ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : IRAN-02] ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 13 วัน 11 คืน

สายการบิน MAHAN AIR บินตรงสู่กรุงเตหะราน( Non- stop Flight )ทั้งไป – กลับ
มีบินภายใน 1 เที่ยวบินไป Shiraz
โรงแรมที่พัก ระดับ 5 ดาว ระดับมาตรฐานอิหร่าน
อาหาร อร่อยทุกมื้อ เพิ่มมื้อไฮ-ไลท์ เพิ่มความอร่อย ด้วยอาหารไทยเสริม และขนมว่างตลอดการเดินทาง
ผู้นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเอาใจใส่ตลอดทริป

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง
วันที่ 6 -18 เมษายน 2563 ... เปิดจองแล้ว รับจำนวนจำกัด
** เดินทาง 13 วัน 11 คืน เต็ม จุ๊ใจแกรนด์อิหร่านของแท้คะ พัก 5 ดาว **

วันที่ 12 -24 ตุลาคม 2563 ... เปิดจองแล้ว รับจำนวนจำกัด
** เดินทาง 13 วัน 11 คืน เต็ม จุ๊ใจแกรนด์อิหร่านของแท้คะ พัก 5 ดาว **

ราคา 69,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

** ทริปอิหร่าน เราทำเองไม่ได้ส่งต่อคะ **
** กรุ๊ป confirm เดินทาง 11 ท่านขั้นต่ำ รับสมาชิกไม่เกิน 15 ท่านคะ **
เดือนที่น่าเที่ยว
** เมษายน - พฤษภาคม : เป็นฤดู Spring อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน ***
** ตุลาคม - พฤศจิกายน : เป็นช่วง Autumn อากาศเย็นสบาย ยังไม่หนาวมาก ***

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน กรุงเทพฯ – กรุงเตหะราน

19.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 5-6 เคาน์เตอร์เช็คอิน L เคาน์เตอร์ สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเอกสารการเดินทางและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรานประเทศอิหร่าน โดย สายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050
  รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สอง

กรุงเตหะราน – Golestan Palace – Grand Bazaar – Jewelry Museum – Azadi Tower (B/L/D)

03.30 น. เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport (IKA) (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก

โรงแรม  ESPINAS PALACE HOTEL 5* เมืองเตหะราน

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม นำท่านเข้าชม พระราชวังโกเลสตาน Golestan Palaceหรือ วังสวนกุหลาบ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยังมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel สำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ส่วนตัวอาคารแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือราชวงศ์คาจาร์ คือ กษัตริย์นัสเซอร์อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแล้วประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป ดังกล่าวเข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป โกเลสตานแห่งนี้นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก Sa’Ad Abad Palace ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยตำหนักถึง 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ ที่ประกอบไปด้วยตำหนักต่าง ๆ ที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาว ในอดีต ตำหนักขาวWhite Palaceเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเข้าชม ตำหนักเขียว Green Palaceซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว และภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด Tehran Gread Bazaar เป็นตลาดที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและเก่าแก่นานนับพันปี ปัจจุบันมีความเชื่อว่าตลาดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิด(1501 – 1736 ) และส่วนใหญ่ถูกต่อเติมในสมัยราชวงศ์คาจาร์(1785 -1925) ตลาดกาซวิ้นมีเนื้อที่ประมาณ 14 เฮคเตอร์ และมีทางเข้าหลัก 3 ทาง และถูกเพิ่มในเวลาต่อมาอีกสองประตู คือทางด้านตะวันออกและทางทิศใต้ ในสมัยก่อนตลาดนี้ประกอบไปด้วย มัสยิด โรงเรียน ห้องอาบน้ำสาธารณะ บ่อเก็บน้ำ ส่วนที่สำคัญที่สุดในตลาดคือ มัสยิด ออน น่าบี Masjid-On-Nabi Mosque ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 14,000 ตารางเมตร ถูกก่อสร้างใหม่ในช่วงสมัยกษัตริย์ ฟาตาลีมีระเบียง 4 ด้าน 3 ทางเข้า มีโดมขนาดใหญ่ของมัสยิดอยู่ด้านหลังสุดทางทิศใต้ของระเบียง ทางเข้าหลักของอาคารอยู่ทางทิศเหนือ ภายในถูกตกแต่งด้วยลวดลายสวยงาม ภายนอกถูกตกแต่งด้วยงานกระเบื้องหลากสี นอกจากนี้ยังมี ซารายี ฮัจเรซ่าSara-Ye-Haj Rezaเป็นคาราวานซาราย หรือที่พักของกองคาราวาน ตั้งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิด ที่สร้างในสมัยราชวงศ์คาจาร์โดยคำสั่งของ  ซา เด ออซซัลตาเนห์ ผู้ว่าการเมืองกาซวินในขณะนั้น ในสมัยก่อนถูกใช้โดยพ่อค้าชาวทาบลิสและชาวคอเคเชี่ยน มีเนื้อที่ประมาณ 2.6 เฮคเตอร์  คาราวานซารายแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าหลักของพ่อค้าต่างเมืองที่จะมาทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในที่สถานแห่งนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านชม จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย National Jewelry Museum สถานที่แห่งนี้ถูกดูแล  รักษา และมีการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงิน ทอง และเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอย ไข่มุก อันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคาได้ อันได้แก่ เพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักถึง 182 กะรัต ชม ลูกโลก (Global of Jewel) ที่ประดับด้วยอัญมณีห้าหมื่นกว่าชิ้น ซึ่งมีน้ำหนัก 18,200 กะรัต พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ (Naderi Shah Throne) ที่เคยนั่งครองราชย์ สูง 2.5 เมตร ซึ่งประดับด้วยเพชรนิลจินดามากกว่า 26,000 ชิ้น มงกุฎเกียนี (Kiani Crown) ซึ่งทำขึ้นในราชวงศ์ของฟาทห์ อาลี ซาฮ์ ที่ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1797-1834 ทำด้วยไข่มุกและอัญมณีที่มีค่าอีกมากมายรวมแล้วมีน้ำหนัก 4.5 กก. และมงกุฎปาห์ ลาวี (Pahlavi Crown) ถูกทำขึ้นในปี ค.ศ.1925 ตอนที่ขึ้นครองราชย์ เป็นต้น

