ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : ALTAI-01] ทัวร์อัลไต หุบเขาแห่งทองคำ ประเทศรัสเซีย 11 วัน 9 คืน

ทัวร์อัลไต หุบเขาแห่งทองคำ ประเทศรัสเซีย
Novosibirsk – Gorno-Altaisk – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัลไต – Chemal Village – Chuyski Tract – Kalbak Tash Hole –Kuray Steppe – Kyzyl – Chin valley – Geyse Lake –Bashadarkskiy Burial Mounds –Kosh Agach –Uch Enmek National Park – Karakol Valley - Arzhan Suu
โดยสายการบิน S7 AIRLINES (S7)


อัตราค่าบริการ
เดินทาง
25 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
ราคา 58,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาเริ่มต้นประมาณ 21,000 ++ บาท

ลักษณะทริปและการเดินทาง
** เหมาะสำหรับผู้รักการเดินทางและธรรมชาติ ผู้เดินทางต้องกินง่าย อยู่ง่าย พร้อมลุยทุกสถานการณ์
** มีเดินเทรคระยะสั้น 1-2 กม. เส้นทางไม่ยาก ต้องเตรียมร่างกาย รองเท้าให้พร้อม อุปกรณ์ให้พร้อม
** ที่พักอาจจะไม่สะดวกสบาย หรูหรา บางแห่งที่ห่างไกล เส้นทางภูเขา ปลอดสัญญา Internet
** อาหารทานได้ยาก ไม่ค่อยถูกปากสำหรับคนไทย ทางเรามีจัดเตรียมอาหารไทยไปเสริมคะ
** บางวันนั่งรถนานระยะทางไกล แต่ก็มีวิวสวยๆ ให้แวะชมและถ่ายรูปตลอดเส้นทาง
** บางเส้นทางต้องเปลี่ยนเป็น รถ Off- Road
** โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยยึดถือความปลอดภัย และ สภาพอากาศเป็นสำคัญ

ตารางเวลาบินเดือนกันยายน

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

20 ก.ย. 62

BANGKOK-NOVOSIBIRSK

S7 5702

11.45 น.

19.35 น.

30 ก.ย. 62

NOVOSIBIRSK - BANGKOK

S7 5701

02.25 น.

10.05 น.

ตารางเวลาบินเดือนตุลาคม

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

04 ต.ค. 62

BANGKOK-NOVOSIBIRSK

S7 5702

11.45 น.

19.35 น.

14 ต.ค. 62

NOVOSIBIRSK - BANGKOK

S7 5701

02.25 น.

10.05 น.

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – NOVOSIBIRSK

09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 Row S/R เค้าเตอร์สายการบิน S7 AIRLINES (S7)
11.45 น. เดินทางสู่ เมือง NOVOSIBIRSK เที่ยวบินที่ S7 5702 (บินตรง-บนเครื่องมีอาหารร้อนบริการ)  ใช้เวลาบินประมาณ 7.40 ชั่วโมง
19.35 น. ถึงเมือง  NOVOSIBIRSK เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาในประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสามในรัสเซียรองจากกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นศูนย์กลางการบริหารของ Novosibirsk Oblast และ Siberian Federal District ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรียบนฝั่งแม่น้ำ Ob ติดกับหุบเขาแม่น้ำ Ob แบ่งออกเป็นสิบเขตและมีพื้นที่ 502.1 ตร.กม. เดินทางถึง สนามบินเมืองNovosibirsk ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมือง
20.30 น. นำท่าน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรม
ที่มา โรงแรม Double Tree By Hilton ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง

NOVOSIBIRSK – GONRNO-ALTAISK (530 กม.) -พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัลไต

