ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : UZBEK01-8D6N] ทัวร์อุซเบกิสถาน 8 วัน 6 คืน ทาซเคนท์ บูคาร่า ซามาร์คานด์ อุซเบกิสถานประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง

อุซเบกิสถาน เมืองเส้นทางสายไหมที่ซ่อนเร้นและน่าค้นหา
เมืองมรดกโลกกลางทะเลทราย สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น
เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟความเร็วสูงอัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง
10-17 เมษายน 2561
ท่านละ 41900 บาท .. ราคานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว
พักเดี่ยวท่านละ 6,000 บาท

ตารางการบิน

เส้นทาง

เที่ยวบิน

วันที่

เวลาออก

เวลาถึง

Bangkok -Tashkent

HY532

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

10.40

15.30

Tashkent- Bangkok

HY531

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

23.00

+ 1 วัน เวลา 07.15 น.

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – ทาซเคนท์

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์Q สายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์ (HY) ประตูทางเข้าหมายเลข 8 หรือ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านเอกสาร และสัมภาระการเดินทาง
10.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดย อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์
เที่ยวบินที่ HY 532 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาชเค้นท์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง   พักค้างคืน ณ โรงแรม    Ramada Tashkent Hotel 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ทาซเค้นท์ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความสวยงามของ ทาชเค้นท์ Tashkentเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีความหมายว่า เมืองแห่งศิลา The City of Stone เป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1966 เมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมจากจีนสู่ยุโรป และหลังจากการปฏิวัติเมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยออกแบบในสไตล์ของโซเวียต นำท่านชม จัตุรัสอิสรภาพ Independence Square หรือมีชื่อเรียกว่า จัตุรัส ฮัสตี อิหม่าม Khasti Imam Square ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของทาชเค้นท์ มีโบราณสถานมากมายและเป็นสถานที่ที่ได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมายของโลกมุสลิม สำหรับผู้ที่เป็นชาวมุสลิม และยังเป็นสถานที่เคารพบูชาสำหรับผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญของชาวมุสลิมอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดสำหรับเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกรุอ่าน ของกาหลิบอุซมาน ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างจากประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นการสร้างที่ผสมผสานกับของเดิมเพื่อให้ดูสวยงาม จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข (Happy Mother) เป็นรูปปั้นแกะสลักที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของแม่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนได้กอดลูกที่จะเป็นอนาคตของชาติ แม่ที่คอยให้ความปกป้องและคุ้มกันเหมือนกับสมบัติอันล้ำเค่าที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นบริเวณรอบ ๆยังมีสถานที่ราชการที่สำคัญและที่ทำงานของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างๆหลายกระทรวง (สถานที่สำคัญแห่งนี้ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป) นำท่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square) เป็นบริเวณที่สวยงามเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสุดที่จะบรรยายสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์ของรัฐบุรุษของชาติที่เป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ ขึ้นมาในสมัยของจักรวรรดิ ตีมูริดนอกจากนั้น บริเวณนี้ ยังถูกล้อมรอบไปด้วยตึกต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยต่างๆในช่วงเวลา 300 ปี  จากนั้นนำท่านชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and BalletTheatre ) เป็นอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสียง และเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของอุซเบกิสถาน เพื่อระลึกถึงนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีผลงานทางด้านการประพันธ์ ศิลปะ และดนตรี และที่สำคัญยังมีบทบาททางด้านการเมืองด้วย ถูกออกแบบสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1947 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงอยู่ในกรุงมอสโคว์ ชื่อ อเล็กเซย์ ชูเซฟ(Alexey Shchusev) ซึ่งเคยเป็นผู้ออกแบบที่ฝังศพของเลนิน มาก่อน และต่อมาได้ถูกสร้างจนเสร็จเรียบร้อยในกลางศตวรรษที่ 20 โดยใช้แรงงานชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกจับเป็นเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในโรงละครแห่งนี้ มี 6ห้องโถง ซึ่งแต่ละห้องได้ถูกสร้างขึ้นตามวัฒนธรรมของเมืองต่างๆ และได้ตั้งชื่อตามเมืองนั้นๆ เช่น ห้องทาชเค้นท์ ห้องบูคาร่า ห้องโคเรซอม ห้องซามาร์คานด์ ห้องเฟอร์กาน่า และห้องเทอร์เมซ นำท่านไปชม ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็ นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลางและบนเส้นทางสายไหม ที่อยู่ภายใต้โดม 7 โดม ซึ่งได้ถูกแบ่งเป็นแหล่งสินค้าต่างๆจากพ่อค้า เกษตรกรที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ สัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างที่เป็นในสมัยโบราณ แต่ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ให้ท่านได้พักผ่อนและสนุกสนาน กับการซื้อสินค้าในตลาดบาซาร์ที่มีผ้าแพรพรรณ พรม เครื่องทองเหลือง ผ้าขนสัตว์ เครื่องหนัง และสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ Kukeldash Madrassah เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของศตวรรษที่ 16 โดยข้าหลวงคูเคลดาสห์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและยังเป็นพี่น้องร่วมแม่นมกับบารัค ข่าน ผู้ปกครองแห่งเมืองทาชเคนท์ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสของการค้าขายของพวกที่เป็นกองคาราวานและได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนในเมืองนี้ เป็นศูนย์กลางของช่างฝีมือในการทำงาน เป็นศูนย์กลางการประกาศแจ้งข่าวของเจ้าเมือง เป็นศูนย์รวมแหล่งข่าวและข่าวลือ ที่สำคัญที่สุดเป็นสถานที่ที่ประหารชีวิตคนด้วย นำท่านชม สุเหร่าจูมา Juma Mosque หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุเหร่าของซาร์ Tsar’s Mosque จากนั้นนำท่านชม Juma Mosque สุเหร่าแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1451 โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ เชคห์ อูเบย์ดุลลา โคจา อาคห์เรอร์ Sheikh Ubaydulla Khoja Akhror ผู้เป็นมหาบุรุษแห่งลัทธิซูฟี ที่สืบสกุลมาจากผู้เผยแพร่ศาสนามุคฮามัด  ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง และได้ทำลายสิ่งก่อสร้างเสียหายไปมากมาย แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยคำสั่งของจักรพรรดิของรัสเซีย อะเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่ได้แบ่งเงินจากคลังสมบัติของพระองค์เอง นำมาเป็นค่าก่อสร้างให้มีรูปลักษณ์สุเหร่าที่เป็นแบบดั้งเดิมทุกอย่าง จนกระทั่งในเวลานั้นสุเหร่านี้ได้ถูกเรียกว่า สุเหร่าของซาร์ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ก็ได้พังลงมาอีก และก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสุเหร่าอันดับที่สามของประเทศอุซเบกิสถาน รองมาจากบีบีคานุม ที่เมืองซามาร์คานด์ และหอคาลยานที่เมืองบูคาร่า