เย็น นำท่านชม หอคอย Azadi Tower หรือหอคอยอิสรภาพ ตั้งอยู่กึ่งกลางจตุรัสอะซาดี เป็นแท่งหินยักษ์รูปตัว Y กลับหัว สร้างในปี ค.ศ. 1971 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบ 2,500 ปี ของอาณาจักรเปอร์เซีย ตัวหอคอยสูง 45 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนกว่า 8,000 ก้อนจากเมืองอิสฟาฮาน ซึ่งหินอ่อนทุกก้อนได้รับการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วตัดออกมาด้วยฝีมือช่างอิหร่าน พื้นที่รอบ ๆ เป็นจัตุรัสโล่งกว้าง 50,000 ตารางเมตร
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางสู่โรงแรม

ที่พัก

ESPINAS PALACE HOTEL 5* เมืองเตหะราน

 
รูปทัวร์อิหร่าน

วันที่สาม

กรุงเตหะราน- เมืองชีราซ  -พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นัคเชรอสตัม (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Tehran Mehrabad Airport (THR)
07.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองชีราซ ด้วยสายการบิน Iran Aseman Airlines เที่ยวบินที่ EP 3769 ใช้เวลาบินประมาณ 1h20m
08.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Shiraz Shahid Dastgheib International Airport เมืองชีราซ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์พดาสท์ (Marvdasht) จังหวัด Fars ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เที่ยวชม พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส Persepolis พระราชวังโบราณแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตศักราช (โดยพระราชวังและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาด สร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยสร้างเสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทำลายเสียหายอย่างหนักโดยพวกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักรกรีซในปี 300 ก่อนคริสตศักราช แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาล ทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตยกรรม ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ ปี ค.ศ. 1979
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

  จากนั้นนำท่านแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส อยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น โดยชมข้างนอก นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เชรอสตัม Naqsh-e-Rostam หรือ สุสานสี่กษัตริย์ สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังแห่งนี้มาก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ที่ว่า หลังจากจบสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้แล้ว ชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อเพียงแต่ว่าจะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นมาให้มีความยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน โดยการสร้างสุสานนั้นก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมดาทั่วๆไป มีการสร้างโดยการขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหิน ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 20 เมตร และได้มีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความสวยงามอีกด้วย  จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
ที่พัก

โรงแรม CHAMRAN HOTEL เมืองชีราซ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว อิหร่าน*

 
รูปทัวร์อิหร่าน

วันที่สี่

เมืองชีราซ - มัสยิดสีชมพู Nasir-al Molk Mosque - สวน Narenjestan และคฤหาสน์โบราณ – สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ - มัสยิดวาคิล - ตลาดวาคิล บาซาร์   (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
08.00 น.

