ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : MM5D4N-BG-MDL-INL] ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล 5 วัน 4 คืน บิน PG


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
18 – 22 มิ.ย. 58 / 9-13 ก.ค. 58 ผู้ใหญ่ท่านละ 33,900 บาท / ท่าน
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 58 ผู้ใหญ่ท่านละ 35,900 บาท / ท่าน
11 – 15, 26-30 ส.ค. 58 ผู้ใหญ่ท่านละ 33,900 บาท / ท่าน
9-13, 23-27 ก.ย. 58 ผู้ใหญ่ท่านละ 33,900 บาท / ท่าน
7-11, 14-18, 28 ต.ค. – 1 พ.ย. ผู้ใหญ่ท่านละ 34,900 บาท / ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ลดท่านละ 1,000 บาท
เด็กไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 บาท

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – มัณฑเลย์ – อมรปุระ – วัดงู – พระราชวังมัณฑเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ -วัดกุโทดอร์ - วัดตอกตอจี (พระหยกขาว)  -ชมวิวมัณฑเลย์ฮิล (-/L/D)

08.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง  ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  (ประตู 6)  เคาน์เตอร์  N สายการบิน นกแอร์ (DD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน  ***  ป้ายต้อนรับ  My Travel Agent ***

12.05 น.

ออกเดินทางกรุงมัณฑะเลย์   โดยสารการบินไทย   เที่ยวบินที่   PG-709   (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

13.25 น. (เวลาท้องถิ่น)

เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเรียบร้อยแล้ว  
(เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ตั้งอยู่ทางเหนือของย่างกุ้ง ห่างกันเป็นระยะทาง 620 กิโลเมตร  ชาวพม่าถือว่ามัณฑะเลย์ คือสัญญาลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนา ทั้งในอดีตและปัจจุบันของพม่า และยังเป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ   เมืองซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งผู้เป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของพม่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ห่าง

ออกไป 12 กิโลเมตร จากนั้นชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง  ซึ่งย้ายจากราชธานีมาจากอมรปุระ ทรงรับสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยสร้างกำแพงขึ้นมาก่อน ใช้วิธีขุดคูถมดินเป็นคันสูงจากที่ดินเดิมประมาณสัก 10 ฟุต บริเวณพระราชวังทั้งหมดมีความกว้างยาวประมาณ  50 ไร่ มีประตูล้อมรอบพระราชวังอยู่ 12 ประตู กำแพงมี 4 ด้าน ด้านหนึ่ง มีประตูใหญ่ 3 ประตู รวมเป็น 12 ลักษณะ และรับสั่งให้สร้างบริเวณพระที่นั่งออกขุนนางกำหนดให้เป็น “ ศูนย์กลางจักรวาล”  โดยหมายความว่า กษัตริย์ทั้งหลายในโลกศูนย์กลางแห่งจักรวาล คือ ที่กรุงมัณฑะเลย์ในพระราชวัง ตัวพระราชวังเป็น

หมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วย ท้องพระโรง พระที่นั่ง ตำหนักต่างๆ
และเมื่อ พ.ศ. 2497  สงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นเผาเสียหมด ทั้งหมดถูกไฟไหม้ แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม  นำท่าน ชมวัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้ามินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด  นำท่านชมวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของพม่า  ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  ของที่ระลึก ชมวัดกุโทดอร์
ซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดนี้จึงเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระไตรปิฎกนี้สลักลายบนแผ่นหินขนาดใหญ่ถึง 729 แผ่น แต่ละแผ่นตั้งอยู่โดยมีศาลาคลุม ตั้งเรียงราย  เป็นแถวแนวในวัด   นำท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี  แกะสลัดด้วยหยกขาวแท้ๆสวยงามมากซึ่งเป็นวัดที่มี พระพุทธรูปหยกขาวสวยงามมากดั้งพระมีชีวิต  สมควรแก่เวลานำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ภูเขามัณฑเลย์  พร้อมให้ท่านถ่ายรุปตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

ค่ำ

AYEYAR  RIVER  VIEW  HOTEL, SMART  HOTEL, SHWE  PHYU  HOTEL    หรือระดับเทียบเท่า 3*