ค่ำๆ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก

พักค้างคืน ณ โรงแรม    Ramada Tashkent Hotel 4*     หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทาชเค้นท์-บูคาร่า

05.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
06.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
07.30 น. เดินทางสู่  บูคาร่า โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
11.17 น.

ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี บูคาร่า นำท่านชม ป้อมดิอาร์ค The Ark Fortress ซึ่งเป็นป้อมเก่าแก่  สร้างในศตวรรษที่ 5 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และเมื่อขึ้นไปด้านบนของป้อมจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน และกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งในอดีตมีผู้อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ถึง 3,000 คน ตัวป้อมสามารถใช้เป็นเกราะกำบังสำหรับป้องกันศัตรูที่จะเข้ามารุกราน ป้อมแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 25 ไร่ มีกำแพงล้อมรอบมีความยาวประมาณ 800 เมตร ส่วนของกำแพงมีความสูงถึง 16-20 เมตร ถูกสร้างด้วยอิฐหนาทึบและสูงใหญ่ ส่วนประตูมีซุ้มโค้งและหอคอยทั้งสองด้าน ซึ่งในอดีตภายในถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง

 

นำท่านชม ที่ฝังศพของอิสมาอิล ซามานิดส์ Ismael Samanids Mausoleum ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าบริเวณสวนสาธารณะซามานี สร้างโดยกษัตริย์ซามานิดส์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้เคยปกครองอยู่ที่นครนี้ ในสมัยของอาณาจักรเปอร์เซียที่รุ่งเรืองที่ปกครองเอเชียกลาง ที่ฝังศพนี้สร้างในปี ค.ศ. 892 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 943 ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากสิ่งหนึ่งของอุซเบกิสถาน