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาท์
08.00 น. จากนั้นออกเดินทางสู่ Gonrno-Altaisk เมืองกอร์โน-อัลไตสค์" (Gorno-Altaisk) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอัลไต โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาไมมา วัลเล่ย์ (Mayma Valley)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางต่อ สู่ Gorno-Altaisk
บ่าย เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัลไต (National museum of Republic Altai)  เป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุดในสาธารณรัฐอัลไต โดยเริ่มเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 1918 จากการซื้อซากฟอสซิลแถบ คาราโครัมย์ อัลไต , แร่ , ห้องสมุด และคลังการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ชาวไซบีเรีย Gulyaev เป็นหนึ่งในผู้จัดและผู้อำนวยการคนแรกของนักวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไซบีเรียตอนใต้ A. V. Anokhin ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นชื่อของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในปี 1989 มีการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ ชาติพันธุ์วิทยา งานศิลปะวิจิตรและตกแต่งต้นฉบับโบราณในช่วงศตวรรษที่ 17-20 เอกสารและภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Altai ในศตวรรษที่ 19-20 ตัวอย่างของพืชและสัตว์และแร่ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ มัมมี่ ของเจ้าหญิงอัลไต (Altai Princess) พบในที่ราบสูง Ukok มีการเปิดให้ชมโลงในช่วงเวลาพิเศษโดยรอบต่อไปคือวันที่ 26 กันยายนและวันที่ 14 ตุลาคม บริเวณชั้นสามจะเป็นที่เก็บศพ Pazyryk , เกราะเติร์ก, ภาพวาดโดย N. Roerich, Choros G - Gurkin, แผนที่ทางธรรมชาติอัลไต สมควรแก่เวลาเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)
ที่พัก HOTEL TURSIB หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

CHEMAL – Patmos Island – Monastery - CHE CHKYSH, CHEMAL VILLAGE (120 กม.)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เที่ยวชมเกาะหิน Patmos เป็นที่ตั้งของอาราม Barnaul Znamensky Monastery เกาะนี้เชื่อมต่อกับฝั่งแม่น้ำโดยสะพานสะพานแขวน จะมีภาพพระแม่มารีกับลูกน้อยบนก้อนหินใกล้ๆวัด
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5)

บ่าย ช่วงบ่าย นำท่านไป Chemal เลาะเลียบตามแม่น้ำ Katun ไปยังสะพาน Oroktoi เป็นส่วนที่คับแคบและลึกของแม่น้ำ Katun ซึ่งแม่น้ำ Katun มีต้นกำเนิดจากธารน้ำแข็ง Katun ไหลไปรวมกับแม่น้ำ Biya ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Biysk ประมาณ 19 กม. แม่น้ำมีความยาวถึง 688 กม. จากนั้นเดิน hiking ระยะสั้นประมาณ 20-30 นาที ชม Che-chkysh ในภาษาอัลไต Che-chkysh มีความหมายว่า “แคบ” แต่คนท้องถิ่นมักจะเรียกว่า "Mountain Spirits" ซึ่งเป็นหุบเขาที่ซ่อนจากสายตา เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอัลไตในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง 150 เมตร ช่องแคบบางช่วงกว้างเพียงแค่ 15-20 เมตรเท่านั้น ไหลลงสู่ภูเขาเป็นน้ำตกขนาดเล็ก เราสามารถผ่านน้ำตกไปได้เพราะมันอยู่ห่างจากหน้าผาเพียงเล็กน้อย มีความเชื่อโบราณว่า ถ้าใครผ่านน้ำตกนี้จะมีสุขภาพและความมั่งคั่ง เพราะในกระแสน้ำมีอำนาจวิเศษ ชมความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบหุบเขาพร้อมกับแม่น้ำ Katun ทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลังงานอันเหลือเชื่อเหมาะแก่การนั่งสมาธิ อิสระกับการชมความงามและถ่ายภาพ  Chemal ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศที่ดีที่สุดของภูมิภาคอัลไต ฤดูหนาวไม่หนาวมาก ฤดูร้อนมีแดดแต่ไม่ร้อน ถ้ามีเวลาเหลือ นำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองที่ Askat Village สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 7)
ที่พัก HOTEL TURSIB หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

CHUYSKI TRACT – KATUN-CHUYA junction point - KALBAK- TASH HOLE (310 กม.)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เส้นทาง Chuyski ระหว่างทางวันนี้เราจะผ่าน 2 Pass โดย Pass แรก คือ Seminskii Pass ที่ระดับความสูง 1,739 เมตร แวะซื้อของฝากพวกถุงเท้าวูล ถุงมือวูล หมวกวูล ราคาไม่แพงจาก Seminskii Pass จากระดับน้ำทะเล และ Chiket-Aman Pass ที่ระดับความสูง 1,295 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยเส้นทาง Chuyski นี้เป็นถนนสายหลักของสาธารณรัฐอัลไตเชื่อมต่อกับรัสเซียและมองโกเลีย ชื่ออย่างเป็นทางการว่า R-256 ซึ่งเริ่มต้นที่ Novosibirsk และสิ้นสุดที่ Tashanta มีความยาว 962 กม.ถือเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพงศาวดารของจีน เราจะได้เห็นสุสานโบราณของชาวเติร์ก
กลางวัน 

