ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : MRU-01] ทัวร์มรัคอู ยะไข่ หมู่บ้านชิน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ยะไข่ ซิตตเว มรัคอู เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรมเก่าแก่ ชื่อ รัฐยะไข่ เมืองมรดก ทางศิลปวัฒนธรรม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า เที่ยวเมืองเอก ซิตตเว เมืองปากแม่น้ำติดอ่าวเบงกอล อดีตเมืองในปกครองแห่งจักรวรรดิอังกฤษ เมืองที่รวมหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ... เยือนเมือง มรัคอู เมืองซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีโบราณสุดท้ายที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่ง ของชาวรัคขิ่น โปรแกรม 6 วัน 5 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 17-22 มกราคม 2562 ..
ราคา ท่านละ 36,900 บาท (เหลือ 2 ที่ สุดท้าย) ... เปิดจองแล้วรับ 15 ท่าน
พักเดี่ยว ท่านละ 6,900 บาท

ลักษณะทริป
** เส้นทางนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ วิถีชีวิต การเดินทางครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินทางย้อนเวลาสู่เมืองโบราณในอดีต ที่ยังคงซ่อนเร้นตัวอยู่อย่างเงียบๆ ในโลกปัจจุบัน
** ที่พักในเขตนี้อาจไม่ดีมากนัก เมื่อเทียบกับในย่างกุ้งหรือเมืองใหญ่ๆ ในพม่า
** มีช่วงเวลานั่งรถนาน จาก ซิตตเว - มรัคอู 3.30-4 ชั่วโมง
** อาหารคล้าย ทางภาคเหนือของไทย
** สนุกกับการถ่ายภาพแสงเช้า แสงเย็น มีเดินขึ้นเนินเขานิดหน่อย เพื่อไปถ่ายรูป

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชิตตเว  -พิพิธภัณฑ์รัฐรัคขิ่น -เดอะ พ้อยท์ (อาหารกลางวัน / เย็น)

04.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2-3 เค้าท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD 251 บริการอาหารเช้าบนเครื่อง

08.15 น. (เวลาท้องถิ่น)

เดินทางถึงเดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

12.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซิตตเว โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB 281 หรือ สายการบินอื่นที่เวลาใกล้เคียงกัน

13.20 น. ถึงสนามบิน ซิตตเว (Sittwe) เมืองเอกแห่งรัฐ รัคขิ่น หรือรัฐ ยะไข่  ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ ปากแม่น้ำกาลาดาน  เดิมมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ‘เอ็คยับ’  สร้างเป็นเมืองโดยจักรวรรดิอังกฤษ ในปี ค.ศ.1827 เคยเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าสำคัญสมัยอาณานิคม และก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 เคยเลื่องลือว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล  ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยสิ่งก่อสร้างของเมืองท่าอาณานิคม และเต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศวัฒนธรรมชาวรัคขิ่น (ยะไข่) ซึ่งแตกต่างไปจากชาวบม่าร์ (พม่า)
บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

หลังเช็คอินเข้าสู่โรงแรมนำท่านชม  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งรัฐรัคขิ่น  จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวระขิ่น ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์จะเห็นรูปปั้นของสัตว์เทพในตำนานของชาวยะไข่ ที่มีชื่อว่า “ปาละ” ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมผสานอวัยวะของสัตว์ 9 ชนิด ด้วยกัน คือ นอแรด หูม้า หัวช้าง รูปร่างมังกร ตากวาง หางนกยูง ลิ้นนกแก้ว ฟันเสือ หนวดสิงห์ ตัว “ปาละ” นี้หาดูได้เฉพาะในยะไข่เท่านั้น และในบริเวณใกล้ ๆ กันนั้น มีมัสยิด บัดเดอร์โมคาน หรือ มัสยิด จาเมียร ที่เก่าแก่ร้อยกว่าปี เป็นสถานที่ที่น่าสนใจเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่ง  ถัดออกไปไม่ไกลนัก จะเห็นหอนาฬิกาดัชท์ ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัย ค.ศ. ที่ 18 ที่รอดพ้นจากภัยสงคราม จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัด Mahakutala Monastery และ Lawkananda Pagoda หรือ Sakyamuni Buddha Image  จากนั้นในช่วงเย็นๆ นำท่านเลียบชายทะเลไปตามถนน ‘เดอะ สแตรนด์’ มาสุดทางที่ ‘เดอะ พ้อยท์’ จุดปลายสุดของแผ่นดิน เพื่อรอชมพระอาทิตย์อัสดงลงทะเล เป็นมุมที่สวยและได้บรรยากาศมากสุดแห่งหนึ่งของก้นอ่าวเบงกอล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