วันที่สอง

มัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – กะยันสิททาอูมิน – วิหารโลเมงโล-วัดอานันดา-วิหารธรรมมายันจี- วิหารธรรมายันจี - เจดีย์ชเวสันดอร์ ชมวิว 360 องศา (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินยองอู  (บากัน) โดยสายการบิน ภายในประเทศ Air Mandalay  เที่ยวบิน   6T-401
09.25 น. เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินพุกาม  เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะได้ชมสถูปเจดีย์ และวิหาร ส่วนที่รอดพ้นจากภัยแผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น้ำอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่งถูกขนานนามว่าเป็น “ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย์” นำท่านชม เจดีย์ ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎตลอ  ดจนพระเขี้ยวแก้ว ของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม  ชม ระฆังใหญ่ ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองโปรดให้หล่อขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระเจดีย์ชเวสิกอง เมื่อคราวยกทัพมาตีพุกามได้ นอกจากนั้นเราจะได้ชม ผีนัด หรือผีบ้านผีเมือง ซึ่งเป็นความเชื่อและนับถือของชาวพม่า รวมจนถึงอาณาจักรล้านนาด้วย  พร้อมนำท่านชมอันซีน ที่ เจดีย์ชเวซิกอง  มองลงในบ่อน้ำเล็ก ท่านสามารถมองเห็นยอดเจดีย์ชเวซิกอง  ในบ่อน้ำ  จากนั้นชมวัดกะยันสิททาอูมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำสำหรับการจำศีลภาวนาชมจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำซึ่งภาพของพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ เพื่อเสด็จไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดานอกจากนี้ที่เพดานเหนือประตูทางออกมีลวดลายพระพุทธบาทที่สวยงามมากอีกด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

13.00 น. จากนั้นนำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น  “ เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”  สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา  เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆ ของพุกามแต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี  ตัววิหารเป็นทรงสี่เหลี่ยม มียอดเป็นฉัตรทอง มีมุขเด็ด ยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนของอดีตพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในปางที่แตก  ต่างกัน ได้แก่ พระกสุสันโธ (ทิศเหนือ) , พระกัสสปะ (ทิศใต้) , พระโกนาคมน์(ทิศตะวันออก) , พระโคตมพระพุทธเจ้า (ทิศตะวันออก)   จากนั้นชม วิหารธรรมมายันจี  แปลว่าแสงสว่างแห่งธรรม เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม เล่าขานกันว่าอิฐทุกก้อนสมานกันแนบสนิทแม้เข็มเพียง 1 เล่มหากผ่านรอยต่อได้ คนงานก่อนสร้างจะต้องถูกตัดนิ้วทันที จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องเขิน เป็นสินค้าพื้นเมืองของพุกามที่ขึ้นชื่อ ข้อเด่นของเครื่องเขินคือ ความประณีตและลวดลายที่วิจิตรบรรจง   สมควรแก่เวลานำท่าน....นั่งรถม้าชมทุ่งทะเลเจดีย์...อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม  เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์ จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์  4,000 องค์ จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์  เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่  ที่ตั้งอยู่รายรอบ จนได้สมญ  านามว่า  “ป่าทะเลเจดีย์”  ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกที่หาชมได้ยาก  อันเป็นศิลปะที่งดงามอ่อนช้อยประดุจมีชีวิต พร้อมให้ท่านได้ทดลองลิ้มรสอาหารพื้นเมืองของคนพม่า

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  THAZIN GARDEN HOTEL, RAZAGYO  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

พุกาม – เมืองอินเลย์ – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล - ยองชเว – อินเลย์ – วัดพองดองอู (พระบัวเข็ม) หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม – สวนลอยน้ำ (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินพุกาม

08.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโอ อินเลย์ โดยสายการบิน  ภายในประเทศ  Y5-647

09.30 น.

เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินอินเลย์ เดินทางต่อสู่เมืองรัฐฉาน ( SHAN State) นั่งรถประมาณ 40 นาที
ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางนำท่านชมวัด SHWE YAN PHE (วัดหน้าต่างรูปไข่)   ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่  จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ นำคณะลงเรือ ชมความงามของ  ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ และทะเลสาบอินเล มีพื้นที่ 158  ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 32 กม.กว้าง 5 กม. เกิดจากลำธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ำไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น้ำสาละวิน รอบทะเลสาบมีชุมชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง  ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง, หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง

โรงงานตีมีด แบบโบราณโดยวิธีเผาไฟถ่าย และท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดพองดออู นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า  สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีตพระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ รอบๆ ทะเลสาบ (จะจัดขึ้นหลังออกพรรษา 15 วัน) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้น
ใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ  ฯลฯ  และนำท่านชมวัดแมวกระโดด
มีอายุ 200 กว่าปี  พร้อมนำท่านชมพมาสพระไม้สักทอง การแกะลายสลัก
อ้อนช้อยสวยงามมากๆ  จากกนั้นนำท่านชม Nga-Phe-Kyanng Monastary
เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัด
ที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น
สร้างในปี ค.ศ 1205 สมัยพระเจ้ามินดง  ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

PARADISE INLAY  LAKE ,  HUPIN HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

อินเล – ย่างกุ้ง – มัณฑะเลย์ – นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ – สกายน์ – เจดีย์เก๊ามูดอว์ – สะพานไม้อูเป็ง (B/L/D)   

07.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง   โดยสายการบิน  ภายในประเทศ  เที่ยวบินที่   

10.25 น.

ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองอังวะ  เมืองอังวะเป็นราชธานีเก่า
อีกแห่งหนึ่งของพม่า นำท่านชมเมืองอังวะ เพลิดเพลินด้วยการนั่งรถม้า  ชมประตูเมืองทิศเหนือที่เรียกว่า
คาวเชตั่นคา เป็นประตูปัจจุบันมีความสมบูรณ์ที่สุด และใช้เป็นประตูสำหรับทำพิธีสระผมในเทศกาล ชื่อว่า ติ่นจ่าน
Watch Tower Nan Myint (สงกรานต์)  จากนั้นนำท่านชมหอคอยเมืองอังวะ หอคอยนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง
เพื่อใช้สังเกตการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1822  หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838  หอแห่งนี้เกิดการเอียงตัว
แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศวรรษที่ 19  ชม วัดมหา ฮ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ  จากนั้นนำท่านชม  Barayar Monastery สร้างโดย พระเจ้า
บายีดอ และสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1834  ไม้สักที่มีขนาดใหญ่ มีความงดงามทั้ง บานประตู และหลังคา อาคารแห่งนี้มีเสาไม้

                สักรองรับน้ำหนักถึง 267 ต้นด้วยกัน

กลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตราคาร  
จากนั้น เดินทางสู่เมืองสกายน์ นำท่านผ่านชมภูเขาสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่ที่
เมืองสกายน์ หรือ สะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้เนินเขาบนฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำอิระวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิด การชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะ จึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับ แม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา จากนั้นชมเจดีย์กวงมูดอร์  หรือวัดเจดีย์นมนาง  สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่  เมื่อปีค.ศ.1636  เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา  เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล   หรือเจดีย์ทรงลังกา  มีตำนานาเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมึ่งซีกนี้ได้ต้นแบบมาจากถัน  พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่   องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร   เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตรและใช้อิฐ  ในการก่อสร้างมากถึง10,126,552 ก้อน   แล้วชม  Umin Thonse Pagodo or Caves Pagoda  เจดีย์อูมินทงแส่  ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์   ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม    จากนั้นขึ้นเขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง  มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีต่างๆที่วางตัวตามไหล่   เขาเพื่อจะได้ทำความรู้จักกับเมืองสกายน์ให้มากขึ้น    เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของด้านบน      สิ่งที่ได้เห็นคือกลุ่มเจดีย์ต่างๆที่กระจายตัว อยู่โดยรอบมองเรื่อยไปจนสุด ถึงแม่น้ำอิรวดี     แม่น้ำสายหลักของเมืองนี้ที่ยังคงทำหน้าที่ เลี้ยงผู้คนริมลำน้ำได้อย่างดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  ตามอัธยาศัย   ได้เวลาสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย์    นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)  เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี   แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400  จากนั้นนำท่านผ่านชมพูเขาสกายน์ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ   ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย   ลุ่มแม่น้ำอิระวดี   เจดีย์จำนวนมากมาย  ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา   และริมฝั่งแม่น้ำ ชมสะพานไม้อูเบ็ ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก    โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู   เสาของสะพานไม้สักถึง1,208ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจีซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม

                               
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

ที่พัก

AYEYAR  RIVER  VIEW  HOTEL, SMART  HOTEL, SHWE  PHYU  HOTEL    หรือระดับเทียบเท่า 3*

