ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : CBD002] อลังการ นครวัด – นครธม 4 วัน 3 คืน

.

.
อัตราค่าบริการ


ราคาจอยทัวร์

ผู้ใหญ่ 9,300 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 11 ปี 8,700 บาท/ท่าน
ราคากรุ๊ปเหมาจำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6ท่าน
บาท/ท่าน 9,300 9,900 10,400
เด็กอายุ 5-11 ปี ลด1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่
ลูกค้าเก่าลด 200 บาท/ท่าน


ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ
** พักโรงแรม 4 ดาว

รุงเทพฯ - อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมเรียม

 • 04.00 น.รวมพลและขึ้นรถที่จุดนัดพบปั้มน้ำมัน Caltex สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ฝั่งขาเข้าปั้มอยู่ระหว่าง ถนน
  พหลโยธินซอย 4 และ 6 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอรัญประเทศย โดยรถตู้หลังคาสูง


 • 08.00 น.ทำเรื่องผ่านแดนที่ปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถยนต์แท็กซี่ Toyota Camry ถึงเสียบเรียบประมาณ
  เที่ยง ไกด์มารับและเปลี่ยนเป็นรถตู้ จากนั้นไปรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเข้าที่พัก จากนั้นพาท่านไปชม killing field pagoda and Artisan de Angkor (carving school)

 • 17.00 น. ถ่ายพระอาทิตย์ตกดินที่ วัดพนม บาเค็ง (Phnom Bakheng Temple)

 • 19.00 รับประทานอาหารเย็นและชม ระบำอัปสรา ที่พลาดไม่ได้ จากนั้นเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สอง นครวัด – ปราสาทบันทายศรี – กบาลเสปียน – ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนาคพัน


 • เช้า 04.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เช้านี้เราไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่นครวัด(Angkor Wat)กลับมารับประทาน อาหาร
  เช้าที่โรงแรม จากนั้นไปเยี่ยมชม ปราสาทบันทายศรี จากนั้นนำท่านไปยัง กบาลเสปียน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา (เดินเท้าขึ้นไป
  ประมาณ 2 กม. - ทางราบไม่ลาดชัน) ท่านจะได้พบกับน้ำตกขนาดเล็ก) และศิวลึงค์นับพันอัน ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า
  "The River of TheThousand Lingas" พบกับภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ภาพพระพรหมภาพพระศิวะ
  ภาพนางอุมา รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค

 • บ่าย กลับจากกบาลเสปียน นำท่านชมปราสาทตาพรหม(Ta Phrom temple) ที่เป็นฉากหนึ่งในเรื่อง Thumb Rider ต่อด้วย ปราสาทพระขรรค์ ซึ่งในสมัยอดีตถูกเรียกว่า สมรภูมิเลือด หรือ ทะเลแห่งเลือด เพราะเคยเป็นสมรภูมิ
  สู้รบของขอมและจาม ที่นี่ท่านจะพบกับต้นสะปงยักษ์ที่เกาะกุมปราสาทคล้ายกับที่ปราสาทตาพรหม และ ร่วมกันตาม
  ห าภาพพระพุทธรูปที่มีเพียงภาพเดียวที่อยู่ตามเสานางเรียงบริเวณทางเข้าปราสาท ชมอาคารทรงโรมันซึ่งไม่น่าเชื่อว่า
  จะมีในสมัยนั้น และ ชม นารายณ์บรรทุมสินธุ์ ที่มีความสมบูรณ์ถึง 90% จากนั้นชม ปราสาทนาคพัน ที่ถือได้ว่าเป็น
  อโรคยาปราสาทที่ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นผู้สร้าง โดยตัวปราสาทจะอยู่กลางบารายขนาดใหญ่และราย
  ล้อม ด้วยบารายเล็ก ๆ อีก 4 บาราย สำหรับรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย โดยแต่ละบารายจะมีรูปประติมากรรมลอยตัว (เฉพาะส่วนหัว) ของ คน ช้าง ม้า และราชสีห์ อันเป็นตัวแทนของธาตุทั้ง 4 ซึ่งในอดีตประชาชนจะมารับน้ำที่ไหลออก
  มาจากปากทั้ง 4 นี้ไปดื่มเพื่อรักษาโรค ชม ปราสาทแปรรูป และ ปราสาทตาสม

 • เย็น
 • ถ้ามีเวลาเหลือจะกลับมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่พนม บาเค็งอีกรอบ หรือถ้าไม่มีเวลา ก็กลับมารับประทาน อาหาร เย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่สาม นครวัด - นครธม

 • 07.00 น.
 • อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า
 • ช่วงเช้า ชมเมืองนครธม หรือที่เรียกกันในสมัยก่อนว่า เมืองพระนคร เดินลอดผ่านประตูเมืองทิศใต้ ซึ่งมีรูปพระ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่บนประตูเมือง หันหน้าแผ่ความเมตตากรุณาไปทั้ง 4 ทิศ เพื่อความเป็นศิริมงคล รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

