ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : NP-PH01] ทัวร์เนปาล Trekking Poon Hill พูนฮิลล์ 9 วัน 8 คืนอัตราค่าบริการ
วันเเดินทาง
8-16 เมษายน 2560

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 28,000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินการบินไทย แต่เรารวม อาหาร ที่พัก หัวหน้าทัวร์ไทย)

พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ไม่เกิน 36 บาท กรณีเกินขอปรับราคาใหม่อีกครั้งคะ

** เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและเดินเทรค
** พักโรงแรมระดับ 3 ดาวและโรงแรมที่พักระหว่างเส้นทางเทรคสะอาดปลอดภัย
** เดินทางด้วยการบินไทย
** พิเศษ : ทริปนี้มีเสริมอาหารไทย ตลอดทริป เช่น น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ
** บริการขนมว่างตลอดการเดินทาง เช่น ขนมกรุบกรอบ กล้วยตาก ลูกอม ฯลฯ
** แถมของที่ระลึกจากเนปาล
** แถมข้อมูลเนปาลพกพา 1 เล่ม


  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบิน สุวรรณภูมิ – กาฐมาณฑุ สนามบินตรีภูวัน (พักที่กาฐมาณฑุ) (-/-/D)

08.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากทริปดีดี ดอทคอม คอยต้อนรับ เช็คอินโหลดกระเป๋าและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
10.35 น. ออกเดินทางสู่ กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน กาฐมาณฑุ (เวลาท้องถิ่นที่เนปาล ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 1.15 ชั่วโมงคะ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ “เจดีย์สวยมภูนาถ”หรือวัดลิง (Syambunath หรือ The Monkey Temple) ที่ตั้งของเจดีย์อยู่บนเนินเขา ทำให้เราสามารถชมวิวเมืองกาฐมาณฑุในมุมสูงด้วยค่ะ ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตาอยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป เป็นการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม
  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) พร้อมชมการแสดงระบำเนปาลีที่ภัตตาคาร
 

เข้าพักที่โรงแรม ย่านทาเมล  Hotal Samsara   ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  แนะนำให้ช็อปปิ้งอุปกรณ์สำหรับเดินเทรคที่ขาด ในย่านทาเมล ราคาไม่แพงต่อรองได้

วันที่สอง

เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองโภครา(โดยรถยนต์) (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (มื้อที่ 2) หลังอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองโภครา โดยรถยนต์ ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง  เมืองโภครา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของเนปาล  เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแก่ง
 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่  (มื้อที่ 3)  ร้านอาหารระหว่างเส้นทาง

บ่าย นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,993 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบสัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ชมวัดบาราฮิ สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์ แด่เทพธิดา อิสระช้อปปิ้งที่ริมทะเลสาบโภคราตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 4)  พักที่โรงแรม Mount Kailash  Resort  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  หมายเหตุ  :  คืนนี้เตรียมตัวแพคกระเป๋าสำหรับ trekking เส้นทาง Poon hill  5 วัน 4 คืน ให้พร้อม
  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล
วันที่สาม

เมืองโภครา – NAYAPUL –TIKHEDHUNGA  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)
08.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางจากโพครา สู่ นายาปุล (Nayapul) ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  เมือง นายาปุลเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเทรคเส้นทาง พูนฮิลล์ และ อันนาปุระนา เทรคกิ้ง ซึ่งจะต้องมาทำ permit ที่นี่ ก่อนเดินเทรค วันนี้เราจะเริ่มเดิน เทรค จาก นายาปุล Nayapul  สู่  ทิคเฮดูนก้า  TIKHEDHUNGA (ความสูง 1,570 เมตร) ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมง วิวทุ่งหญ้าสลับทุ่งนา เป็นช่วงๆ ท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่ เราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ สลับกันไป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ระหว่างทางเส้นทาง
บ่าย เดินทางถึง ทิคเฮดุนก้า TIKHEDHUNGA 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7)  ที่ห้องอาหารของที่ พัก เป็นลักษณะ Guest house สำหรับนักเดินทางเทรคกิ้งตามจุดพักต่างๆ สะอาดและปลอดภัย

วันที่สี่

TIKHEDHUNGA – ULLERY – GHOREPANI (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้าน ULLERY ระหว่างทางจะผ่าน ดงป่ากุหลาบพันปี (Rhododendron) ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ระหว่างเส้นทาง จากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้าน GHOREPANI (2,780 ม.) เป็นหมู่บ้านใหญ่

บ่าย

เดินขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ Poon Hill หากยังมีแรงเหลือ นับเป็นจุดชมวิวที่สวยติดอันดับทื่เห็นแนวของภูเขาอัณณปุรณะ ที่สวยงาม หรือ จะเลือกมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

วันที่ห้า

GHOREPANI – POON HILL – TADAPANI (B/L/D)

04.00 น. เริ่มเดินสู่ Poon Hill  ใช้เวลาเดินประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง เพื่อขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น มองเห็นวิวแบบพาโนราม่า ณ Poon Hill (สูงประมาณ 3,210 เมตร)  จะเห็นยอดเขา Dhanulagiri  และ Annapurna  สมควรแก่เวลาเดินกลับมายังที่พัก
สาย รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 11)ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเตรียมเดินทาง ต่อสู่ TADAPANI ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง  เส้นทางเดินสบายๆ ระหว่างทางเรายังได้เห็นวิวยอดเขาหางปลา และ ยอดเขา อันนาปุรนะ ตลอดเส้นทาง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) ระหว่างเส้นทาง
เย็น ถึง TADAPANI เข้าที่พัก พักผ่อน และ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก

TADAPANI – GHANDRUK  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 14)  หลังอาหารออกเดินทางจาก TADAPANI เดิน Trek สู่ GRANDRUK (1,940 เมตร) ระหว่างทางเรายังได้เห็นวิวยอดเขาหางปลา และ ยอดเขา อันนาปุรนะ ตลอดเส้นทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 15) ระหว่างเส้นทาง
เย็น ถึง GRANDRUK  เข้าที่พัก โรงแรม จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 16) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

TADAPANI – GHANDRUK  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารเช้าเดินทางกลับสู่ NAYAPUL
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18) ระหว่างเส้นทาง จากนั้น เดินทางกลับ จาก NAYAPUL โดยรถมารับสู่ POKHARA  (ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมง)
เย็น ถึงโพครา เข้าที่พัก  Hotel Mount  Kailash Resort  พักผ่อน และ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 19) ที่รีสอร์ท

วันที่แปด

POKHARA – KATHMANDU (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมวิวเงาสะท้อนน้ำ ที่ Fewa Lake สมควรแก่เวลากลับมารับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 20) หลังอาหาร เช็คเอาท์ เตรียมตัว เดินทางกลับกาฐมาณฑุ ระยะทาง 200 KM ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21) ที่ภัตตาคาร ระหว่างเส้นทาง จากนั้นเดินทางต่อ
เย็น ถึงกาฐมาณฑุ  นำท่านเข้าที่พัก  Hotel Samsara  นำท่านรับประทานอาหารไทย (มื้อที่ 22) ที่ร้านครัวไทย  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  รูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาลรูปเนปาล

วันที่เก้า

กาฐมาณฑุ สถูปโพธินาถ กรุงเทพฯ

เช้า.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 23) หลังอาหารนำท่านไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ “สถูปโพธินาถ” เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นมรดกโลก บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนชาวพุทธทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี ค.ศ. 1959จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเนปาล ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน

13.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ)

18.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพประทับใจ

การเตรียมตัวอุปกรณ์เทรค
1. เสื้อกันหนาว
อุปกรณ์กันหนาว ถุงเท้า ถุงมือ
2.  แว่นกันแดด  หมวก ครีมกันแดด
3.  ไฟฉาย พร้อมแบตเตอรี่ สำรอง ที่พัก ระหว่างการเทรค ไฟฟ้ามักจะมาไม่สม่ำเสมอ เตรียมไว้อุ่นใจ และ ใช้ระหว่างเดินไปพูนฮิลล์ ควรติดตัวไฟฉายไว้ตลอดเพื่อว่าเราเดินถึงที่พักเย็น
4. รองเท้าสำหรับเทรค  / และ ไม้เท้า สำหรับเทรค สามารถหาซื้อได้ที่ ทาเมล
5.  ชุดกันฝน / รองเท้าแตะ
6.  ถุงพลาสติก สำหรับใส่เสื้อผ้าก่อนนำลงกระเป๋าเพื่อกันน้ำ  และ สามารถใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้ว
7.  ขวดใส่น้ำ สามารถใส่ได้ทั้งแบบร้อนแระเย็น ติดตัว
8. ขนม / ลูกอม / ช็อคโกแลต  ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 - 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

3.ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

ค่าบริการนี้รวม :
• ค่าวีซ่าเนปาล
•  Trekking Permit
• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 3 ดาวที่กาฐมาณฑุ 2 คืน และ โพครา 2 คืน   (พักห้องละ 2 ท่าน) และ โรงแรมที่พัก ระหว่างการ trekking 4 คืน รวมทั้งหมด 8 คืน
• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• น้ำดื่มวันละ 1 ขวด    
• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ลูกหาบ
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม :
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ พนักงานบริการ ฯลฯ วันละ 5 ดอลล่าห์/ท่าน/วัน รวม 9 วัน 45 USD
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท/ท่าน/วัน รวม 5 วัน 450  บาท

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า        
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 1 รูป)
3. ข้อมูลข้างล่าง กรอกให้ตรงกับความเป็นจริง ส่งมาที่ email : tripdeedee@gmail.com หรือ Fax : 021753251
แบบฟอร์มสำหรับขอข้อมูล สำหรับนำไปทำวีซ่า เนปาล
1.   ชื่อ – นามสกุล_____________________________________________________________
2.   สัญชาติ ____________________
3.   อาชีพ _____________________      4. Email _____________________
5.   a. ที่อยู่ปัจจุบัน (ในไทย) : ________________________________________________________
b. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  :  ________________________________________________________
6.    เบอร์ติดต่อ / มือถือ _____________________
7.    ชื่อ และ เบอร์ ที่ ติดต่อได้ ในกรณี ฉุกเฉิก _____________________
8.    ท่านเคยมาเที่ยวประเทศเนปาล หรือ ไม่  (กาเครื่องหมายถูกในช่องว่าง) ........ เคย  (Yes)  .... ไม่เคย (No)

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593