ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code :LEH262] ทัวร์เลห์ ซันสการ์ เจาะลึกซันสการ์ 12 วัน 11 คืน

คาร์กิล ซันสการ์ รังดุม พาดุม Zangla Valley วัดสตองเดย์
เลห์ ลามะยูรู ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเล่ย์ วัดเฮมิส พระราชวังเช วัดติ๊กเซ่

ลักษณะทริป
* เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ เที่ยวแนวธรรมชาติ ไม่ชอบความเจริญ ตึกสูง และความทันสมัย
* แอนแวนเจอร์ระดับประถม เดินไม่เยอะ เน้น นั่งรถเที่ยว จอดถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่สวยงาม
* เหมาะสำหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปทั้ง Landscape และ Portrait
* ที่พักอาจไม่เริดหรู ความสะดวกอาจมีไม่มาก ไม่มีแอร์
* อาหารอินเดียมีเครื่องเทศ ค่อนข้างจัดจ้าน แต่เรามีอาหารไทยไปทำเสริมให้ทุกมื้อ
* เป็นเมืองที่มีทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม แต่ผู้คนเป็นมิตรและอัธยาศัยดี มีน้ำใจ
* ผู้คนใช้ชีวิตแบบสโลวไลฟ์ เพราะฉะนั้นอินเตอร์เน็ตจะไม่ค่อยมีความเสถียร และไม่สามารถเปิดโรมมิ่งจากเมืองไทยไปใช้ได้ในแคว้นแจมมูและแคชเมียร์
* สถานที่ท่องเที่ยวโดยส่วนมากเป็นวัด ผสมกับความงามทางธรรมชาติ ทั้งภูเขา หุบเขา และแม่น้ำ
อัตราค่าบริการ
เดินทางวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2562 (เหลืออีก 2 ที่สุดท้าย)
เดินทางด้วยการบินไทย TG + Go Air
ท่านละ 59,900 บาท
พักเดี่ยว ท่านละ 14,000 บาท


ลักษณะทริปนี้
** เป็นทริปถ่ายภาพ เน้นถ่ายรูป แสงเช้าและเย็น
** เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ มีกล้องเป็นของตัวเอง ไม่จำกัดค่าย
** รับประกันวิวสวย 100 %
** พิเศษ เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
** พิเศษ ** พักโรงแรมเรือ และ ระดับ A ที่เลห์
** พิเศษ หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม
** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ

** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม        ** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์    
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง      ** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ** ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม              ** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ                                 

ตารางเที่ยวบิน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1  :  12 ก.ค. 62

กรุงเทพฯ – เดลี

TG 331

23.15

02.15

วันที่ 2  :  13 ก.ค. 62

เดลี  – ศรีนาการ์

G8 128

09.15

10.40

วันที่ 12 : 23 ก.ค. 62

เลห์ – เดลี

G8 194

10.25

11.55

วันที่ 12 : 23 ก.ค. 62

เดลี – กรุงเทพฯ

TG 316

23.30

05.25 น. ถึงเช้า 24 ก.ค.62

ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองให้มีระยะห่างอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้า

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ - เดลี (-/-/-)

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 Row H/J  เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS
23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี เที่ยวบินที่ TG 331 (ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 30 นาที บนเครื่องบินมี อาหารและเครื่องดื่มบริการ)
วันที่สอง

ศรีนาการ์   - โซนามาร์ค - คาร์กิลล์ (B/L/D)

02.15 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL TAURUS SAROVAR หรือเทียบเท่า

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.15 น.

เหินฟ้าสู่สนามบินศรีนาคา โดยสายการบิน GO AIR เที่ยวบินที่G8 128 ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นแจมมูและแคชมียร์ เมืองศรีนาคาตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่ความสูงราว 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นเมืองแห่งทะเลสาบทางน้ำ (Dal Lake)

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองคาร์กิลล์ ระยะทางรวมประมาณ 200 กิโลเมตร โดยเมืองคาร์กิลนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,650 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีการค้าขายกับชายแดนปากีสถาน มีประชากรแสนกว่าคน ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนิกาย Shia มีศาสนาฮินดูและซิกข์ เพียงเล็กน้อย ในวันนี้เราจะผ่านเส้นทางโซนามาร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูสู่ลาดักห์ ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายไหม ระหว่างทางจะพบป่าวอลนัทต้นขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายมากมาย ตลอดสองข้างทาง และเราจะพบภูเขาหิมะขนาดใหญ่และมีรูปร่างสวยงามแปลกตา ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวและมีลำธารระหว่างทางที่ไหลมาจากภูเขา  เส้นทางนี้จะผ่าน DZOJILA PASS และเมือง DRASS ซึ่งเมืองนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริงที่หนาวเย็นที่สุดเป็นอันดับสองของโลก
เย็น ถึงเมือง คาร์กิลล์  เช็กอินเข้าที่พักพร้อม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ HOTEL SIACHEN หรือเทียบเท่า **เป็นโรงแรมไม่หรูหรา ห้องสะอาด พออยู่ได้ **

