ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code TK-G-10D7N] ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี ตะวันออก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

บินตรงอิสตันบูล พร้อมด้วยบินภายใน 2 เที่ยวบิน
ชม เมืองคารามานมาราส ต้นกำเนิดไอศกรีมที่มีชื่อเสียงของตุรกี
ชม พระอาทิตย์ตกดิน ณ ยอดเขา เนมรุต Mt. Nemtut
ดินแดนแห่งตำนานเรือโนอาห์
The Biggest Mosaic Museum of the World
พักโรงแรมดี มาตรฐาน 5 ดาว และ 4 ดาว
สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ Star Alliance

ขอขอบคุณรูปจากพี่แก้ว http://pantakanya.multiply.com/

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง 28 มี.ค -06 เมย, 04-13 เมย , 06-15 เมย, 08-17 เมย ,14-23 เมย 58

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 89,900.- บาท
ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 12,000.- บาท
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 82,900.- บาท
เด็ก อายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 79,900.- บาท
เด็ก อายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 78,900.- บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 มกราคม 2557) **

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองอดิยามาน

20.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 9-10  แถว U สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความสะดวกเรื่องเอกสารและโหลดกระเป่าเช็คอิน  
23.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่  TK69  (เป็นเที่ยวบินตรงสู่กรุงอิสตันบลู บนเครื่องบินมีอาหารบริการ 2 รอบคะ รอบดึกและรอบเช้า)
วันที่สอง

เมืองอดิยามาน เมืองคาห์ตา ภูเขาเนมรุต เมืองอาดิยามาน

05.35 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อบินต่อภายในประเทศ)
10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2216
11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองอาดิยามาน Adiyaman ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาห์ตา Kahta เตรียมตัวพบกับประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของนักท่องเที่ยวตัวจริง นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเนมรุต Mount Nemrut เป็นภูเขาสูงประมาณ 2,134 เมตร มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องรูปสลักขนาดใหญ่ที่สร้างในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลให้แก่หลุมฝังศพที่อยู่บนยอดเขา เป็นสุสานของกษัตริย์แอนติโอนุส ที่ 1 ธีโอส แห่ง คอมมาจเน Antiochus I Theos of Commagene โดยมีรูปสลักขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8-9 เมตร ของพระองค์เองยืนเด่นตระหง่านอยู่ และมีรูปสลักของสิงโต 2 ตัว รูปนกอินทรีย์ 2 ตัว และรูปสลักของเทพเจ้ากรีก, เทพเจ้าอาร์เมเนียน Aremenian Godes และเทพเจ้าเปอร์เซี่ยน ผสมผสานกันอยู่ทั่วไป อาทิเช่น เฮอร์คิวลิส วาฮาน Hercules Vahagn ซุส-อารามาสต์ Zeus-Aramazd หรือ โอโรมาสเดส Oromasdes ถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งในพื้นที่แถบนี้ มีนักท่องเที่ยวบางท่านพูดว่า “เมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกสำหรับกานชมพระอาทิตย์ขึ้น กับ พระอาทิตย์ตกดินแล้ว ภูเขาเนตรุต จะต้องเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งนั้น” คำพูดเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ท่านเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอดิยามาน อีกครั้ง
เย็น

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่    Grand Isias  Hotel 4*       หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

 เมืองอดิยามาน เมืองกาซิแอนเทป

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ระยะทางประมาณ 154 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มีชายแดนติดกับเมืองอาเลปโป้ Aleppo ของประเทศซีเรีย เมืองกาซิแอนเทปได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของตุรกี และเป็นแหล่งผลิตถั่วพิตาชิโอได้มากที่สุดในตุรกี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชมย่านตลาด Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกภาชนะต่าง ๆ ที่ทำมาจากดีบุก ทองแดง เครื่องเงิน แล้วนำมาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงามมาก ระหว่างทางท่านจะได้เห็น Han หรือที่พักแรมของพวกกองคาราวานค้าขายในสมัยก่อน สินค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้กันภายในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปตามประเทศที่อยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางทั้งหมด จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ซุกมา

