ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code NP02-5D4N] ทัวร์เนปาล เนปาล กาฐมาณฑุ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ โพคารา ยอดเขาสรังก็อต เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ เมืองปะฏัน 5 วัน 4 คืน บิน TG

เนปาล กาฐมาณฑุ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ โพคารา ยอดเขาสรังก็อต เจดีย์โพธินาถ ปักตะปุร์ เมืองปะฏันอัตราค่าบริการ
เดินทางโดยการบินไทย + บินภายใน 1 ไฟล์ท
.................................................................................
วันเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 (เหลืออีก 4 ที่สุดท้าย)
ผู้ใหญ่ท่านละ 40,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 บาท

** จำนวน ที่นั่ง 15 ท่าน / กรุ๊ป**


** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
** เดินทางด้วยการบินไทย TG
** มีบินภายใน 1 ไฟล์ท จากกาฐมาณฑุ - โพครา
** พิเศษ : ทริปนี้มีเสริมอาหารไทย ตลอดทริป เช่น น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
** บริการขนมว่างตลอดการเดินทาง เช่น ขนมกรุบกรอบ กล้วยตาก ลูกอม ฯลฯ
** แถมของที่ระลึกจากเนปาล
** แถมข้อมูลเนปาลพกพา 1 เล่ม

  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบิน สุวรรณภูมิ – กาฐมาณฑุ สนามบินตรีภูวัน (พักที่กาฐมาณฑุ)

08.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากทริปดีดี ดอทคอม คอยต้อนรับ เช็คอินโหลดกระเป๋าและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.35 น. ออกเดินทางสู่ กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน กาฐมาณฑุ (เวลาท้องถิ่นที่เนปาล ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 1.15 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ “เจดีย์สวยมภูนาถ”หรือวัดลิง (Syambunath หรือ The Monkey Temple) ที่ตั้งของเจดีย์อยู่บนเนินเขา ทำให้เราสามารถชมวิวเมืองกาฐมาณฑุในมุมสูงด้วยค่ะ ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป เป็นการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม ชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square) และพระราชวังหนุมานโธกา (Hanuman Dhoka) หอพสันตปุร์ ในอดีตใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์และพระราชพิธีเสด็จออกชมการสวนสนาม ชมวังกุมารี(Temple of Kumari) ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู ชม กาฐมาณฑป(Kasthamandap) สร้างขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 12 เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ วังหนุมานโธกา(Hanuman Dhoka)  ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวัง วัดฑเลจู(Taleju Temple) สร้างถวายแด่เทวีฑเลจูภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์
เย็น

บริการอาหารเย็นแบบอาหารเนปาล อาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคารเนปาลีจุโล (มื้อที่ 1) พร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมืองเนปาลแบบ ดั้งเดิมหลากหลายชุด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (พักโรงแรม HIMALAYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

โปรดเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อใส่เสื้อผ้า 2 ชุดสำหรับไปเมืองโภครา ชุดนอน 1 ชุด ชุดใส่วันกลับ 1 ชุด กระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะนำไปฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ รับคืนเมื่อกลับมาจากเมืองโภคราเนื่องจากสายการบินภายในประเทศเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก 18 ที่นั่งและ 30 ที่นั่ง

  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล
วันที่สอง

กาฐมาณฑุ โพคารา (โดยเครื่องบิน) น้ำตกเดวี่ ศูนย์อพยพชาวทิเบต ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา

เช้า รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองโพครา โดยสายการบิน Yeti  Airlines
 

เมืองโพคราเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของเนปาล  เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ  ชม น้ำตกเดวี น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามคนที่ตกลงไป ความมหัศจรรย์ของตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการทำพรมพื้นเมือง  ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ  แม่น้ำเซติ แม่น้ำนมสีขาว ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านใต้ดินเมืองโพครา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารกลางวันนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,993 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบสัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ชมวัดบาราฮิ สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์ แด่เทพธิดา อิสระช้อปปิ้งที่ริมทะเลสาบโภคราตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินช็อปปิ้งที่เมืองโพคาราก็ได้ตามอัธยาศัย และกลับมาพักผ่อนที่ โรงแรม MOUNT KAILASH RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล
วันที่สาม