นำท่านชมความสวยงามของ มัสยิดสีชมพู Nasir-O-Molk ภายในประดับประดาไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็นสีหลัก ซึ่งเป็นเพียงมัสยิดแห่งเดียวในอิหร่าน ไม่ว่าท่าจะมองมากจากมุมใดของมัสยิดก็ตามท่านจะได้เห็นสีของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในเป็นสีชมพูสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดยามเช้าที่สาดแสงผ่านกระจกสีลงมากระทบพื้นดูสวยงามเกินคำบรรยายจริงๆ จากนั้นนำท่านสู่ คฤหาสน์โบราณNaranjestan e Ghavam มีอายุกว่า 125 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ กอญัร อยู่ระหว่างปี 1879-1886 เป็นสถาปัตยกรรมบ้านโบราณประจำยุคกอญัร ภายนอกตกแต่งสวนสวยแบบเปอร์เซียที่สวยงามและร่มรื่นอีกด้วย

กลางวัน บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 8)
  นำท่านชม วาคิลบาซาร์ Vakil Mosque เป็นมัสยิดใน Shiraz, ภาคใต้ของอิหร่านที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ Vakil Bazaar บาซาร์ติดกับทางเข้าของตลาด มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ. 1751 และ 1773 ในช่วงระยะเวลา Zand  และได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 19 จากนั้นชม ตลาดวาคิล บาซาร์ Vakil Bazaar จากนั้นเดินทางสู่ สวน Eram Garden เป็นสวนสไตล์เปอร์เซียที่ได้รับมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี 2011 และยังเป็นศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ ตัวอาคารภายในสวนถือเป็นผลงานชิ้นเอกในยุค Qajar สถาปัตยกรรม ภาพวาด การแกะสลัก ภาพพิมพ์ ปูกระเบื้อง เยี่ยมชม สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ Aramgah E Hafez นักปรัชญาของเปอร์เซีย แห่งเมืองชีราซ ในยุคศตวรรษที่ 12 บริเวณโดยรอบสุสานของท่านได้มีการตกแต่งสวนสวนสไตล์เปอร์เซีย ได้อย่างสวยงาม สุสานมีเสา 8 ต้น อันหมายถึงในช่วงศตวรรษที่เค้ามีชีวิตอยู่ จากนั้นนำท่านสู่ Emamzade Ali Ebne Hamze ถูกสร้างในศตวรรษที่ 19 มีโดมที่สวยสดงดงามดึงดูดให้เราได้ไปชม
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

ที่พัก โรงแรม CHAMRAN HOTEL เมืองชีราซ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว อิหร่าน*

วันที่ห้า

เมืองชีราซ–Kerman (B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองเคอร์มาน (Kerman) วันนี้จะเป็นการนั่งรถที่นานสุดในทริป Kerman เป็นเมืองสำคัญและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัด เคอร์มานได้ถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติความเก่าแก่เมืองหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นมาได้ประมาณ 4,000 ปี มาแล้ว ภายหลังจากศตวรรษที่7 ได้ถูกปกครองจากพวกเตอร์กเมน อาหรับและมองโกล จากนั้นก็ได้มีการขยายเมืองและความเจริญรุ่งเรือง โดยการปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ระยะทาง 566 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชม Sassanid Palace ที่เมือง Sarvestan เป็นอาคารยุค Sassanid ในเมือง Sarvestan อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเมือง Shiraz 90 กม. วังถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ Sasanian Bahramgur

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 11) ออกเดินทางต่อสู่เมืองเคอร์มาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (มื้อที่ 12) โรงแรม PARS HOTEL ในเมือง Kerman หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว อิหร่าน
วันที่หก