โมเสก Zeugma Moziak Muzesi ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงชิ้นงานโมเสกได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด มีชิ้นงานโมเสกที่สวยงามมากมายหลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลก คือ ยิปซี ความน่าสนใจกับผลงานยิปซีชิ้นนี้ คือ ดวงตาของนางยิปซีนี้เมื่อท่านมองหรือจ้องตากับนางแล้ว ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนราวกับว่าดวงตาของนางยิปซีท่านนี้จะชายตามองมายังท่านอยู่ตลอดเวลา นี่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านศิลปะในสมัยโบราณที่ผลิตผลงานออกมาสู่ชาวโลกได้อย่างน่าทึ่ง ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสกแห่งนี้ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์โมเสกที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างคืน ที่        Tugcan Hotel  Hotel 5*       หรือเทียบเท่า      www.tugcanhotel.com.tr

วันที่สี่

เมืองกาซิแอนเทป เมืองซานลิอุรฟา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa ระยะทางประมาณ 143 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญกว่า 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล เมืองซานลิอุรฟาแห่งนี้เป็นเมืองแรกที่ให้อิสระแก่ประชากรในการนับถือศาสนา วิหารของพวกนับถือเทพเจ้าจะถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์ยิว จากโบสถ์ยิวจะถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์คริสต์ แล้วท้ายสุดก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสุเหร่าในที่สุด ในอดีตเคยถูกปกครองมาหลายอาณาจักร จึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่น Babylonians, Sumerians, Armenians, Persians, Macedonians, Romans และสุดท้ายถูกปกครองด้วยอาณาจักร Byzantines เป็นผลให้สถาปัตยกรรมของที่นี่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่น และที่สำคัญในศาสนาคริสต์และอิสลามถือว่า เมืองซานลิอุรฟา เป็นเมืองสำคัญทางศาสนา เป็นอันดับ 4 รองมาจาก Mecca, Medina และ Jerusalem ตามบันทึกในคัมภีร์ Bible และ Qur’an
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม ปราสาทอุรฟา Urfa Castle ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองซานลิอุรฟา อยู่บนเชิงเขา Damlacik เป็นป้อมที่สร้างขึ้นในยุคโรมันที่อยู่มาได้จนถึงยุคของออตโตมัน มีหอคอยจำนวน 25 แห่ง ด้านบนของปราสาทจะมีเสาอยู่ 2 ต้น ที่เห็นเด่นเป็นตระหง่าน กำแพงของป้อมพวกคริสเตียนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 812 เพื่อป้องกันพวกอาหรับที่มารุกราน ต่อมาได้รับการบูรณะโดยกพวกครูเสด ในอดีตเคยเป็นพระราชวังของ Molla, Gezer Pasha และ Mehmet Pasha ด้านบนของปราสาทแห่งนี้เมืองมองลงมาด้านล่างท่านจะเห็นวิวแบบ 360 องศาโดยรอบเมืองซานลิอุรฟา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สุดที่สุดของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินลงจากปราสาทสู่ด้านล่างเข้าชม ถ้ำอับราฮัม Abramah’s Cave และ The Legendary Pool of Sacred Fish ตามความเชื่อของ