เข้าพัก ROYAL SITTWE RESORT HOTEL  หรือ ระดับ เทียบเท่า

วันที่สอง

ซิตตเว–มรัค อู – วัดมหาบุญ – วัดสิทธิ์ตวงพญา - วัดอันดอว์ ธิน-เจดีย์ รัตนะบุญ-วัดทุกขันธ์ ธิน  - มรัคอู (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่าน ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ นำท่าน เดินทางไปเมือง มรัค อู โดยใช้เดินรถเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเข้าห้องน้ำระหว่างการเดินทาง โดยการเดินทางใช้เวลาประมาณ 3.30–4 ชั่วโมง  ประมาณเที่ยง ก็ถึงเมือง มรัค อู อดีตราชธานีอาณาจักรรัคขิ่น ท่านสามารถเก็บบรรยากาศที่สวยงามเหมือนภาพวาดโดยเฉพาะในเขตเมืองโบราณแห่ง มรัค อู ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เงียบสงบ เขตโบราณสถานไม่ไกลจากบ้านชาวบ้าน หรือโรงแรมที่พัก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  (อาจทานช้านิดหน่อยวันนี้)

บ่าย

หลังอาหารกลางวัน   นำท่านเดินทางสู่  วัดมหาบุญ Maharbandula Monastery จากนั้นชม วัดสิทธิ์ตวง พญา หมายถึง ‘วิหาร 80,000 พระพุทธรูป’ ซึ่งอาจเรียกตามจำนวนพระสูตร 84,000 พระธรรมขันธ์ หรืออาจเป็นเพราะวัดนี้ มีพระพุทธรูปและภาพแกะสลักพระพุทธรูป ประดับอยู่มากมาย วัดแห่งนี้สร้างโดยกษัตริย์ที่มีชื่อเสียง พระเจ้ามินบิน (King Minbin) ในปี ค.ศ.1535 สร้างบนเนินเชิงเขาลูกเล็ก ๆ เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ ยาวด้านละเกือบ 100 เมตร ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก พร้อมหลุมตะเกียงจำนวนถึง 1,104 หลุม ส่วนภายนอกวิหารมีเจดีย์องค์เล็กศิลปะแปลกตา เรียงรายอยู่ที่ระเบียงด้านทิศเหนือและทิศใต้ จัดว่าเป็นวัดที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองมรัค อู จากนั้นชมวัดอันดอว์ ธิน (Andaw Thein Paya) อยู่ติดกับวัดสิทธิ์ตวง พญา ค่อนไปทางทิศเหนือ สร้างปี ค.ศ.1521 เพื่อบรรจุพระบรมทันตธาตุ (ฟันกราม) ซึ่งได้รับจากอาณาจักรศรีลังกา ต่อมาปี ค.ศ.1596 ได้มีการบูรณะจนมีรูปทรงเป็นองค์พระธาตุเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน และภายในอุโบสถมีพระพุทธประดิษฐานเรียงรายอยู่ถึง 175 องค์ ปัจจุบันพระบรมทันตธาตุ ได้ถูกย้ายไปประดิษฐานที่วัด ปัญธุละ ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ใน 4 ขององค์พระพุทธรูปมหาจานย์ ที่มีชื่อเรียกว่า พระพุทธรูปจันทรมุณีเดินต่อเพื่อไปชม เจดีย์ รัตนะบุญ  หรือบางครั้งก็เรียก ‘ญาณตนะพ’ร’ อยู่ทางทิศเหนือของวัดอันดอว์ ธิน สร้างปี ค.ศ.1612 โดยราชินี ชินหะเว  เป็นกลุ่มเจดีย์ที่ล้อมรอบ ด้วยเจดีย์เล็กๆ 24 องค์ และ ถัดมาไม่ไกลมีวัดทุกขันธ์ ธิน อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดรัตนะบุญ สร้างในปี ค.ศ.1571 โดยกษัตริย์มิน พาลอง  ภายในมีภาพแกะสลักให้เห็นการแต่งกาย ตลอดจนมวยผมของหญิงชาวยะไข่โบราณ 64 แบบทรงวิหาร เลย์ยาตนะ  สร้างปี ค.ศ.1430 โดยกษัตริย์ มิน ซาว มอน เป็นจัตตุวิหารทรงแปดเหลี่ยม ภายในทึบตัน แต่มีระเบียงคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบแกนเจดีย์ 8 องค์ และตามผนังมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กอีก 28 องค์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคแรกๆ ของ มรัค อู  แต่ที่จริงแล้ว วัดต่างๆในเมือง มรัค อู จะมีภาพจำหลัก เป็นเรื่องราวในศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และภาพชีวิตในราชสำนักในอดีต ประดับไว้ทั้งสิ้น
เย็น รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักโรงแรมในเมืองมรัคอู

