ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : VN004] เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตลาด บัคฮา ฮานอย 5 วัน 4 คืนวันเดินทาง

5-9 กุมภาพันธ์ 2552

3-7 เมษายน 2552

11-15 เมษายน 2552

1-5 พฤษภาคม 2552

8-12 พฤษภาคม 2552

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,000 บาท

เด็ก 4-10 ปี ท่านละ 18,000 บาท

ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วค่ะ


ลูกค้าเก่าลด 200(ขั้นต่ำ 15 ท่าน)
** สมาชิก 15 ท่านขึ้นไปมีสต๊าฟไทยไปดูแลด้วย 1 ท่าน 1 สต๊าฟไทย / สมาชิก 15 ท่าน

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ฮานอย

04.30 น. / 08.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย หรือ สายการบินที่บินในเวลาที่ใกล้เคียงกัน เคาน์เตอร์ E พบเจ้าหน้าที่ ของ tripdeedee.com คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

06.45 น./
11.45 น.

เหินฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700 หรือ FD3702
เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงฮานอย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามจากนั้นเที่ยวชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์

เย็น

ชมหุ่นกระบองน้ำ หลังจากนั้นออกมารับประทานอาหารเย็น

20.30 น.

เดินทางไปยังสถานีรถไฟและนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สอง

ลาวไก ซาปา Cat Cat Village

05.30 น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ลาวไค

06.30 น.

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองซาปา ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร

08.30 น.

ถึงเมืองซาปา นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก เป็นโรงแรมที่สามารถเห็นยอดเขาแฟนซิปาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม

09.30 น.

สายนี้เราจะไปเดิน ชมหมู่บ้านชาวเขาบ้าน กั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ระยะทางลงเขาประมาณ 3 กม. ขาขึ้นสามารถว่าจ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งได้ เนื่องจากที่นี่อยู่บนเขา อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี เย็นย่ำเดินเล่นดูชาวเขาเผ่าต่างๆมาขายของได้ ทานอาหาร เย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.

กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

พาท่านเข้าไปชมซาปาในมุมสูง Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวนกล้วยไม้ และดอกไม้ ผ่าน heaven gate ไปยังจุดชมวิวเมืองซาปา จากนั้นพาท่านไปชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

เย็น

รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ซาปา น้ำตกซิลเวอร์ หมู่บ้าน ตาวาน , เล่าชัย

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

บ่ายนี้เรามีโปรแกรมไปเยี่ยมชมหมู่บ้าน "ตาวาน" "เล่าชัย" เป็นหมู่บ้านที่มีนาขั้นบันได สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยนาจะเริ่มปลูกกันตั้งแต่ มีนาคม จนเก็บเกี่ยวช่วง กันยายน ถึง ตุลาคม ซ่งทำนากันแค่ปีละครั้ง โดยเริ่มต้นเดินจากบ้านเล่าชัย ลัดเลาะทุ่งและคันนา ข้ามสะพานสีแดงไปที่หมู่บ้านตาวาน แล้วเดินมาขึ้นรถที่จอดรอเราอยู่แล้วที่ปลายทาง ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชม. ไม่ชัน เดินสบาย เดินไปถ่ายรูปไป ไม่ต้องเร่งรีบ จากนั้นกลับมายังซาปา

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ซึ่งมีเพียงอาทิตย์ละ 1 วันเท่านั้นคือทุกวันเสาร์) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

ซาปา ตลาดบัคฮา (Bacha Market) ลาวไก

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.30 น.

หลังอาหารนำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก ล้อหมุนเร็วสักหน่อยเพราะต้องเดินทางไกลไปสู่เมืองบัคฮาเดินทางสู่จังหวัดลาวไก และมุ่งสู่ ตลาดบัคฮา (Bac Ha Market) ตลาดบัคฮาถือเป็นตลาดนัดชาวเขาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบัคฮา จะมีการซื้อขายกันเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ตลาดนี้จะรวมด้วยชาวเขาหลายเผ่า ที่ออกมาทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน อาทิ ม้ง,ไต ซึ่งจะมาพร้อมกับการแต่งการประจำเผ่าที่มีสีสันสวยงาม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองบัคฮา

13.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางชมหมู่บ้านแม้ว (Flower H’maong Village) จากนั้นนำชมบ้านของท่านผู้นำเผ่า ที่สร้างขึ้นในสมัยกลับสู่จังหวัดลาวไก ชมตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน และเที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่เมืองลาวไก

21.00 น.

ท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ

วันที่ห้า

ฮานอย กรุงเทพฯ

05.30 น

ถึงฮานอย เดินทางไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 น.

ทำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ สถานที่ที่รวบรวมชีวประวัติความเป็นมาของท่านโฮจิมินห์ และเรื่องราวของการรวมชาติ การต่อสู่เพื่อเอกราชของคนเวียดนาม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

เปิดโอกาสให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนน 36 สาย

16.00 น.

รับประทานอาหารเย็นเร็วสักหน่อยเผื่อเวลาสำหรับเดินทางไปยังสนามบินนอยไบ

20.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3705

22.45

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ :
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- มาเป็นกรุ๊ปจำนวน
15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
- ใช้เงินด่อง หรือ US เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแลกไปสัก 1,500-4,000 บาทก็เพียงพอ ต่อการใช้ช็อปปิ้ง

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินแอร์เอเชีย
 2. ค่าภาษีสนามบินไทยและค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 3. ค่าที่พักโรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
 4. ค่ารถบัส หรือ รถมินิบัส หรือ รถตู้ ปรับอากาศ แล้วแต่ขนาดกรุ๊ปทัวร์
 5. ค่ารถไฟตู้นอน
 6. ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้
 7. ค่าอาหารหลักครบทุกมื้อ
 8. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 9. ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรับต่อท่าน

- พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าทิปถือเป็นสินน้ำใจให้ไกด์ หรือ คนขับรถ
หมายเหตุ

 1. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบิน หรือ ภาวะราคาน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลก
 2. สามารถแลกเงินด่องได้ที่สนามบินนอยไบ ใช้เงินไทยบาท แลกได้ค่ะ หรือ จะนำเงิน USD ไปไว้แลกก็ได้นะคะได้ rate ดีกว่าใช้เงินบาทไทยเล็กน้อยคะ
 3. ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า แนะนำให้ต่อราคา 30 - 50 % นะคะ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

โดยส่งหลักฐานหนังสือเดินทางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2551

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 10-15 มี.ค. 51
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593