ชาวมุสลิม กล่าวไว้ว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นที่ที่อับราฮัมอาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนมีอายุถึง 5 ปี โดยพระเจ้าได้เนรมิตให้น้ำนมที่ใช้ดื่มกินสำหรับเด็กทารกนั้นออกมาจากปลายนิ้วของอับราฮัมเอง  เมื่ออับราฮัมเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ในยุคนั้นกษัตริย์เนมรุตมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง และด้วยความขัดแย้งทางด้านความเชื่อทางศาสนากษัตริย์เนมรุตโกรธแค้นที่อัมราฮัมเข้ามาทำลายรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริย์เนมรุตนับถือจึงได้มีบัญชาให้จับอับราฮัม มาทำการประหารชีวิต โดยการยิงลงมาจากเสาคู่ด้านบนของปราสาท  อุรฟา ยิงลงมาด้านล่างที่จุดไฟรอเผาอับราฮัมหวังจะให้เสียชีวิตในกองไฟที่ร้อนแรง แต่พระเจ้าได้เนรมิตให้เปลวไฟที่ลุกโชตช่วงกลายเป็นน้ำ และท่อนฟืนกลายเป็นปลา บริเวณนี้จึงกลายเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่อยู่ของปลาคาร์ฟ และปลาเทาร์ท และมีความเชื่อกันว่าถ้าใครเห็นปลาเผือกในสระน้ำนี้จะได้เป็นผู้ที่ได้ขึ้นสวรรค์ ลองสังเกตให้ดีนะครับบางที่อาจจะโชคดีได้ปลาเผือกบ้างก็ได้นะครับ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างคืน ที่        Hilton Garden Inn Sanliurfa 4*       หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เมืองซานลิอุรฟา เมืองฮาราน เมืองมาร์ดิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ราน Harrann ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกแอสซีเรียน ที่มีการติดต่อค้าขาย เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา เมืองนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่า เป็นเมืองที่อับราอัมได้มาอาศัยอยู่ และเทราห์ ซึ่งเป็นบิดาก็ได้เสียชีวิตที่เมืองฮารานแห่งนี้ ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังด้านใต้สู่ เมืองคานะอัน Canaan และนอกจากนั้นก็ยัง มีศาสดาทั้งสาม คือ โมเสส เจซัส และ โมฮัมหมัด ก็ได้เคยมาพักอาศัยที่เมืองนี้ด้วย จากนั้นนำท่านชม บ้านแบบรวงผึ้ง Beehive House of Harran ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ท่ามกลางพื้นที่ราบและมีอากาศร้อนจัดในหน้าร้อน จึงได้มีการออกแบบสร้างบ้านคล้ายกับรวงผึ้งเพื่อป้องกันอากาศที่ร้อนอบอ้าว
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาร์ดิน Mardin ระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนที่ราบเมโสโปเตเมีย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นเมืองโบราณและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยการการสร้างขึ้นด้วยหินที่นำมาวางซ้อนกันตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดบนพื้นที่เมโสโปเตเมียตอนบน การขุดค้นโบราณสถานในเมืองนี้มีขึ้นในปี ค.ศ. 1920 และพบว่าซากเมืองที่เหลืออยู่มีอายุย้อนไปถึง 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล อารยธรรมแรกที่พบในพื้นที่นี้ คือ อารยธรรมสุบาเรียน Subarians เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลและอารยธรรมอีลาไมต์ เมื่อประมาณ 2,230 ปีก่อนคริสตกาล ตามด้วยบาบิโลเนียน, ฮิตไทต์, อัสซีเรียน,
โรมัน และไบแซนไทน์ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปในย่านเมืองเก่า ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเมื่อถ่าย         

ภาพจากเมืองเก่าโดยมีวิวทิวเขาอยู่ด้านหลังสวยงามดังภาพวาด
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่   Hilton Garden Inn Mardin 4*   หรือเทียบเท่า  http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-garden-inn-mardin-MQMGIGI/index.html

