ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : SPITI-01] ทัวร์สปิติวัลเลย์ สปิติ ทัวร์รัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย 15 วัน 13 คืน


อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง
เดินทาง 7-21 สิงหาคม 2563 ... เปิดรับ 15 ที่ (มีจองมาแล้ว 8 ที่)
ราคา : 55,900 บาท ..


โปรดอ่านก่อนตัดสินใจเดินทาง
* เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่อากาศค่อนข้างเบาบาง เพราะฉะนั้นผู้เดินทางต้องมั่นใจว่า ไม่มีโรคประจำตัว จำพวก ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคไทลอยด์ หากมีโรคดังกล่าวโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง
* ถนนหนทางอาจมีดีบ้างและไม่ดีบ้าง ต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการนั่งรถยาวๆ
* มีเดินเทรคระยะสั้น 1-2 กม. เช่นการไปเทรคไปดูทะเลสาบ
* ที่พักไม่ค่อยเลิศหรู แต่พออยู่ได้ สะอาด บางวันต้องนอนพักแค้มป์ อาจต้องเตรียมข้าวของเครื่องใช้ประจำตัวติดไปด้วย เช่น liner หรือ ถุงนอน กระบอกน้ำร้อน สำหรับพกน้ำร้อนไว้ดื่ม
* แค้มป์ที่ Chandrataal Lake ไม่มีน้ำอาบ แต่มีห้องน้ำในตัวอยู่ในแค้มป์ โปรดเตรียมทิชชู่เปียกไปเช็ดตัว
* น้ำร้อนในห้องน้ำ อาจมีบ้างไม่มีบ้าง ที่พักไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าอาจมีตกบ้างเป็นบางเมือง
* อุณหภูมิประมาณ 4-15 องศาเซลเซียส ฝนน้อย อากาศดี
* อาหารอินเดีย รสชาติเครื่องเทศเยอะ อาจไม่ถูกปากคนไทย แต่ทางทีมงานจะเตรียมอาหารไทยไปเสริมคะ


 

ตารางเวลาบินสายการบิน Air India

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

07 ส.ค. 63

BKK-DELHI

AI 335

21.30 น.

08 ส.ค.: 00.10

08 ส.ค. 63

DELHI – CHANDIGARH

AI 9831

18.15 น.

19.15 น.

20 ส.ค. 63

CHANDIGARH - DELHI

AI 464

12.45 น.

13.55 น.

20 ส.ค. 63

DELHi - BKK

AI 334

23.00 น.

21 ส.ค.: 04.45 น.

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ –เดลี

18.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 Row K เคาท์เตอร์ สายการบิน AIR INDIA พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ โหลดกระเป๋าเช็กอิน และรับประทานอาหารว่าง
21.30 น. ออกเดินทางสู่ เมือง Delhi  เที่ยวบินที่  AI 335 (ใช้เวลาบินประมาณ 4h10m บนเครื่องบินมีอาหารบริการ)

วันที่สอง

เดลี- ซิตี้ทัวร์ - CHNDIGARH - SHIMLA

00.10 น.

ถึงสนามบินเดลี  (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเราประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม RADISSION BLU หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)   หลังอาหารนำท่านชมวัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่ลักษมีและพระนารายณ์ พระแม่ลักษมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มักประสบผล จากนั้นนำชม วัดอัคชาร์ดาม ซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  นำท่านเที่ยวชม หอคอย กุตับ มินาร์  ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองCHANDIGARH เที่ยวบินที่ AI 9831 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
19.15 น. ถึง สนามบิน CHANDIGARH รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางโดยรถ Innova สู่ เมือง Shimla ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองชิมลา นั้นตั้งอยู่บนความสูง 2,276 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐหิมาจัลประเทศ
  บริการอาหารค่ำแบบกล่อง(มื้อที่ 3) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ที่พัก เมืองSHIMLA HOTEL MARIGOLD SAROVAR PORTICO หรือเทียบเท่า มี Wi-Fi
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
วันที่สาม