 • บ่าย นครวัด ชมรูปแกะสลักนางอัปสรากว่า 1,600 องค์รอบบริเวณปราสาท และชมระเบียงแกะสลักภาพที่เป็นเรื่อง ราวต่าง ๆ เช่น เรื่องมหาภารตยุทธ กระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียรสมุทร ฯลฯ

 • เย็น
 • ช็อปปิ้งที่ Central Market(night market) จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
  วันที่สี่ ล่องเรือโตนเลสาป - เสียมเรียบ - ปอยเปต - อรัญฯ -กรุงเทพฯ

 • 06.00 น.
 • รับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์และเตรียมตัวไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเสียบเรียบที่โตนเลสาป ชมทะเลสาป ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาที่อาศัยในบริเวณ โตนเลสาป เช่น โรงเรียนลอยน้ำ โบสถ์
  ลอย น้ำ และชมกระชังเลี้ยงจระเข้ของชาวประมงในกัมพูชา จากนั้นออกเดินทางกลับด่านชายแดนปอยเปต


 • เที่ยง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ที่อำเภอศรีโสภณ
 • บ่ายสาม
 • ถึงปอยเปตทำเรื่องผ่านแดนข้ามเข้าประเทศไทย จากนั้นแวะเที่ยวซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ ก่อนกลับกรุง-
  เทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ :
  - โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
  - มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้
  - เงินใช้เงินบาทไทยได้ หรือ US ดอลล่า ก็ได้
  - ไฟฟ้า 220V 50Hz ปลั๊กไฟแบบเดียวกับเมืองไทย  ค่าใช้จ่ายนี้รวม
  - ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรับส่งกรุงเทพฯ-อรัญฯ
  - ค่ารถนำเที่ยวภายในเขมร
  - ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน )
  - ค่าวีซ่า
  - ค่าอาหารมื้อหลักทุกมื้อ
  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
  - ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
  - ค่าไกด์ท้องถิ่น

  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
  - ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย
  1. Passport หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยนำ passport ตัวจริงติดตัวในวัน
  เดินทาง
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

  ***เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อผ่านแดนขอวีซ่าให้ส่งเอกสารพาสปอร์ตและรูปถ่าย ให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง ส่งมาที่ ***

  กนกวรรณ โพธิ์นอก
  บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
  89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23
  ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพ 10510

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
  1. อุปกรณ์กันฝน ร่ม ชุดกันฝน เป็นต้น
  2. ยาประจำตัว
  3. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
  1. อุปกรณ์กันแดด เช่นหมวก ร่ม เพราะที่นี้แดดแรง
  2. เสื้อกันหนาว
  3. ยาประจำตัว
  4. ของใช้ส่วนตัว   

  การสำรองที่นั่ง

  1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
  ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
  ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

  2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
  2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
  2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
  2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
  2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
  2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
  2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
  2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
  2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

  3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

  โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
  โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

  4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

   

  หมายเลขบัญชี

   

  ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

   

  kbank1.jpg

  ธนาคารกสิกรไทย

  สาขาโลตัส รามอินทรา 109

  เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

  scb1.jpg

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  สาขา ถนนวิทยุ

  เลขที่บัญชี 049-424294-7  

  bangkok1.jpg

  ธนาคารกรุงเทพ

  สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

  เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

  ktb1.jpg

  ธนาคารกรุงไทย

  สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

  เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

   

   

  เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
  1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
  3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
  4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
   (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
  5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

  ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
  - บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
  1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
  2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

  เงื่อนไขอื่นๆ
  • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

   

  ติดต่อสอบถาม

  โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
  โทรศัพท์มือถือ
  แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
  e-mail : tripdeedee@gmail.com
  Skpe : ammarch09@hotmail.com
  Line : ammarch09
  WhatsApp : +66818180806

  แผนที่สำนักงาน

  แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

   

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
  1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
  1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
  1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

  *** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


  รูปทริปปี 2554

  ทัวร์ นครวัด นครธม แบบเต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน 28-31 ม.ค. 54 โดย พี่แพะ


  รูปทริปปี 2553

  ทัวร์ นครวัด นครธม 18-20 ธ.ค. 53 โดย พี่เจษ


  รูปทริปปี 2552

  แฟมทริป ตะลุย เขมร นครวัด นครธม 2-4 ตุลาคม 2552 โดย หมี

  บินไป เขมร นครวัด นครธม 28-30 มกราคม 2552 (เครื่องบิน) โดย แอ๋ม


  รูปทริปปี 2550

  พาเพื่อนๆ ไป เขมร นครวัด นครธม 23 -26 ตุลาคม 2550 (รถยนต์) โดย แอ๋ม
   
  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

   

   

  ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

  ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

  ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

  ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
  ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

  ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

  ทัวร์ทิเบต

  ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

  ทัวร์ภูฏาน

  ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

  ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เลห์ ซันสการ์

  ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

  ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

  แพคแกจมัลดีฟส์

  แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

  แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

  แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
  ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

  ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

  ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
  วันเดินทาง :

  ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

  ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

  ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

  ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

  ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

  ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


  Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  Contact us : tripdeedee@gmail.com
  Line id : ammarch09
  Skype : ammarch09@hotmail.com
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
  บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
  89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

  เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

  เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
  ทะเบียนเลขที่  0105551077593