วันที่หก

เมืองมาร์ดิน เมืองมิดยาท เมืองอาซานเคฟท์ เมืองวาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิดยาท Midyat ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองเล็ก ๆ บ้านเรือนส่วนใหญ่ทำจากดินเหนียวฝีมือประณีต ชาวเมืองมิดยาทยังชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีชื่อเสียงด้านการปลูกองุ่นแต่จะเป็นรองที่ปลูกในคัปปาโดเกียเล็กน้อย เนื่องจากสภาพภูมิภาค องุ่นที่นี่จึงมีลูกใหญ่ ราชาดเปรี้ยวกว่าที่อื่นจึงเหมาะแก่การผลิตไวน์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลากหลายวัฒนธรรม เนื่องจากในอดีตถูกหลายอาณาจักรเข้าปกครอง เช่น Mitannians, Assyrians, Uratians, Medes, Persians, Mecedonians, Romans, Byzantines, Abbasides, Seljuks และ Ottomans นำท่านชม วิหารเซนต์กาเบรียล St. Garbiel Monastery เป็นวิหารนิกายซีเรียก ออโธดอกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ติดกับอาเมเนีย ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 397 โดยเซนต์ไซมอน ภายในวิหารประกอบไปด้วยภาพเขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู คริสต์ พระแม่มาลี ห้องฟังเทศน์ ซึ่งปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ทุกวัน พุธ ศุกร์ และเสาร์ พระคัมภีร์ไบเบิลที่นี่เป็นภาษาซีเรียก (อาเมเนีย) ส่วนชั้นล่างของวิหารเป็นที่เก็บกระดูก 1,200 ชิ่นของนักบวชที่ประจำอยู่ในวิหารนี้ รวมทั้งหลุมฝังศพของเซนต์กาเบรียลที่ฝังอยู่ใต้ดินด้วย วิหารแห่งนี้มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 60 คน เป็นนักเรียนที่เข้ามาศึกษาการอ่าน และเขียนภาษาซีเรียก 25 คน ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเมืองนี้มีชื่อว่า เมืองฮาซานเคฟท์ Hasankeyft ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งในแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส ซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติของตุรกี เมื่อปี ค.ศ. 1981 แต่เดิมชาวอาร์เมเนียนและอาหรับได้อยู่อาศัยที่นี่มาก่อนที่ชาวเคิร์ดจะอพยพมาอยู่รอบ ๆ หมู่บ้าน ในช่วง 20-30 ปีก่อน ประกอบกับผลของการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอาเมเนียนและอัสซีเรียน ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวเคิร์ด เมืองฮาซานเคฟ นี้จะมีป้อมปราการของเมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 100 เมตร เหนือตัวเมืองและแม่น้ำไทกริส เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าผ่านแม่น้ำไทกริสในสมัยโบราณ เนื่องด้วยถูกสภาพอากาศกัดกร่อนป้อมปราการจึงไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า แต่เรายังคงเห็นความงดงามของภาพพาโนรามาของเมืองฮาซานเคฟ และโค้งแม่น้ำไทกริสอยู่ ซากสะพานโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1116 แทนสะพานเก่า สะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำไทกริสและถือว่าเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในยุคกลาง ทางเดินสร้างด้วยไม้เพื่อให้สามารถชักขึ้นได้หากถูกโจมตี ทำให้ฐานทางขึ้นสะพานทั้งสองด้านยังคงหลงเหลือซากให้เห็นอยู่ ณ ปัจจุบันหอสังเกตการณ์บนปลาย

สะพานด้านตรงข้ามได้ถูกดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยู่ภายหลัง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นตลาดเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก พรม เสื้อผ้าทอมือ เมืองฮาซานเคฟท์นี้เป็นเมืองผ่านระหว่างทางที่มีความสวยงามไม่ธรรมดาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายภาพ ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาน Van

ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนสลับกับพื้นที่ราบ เป็นภาพที่แปลกตาอยู่ตลอดเวลา เมืองวาน ได้รับฉายาว่า The Pearl of The East เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สิ่งที่ทำให้เมืองวานมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้านหนึ่งคือ แมว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนฟูสีขาว และมีนัยน์ตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกัน โดยที่ข้างหนึ่งจะมีสีฟ้า และอีกข้างหนึ่งมีสีเหลือง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่เมืองวานเท่านั้น ซึ่งมีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีได้มีกฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์สงวน ไม่สามารถนำออกนอกประเทศเพื่อขยายพันธุ์ได้
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่        Elite World Van 5*       หรือเทียบเท่า     