วันที่สาม

คาร์กิลล์ –ธารน้ำแข็งปาร์คาชิลล์– วัด Rungdum – รังดุม (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเข้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)  วันนี้เราจะตื่นแต่เช้ากันสักหน่อยเพื่อเดินทางไกลสู่ รังดุม  ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง  รวมเวลาท่องเที่ยวระหว่างทาง  โดยระหว่างทางนำท่านแวะชมวิว ยอด KUN  ความสูง 7,077 เมตร และ ยอด NUN ความสูง 7,135 เมตร เป็นสองยอดเขาที่สูงที่สุดในแคว้นลาดัคห์  แวะชมธารน้ำแข็ง PARKACHILL  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รังดุม (RUNGDUM) เชื่อมต่อ SURU VALLEY  และ  ZANSKAR VALLEY  ซึ่งเป็นประตูสู่ ซันสการ์ (Zanskar)  ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,657 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองระหว่างเส้นทางคาร์กิลสู่พาดุม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ รังดุม (มื้อที่ 6)  
บ่าย หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม RANGDUM MONASTERY  ซึ่งเป็นวัดพุทธทิเบต นิกายเกลุกปะหรือนิกายหมวกเหลือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กสูงชั้น ที่ระดับความสูงประมาณ 4,031 เมตรจากระดับน้ำทะเล ค้นพบโดย Gelek Yashy Takpa สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ที่รังดุม
ค่ำ อิสระถ่ายภาพแสงเย็นกันที่รังดุม จากนั้น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) และอิสระพักผ่อน ที่ RUNGDUM CAMP หรือ เทียบเท่า **ที่พักที่นี่อาจไม่สะดวกสบายนักเพราะเป็นเมืองผ่าน**

วันที่สี่

รังดุม – พาดุม – ธารน้ำแข็ง Darang Durung – ซันสการ์ –หมู่บ้าน PIBITING – วัด PIBITING (B/L/D)

เช้าตรู่

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่าน รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ซันสการ์ เมืองพาดุม ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,669 เมตร โดยวันนี้เราจะผ่าน PENZI-LA PASS ที่ความสูง 4,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าหุบเขาซันสการ์ จากนั้นแวะชม ธารน้ำแข็ง DARANG DURUNG ซึ่งถ้าฟ้าเปิดอากาศดีเราจะเห็นยอดเขา KUN และ NUN อยู่เบื้องหลังธารน้ำแข็ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองพาดุม (มื้อที่ 9)
บ่าย จากนั้นเดินทางไปชม หมู่บ้านโบราณ PIBITING VILLAGE เที่ยวชม PIBITING MONASTERY ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ พร้อมกับถ่ายแสงเย็น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก โรงแรม HOTEL ZAMBALA หรือ เทียบเท่า
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 10)  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า.

วัดคาร์ชา – ZANGLA VALLEY – ZANGLA FORT - วัด STONG DAY - พาดุม (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่าน รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดคาร์ชา  (KARSHA GOMPA) เป็นวัดพุทธทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาซันสการ์   ค้นพบโดย Phagspa Shesrab เป็นนิกายเกลุกปะหรือนิกายหมวกเหลือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)   หลังอาหาร นำท่านเดินทางทาง สู่ ZANGLA VALLEY นำท่านชม ป้อมปราการ ZANGLA FORT จากนั้นเข้าชม วัดสตองเดย์  (STONG DAY GOMPA)  เป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในหุบเขาซันสการ์ พร้อมเก็บแสงเย็นกันที่วัดสตองเดย์ สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าพาดุม

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเข้าพักที่ โรงแรม HOTEL ZAMBALA หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก

พาดุม – คาร์กิลล์ (B/L/D)