วันที่ห้า

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี – วัดงู  - มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ   (B/L/-)

04.00 น

นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามุนี  (1ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า )  ณ วัดมหามุนี  หรือ พระมหาเมียะมุนี (วัดกุสินารา)  ซึ่งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลดหายใจไว้ให้ จึงทำให้เกิดความศรัทธาว่าท่านมีชีวิต จึงมีพิธีล้างพระพักตร์ทุกรุ่งเช้ามืดมากว่าแล้ว  200 ปี ให้ท่านได้ร่วมพิธีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก วัดพระมหามุนี “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” สร้างขึ้นโดยกษัตริย์โบดอร์พญา ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมมาวดี   เมื่อปี พ.ศ. 689  ด้วยทองสำริดประดับอัญมณีมากมายบริเวณเศียร และพระอุระ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2422 สมัย พระเจ้าสีปอ ช่วงก่อนจะเสียเมืองพม่าให้กับอังกฤษได้เกิดไฟไหม้ที่วัดมหามุนีแห่งนี้จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงิน เพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด                      ในเมืองพม่า รอบระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่โรงแรมพัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่  วัดงู จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่งูเหลือมขนาดใหญ่ 2 ตัวที่เข้ามาอาศัยที่วัดแห่งนี้โดยขดอยู่รอบองค์พระพุทธรูป วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี คศ. 1974 (พ.ศ.2517) วันหนึ่งพระรูปหนึ่งในวัดได้พบกับงูเหลือมขนาดใหญ่ 2 ตัว เลื้อยเข้าพร้อมพันรอบองค์พระพุทธรูป จึงได้นำงูทั้ง  2 ตัวนั้นไปทิ้งในป่าปรากฏว่าในเดียวกันงู 2 ตัวนั้นก็เลื้อยกลับมาที่วัดแห่งนี้ พระสงฆ์ที่วัดได้ใช้ความพยายามในการนำงูเหลือม 2 ตัว ก็สามารถกลับมาทีวัดได้ และมาพันที่องค์พระรูปอยู่ในลักษณะเดิมแถมมีตัวที่ 3 ตามกลับมาด้วย คณะพระสงฆ์จึ้งเห็นว่านี่เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ และเริ่มต้นให้การดูแลงูตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ท่านเดินทางสู่สนามบิน

14.15 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  PG-704  

16.40 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :

 1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 10 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
 3. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปด้วย

- ที่พม่าใช้เงินจัตต์ ควรเตรียม USD หรือ เงินไทย ไปแลกเป็นเงินจัตต์โดยสามารถแลกได้กับตลาดมืดหรือไกด์ได้ หากใช้ไม่หมดสามารถแลกคืนได้ในอัตราเดิม

** ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือ passport ไทย เท่านั้นค่ะ หากเป็นชาวต่างชาติมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 150 USD และ ค่าวีซ่าเพิ่มอีก ท่านละ 1,000 บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน บางกอก แอร์เวย์  ไป-กลับ กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์ และค่าตั๋วเครื่องบินใน

ประเทศ ตามรายการโปรแกรม  และค่าภาษีสนามบินไทย –พม่า

 • ค่าวีซ่าพม่า ท่านละ 910 บาท (ยื่นกรุ๊ป 7วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ ค่าที่พัก 4 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • มัคคุเทศก์ไทยคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

ยื่นวีซ่าเร่งด่วน  กรณีส่งเอกสารหลัง 10 วันทำการต้องชำระค่าวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน  (ยื่นเช้า รับบ่าย) เพิ่มจากค่าทัวร์ 600 บาท/ท่าน

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน  20 กก.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับและหัวหน้าทัวร์ประมาณ  วันละ 50 บาท/คน/วัน  ( จ่าย 750 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (ตลอดการเดินทาง)

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

  • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
  • รูปถ่ายสี  พื้นหลังขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ไม่รับรูปที่ใส่ชุดราชการ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

   

  หมายเหตุ
  >>           การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์   081-8180806 / 086-142-6617
  >>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ
                  ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ หรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
  >>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
  >>           เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
                  ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  >>           ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
  >>           อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน
  กระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนาม บินต่างๆ / หรือ รัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
  >>           กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้
  หรือไม่กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตและต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

   

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593