http://www.eliteworldvan.com.tr/default-en.htm
วันที่เจ็ด

เมืองวาน เกาะอัคดาม่า เมืองวาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทวาน Van Castle ตั้งอยู่นอกเขตเมืองใหม่ สร้างขึ้นในสมัย Uratian เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ซึ่งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหร่าน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Saduri สร้างโดยกษัตริย์ Saduri II ในระหว่าง 764-735 ก่อนคริสตกาล ปราสาทแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวรัสเซีย ภายในมีวัดที่มีศิลาจารึกภาษาลิ่มของ Uratian และยังมีห้องต่าง ๆ ที่ล้ำยุคจนน่าแปลกใจอีกหลายห้อง เช่น ห้อง Container ที่ใช้เก็บพวกข้าว ข้าวโพด และธัญพืช Royal Bathroom และที่เก็บน้ำหรือ Cistern โดยมีทะเลสาบวานล้อมรอบ เพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ด้านล่างของป้อมสร้างด้วยหินบะซอลท์ ส่วนด้านบนสร้างด้วยอิฐที่ทำจากโคลนตากแห้ง ส่วนกำแพงสร้างภายหลังในยุคกลาง ด้านบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองงาน เนื่องจากจะมองเห็นทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง ด้วยความที่ทะเลสาบวานเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกีเมื่องมองจากด้านบนของปราสาทจะเป็นภาพแบบพาโนรามาสุดสายตา จนทำให้ไม่เหมือนกับทะเลสาบแต่จะเหมือนกับมหาสมุทรมากกว่า อิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะอัคดาม่า Akdamar Island เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ในทะเลสาบวาน มีพื้นที่ 0.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร Akdamar เป็นภาษาตุรกี แปลว่า เส้นทางสีขาวเป็นชื่อทางการของเกาะ แต่เดิมเกาะนี้มีชื่อว่า Aghtamar ที่ชาว Kurds ที่อยู่รอบ ๆ ทะเลสาบยังใช้เรียกอยู่ ซึ่งชื่อนี้มาจากตำนานของเกาะที่เล่าต่อกันมาว่า อาคบิชอบ ที่ปกครองโบสถ์บนเกาะแห่งนี้ มีลูกสาวชื่อ ทามาร่า ซึ่งเธอชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ ต่อมาทามาร่าก็หลงรักกับชายหนุ่มที่อยู่อีกเกาะหนึ่ง ซึ่งชายหนุ่มผู้นั้นว่ายน้ำข้ามเกาะมาหาทามาร่าเป็นประจำ โดยที่ทามาร่าจุดไฟส่องทางแสดงถึงจุดนัดพบ จนวันหนึ่งอาคบิชอบสงสัยในตัวลูกสาวจึงจับลูกสาวขังไว้ในห้อง เมื่อถึงเวลานัดหมายอารคบิชอบ

ก็ส่องไฟไปยังที่ต่าง ๆ จนชายหนุ่มสับสน ว่ายน้ำวนเวียนไปมาอยู่หลายรอบ จนกระทั่งหมดแรง ก่อนที่ชายหนุ่มผู้นั้นจะสิ้นใจได้ตะโกนออกมาว่า “Akh Tamara” แปลว่า โอ้ ทามารา จึงเป็นที่มาของชื่อโบสถ์แห่งนี้ นำท่านชมความสวยงานภายใน โบสถ์อัคดามา Akdamar Church เป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนีย สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 915-921 โดยกษัตริย์ Gagik I Arcruni แห่งราชวงศ์ Vaspurakan ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Trdat Mendet หรือที่รู้จักกันในชื่อ Manuel ผู้สร้างโบสถ์ใน Ani โบสถ์นี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู เป็นโบสถ์รูปทรงกางเขน ผนังโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพสีของเฟรสโก้ Fresco มีชื่อของพระเยซูอยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์ ด้านหน้าโบสถ์แกะสลักเป็นรูปภาพจากพระคัมภีร์เก่าและใหม่ จากนั้นนำท่านนั่งเรือกลับสู่ชายฝั่งที่เดิม เดินทางโดยรถโค้ชสู่ ปราสาทโฮเซฟ Hosap Castle ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1613 โดยกษัตริย์ Mohmood Suliaman แห่งอาณาจักร Uratu เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว โดยการสันนิษฐานถึงกองทัพของกษัตริย์มะห์มูด เดินทางไปอิหร่านผ่านมาในเส้นทางนี้และแวะพักแรมที่นี่ในสมัยของออตโตมัน ซึ่งปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการป้องกันการถูกรุกรานจากข้าศึก มีหอคอยเฝ้าตรวจตรา และกำแพงล้อมรอบปราสาทซึ่งทำมาจากดินเหนียว โดยที่ปราสาทมีกำแพงถึง 3 ชั้น ชั้นแรกจากด้านบนสุดเป็นวังของกษัตริย์มะห์มูด หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 17 อาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองและในศตวรรษที่ 18 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น ทำให้บางส่วนของปราสาทแห่งนี้เสียหาย และในปี ค.ศ. 2011 ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีก วัดความสั่นสะเทือนได้ 7 ริกเตอร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 700 คน และบาดเจ็บอีกประมาณ 4,500 คน ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่        Elite World Van 5*       หรือเทียบเท่า
http://www.eliteworldvan.com.tr/default-en.html

วันที่แปด

 เมืองวาน เมืองโดกุเบยาซิต เทือกเขาอารารัท เมืองคาร์ส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดกุเบยาซิต Dogubeyazit ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศตุรกี เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงอย่าง Mt. Ararat ซึ่งมีความสูง 5,137 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีอากาศร้อนและแห้งแล้งในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว พื้นที่ราบส่วนใหญ่ใช้ปลูกหญ้าหรือพืชผลไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ใน