  นำท่านชม ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ Chashma Ayub ซึ่งเป็นนักบุญที่เคยเดินทางมาที่เมืองนี้ และมีบ่อน้ำซึ่งเชื่อกันว่านักบุญอายุบ ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ำนี้เพื่อเป็นที่รักษาโรคได้
 

นำท่านชม โบโล เฮ้าซ์ คอมเพล็กซ์ Bolo Hauz Complex เป็นอาคารของสุเหร่าในสมัยกลาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1712-1713 รูปแบบในการก่อสร้างประกอบไปด้วยเสาไม้ที่มีความสูงมาก ตัวอาคารด้านหน้ามีเสาไม้ประดับมากกว่า 20 ต้น รองรับดาดฟ้าหลังคา ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ก็ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสุเหร่าอย่างเป็นทางการมาจนถึงยุคปัจจุบัน

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านชม  Maggoki attori Mosque นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่โดมอันยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ทากิ Taqi Trading Domes มีอยู่ 3 ส่วน คือ  ทากิ ซาร์การอน Taqi Zargaron ซึ่งเป็นโดมที่พวกอินเดียทำการค้าขายและแลกเงินตรา   ทากิ ซาร์ราฟอน Taqi Sarrafon เป็นโดมที่ค้าขายเกี่ยวกับสิ่งมีค่า อัญมณีต่าง ๆ และ ทากิ เทลปัก ฟูรูชอน Taqi Telpak Furushon เป็นโดมที่ค้าขายของที่เป็นสินค้าทั่วไป รวมทั้งของที่ระลึก เช่น ชาหอม หมวกขนแกะ พรม ผ้าที่เย็บด้วยมือ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

บูคาร่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สถานที่ฝังศพของ Mahouddin Nakshabandi ซึ่งเป็นผู้นำที่สำคัญของศาสนาอิสลาม (ซูฟี) จากนั้นต่อด้วยการ ชม พระราชวังฤดูร้อน Summer Residence Sitorai Mokhi Hossa ซึ่งเป็นพระราชวังของ อามีร์ อัคคาร์ด ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะตะวันตกกับศิลปะร่วมสมัย โดยการส่งช่างสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย เพื่อที่จะนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียกลับมาสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้จะถูกออกแบบให้มีห้องมากมายหลายห้อง เช่น ฮาเร็ม ห้องรับรองแขกบ้านแขกเมือง ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านชม โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ Miri Arab Madrassah เอเมียร์ อาลิม ข่าน Amir Alim Khan ที่ถูกสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสุเหร่าคัลยาน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในสมัยของราชวงศ์ไซบานิค ชื่อสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตั้งตามชื่อของครูที่มาสอน มิริ อาหรับ ซึ่งมีความหมายว่า เจ้าแห่งอาหรับ

บ่าย

นำท่านชม ไลอับบี เฮ้าซ์ Lyab I Hauz เป็นสถานที่สำหรับสอนศาสนาที่ตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำที่ให้ความร่มรื่นกับผู้ที่เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1620 และบริเวณมุมรอบ ๆ สระจะมีต้นมัลเบอร์รี่ (ต้นหม่อน) ที่ได้ปลูกเอาไว้หลายร้อยปี ที่เหลืออีก 3 ด้านของสระน้ำจะประกอบไปด้วย

  โรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช์ Kukeldash ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 และอีกสองด้านที่เหลือทางด้านตะวันตกจะถูกสร้างเป็นตำหนักสำหรับเป็นที่พัก คือ คานาค่า Khanaka สร้างในปี ค.ศ. 1620 และสำหรับด้านตะวันออกจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนา คือ  นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พัก พักค้างคืน ณ โรงแรม    Omar Khayam  4*  หรือเทียบเท่า  