เมืองKerman – Shazdeh Garden – Sirch Village – Nebka Park – Qanat – Old Water Reservoir -ทะเลทราย Kaluts  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13)
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองมาฮาน Mahan เป็นเมืองและเมืองหลวงของเขตมาฮาน มีประชากรประมาณ 19,423 คน (2016) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน ห่างจากเคอร์มาน 35 กม. เที่ยวชม Shazdeh Garden เป็นสวนสไตล์เปอร์เซีย อยู่ห่างจากตัวเมืองมาฮาน 6 กม. สวนนี้มีพื้นที่ประมาณ 5.5 เฮกต้า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีผนังล้อมรอบ มีน้ำพุอยู่ด้านใน จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมือง Shardad  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของเมืองชาห์ดาด อยู่ในจังหวัดเคอร์มาน เป็นเมืองในทะเลทรายส่วนหนึ่งของทะเลทรายคาลุท ห่างจากเมืองเคอร์มาน 50 กม. นำท่านเที่ยวชม Sirch Village ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,550 เมตร มีอากาศเย็นและชื้น มีทิวทัศน์อันงดงามและหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ชมต้นไซเปรสโบราณมีอายุประมาณ1,000 ปี นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นอินทผลัม องุ่น มะเดื่อ เชอร์รี่และเบอร์รี่ป่า ที่หมู่บ้านยังมีน้ำพุร้อนที่เหมาะแก่การทำวารีบำบัด จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Nebka Park อันเป็นทะเลทรายที่มีไม้พุ่ม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 14)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม Qanat (underground water canals) เป็นอุโมงค์ใต้ดินเพื่อขนส่งน้ำไปยังพื้นผิวเพื่อการชลประทานและดื่ม ทำหน้าที่เป็นท่อระบายน้ำใต้ดิน ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มของแรงงานฝีมือ และเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาในอิหร่านโบราณโดยชาวเปอร์เซียในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชและแพร่กระจายจากที่นั่นไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกอย่างช้า ๆ ชม Old Water Reservoir เป็นอ่างเก็บน้ำหรือที่เก็บน้ำเป็นอาคารที่ทำหน้าที่เป็นน้ำประปาสำหรับใช้ในบ้าน ในอดีตคนทำอ่างเก็บน้ำ สร้างขึ้นในสถานที่ส่วนตัวและสาธารณะใน Caravan Sarais ใจกลางเมืองและ Madrasa (โรงเรียนสอนศาสนา) โดยอ่างเก็บน้ำจะมีรูปทรงกลม โดมเป็นหลังคาด้านบน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร สูง 25 เมตร จากนั้นนำท่านรอชมพระอาทิตย์ตกที่ทะเลทรายคาลุทส์ (Kaluts) โดยการนั่งรถออฟโรดเข้าไป Kalut ประกอบด้วยสองคำ คือ "Kal" หมายถึง "หมู่บ้าน" และ "Lut" หมายถึง "ทะเลทรายในเปอร์เซีย" จะได้สัมผัสกับความงามของปราสาททรายที่เกิดจากกระแสลมพัดและฝน ทะเลทรายมีความยาว 145 กม. กว้าง 80 กม. อยู่ห่างจากตัวเมือง Shardad ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กม.   สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พักที่ตัวเมืองเคอร์มาน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง(มื้อที่ 15)
ที่พัก

โรงแรม PARS HOTEL ในเมืองKerman หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว * อิหร่าน

วันที่เจ็ด

เมืองKerman – Ganj Alikhan Complex – Zeinodin Caravanserai - Yazd  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16)
หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชม Ganj Alikhan Complex เป็นอาคารในยุค Safavid ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของ Kerman ประกอบด้วยโรงเรียน, คาราวาน, โรงอาบน้ำ, อ่างเก็บน้ำ,โรงกษาปณ์, มัสยิดและตลาด สร้างโดย Ganj Ali Khan ผู้ปกครอง Kerman จังหวัด Sistan และ Kandahar ในปี 1596-1621ภายใต้ Safavid Shah Abbas I. จำนวนจารึกที่วางอยู่ภายในอาคารบ่งบอกถึงวันที่แน่นอนเมื่อสถานที่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้น สถาปนิกของอาคารคือ Mohammad Soltani จากเมือง Yazd ครอบคลุมพื้นที่ 11,000 ตร.ม. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองยาซด์ Yazd อดีตเมืองศูนย์กลางทางการค้าในยุคโบราณในถิ่นทะเลทรายที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย ได้รับมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 2017 ระยะทาง 366 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 17)
บ่าย เที่ยวชม Zeinodin Caravanserai ตั้งอยู่ในเขตเมือง Yazd ถนนเคอร์มาน บนเส้นทางสายไหมโบราณของอิหร่าน คาราวานเสรีนั้นมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นหนึ่งใน 999 โรงแรมที่สร้างขึ้นในสมัยของ Shah Abbas I เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง Zein-o-din เป็นหนึ่งในสอง Caravanserais ที่สร้างขึ้นด้วยหอคอยทรงกลม หลังจากการตกแต่งใหม่มันได้ดำเนินการเป็นโรงแรม กองคาราวานที่สร้างขึ้นใกล้ ๆ กับ เอสฟาฮัน(Esfahan)
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (มื้อที่ 18)
ที่พัก