ฤดูหนาว ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเขาส่วนใหญ่จะปลูกบ้านที่ทำมาจากดินเหนียว เพื่อเพิ่มความอบอุ่นในฤดูหนาว เมืองเบยาซิตได้ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักในสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามกู้เอกราชตุรกี และในปี 1930 ได้มีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา และให้ชื่อว่า Dogubeyazit แปลว่า East Beyazit
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังอิซฮาก พาชาร์ Izhak Pasha Palace สร้างในสมัย

ออตโตมัน สร้างโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพเตอร์กที่เข้ามาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 ส่วนที่เป็นฮาเร็ม Harem สร้างเสร็จในสมัยของหลานปู่ที่ชื่อ Ishak Pasha ในปี 1784พระราชวังแห่งนี้เป็นเหมือนคอมเพล็กซ์มากกว่าพระราชวัง เป็นพระราชวังที่สำคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ในอิสตันบูล และเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างอยู่บนเนินเขา เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายของอาณาจักรออตโตมัน และเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ชั้นล่างของพระราชวังสร้างอยู่บนเนินเขาบนชั้นหินที่มีความแข็งแรงอยู่กลางเมืองเบยาซิตเก่า อีกสามด้านของพระราชวังเป็นหน้าผาสูงและเป็นเนินเขา มีเพียงด้านทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบ ซึ่งจะเป็นทางเข้าออก มีหน้ามุขแคบ ๆ ตัวอาคารสร้างด้วยด้วยหินสีแดงอมส้ม ซึ่งได้มากจากภูเขาที่อยู่ในย่านนี้ สร้างโดยช่างฝีมือชั้นสูงมีการแกะสลักหินไว้อย่างสวยงาม ได้เวลานำท่านสู่ เทือกเขาอารารัท Mount Ararat เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศตุรกี มีความสูง 5,137 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาอารารัทนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี และเป็นเทือกเขาที่ส่วนใหญ่ชาวคริสเตียนเชื่อว่าที่นี่คือ ที่ที่เรือโนอาห์ Noah’s Ark จอดอยู่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถเล็ก เพื่อเดินทางสู่ จุดชมเรือโออา เป็นเรือขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ Bible ของชาวยิว และใน Old Testament เล่ม Book of Genesis ของชาวคริสเตียน และในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านของมุสลิม โดยตามตำนานเล่าว่าพระผู้เป็นเจ้าของชาวยิวได้ช่วยเหลือโนอาร์ กับสมาชิกในครอบครัวอีก 7 คน และสัตว์ชนิดต่าง ๆ อย่างละ 1 คู่ จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนและสัตว์ทั้งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกให้โนอาร์ต่อเรือยาวขนาด 137 เมตร แล้วนำสัตว์ต่าง ๆ ไว้บนเรือ เมื่อเกิดน้ำท่วม เรือโนอาร์ก็ลอยอยู่บนพื้นผิวน้ำเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อน้ำลดเรือโนอาร์ก็ลอยมาติดอยู่บนเทือกเขา Ararat แห่งนี้ทุกคนจึงปลอดภัยจากน้ำท่วมโลกในครั้งนั้น ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ส Kars ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกี มีประชากรประมาณ 30,000 คน อาคารบ้านเรือนในเมืองคาร์สมีหลากหลายสไตล์ เนื่องจากเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่าง ตุรกี, อาร์มาเนีย, จอร์เจียร์ และ รัสเซีย
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างคืน ที่        Sim-Er Hotel 3*       หรือเทียบเท่า      www.simerhotel.com
วันที่เก้า

 เมืองเมืองคาร์ส เมืองเอนิ เมืองคาร์ส กรุงอิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนิ Ani เป็นเมืองโบราณที่ติดชายแดนอาร์มาเนีย อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักอาร์มาเนียยุคกลาง ปัจจุบันคือประเทศอาร์มาเนีย เมืองเอนิตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีแม่น้ำ Arpacia อยู่ทางทิศตะวันออก และเป็นที่กั้นพรมแดนระหว่างตุรกีและอาร์มาเนีย ทางทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้าน Tzaghkotzadzor เมืองเอนิได้ถูกขนานนามว่า City of 1001 Churches เนื่องจาก
เป็นเมืองที่มีวัด โบสถ์ พระราชวัง ป้อมปราการมากมายที่สร้างเรียงรายอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณ และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและศิลปะสูงสุดของโลกในยุคนั้น ในกลางปี