ที่พัก

พักโรงแรมในเมืองมรัคอู  Shawe Thazin Hotel หรือ  MRAUK U Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

มรัค อู -  วัดโคตวง  พระราชวังเก่า มรัค อู- พิพิธภัณฑ์โบราณคดี- ถ่ายแสงเย็นที่  Hariduang Pagoda (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น) 

05.00 น.

สำหรับท่านที่สนใจถ่ายภาพแสงเช้าเราจะนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปแสงเช้าวิวหมอกควันที่เกิดจากการทำอาหารและวิวเจดีย์มุมสูง สมควรแก่เวลานำท่านกลับมารับประทานอาหารเช้า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้า  นำท่านชม วัด โคตวง พญา (Kothaung Paya) สร้างในปี ค.ศ.1553 โดยโอรสของกษัตริย์มินบิน คือกษัตริย์มินไตกา พระองค์ต้องการสร้างวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะชื่อ โคตวง หมายถึง ‘วิหาร 90,000 พระพุทธรูป’ วัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยยึดคติผังภูมิโหราศาสตร์เพื่อสยบสิ่งชั่วร้าย  ชม Pesi Daung Buddha ชม พระราชวังเก่า มรัค อู ตั้งอยู่ ณ ทำเลที่โหรหลวงของกษัตริย์มิน บิน แนะนำ ให้ย้ายมาจากพระราชวังเดิมที่ หลวงเกร็ท (Luanggret) ในปี ค.ศ.1430 ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่ซากกำแพงเมืองให้เห็นเพียงบางส่วน กำแพงเมืองมี 3 ชั้น และรูปแบบพระราชวัง ดูผิวเผินจะคล้ายกับ มหามุนี พญา ส่วนตรงกลางของพระราชฐานชั้นใน จะมีหลุมที่ขุดเจาะไว้ใช้เป็นอุโมงค์เพื่อหลบภัยไปที่ สิทธ์ตวง พญา ได้ ในรั้วกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก จะเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่า เช่น พระพุทธรูป ปืนใหญ่ เหรียญเงินที่ใช้ในยุคเวสาลี แบบจำลองเมืองมรัค อู เป็นต้น

กลางวัน

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชมเจดีย์ที่มีชื่อเสียงในมรัคอู ได้แก่  Lawkamanaung  - Ratamanaung – Mingalamanaung

เย็น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกบนยอด Hariduang Pagoda  สัมผัส
อากาศ  เย็นสบายที่สดชื่นท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักโรงแรมในเมืองมรัคอู Shawe Thazin Hotel หรือ  MRAUK U Hotel  หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

มรัคอู–หมู่บ้านชนเผ่าChin–Kaung anput Pagoda - แสงเย็น Shwe Tuang Pagoda (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

05.00 น.