โรงแรม MOSHIR HOTEL ในเมืองYazd หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว อิหร่าน*

 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่แปด

เมืองยาซด์ – Zoroastrian Fire Temple – Jameh Mosque – Yazd Water Museum – Art Gallery – Dowlat Abad Garden – Amir Chakhmaq Complex – Tower of Silence  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19)
08.00 น. นำท่านชม  
 • Zoroastrian Fire Temple เป็นที่ประดิษฐาน Atash Bahram ซึ่งมีความหมายว่า "ชัยชนะแห่งไฟ" ชมเปลวไฟที่ลุกโชนมากว่า 1,500 ปี ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในจักรวรรดิ Sasanian เพื่อแสดงความเคารพต่อไฟ ตามหลักศาสนา Zoroastrian
 • ชม หอคอยแห่งความเงียบ Tower of Silence เป็นหลุมฝังศพแบบเปิดในอดีตกาลของผู้ที่นับถือศาสนา Zoroastrian
 • Dowlat Abad Garden มีสวนสไตล์เปอร์เซีย ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ Zand (1747) และ ชมหอคอยลม สูงที่สุดในอิหร่าน ความสูง 33.8 เมตร เป็นเครื่องจับลมสร้างความเย็นในฤดูร้อนหรือแอร์ในสมัยโบราณนั่นเอง พื้นที่ทั้งหมดของสวนประมาณ 40,000 ตารางเมตร สวนแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในอนุสรณ์สถานแห่งชาติอิหร่าน (หมายเลข 774 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2511) และหนึ่งในสวนของอิหร่านที่ลงทะเบียนในมรดกโลกโดยยูเนสโก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ Isfahan

บ่าย
 •  Art Gallery ( Rafie House)
 •  Jameh Mosque of Yazd หรือ Yazd Friday Mosque
 • พิพิธภัณฑ์น้ำ (Water  Museum)
 • Amir Chakhmaq Complex เป็นชื่อจัตุรัสโบราณของเมือง Yazd มีโครงสร้างเก่าหลายอย่าง เช่น อ่างเก็บน้ำ ตลาด มัสยิด และหลุมศพที่ระบุว่าเป็นมรดกแห่งชาติ จัตุรัสแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองYazd เป็นศูนย์กลางการชุมนุมและการแสดงออกทางสังคม สร้างขึ้นในยุค Timurid โดย Amir Jalal Addin Chakhmaq ผู้ปกครอง Timurid แห่ง Yazd มัสยิด Amir Chakhmaq Mosque เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในจัตุรัส ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่สวยที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดรองลงมาจากมัสยิด Jame แห่ง Yazd มีการออกแบบตกแต่งภายในดูสะดุดตาเหมือนกับภายนอก สไตล์เปอร์เซียและอิสลามเป็นตัวแทนของศิลปะอิหร่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 21)
ที่พัก

โรงแรม MOSHIR HOTEL ในเมืองYazd หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว อิหร่าน*

วันที่เก้า

เมืองยาซด์ –เมือง Maybod – Narin - Maybod Caravanserai – Pigeon Tower – เมือง Na in – Jameh Mosque of Na in - เมือง Varzaneh (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 22)

08.00 น.