คริสต์ศตวรรษที่ 18 พวกชนเผ่าเคอร์ดิช Kurdish ได้เข้ามาปล้นและฆ่าชาวเมืองไม่เว้นแต่ละวัน จนชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่ที่เมืองอื่น ทิ้งให้เมืองเอนิกลายเป็นเมืองร้างถึง 100 ปี จนกระทั่งนักเดินทางชาวรัสเซียมาพบเมืองนี้เข้าจึงนำไปเขียนลงในหนังสือ จากนั้นจึงมีการกำหนดให้เมืองเอนิแห่งนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ และในปี 1892 เริ่มมีการสำรวจทางโบราณคดี โดยได้รับเงินทุนจาก St. Petersburg Academy of Science ทุกวันนี้เมืองเอนิก็ยังคงเป็นเมืองร้างอยู่ในเขตของทหารตุรกี ก่อนหน้านี้ต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตมากมายจึงจะเข้าไปดูได้ แต่ในปัจจุบันไม่ต้องขออนุญาตแล้วนับจากปี 2004 เป็นต้นมา นำท่านชม The Church of St. Gregory of Tigran Honents โบสถ์นี้สร้างถวาย St. Gregory the Luminator ในรัชสมัยของ Zakarids ด้วยทุนของพ่อค้าที่ชื่อ Tigran Honents เป็นโบสถ์ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในเมืองนี้ ภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนสีเฟรสโก้ Fresco แบบ Byzantine ที่กล่าวถึงประวัติของพระเยซูและชีวประวัติของ St. Gregory the Luminator เป็นนักบุญแห่งโบสถ์อาร์มาเนียน เกิดในปี 257 และเสียชีวิตในปี 331 เป็นคนที่เปลี่ยนจากการนับถือเทพเจ้ามานับถือศาสนาคริสต์ และเป็นผู้นำของศาสนาคริสต์แห่งอาร์มาเนียน และเป็นชาติแรกที่ประกาศตัวว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในปี ค.ศ. 301 จากนั้นนำท่านเดินทางเท้าต่อไปชม King Gagik’s Church of St. Gregory ก่อสร้างระหว่างปี 1001-1005 โดยกษัตริย์ Gagik ให้ Trdat เป็นคนออกแบบ พระองค์ต้องการสร้างให้เหมือนกับวิหารแห่ง Zvartnots ที่ Vagharshapat Trdat จึงใช้แบบและขนาดเดียวกันกับ Zvartnots คือเป็นโบสถ์ทรงกลม มีแท่นบูชา 4 แท่น เมื่อปี 1905 ตอนที่มีการสำรวจทางโบราณคดี จึงขุดพบโบสถ์แห่งนี้อีกครั้ง พบรูปปั้นกษัตริย์ Gagik ยืนถือแบบของโบสถ์ไว้ แต่ส่วนบนของแบบหักไป ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าด้านบนของโบสถ์หน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งต่อมากองทัพของเซลจุกได้เดินทางผ่านมาในเส้นทางนี้มาพบก็ได้เข้ายึดครองแล้วเปลี่ยนจากโบสถ์มาเป็นสุเหร่าในเวลาต่อมา
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองคาร์ส ชาวเมืองคาร์สมีอุปนิสัยที่น่ารัก และชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก แตกต่างกับชาวมุสลิมในกลุ่มตะวันออกกลางอีกหลายประเทศ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคาร์ส
17.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2715
20.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่สิบ

อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
14.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 


อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 40USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ  30USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 6 สิงหาคม สถานฑูตตุรกี กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่ถือ passport ไทย ไม่ต้องทำวีซ่าตุรก แล้วคะ

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

หมายเหตุ

ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g

สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

การจองทริปตุรกี

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 10,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า (กรณีทำวีซ่า) และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
คลิกอ่าน !!! ข้อมูลท่องเที่ยวตุรกี ทัวร์ตุรกี เต็มรูปแบบ

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593