja Sardar Singh แห่งชัยปุระ เมื่อปี 1899 เพื่อระลึกถึงพ่อ Maharaja Jaswant Singh II และเป็นที่ฝังศพของราชวงศ์ Marwar หลุมฝังศพสร้างจากหินอ่อนแกะสลักอย่างประณีต นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ของ Maharaja Jaswant Singh และมหาราชาแห่งชัยปุระ

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่โรงแรม  เมืองจ๊อดปูร์ โรงแรม HOTEL INDANA PALACE หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก

เมืองจ๊อดปูร์  รานัคปูร์  วิหารเชนที่เมืองรานัคปูร์  - เมืองอุไดปูร์  นครสีขาว

เช้า.

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหาร  อำลาเมืองจ๊อดปูร์ ออกเดินทางสู่ เมืองอุไดปูร์(Udaipur) ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง อยู่ทางตอนใต้ของแคว้นราชาสถาน อยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของ Mawar เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เพียบพร้อมไปด้วยความงามของทะเลสาบ, พระราชวังและน้ำพุที่สวยงามเรียกขานว่า Jewel of Mewar, Udaipur ระหว่างทางนำท่านชม วิหารเชน (Jain Temple) เมืองรานัคปูร์ (Ranakpur) เป็นวิหารของศาสนาเชน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองอินเดีย สร้างขึ้นโดยคหบดี DharnaSahเมื่อราว 500 ปีก่อนภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ เสาจำนวนถึง 1,114 ต้นโดยเสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักอย่างงดงามมาก สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่มหารานาแห่งราชอาณาจักร ผู้ที่อนุญาตให้สร้างวัด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม  (มื้อที่ 14)  หลังอาหารนำท่าน ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอุไดปูร์ เมืองที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย ก่อตั้งโดยมหาราชาอุไดสิงห์ที่สอง (Maharana Udai Singh II) ในปี 1553 มีถึงสามทะเลสาบใหญ่ ได้แก่ Phichhola, Fatehsagar และ Udaisagar นำท่านล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบ มีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwasเป็นที่ตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และเกาะ  Jag Mandir จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยที่เมืองอุไดปูร์ โรงแรม HOTEL GOLDEN TULIP หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่เจ็ด เมืองอุไดปูร์  นครสีขาว
เช้า สอรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านชม ซิตี้พาเลซ(City Palace) หรือพระราชวังฤดูหนาว สร้างโดย Maharana Udai Signh II ในปี 1559 มีสถาปัตยกรรมแบบผสมระหว่างยุโรปและจีนเข้าด้วยกัน ตั้งตระหง่านอยู่บนฝั่งริมทะเลสาบ Pichola ที่พระราชวังมีสนามหญ้า, ศาลา ,ระเบียง สร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับด้วยกระจกและแก้วหลากสี ประกอบด้วย 11 พระราชวัง สร้างโดยผู้ปกครองที่แตกต่างกัน ภาพวาดไม่ซ้ำกัน ในปี 1974 มีการจัดทำส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีค่า ครั้งหนึ่งเคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน Octopussy เมื่อปี 1983 จากนั้นชม ฟาเตห์ ประการห์ พาเลซ(Fateh Prakash Palace) ตั้งอยู่ทางตะวันออกริมทะเลสาบ Pichola ตั้งตามชื่อ Maharana Fateh Singh หนึ่งในผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ Mewar พระราชวังที่สวยงามแห่งนี้มีป้อมปราการที่โดดเด่นและโดมคู่บารมี ภาพวาดและคริสตัลอันล้ำค่า มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่แกะสลักสวยงาม ปัจจุบันบางส่วนได้กลายเป็นโรงแรมที่พัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอุไดปูร์ เมืองที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย ก่อตั้งโดยมหาราชาอุไดสิงห์ที่สอง (Maharana Udai Singh II) ในปี 1553 มีถึงสามทะเลสาบใหญ่ ได้แก่ Phichhola, Fatehsagar และ Udaisagar นำท่านล่องเรือ ในทะเลสาบ พิโคลา (Pichola Lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบ มีเกาะอยู่ 2 เกาะคือ Jag Niwasเป็นที่ตั้งของ Lake Palace สร้างโดย Maharana Jagat Singh II เมื่อปี ค.ศ. 1743 ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และเกาะ  Jag Mandir จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 18) ที่ห้องอาหาร  พักผ่อนตามอัธยาศัยเมืองอุไดปูร์ โรงแรม GOLDEN TULIP หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่แปด เมืองอุไดปูร์ – ชัยปุระ  - ซิตี้พาเลซ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)  นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ ระยะทาง 390 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20) หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองชัยปุระ จากนั้นนำท่านชม ซิตี้พาเลซ (City Palace) ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุม 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของพระราชาแห่งเมืองจัยปูร์ จากนั้นนำท่านชม หอดูดาว จันทราแมนทาร์ (Jantar Mantar) ซึ่งเป็นหอดูดาวที่ใหญ่และค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด มีนาฬิกาแดด สูงถึง 28 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินชัยปุระ
วันที่เก้า

เดลี  กรุงเทพฯ

02.15 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 344 ใช้เวลาบินประมาณ 4h25m
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทยสไมล์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว  จำนวน 7 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด
ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดียสำหรับหนังสือเดินทางไทย
ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ,พนักงานบริการ วันละ 5 USD รวม 40 USD/ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 100 บาท รวม 800บาท/ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2554

ทัวร์ราชาสถาน ทริปสำรวจ เมื่อวันที่ 19-27 ก.ค. 54 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวราชาสถานและรูปราชาสถานฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593