โพคารา ยอดเขาสรังก็อต (Sarangkot) วัดบินดาบาซินี กาฐมัณฑุ วัดปศุปฏินาถ ธุลิเขล

04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสรังก็อต(Sarangkot)ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถชมแนวเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างงดงาม เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวเทือกเขาอันนะปุรณะ(Annapurna) เห็นวิวภูเขาตั้งแต่ยอดของภูเขา Annapura I – IV และ Annapura South ส่วนอีกยอดที่โดดเด่นคือ ยอดเขามัจฉาปูชเล หรือ ยอดเขาหางปลา (Fish Tail) มีหิมะปกคลุมทั้งปี โดยเฉพาะยอดเขาอันนะปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม อิสระถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโพคารา ระหว่างทางแวะ วัดเทพธิดาบินดาบาซินี เทพธิดาอีกหนึ่งองค์ที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านนำท่านเดินทางสู่ กาฐมาณฑุ ระหว่างเส้นทางจากเมืองกาฐมาณฑุไปโภครา ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทของชาวเนปาลีและวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงามของแม่น้ำสลับกับภูผา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6  ชั่วโมงค่ะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) ที่ ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท ระหว่างทาง หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกาฐมัณฑุ
บ่ายแก่ ชม วัดฮินดู “ปศุปตินาถ” (PashupatinathTemple- The Great Hindu Temple of the World) หรือ วัดหลังคาทองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาล ซึ่งวัดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ชาวศาสนาอื่นเข้าไปช้างในค่ะนอกจากศาสนาฮินดู จุดเด่นของที่นี่จะมีพิธีเผาศพตามลัทธิฮินดูเกิดขึ้นทุกวันริมแม่น้ำบัก มาตี (Bagmati) ซึ่งถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป เถ้ากระดูกจากพิธีเผาถูกโปรยลงสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ น้ำคงคา พิธีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ดูวิถีชีวิตของโยคี นักพรต นักบวช  จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาดุลิเคล ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกและตะวันตก สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,985 เมตร   
เย็น บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...พักที่ HIMALAYAN HOLIZON RESORT  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล

วันที่สี่

ยอดเขาดุลิเคล เทือกเขาหิมาลัย เมืองบัคตาปูร์ ปะฏัน กาฐมาณฑุ ช้อปปิ้งย่านทาเมล

เช้าตรู่

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย หากอากาศดี ฟ้าเปิดเราจะมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือเอเวอเรสต์ และยอดเขาทั้ง 5 ยอดของเทือกเขาหิมาลัย ได้แก่ เอเวอเรสต์, โชยู, มาลาคู, โลดเส, มานาสรู อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 8) ที่ห้องโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองบัคตาปูร์” (Bhaktapur) จากนั้นเริ่มเที่ยวชมที่ต่าง ๆ เมืองนี้เป็นอดีตราชธานีเป็นเมืองที่มีความเจริญมากบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตในสมัยโบราณนับเป็นเมืองที่มีความสำคัญ มีศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ขึ้นชื่อ ชมพระราชวังโบราณบักตะปูร์ ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ตำหนักเทพตะเลจู (Taleju God House) วัดเนียตะโปลาเป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดของเนปาลมีหลังคา 5 ชั้น สระนาคบาศก์ และวัดพระแม่อุมาเทวี เมืองนี้ได้เคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “Little Buddha” และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “เมืองมรดกโลก (World Heritage City)” ในปี ค.ศ.1979 ชมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นากาก๊อต จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยตะวันตก ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเนปาลคะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร เมืองปะฏันสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปะฏัน ชม ชมจัตุรัสดูร์บาร์ของปะฏัน(Patan Durbar Square) หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ละลิตปูร์(Lalitpur) เป็นเมืองอันงดงามแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของกาฐมาณฑุ มีชื่อเสียงด้านทองเหลือง วัดฮินดู และเทวรูปทางพุทธศาสนา ชม วัดคราบาฮ์หรือวัดทอง (Golden Temple) เป็นอารามที่พักทางจิตวิญญาณและทางศาสนาอันเก่าแก่ สร้างอุทิศแด่พระราชินีพระองค์หนึ่งในศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ หลังคาสามตอนทางด้านหน้าตกแต่งอย่างบรรเจิดด้วยทองแดง มีสิงห์คู่อยู่ที่ประตูทางเข้าภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปต่างๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า อุปกรณ์ trekking มากมายในราคาถูก เนื่องจากเนปาล เป็นแหล่ง trekking ที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของโลก จึงมีสินค้าสำหรับนัก trekking ต่างๆขายมากมายที่ทาเมลเช่น รองเท้าเดินเทรก เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงนอน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพวกผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด

เย็น

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 10) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก (พักโรงแรม HIMALAYAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล

วันที่ห้า

กาฐมาณฑุ สถูปโพธินาถ กรุงเทพฯ

เช้า.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ “สถูปโพธินาถ” เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นมรดกโลก บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนชาวพุทธทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี ค.ศ. 1959จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเนปาล ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน

13.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)

18.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 - 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด TG และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ / น้ำดื่ม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ พนักงานบริการ ฯลฯ วันละ 5 ดอลล่าห์/ท่าน/วัน รวม 5 วัน 25 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน รวม 5 วัน 500  บาท

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2556-2557

เนปาล countdown ปีใหม่ 28 ธ.ค. 56 - 1 ม.ค. 57 โดย อ้อม ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริปปี 2555

เนปาล กับทริปถ่ายรูป 18-25 ก.พ. 55 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริปปี 2551

เนปาล ในอ้อมกอดหิมาลัย 22-28 ต.ค. 51

เนปาล ในอ้อมกอดหิมาลัย 13-20 ก.ย. 51

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องประเทศเนปาล ข้อมูลประเทศเนปาล ฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593