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 9)

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เส้นทาง Chuyskiy นั้นเลาะเลียบฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Katun ไปยัง Kor-Ketchu Hole จะเห็นหน้าผารูปปิรามิดขนาดใหญ่ แวะชม จุดที่แม่น้ำ Chuya ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำ Katun จากนั้นชม Kalbak-Tash Hole ชมภาพวาดบนก้อนหิน มีมากกว่า 500 ภาพ และ อีก 5000 ภาพวาดไล่ระดับตามความสูงของหิน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำ Chuya เป็นแม่น้ำอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ Katun มีความยาว 320 กม. แม่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งในเดือนพฤศจิกายนและเริ่มละลายเดือนเมษายน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก
เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 10)
ที่พัก

ECO KOCHEVNIK HOTEL  หรือ เทียบเท่า 

วันที่ห้า

GEYSER LAKE - KYZYL-CHIN VALLEY (ALAI MARS)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 11)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Geyser Lake เราจะเดินเทรคระยะสั้น ไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  วันนี้ควรเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายสำหรับเดินเทรคกิ้ง สู่ Geyser Lake ที่นี่เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอัลไต มีความสวยงาม ใส สะอาด ไม่เป็นน้ำแข็งแม้ในช่วงหน้าหนาว มีสีเทอควอยซ์ น้ำทะเลสาบมีความใสดุจกระจก สามารถมองเห็นด้านล่างของทะเลสาบ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 12)

บ่ายแก่ หลังอาหารออกเดินทางบนถนนสาย Chuyski สู่ ชายแดนมองโกเลีย ไปยังหมู่บ้านChagan-Uzun หากในวันนี้ฟ้าเปิดเราจะได้เห็นยอดเขา Actru-Bash (4075 m) และ Karatash (3534 m) ที่ Chin Valley นั้นเป็นหุบเขาที่ไม่เหมือนใครมีแม่น้ำ Kyzyl– Chin (ALAI MARS) ภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยทำให้เรานึกถึงสีของดาวอังคาร จะมีเฉดสีแดงที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่สีส้มไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากมีสารปรอทอยู่ในหินสูง และยังเป็นจุดเริ่มต้นของทุ่งหญ้า Chui Steppe ไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ใดๆ ภูเขาสูงมีรอยริ้วๆ เป็นความมหัศจรรย์ให้กับดินแดนแห่งนี้
เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 13)
ที่พัก

ECO KOCHEVNIK HOTEL  หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

KURAY STEPPE

08.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 14) วันนี้จะนำท่านไปเที่ยวและถ่ายภาพกันแบบเต็มอิ่มที่ทุ่งหญ้า Kuray Steppe พร้อมวิวเทือกเขาอัลไต ที่งดงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค(มื้อที่ 15)
บ่าย

ทุ่งหญ้า Kuray Steppe  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 16)
ที่พัก

ECO KOCHEVNIK HOTEL  หรือ เทียบเท่า

วันที่เจ็ด

Kosh Agach - Saylugem National Park (100 กม.)

08.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 17) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเข้านำท่านออกเดินทางสู่ Kosh Agach ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในรัฐอัลไต รัสเซีย อยู่ห่างจากชายแดนรัสเซีย – มองโกลเลีย ประมาณ 50 กม.  เป็นพื้นที่แห้งแล้งที่สุดใน รัสเซีย
  หมายเหตุ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่สนใจ เข้ามาในเขต Kosh Agach ต้องแจ้งเข้าพื้นที่ อย่างน้อย 30 วันก่อนเข้าพื้นที่ เพราะต้องลงทะเบียนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Saylugem National Park วันนี้ใช้เวลาทัวร์ที่อุทยานทั้งวันประมาณ 6-7 ชั่วโมง อุทยาน Saylugem National Park ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนรัสเซีย มองโกเลีย และ จีน ศูนย์รวมของภูเขาอัลไตของเอเชียกลาง  มีวิวทุ่งหญ้า Steppe
กลางวัน

บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค(มื้อที่ 18)