สำหรับท่านที่สนใจถ่ายภาพแสงเช้าเราจะนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปแสงเช้าวิวหมอกควันที่เกิดจากการทำอาหารและวิวเจดีย์มุมสูงสมควรแก่เวลานำท่านกลับมารับประทานอาหารเช้า ถ้าชอบตื่นเช้า ให้ตื่นขึ้นมาชมพระเณรเดินบิณฑบาตร และ เดินชมวิถีชีวิตพื้นบ้านท่ามกลางเมืองเก่าแก่ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  วันนี้เราจะไปหมู่บ้าน Chin โดยนั่งรถออกไปนอกเมืองมรัคอูราวๆ หนึ่งชั่วโมงจากนั้นเปลี่ยนเป็น นั่งเรือไปประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปชม ชาวชนเผ่า Chin ที่สักหน้าเป็นลายแมงมุม   ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ ไม่ได้สักหน้าเป็นลายแมงมุมแบบชนเผ่าดั้งเดิมแล้วคะ ปัจจุบันจึงมีให้เห็นไม่มากนักคะ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   หลังอาหารเที่ยวชมหมู่บ้านชนเผ่า Chin สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโดยการล่องเรือ และ นั่งรถ กลับมรัคอู

บ่าย

นำท่านชม Kaung banput Pagoda

เย็น ชมพระอาทิตย์ตกบนยอด Shwe Tuang Pagoda  สัมผัส อากาศ  เย็นสบายที่สดชื่นท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ เนินเขาแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งฐาน
ปืนใหญ่ ในสมัยทำสงครามกับจักรวรรดิอังกฤษ ปัจจุบันยังคงมีร่องรอยซากปืนใหญ่ ปรากฏอยู่ และจากที่นี่เป็นจุดชมวิวที่เห็นภูมิทัศน์กว้างใหญ่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักโรงแรมในเมืองมรัคอู

ที่พัก

พักโรงแรมในเมืองมรัคอู  Shawe Thazin Hotel หรือ  MRAUK U Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

มรัค อู –เวสาลี -  วัด มหามุนี พญา  - ซิตตเว  (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

05.00 น

สำหรับท่านที่สนใจไปถ่ายแสงเช้าเราจะนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปแสงเช้าวิวหมอกควันที่เกิดจากการทำอาหารและวิวเจดีย์มุมสูง สมควรแก่เวลานำท่านกลับมารับประทานอาหารเช้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช้า นั่งรถไปเมือง เวสาลี หรือบางทีก็เรียก ‘เวธาลี’ ห่างจากตัวเมือง มรัค อู ไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นราชธานีเก่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 4 แวะนมัสการ พระสุ ตวง พญา พระ พระพุทธรูปโบราณองค์สำคัญ สูง 5 เมตร ซึ่งแกะสลักจากหินก้อนเดียว เมื่อ ค.ศ.327 นั่งรถต่อไปยังวัด มหามุนี พญา อยู่ห่างจากเมืองมรัค อู ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นวัดที่สำคัญมากที่สุดวัดหนึ่ง สร้างอยู่บนเนินเขาซึ่งเคยประดิษฐาน พระมหามุนี (ปัจจุบันถูกอัญเชิญไปอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ตั้งแต่ ค.ศ.1784 โดย พระเจ้าโบดอว์พญา) ปัจจุบันชาวยะไข่ เชื่อว่าจิตวิญญาณอันแท้จริงขององค์มหามุนีได้สิงสถิตอยู่ที่ องค์มหามุนีองค์ที่หล่อขึ้นใหม่นี้แทน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ซิตตเว  ใช้เวลา 3.30-4 ชั่วโมง

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักโรงแรมในเมืองมรัคอู  ROYAL SITTWE RESORT HOTEL  หรือ ระดับ เทียบเท่า

วันที่หก

มรัค อู - ซิตตเว – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ นำท่านไปเดินเล่นชมตลาดเช้าที่ซิตตเว ก่อนกลับมาย่างกุ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.

ออกเดินทางสู่เมือง ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Golden Myanmar Airlines เที่ยวบินที่Y5 403 หรือ สายการบินอื่น ที่เวลาใกล้เคียงกัน   

14.55 น.

เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร   

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.40 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 258

23.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ 
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ ย่างกุ้ง-ซิตตเว-ย่างกุ้ง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ                   
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 5 คืน
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
มัคคุเทศก์พม่าพูดไทย และ หัวหน้าทัวร์ไทย คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 900 บาท / ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 600 บาท / ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย ผู้ที่ ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**               ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

3. การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด (หรือคิดค่าใช้จ่ายตามจริงตามที่ค่าใช้จ่ายที่บริษัท จ่ายไปแล้ว อาทิ เช่น การมัดจำที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ที่มิอาจเรียกคืนได้)
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100%


หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป  กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593