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ต้องตื่นกันแต่เช้าสักหน่อย เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ คาร์กิลล์  ในเส้นทางเดิม นั่งรถกันยาวๆ 12-14 ชั่วโมงระยะทาง 248 กิโลเมตร รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 14) หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคาร์กิลล์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่รังดุม (มื้อที่ 15) หลังอาหารออกเดินทางต่อ สู่คาร์กิลล์
ค่ำ ถึงคาร์กิลล์  เข้าพักที่ โรงแรม HOTEL SIACHEN หรือเทียบเท่า (เป็นโรงแรมไม่หรูหรา ห้องสะอาด พออยู่ได้) พร้อม รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 16) หลังอาหารอิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด

คาร์กิลล์ – ลามะยูรู – ลิกิร์ – อัลชิ– เลห์ - เจดีย์สันติภาพ - เลห์ (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 17) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่เมืองเลห์ ระยะทาง 231 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม MULBEKH MONASTERY  ที่ CHAMBA STATUE ชมพระพุทธรูปแกะสลักที่ภูเขาหิน เป็นพระศรีอาริยะเมตไตรย์ยืน อายุเก่าแก่ร่วม 1,000 ปี   จากนั้นออกเดินทางต่อ โดยจะผ่าน NAMIKALA PASS ที่ระดับความสูง 3,700 จากระดับน้ำทะเล และ FOTULA PASS ที่ระดับความสูง 4,118 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเส้นทางคาร์กิล-เลห์ จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดลามายูรู  (LAMAYURU GOMPA) ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,390 เมตร ห่างจากเลห์ประมาณกิโลเมตรที่ 125 เป็นวัดที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาหินทราย ดูแปลกตา มีอีกชื่อหนึ่งว่า ยุงตรุง ทาปาลิง กอมป้า (Yungdrung Tharpaling Gompa)  ให้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใกล้ๆ กันท่านยังได้พบ MOON LAND หรือดินแดนที่เปรียบเสมือนกับโลกพระจันทร์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18)
บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดลิกิร์ และออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอัลชิ  เที่ยวชมวัดอัลชิ  เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ในหมู่บ้านอัลชิ ถ้ามาในเดือนสิงหาคมจะมีต้นแอปปริคอท และ ต้นแอปเปิ้ลออกลูกออกผลมากมาย    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเลห์ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ และไปถ่ายแสงเย็นกันที่ เจดีย์สันติภาพ (SHANTI STUPA)  พร้อมชมพระอาทิตย์ตก เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวเมืองเลห์ในมุมสูงได้อย่างโรแมนติกและงดงามมากค่ะ สร้างโดยญี่ปุ่นเพื่อประกาศพระศาสนาและจรรโลงสันติภาพ
ค่ำ เช็คอินเข้าที่พัก พร้อม รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารอิสระพักผ่อนที่ โรงแรม HOTEL HOLIDAY LADAKH หรือ เทียบเท่า (คืนนี้จัดกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเดินทางไปพักที่ทะเลสาบปันกองหนึ่งคืนโดยเราจะฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม)
วันที่แปด

เลห์ – Hemis Monastery -Chang La Pass - ทะเลสาบปันกอง (B/L/D)

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 20)  หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยจุดหมายปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่ ทะเลสาบปันกอง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไปทะเลสาบปันกองประมาณ 5 ชั่วโมง  โดยระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวชม วัดเฮมิส (HEMIS MONASTERY)   เป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากวัดติ๊กเช่ย์ เป็นวัดหลักของนิกายนิงมาปะ หรือนิกายหมวกแดงที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในแคว้นลาดัก และยังมีรูปปั้นองค์ปัทมาสมภพที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วยการเดินทางในวันนี้จะผ่านจุดที่สูงที่สุดของถนนสายนี้คือประมาณ 5,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล เรียกจุดนี้ว่า CHANG LA PASS เราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทำให้เราไม่สบายได้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21)
บ่ายสาม เดินทางถึงทะเลสาบปันกอง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงราว 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสงค่ะ  เช่น สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม  จากนั้นเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางเปิดโอกาสให้จอดถ่ายรูปเป็นระยะๆ ค่ะ 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 22) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ แคมป์พักที่ทะเลสาบปันกอง CAMP SHAMBALA หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า

ทะเลสาบปันกอง– THIKSEY GOMPA – SHEY PALACE –เลห์ (B/L/D)

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 23) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางออกเดินทางกลับตัวเมืองเลห์ โดยใช้เส้นทางเดิม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 24) หลังอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชม วัดทิกเซ่ (THIKSEY GOMPA)  เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์ปัจจุบัน)   ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์  ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน   จากนั้นนำชม พระราชวังเชย์  (SHEY PALACE)  เมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเลห์

