ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : DCYY01] ทัวร์ตงชวน หยวนหยาง เจี้ยนสุ่ย 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย

ตงชวน : แผ่นดินสีแดง เที่ยวได้ทั้งปี เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย มีจุดชมวิวหลายจุดให้เราได้ชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของพืชพันธุ์ที่ปลูกสลับกันไปตัดกับแผ่นดินสีแดงโดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค.- มิ.ย. และ ก.ย. ถึง ธ.ค.เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายภาพสวยที่สุด

หยวนหยาง : ดินแดนอารยะธรรม หยวนหยางมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีการทำนาขั้นบันไดสืบทอดกันมามากกว่าพันปี โดยอาศัยน้ำทำนาจากธรรมชาติเพียงปีละครั้ง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 5-10 ธ.ค. 55
ผู้ใหญ่ท่านละ 27,900

วันเดินทาง 27 ธ.ค. – 1 ม.ค. 56
ผู้ใหญ่ท่านละ 28,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – คุนหมิง – เจี้ยนสุ่ย

08.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู  2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบิน Thai Airways  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.50 น. ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่  TG612 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ )
14.05 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย สนามบินแห่งใหม่แห่ง ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน ณ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองเก่าเจี้ยนสุ่ย  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงคะ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ที่เมืองเจี้ยนสุ่ย โรงแรม Jian Shui Hotel  ในระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า ที่เจี้ยนสุ่ยไม่มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาว)

วันที่สอง

เมืองเก่าเจี้ยนสุ่ย – ศาลเซ่อไหว้ขงจือ หมู่บ้านตระกูลจู หยวนหยาง นาขั้นบันไดที่ปากเสือ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมเมืองเก่าเจี้ยนสุ่ย  ไปเยี่ยมชม ศาลเซ่อไหว้ขงจื้อเป็นวัดขงจื๊อที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน เดิมใช้เป็นโรงเรียนทางการเมืองผลิตบัณฑิตออกมาจำนวนมาก ภายในมีรูปปั้นขงจื๊อขนาดใหญ่ ไว้ให้คนมาที่เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย  และ หมู่บ้านตระกูลจู  สร้างโดยจูฉางเจิง คหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขาย และทำเหมืองแร่ สร้างบ้านแบบสถาปัตยกรรมราชวงศ์ชิง ภายในบริเวณบ้านมีลานกว้างขนาดต่างๆ ถึง 42 แห่งส่วนตัวอาคารนับจำนวนห้องได้ถึง 214 ห้อง ประดับประดาตกแต่งบ้านด้วยกระถางบอนไซ ตุ๊กตาหินแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หยวนหยาง ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  หยวนหยางมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีการทำนาขั้นบันไดสืบทอดกันมามากกว่าพันปี โดยอาศัยน้ำทำนาจากธรรมชาติเพียงปีละครั้ง  ถึงหยวนหยาง นำท่านไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ เหล่าหูจุ่ย หรือ ปากเสือโคร่ง ซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้กว่า 3 พันไร่ ตระการตากับภาพที่ปรากฏแก่
สายตาของท่าน มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่จินตนาการ อิสระถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม Yun Ti Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว (ที่หยวนหยาง ยังไม่มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาว)
วันที่สาม

หยวนหยาง – เจี้ยนสุ่ย

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิว ไดตวออิซู่ ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยแห่งหนึ่งของหยวนหยาง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านป้าต๋า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเจี้ยนสุ่ย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม Jian Shui Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า     
วันที่สี่

เจี้ยนสุ่ย  คุนหมิง  ตงชวน

เช้า. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่คุนหมิง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) อาหารพิเศษ..สุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านช็อปปิ้งร้านยาจีน สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตงชวน
บ่าย ถึง เมืองตงชวน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ตงชวนตั้งอยู่
ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทำให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ตงชวนแผ่นดินสีแดง(DONGCHUAN  RED LAND )  เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย มีจุดชมวิวหลายจุดให้เราได้ชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของพืชพันธุ์ที่ปลูกสลับกันไปตัดกับแผ่นดินสีแดงโดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค.- มิ.ย. และ ก.ย. ถึง ธ.ค.เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายภาพสวยที่สุด
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม Thai Long Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว .. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า

ตงชวน คุนหมิง

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตงชวน นำท่านไปจุดชมวิว ณ จุด ตามาข่าน (DAMAKAN) เป็นจุดที่นักถ่ายภาพนิยมมารอถ่ายภาพตอนเช้า โดยมีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ ในยามเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมแผ่นดินสีแดงอีกแห่งที่ เนิน 7 สี และ โน้ตเพลงเว้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางชมจุดชมวิว หล่อเสียโกว (LEXIAGUA) เป็นจุดชมวิวยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดของตงชวน เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง ล้อมด้วยไร่นา มีพื้นที่ไร่นาก็มีลักษณะเป็นคลื่น และเป็นชั้น ๆ ดินสีแดงจัด ทำให้ทัศนียภาพเบื้องหน้าทั่วบริเวณเป็นสีแดง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับคุนหมิง

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม Long way หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่หก

วัดหยวนทง คุนหมิง กรุงเทพฯ

เช้า.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 14)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง  และนำท่านช็อปปิ้ง ร้านผ้าไหม  ชิมชาจีน  แห่งนครคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉางสุ่ย  สนามบินแห่งใหม่ของคุนหมิง ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน คะ

15.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่  TG613  
16.30 น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10-15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

กรุ๊ป 10 ท่าน

กรุ๊ป 15 ท่าน

เด็ก+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

5-10 ธ.ค. 55

28,900

27,900

ลด 1,000

3,500 บาท

27 ธ.ค. – 1 ม.ค. 56

29,900

28,900

ลด 1,000

3,500 บาท

กรุ๊ปเดินทาง 10 / 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน


อัตราค่าบริการนี้รวม
-   ค่าทำวีซ่าประเทศจีนยื่นแบบปกติ 4 วัน ทำการ
-   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
-   ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ  สายการบิน Thai Airways  (TG) จาก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง , คุนหมิง – กรุงเทพฯ -  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-  ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง , บริการน้ำดื่มบนรถ
-  ค่าโรงแรมที่พัก  โรงแรมระดับ 3-4  ดาว จำนวน 5 คืน
-  ค่ารถโค้ชปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง
-  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
-  ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง / หัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-     ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดเกิน 20 กิโลกรัม
-     ทิปมัคคุเทศก์ วันละ 10 หยวน และ ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวน  รวม 6 วัน 120 หยวนคะ  และ ค่าทริปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ถือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ค่ะ

  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด

  - ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

  อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

  1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
  2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

  หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

  1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว จำนวน 1 รูป
  ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
  กนกวรรณ โพธิ์นอก
  บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
  89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพฯ 10510

  เงื่อนไข

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593