วันทีห้า

:   บูคาร่า-กิซห์ดูวาน- ซามาร์คานด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่  ซามาร์คานด์ ตั้งอยูทางทิศตะวันตก ในอดีตเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ และยังเป็นเมืองที่กำเนิดงานเขียนของผู้ที่นับถือศาสนา   โซโรแอสเตอร์ เป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญ มีสุเหร่า อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน โรงเรียนสอนศาสนา และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองในเทพนิยาย และที่สำคัญเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายที่มีชื่อว่า เส้นทางสายไหม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 ระหว่างทางแวะชม Imam Al-Bukhariy Memorial Complex
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชมความสวยงามของ เมืองซามาร์คานด์ Samarkand เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ในโอเอซิส ซึ่งได้รับน้ำมาจากคลองที่ขุดมาจากแม่น้ำซารัฟชาน อเล็กซานเดอร์มหาราช ได้ผ่านมาเมืองนี้ เพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดีย จังได้ยึดครองเอาไว้ ต่อจากนั้นก็เป็นพวกเติร์ก พวกอาหรับและพวกเปอร์เซีย ก็ได้เข้ามาปกครองต่อ ๆ กันมา เมืองนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคกลาง และในปี ค.ศ. 1215 เจงกิสข่าน ได้แผ่อาณาจักรเข้ามาควบคุมเส้นทางสายไหม และเข้ายึดเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1221 และอีกประมาณร้อยปีต่อมา เมืองนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพัง และจากนั้นตีมูร์ ข่าน ก็ได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้ให้มีความเจริญขึ้นมา ซึ่ง เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งโดมสีฟ้า The City of Blue Domes ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และยังได้ชื่อว่า เป็นต้นกำเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี(1001 Arabian Nights) และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001

  ชม จตุรัสเรจีสถาน Registan Square เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่งดงามไปด้วยศิลปะอิสลาม ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีความงดงามที่สุดในเอเชียกลาง ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าตัดขอบด้วยสีเหลือง รายล้อมไปด้วย โรงเรียนสอนศาสนา Madrasah ถึง 3 แห่ง คือ อูลุค เบก Ulugbek ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1417-1420 และ เชียร์ ดอร์ Shir Dor ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619-1636 โดยเลียนแบบมาจากอูลุค เบค ผนังกำแพงมีลวดลายรูปทรงเรขาคณิต และซุ้มประตูมีรูปเสือลายพาดกลอนที่แตกแต่งไปจากสถาปัตยกรรมทั่วๆไปของศาสนาอิสลาม ส่วน ทิลยา คารี Tillya Kari ถูกสร้างขึ้นอยู่ทางด้านเหนือ ในศตวรรษที่ 17 และใช้เวลาสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งผนังและซุ้มในกำแพงมีการปิดทองมากกว่าที่อื่นใด
  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก พักค้างคืน ณ โรงแรม     Asia Samarkand  4*  หรือเทียบเท่า 

วันที่หก

ซามาร์คานด์ - ทาชเค้นท์

เช้า.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าบิบิ คะนุม Bibi Khanum Mosque เป็นสุเหร่าที่ถูกสร้างขึ้นมาและใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่สามารถปกครองดินแดนได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1399 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 5 ปี ใช้ช่างฝีมือ 200 คน แรงงาน 500 คน ช้างอีก 95 เชือก ด้านประตูทางเข้าสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 35 เมตร ทางเข้าสร้างเป็นรูปวงรี สูง 18 เมตร ตัวหอบัง(Minaret) สูงประมาณ 50 เมตร ตรงทางเข้าสู่จัตุรัสมัสยิดมีขนาดพื้นที่ยาวประมาณ 167 เมตร และกว้าง 109 เมตร และสองข้างยังมีมัสยิดขนาดเล็ก โดยเฉพาะตัวโดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนแกะสลัก  โมเสส  รูปร่างต่าง ๆ เคลือบด้วยสีฟ้างดงาม เขียนภาพและอักษรด้วย สีน้ำเงินและทอง และที่หน้าสุเหร่ายังมีแท่น   ซึ่งเดิมวางคัมภีร์อัลกุรอ่านที่มีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร นำท่านชม ชาห์ อิ ซินดา Shah I Zinda Complex ซึ่งมีความหมายว่า กษัตริย์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ The Living King / Necropolis เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ Afrasiyab นอกกำแพงเมืองเก่าใช้เป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของท่านตีมูร์ ที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอาคารหลายยุคหลายสมัยมากกว่า 20 แห่งให้ศึกษารวมทั้งกระเบื้องเคลือบโบราณที่สวยงามมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดที่มี ชื่อเสียง มีความประหลาดที่น่าทึ่ง และเป็นหนึ่งเดียวของซามาร์คาน ที่ผู้คนยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอุซเบก และสวมหมวกที่สวยงาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่บาซาร์ ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมายที่ราคาถูก และสวยงาม เช่น ผลไม้สด พืชผักต่างๆ ขนมหวานองุ่นแห้งที่มีทั้งสีเหลืองและ
15.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
17.00 น.