20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 25) พักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่ โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH หรือ เทียบเท่า  (คืนนี้จัดกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเดินทางไปพักที่นูบร้าวัลเล่ย์หนึ่งคืนโดยเราจะฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม)
วันที่สิบ

เลห์ – Khardung La Pass – นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต – ฮุนเดอร์ (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 26) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางออกสู่ นูบร้าวัลเล่ย์ วันนี้เราจะได้ผ่านถนนที่สูงที่สุดในโลกผ่านจุดสูงสุด  KHARDUNG LA PASS ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นเส้นทางที่สวยมากคะ ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้เลยคะ ที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนักเพราะอากาศที่เบาบางอาจทำให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้คะ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 27)
บ่ายสาม นำท่านเที่ยวชมวัดดิสกิต เป็นวัดที่อยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเช่นกันค่ะ  จากนั้นนำท่านไปขี่อูฐ ที่ทะเลทราย (ค่าขี่อูฐไม่รวมในค่าทัวร์ค่ะ 15 นาที ประมาณ 200 รูปี)  สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก นูบร้าวัลเล่ย์เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลและแอปปริคอทมากมาย นูบร้าวัลเล่ย์อากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ แต่ความสูงในระดับประมาณสองพันกว่าเมตร ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สบายๆคะ
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 28) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม GRAND NUBRA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สิบเอ็ด นูบร้าวัลเล่ย์ – เลห์ – Tsemo Gompa - พระราชวังเลห์ – ช็อปปิ้ง MAIN BAZAR  (B/L/D)
07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 29) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับเมืองเลห์โดยใช้เส้นทางเดิมคือผ่าน ถนนที่สูงที่สุดในโลก  KHARDUNG LA PASS อีกครั้ง ที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนักเพราะอากาศที่เบาบางอาจทำให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้ค่ะ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 30)
บ่าย เมื่อถึงเมืองเลห์  นำท่านเดินทางไปถ่ายภาพ ที่ พระราชวังเลห์  (LEH PALACE)  โบราณสถานบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมืองเลห์ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดัก  จากนั้นให้อิสระท่านเลือกซื้อของฝากที่ถนนเมนบาร์ซาร์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 31) พักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่ โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบสอง เลห์ - เดลี - กรุงเทพ  (B/L/D)
06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 32) หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่สนามบินเลห์

10.25 น. เหินฟ้ากลับเดลี โดยสายการบิน GO AIR  เที่ยวบินที่ G8 194   
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 33)
บ่ายสอง หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร สร้างโดย Qutub-ud-din Aibak  ในปี 1192 และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย จากนั้นให้อิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าในห้างใกล้ๆกับสนามบิน พร้อมทั้งรับ Cash Back 500 รูปี อิสระรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดย สายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 316   
วันที่สิบสาม กรุงเทพ
05.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ  กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาการ์  // เลห์-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินตามที่ระบุ
* ค่าโรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 11 คืน
* ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่มวันละ 2 ขวด 
* ค่ารถ Innova เส้นทางศรีนาร์คา – เลห์ และ รถจีป คาร์กิล-ซันสการ์ แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 3-4 ท่าน
* ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่น E-Visa
* ไกด์ท้องถิ่น และ มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย
* ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
* ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่ามินิบาร์  ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
* ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ รวม 12 วัน 60 USD และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 บาท
* ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
* ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
* ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
* ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
* ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อน, อูฐ ฯลฯ

เอกสารใช้ยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย       
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ความกว้างและความยาวของรูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ว) หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามที่บริษัทฯแจ้งไว้ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าทำรูปท่านละ300บาทเนื่องจากบริษัทฯต้องดำเนินการทำรูปด่วนให้ท่านใหม่เพื่อให้ทันต่อการยืนขอวีซ่า
3. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง(พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
4.เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

ส่งเอกสารมาที่ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ทำการ หรือ 3 สัปดาห์  ก่อนเดินทาง
บริษัททริปดีดี ดอทคอม จำกัด 
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์ 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

**แจ้งเพิ่มเติมจากทางสถานทูตอินเดีย**
ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้ายังประเทศอินเดียทุกท่านจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบแสกนลายนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global Pvt.Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ซึ่งตึกดังกล่าวอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตอินเดีย แผนกวีซ่า เบอร์ 02-664-1200

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

หมายเหตุ

  1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
  2. สายการบิน อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 15,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593