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมือง Maybod ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองทะเลทรายของเขต Yazd มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเมือง Yazd มีประชากร 80,712 คน (2016) เป็นเมืองโบราณก่อนจะเข้าสู่ยุคอิสลาม อดีตเมืองหลวงของอิหร่านในช่วงอาณาจักร Mozaffarid

 • นำท่านแวะชม ปราสาท Naren (Narin Qal eh)
 • Maybod Caravanserai เป็นแหล่งชุมนุม โรงแรมขนาดเล็ก แวะพักแลกเปลี่ยนขายสินค้าในสมัยอดีต  สร้างในปี 1689 อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Yazd ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี เป็นหนึ่งในจำนวนคาราวานของอิหร่านที่สร้างขึ้นในยุค Safavid (1501-1726) ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางสายไหมและเส้นทางการค้าหรือเส้นทางแสวงบุญตลอดประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชสมัยของกษัตริย์ Shah Abbas ผู้ยิ่งใหญ่อันดับ 5 และผู้มีอิทธิพลของราชวงศ์ Safavid มีการจัดตั้ง caravanserais จำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กำลังเติบโต
 • Maybod Ice house บ้านสำหรับเก็บน้ำแข็งในฤดูหนาวมาใช้ในฤดูร้อนค่ะ จากยุค Qajar (ศตวรรษที่ 18 ถึง 19)
 • ชม Pigeon Tower หอคอยนกพิราบในอดีตสมัยราชวงศ์ Qajar เป็นอาคารสำหรับเลี้ยงนกพิราบเพื่อใช้ทำปุ๋ย เนื่องจากอยู่ในเขตทะเลทราย ไม่มีทุ่งหญ้า และฝนน้อย ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างด้วยอิฐฉาบด้วยปูน มีรังสำหรับนกพิราบ 4,000 ตัว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 23)
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Na in ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เราจะแวะเที่ยวชม มัสยิดประจำเมือง หรือ Jameh Mosque จากนั้นเดินทางกันต่อสู่เมือง Varzaneh ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองทะเลทราย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,477 เมตร เป็นอารยธรรมล่าสุดในแม่น้ำ Zayanderud ตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้ว เที่ยวชม Salt Lake เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม มีพื้นที่กว่า 15 ตร.กม. และชมทะเลทราย Varzaneh Desert เป็นทะเลทรายอันงดงามซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดของอิหร่าน มีความสูง 5-62 เมตร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 24)

ที่พัก

 NEGAR HOUSE ในเมือง Varzaneh หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว อิหร่าน 

 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สิบ

Varzaneh - Isfahan – Vank Church – Jameh Mosque – Qeysarieh Bazaar- Isfahan (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25) หลังอาหารออกเดินทางสู่เมือง Isfahan ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ถึง Isfahan นำท่านชม Vank Church มหาวิหารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1606 แล้วเสร็จ 1664 สร้างขึ้นโดยชาวอาร์เมเนียนับร้อยนับพันที่ถูกบังคับให้อพยพโดย Shah Abbas I มหาวิหารประกอบด้วยวิหารโดมเหมือนมัสยิดอิหร่าน การตกแต่งภายในถูกเคลือบด้วยภาพสีเฟรสโก้และงานแกะสลักปิดทองและรวมถึงงานปูกระเบื้อง โดมกลางทาสีฟ้าและสีทองแสดงถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเกี่ยวกับการสร้างโลกและการขับไล่ผู้ชายออกจากเอเดน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่ 26)  หลังอาหาร นำท่านชม Jameh Mosque ตั้งอยู่ในกลางเมืองเก่า เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอิหร่านที่สร้างและปรับปรุงมาตั้งแต่ ปี 771 จนถึงศตวรรษที่ 20 มีพื้นที่ประมาณ 5 เอเคอร์ โดย ได้รับมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี 2012
บ่ายแก่ จากนั้นให้อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ากันที่ Qeysarieh Bazaar หรือ Grand Bazaar
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 27)

ที่พัก

โรงแรม ABBASI HOTEL ในเมืองอิสฟาฮาน หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว  อิหร่าน