เดินทางสู่   ทาชเค้นท์ โดย รถไฟความเร็วสูง อะโฟรซิยาบ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตร ต่อ
ชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

19.10 น. ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานี ทาชเค้นท์
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่  Ramada Hotel ระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ทาชเค้นท์-กรุงเทพฯ

เช้า.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่านตามอัศยาศัย ณ โรงแรม ที่พัก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านชม TV TOWER หอโทรทัศน์เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียกลาง มีความสูงโดยรวม 375 เมตร สร้างขึ้น ด้วยโครงรูปทรงกระบอกที่ได้รับการออกแบบที่ทันสมัย อาคารมีความมั่นคง หอคอยสูง 220 เมตรใช้ในการจัดวิธีสื่อสารที่ทันสมัยที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและเพจจิ้ง Tashkent TV tower ออกอากาศ 5 รายการโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียง 4 รายการ Tashkent TV Tower มีสถานีอุตุนิยมวิทยาที่สูงที่สุด  ล็อบบี้ได้รับการตกแต่งด้วยแผงกระเบื้องโมเสคในสไตล์ฟลอเรนซ์และโรมันซึ่งสร้างโดยนาย อ. บูฮาบาย มีห้องโถงสีฟ้าที่ความสูง 150 เมตร แต่ละห้องมี 60 ที่นั่ง แพลตฟอร์มที่มีที่นั่งในร้านอาหารทั้งสอง ให้บริการอาหารอุซเบกและอาหารยุโรป บาร์ของร้านอาหารมีเครื่องดื่มมากมาย นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าสังเกตการณ์ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองได้ Tower ติดตั้งลิฟท์ความเร็วสูง 3 เครื่องจาก บริษัท Shindler ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ความเร็วของระดับความสูงคือ 4 เมตรต่อวินาทีจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ  Minor Mosque การก่อสร้างมัสยิดเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2013 และถูกสร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยะกรรมที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมตะวันออก   ในเวลาเดียวกันมัสยิดมีความแตกต่างจากมัสยิดอิฐเก่าที่มีการปูด้วยหินอ่อนสีขาว ที่ส่องประกายชัดเจนภายใต้ท้องฟ้าและโดมสีเขียวขุ่น ดูเหมือนจะถูกกลืนไปในท้องฟ้า ใช้คนในการสร้างมากกว่า 2400 คน มัสยิดขนาดเล็กแบ่งออกเป็นส่วนหน้า ที่มีเฉลียง และห้องโถงใหญ่ล้อมรอบด้วย mihrab ชุบทอง (ช่องเฉพาะรูปครึ่งวงกลมในกำแพงมัสยิดที่ระบุถึง qibla (ทิศทางของ Kaaba ในเมกกะและทิศทางที่มุสลิมควรจะหันหน้าไปหาเมื่ออธิษฐาน ) ประดับด้วยงานเขียน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

19.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ทาชเค้นท์

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์
เที่ยวบินที่ HY 531 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.50 ชั่วโมง) รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน

วันที่แปด

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.15 น.

(+ 1 วัน ) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอุซเบกิชสถาน แอร์เวย์
  (กระเป๋าเดินทางจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท(ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 75 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศอุซเบกิสถาน
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่,
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 • ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) บนรถโค้ช วันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 5  USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน )
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3  USD/ ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว 
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPOT)

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
-  15 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า
-  08-14 วันก่อนเดินทาง หัก 20,000บาท + ค่าวีซ่า
-   ก่อนการเดินทาง7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนสวนที่เหลือให้กับท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางหากหมดอายุกรุณานำไปต่อ  
ก่อนนำส่ง และหน้าที่ใช้สำหรับติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า
2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน หน้าตรง พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพคมชัด ห้ามสวม 
แว่น
สายตาห้ามมีเงา ห้ายถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ขนาด 35 mmx 45 mm หรือ 1.25 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่ พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5   

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593