บ่าย อุทยาน Saylugem National Park ต่อในช่วงบ่าย  สมควรเวลาเดินทางกลับที่พักที่  Kosh Agach
เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 19)
ที่พัก

Hotel Rasul (3*) in Kosh - Agach  โรงแรมนี้จะต้องใช้ห้องน้ำรวม ซี่ง สะอาดดีคะ

วันที่แปด

Kosh Agach – Chuysky Tract – Bashadarskiy mounds – UCH-ENMEK (180 กม)

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 20) หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางจาก Kosh Agach สู่ถนน Chuysky Tract อีกครั้งโดยมีเป้าหมายคือ Uch-Enmek National Park ถ้าฟ้าเปิดสวยงามเราสามารถแวะจุดชมวิวแม่น้ำ Katun และ แม่น้ำ Chuya ที่ไหลมาบรรจบกัน ได้อีกครั้งหนึ่ง 

14.30 น.

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 21)
บ่าย นำท่านเดินทาง ชม Bashadarskiy mounds ซึ่งเป็นที่ฝั่งศพโบราณในสมัย Scythian time สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พักในอุทยาน UCH-ENMEK วันนี้ท่านจะได้ชมและรับฟังการ ร้องเพลงจากในลำคอ โดยชาวอัลไตซึ่งเป็นการร้องที่ลำคอเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโกนอกจากนี้ยังเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมและความลึกลับของชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือของยูเรเซีย เป็นการเลียนเสียงในธรรมชาติ
เย็น

บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 22) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก UCH-ENMEK VISIT CENTER พักห้องละ 2 ท่าน

วันที่เก้า

UCH ENMEK NATIONAL PARK– KARAKOL VALLEY - ARZHAN-SUU - GORNO ALTAISK

08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 23)  หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ UCH ENMEK NATIONAL PARK มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ Uch Enmek สูง 2821 เมตร และเที่ยวชม Karakol Valley ชมหมู่บ้านของชาวอัลไตดั้งเดิม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 24)
บ่ายๆ

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมือง Gorno-Altaisk โดยจะข้าม Serminskkiy pass สามารถจอดแวะเข้าห้องน้ำ และเลือกซื้อของที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ Arzhan-Suu แวะช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่, หนังสือ, ภาพศิลปะ หรือบทความที่ทำจากต้นซีดาร์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ GORNO ALTAISK ต่อไป เข้าที่พักโรงแรม Lesotel Hotel

เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 25)
ที่พัก Lesotel Hotel 4* หรือ เทียบเท่า
วันที่สิบ

GORNO ALTAISK – NOVOSIBIRSK

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 26) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมือง Novosibirsk วันนี้เดินทางระยะทางประมาณ 450 กม. แวะถ่ายรูปรอยต่อระหว่าง Altai และ Novosibirsk

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 27)
บ่าย เดินทางต่อไปยัง Novosibirsk  ในช่วงเย็นแวะถ่ายรูปกับตึก Akademgorodok  เป็นตึกวิทยานศาสตร์รูปทรงเก๋ไก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง Novosibirsk   มีเวลาเหลือนำท่านช็อปปิ้ง
เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 28)    
23.00 น. สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่สนามบินเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน S7
วันที่สิบเอ็ด

NOVOSIBIRSK- BANGKOK

02.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ  ด้วยเที่ยวบินที่ S7 5701 (บินตรงบนเครื่องมีอาหารร้อนบริการ) ใช้เวลาบินประมาณ 7 h 30m
10.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม เพื่อความปลอดภัยและสภาพอากาศ**


อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว 
-รถรับส่งตามรายการ
-รถ Off-Road ใน Kuray Steppe
-อาหารทุกมื้อตามระบุ
-มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ / หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย
-ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-ประกันการอุบัติเหตุเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน S7 Airlines สามารถฝากทางบริษัทซื้อให้ได้ ในราคาตามหน้าเว็บ S7 และ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นๆ
-ค่ามินิบาร์ / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ค่าของที่ระลึก
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิบไกด์ท้องถิ่น และคนชับรถ     ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทย

    

การจองทัวร์สำหรับทริปอัลไต

มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งใบจองทัวร์ จึงจะถือเป็นการยืนยันการจอง

ส่วนที่เหลือ ชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

หมายเลขบัญชี

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  

4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5  

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ / ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก / เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 467-1-24276-3

 เงื่อนไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593