วันที่สิบเอ็ด

Isfahan – Naghshe Jahan Square – Eman Mosque – Sheykh Lotfolah Mosque – Ali Qapu Palace – Chehel Sotun Palce – Khaju Bridge - Siosepol (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 28)
08.00 หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน Naghshe Jahan Square  ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนับว่าเป็น จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม Imam Square อัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน นำท่านเข้าชม มัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร ต่อด้วยการเข้าชม มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ Sheikh Lotfollah Mosqueซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังอาลี คาปู Ali Ghapou Palace ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมที่หลากหลายโดยช่างฝีมือชั้นยอด จิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี ส่งท้ายก่อนที่จะอำลาจัตุรัสแห่งนี้ด้วยการ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือซื้อของฝากต่าง ๆ ณ ซึ่งมีสถาปนิกอาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 29)
  หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางไปชม Chehel Sotun Palace เป็นศาลากลางสวนสร้างโดย Shah Abbas II เพื่อใช้สำหรับความบันเทิงและรับรองแขก วัง Chehel Sotoun เป็นหนึ่งในสวนอิหร่าน 9 แห่งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน 23 มรดกโลกของอิหร่านภายใต้ชื่อสวนเปอร์เซีย จากนั้นไปชม สะพาน Khajou Bridge เป็นสะพานเก่าแก่ที่สวยงามที่สุดในเมืองอิสฟาฮาน  ของประเทศอิหร่าน ข้ามแม่น้ำแม่น้ำซอยันเดห์โรด์ (Zayandeh-Rud) อด้วยชม  สะพาน Siosepol Bridge สะพานที่สร้างขึ้นด้วยอิฐโบราณที่โค้งรับน้ำถึง 33 โค้ง สร้างประมาณราว ค.ศ. 1622 เป็นศิลปะแบบเปอร์เซีย ซึ่งมีความโดดเด่นและ ความสวยงามมากมีอายุกว่า 380  ปี สะพานนี้ทอดข้ามแม่น้ำซอยันเดห์โรด์ เช่นเดียวกับสะพานคาจู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 30)
ที่พัก โรงแรม ABBASI HOTEl ในเมืองอิสฟาฮาน หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว อิหร่าน
 
รูปทัวร์อิหร่าน
วันที่สิบสอง

Isfahan – Abyaneh Village – Kashan – Tabataeiha House – Soltan Mir Ahmad Bathroom – Fin Garden – กรุงเตหะราน (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 25)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคลาส มีความสูงถึง 3,899 เมตรหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ Abyaneh Village (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวอิหร่านและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ ใช้ภาษาปาเธียน เป็นภาษาพูดในหมู่บ้าน ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญคือ บ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง (เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้หมักเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลัง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาชาน Kashan (ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น(มื้อที่ 26)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม Tabatabaie House เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ สร้างในปี 1880 ในสมัยราชวงศ์ Qajar เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่ง Kashan ออกแบบโดย  Ustad Ali Maryam สำหรับตระกูล Tbabtabaie พ่อค้าพรมผู้มั่งคั่ง ครอบคลุมเกือบ 5,000 ตร.ม. มีห้องมากถึง 40 ห้อง จากนั้นไปชมโรงอาบน้ำ Soltan Mir Ahmad Bathroom หรือที่จักกันในนาม Qasemi Bathhouse เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมของอิหร่าน จากนั้นเดินทางสู่ ชมสวน Fin Garden ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรส ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิด โดย ชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน สามารถให้มีกำลังน้ำที่ไหลไปตามท่อต่างๆ และไหลไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆ ภายในสวนด้วย และยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับ พร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 33) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

22.10 น.

เหินฟ้ากลับประเทศไทย ด้วยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051

วันที่สิบสาม

สนามบินสุวรรณภูมิ

07.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ    และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น **

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน Mahan Air ชั้นทัศนาจร ไป-กลับและน้ำหนักสัมภาระท่านละ 30 กก. / สายการบินภายในประเทศให้น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก.
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง      
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่า     
4. ค่าโรงแรม 11 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
5 .ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าพาหนะค่ารถโมเดอร์นโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ    
7.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ            
8. ผู้นำเที่ยวผู้ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามรายการ รายละเอียดตามกรมธรรม์ฯ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อกำหนดความคุ้มครอง
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น       
2.ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
3.ภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ถ้ามี)     
4. ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินสิทธิตามที่สายการบินกำหนด           
5. ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ                   
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ฯลฯ           
6.ค่าทิปไกด์อิหร่านและคนขับรถ รวม 60 USD
7.ค่าทิปผู้นำเที่ยวจากเมืองไทยท่านละ 1,000 บาท
* กรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผิดปรกติ และการปรับราคาตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  1 เดือน ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรมแกรนด์ อิหร่าน 13 วัน 11 คืน
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ค่าวีซ่า)
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100%ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
3.สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อบิดาผู้ให้กำเนิด และสัญชาติ)
4.ที่อยู่ ของที่ทำงาน และตำแหน่ง (ถ้ามีนามบัตร กรุณาแนบมาให้ด้วย)
5.ถ้าสมรสแล้ว ขอชื่อ สกุล และสัญชาติของคู่สมรสด้วย


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593