SHIMLA- NARKANDA- HATTU PEAK – RAMPUR – JEORI – SARAHAN

เช้าตรู่

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ) นำท่านมา ถนนคนเดินเมือง Shilma สัก ไม่เกิน 10 โมงเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Sarahan เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ในเขต Shimla และ Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,100 เมตร ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 )

บ่าย

ผ่าน เมือง Rampur ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,021 เมตร จากระดับน้ำทะเล ห่างจากชิมลา 130 กม. เชื่อมต่อกับถนน NH 5 ที่ไปยัง Narkanda เป็นเมืองที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Satluj เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย - สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ Nathpa Jhakri จากนั้นผ่าน เมือง Jeori  ห่างจากชิมลา 149 กม. ในรัฐหิมาจัลประเทศ เขต Mandi อยู่ห่างจาก Rampur 26 กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 2,086 เมตร และเดินทางถึง เมือง Sarahan ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันว่าเป็นประตูสู่ เมือง Kinnaur ใกล้กับถนน Indo-Tibet สายเก่า เป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนของอาณาจักร Bushahr คู่กับเมือง Rampur ที่เป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6 )

ที่พัก

HOTEL SHRIKHAND หรือเทียบเท่า

 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ

วันที่สี่

SARAHAN – JEORI – WANGTU – KARCHAM - CHITKUL - SANGLA

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)เที่ยวชม Bhima Kali Temple เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของพระแม่กาลีในอินเดีย ใช้เป็นเครื่องบูชาก่อนศตวรรษที่ 18 มีการรวมสถาปัตยกรรมสไตล์พุทธวิชรยานและฮินดูเข้าด้วยกัน สร้างด้วยไม้ และที่วัดแห่งนี้เรายังสามารถมองเห็นยอดเขา Shrikhand Mahadev Peak ได้อีกด้วย ซึ่งมีความสูง 5,227 เมตร วัดแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการค้าระหว่างอินเดียและทิเบตผ่านถนนอินโด - ทิเบตโบราณ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอิทธิพลของทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักร Kushan ในช่วงศตวรรษที่ 1-3 จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Sangla ระยะทาง 92 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
บ่าย เดินทางต่อไปยัง เมือง Jeori ผ่านสะพาน Wangtu จากนั้นขับตรงมุ่งหน้าสู่ เมือง Karcham จนถึง เมือง Sangla ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,696 เมตร เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา Baspa หรือเรียกอีกอย่างว่า Sangla Valley อยู่ในเขต Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศอินเดียใกล้กับชายแดนทิเบต นำท่านเดินทางสู่ เมือง Chitkul เป็นหมู่บ้านในเขต Kinnaur ของรัฐหิมาจัลประเทศ ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงพรมแดนอินเดีย-จีน โดยเมือง Chitkul นั้นตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,450 เมตร ในช่วงฤดูหนาวสถานที่ส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะและผู้ที่อาศัยอยู่จะย้ายไปยังพื้นที่ที่ต่ำกว่าของรัฐหิมาจัล ยังเป็นแหล่งปลูกมันฝรั่งที่ดีที่สุดในโลกและมีราคาแพงมาก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Baspa เป็นหมู่บ้านแรกของหุบเขา Baspa Valley และหมู่บ้านสุดท้ายของเส้นทางการค้า Hindustan-Tibet ที่เก่าแก่ นอกจากนี้ยังเป็นจุดสุดท้ายของอินเดียที่สามารถเดินทางไปโดยไม่มีใบอนุญาต อยู่ห่างจาก Sangla ประมาณ 28 กม. เส้นทางจาก Sangla ถึง Chitkul นั้นเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความสวยงามที่สุดที่ไม่ควรพลาดโอกาสในการถ่ายรูป ให้ท่านอิสระเดินถ่ายรูปรอบๆแม่น้ำ Bapsa และวัดในหมู่บ้าน Mathi Goddess
เย็น บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 9 )
ที่พัก เมือง SANGLA PRAKASH REGENCY หรือเทียบเท่า มี WI-FI
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ

วันที่ห้า

SANGLA – KAMRU FORT (2600) - KALPA

เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 10) ไปเที่ยวชม Kamru Fort โดยป้อมปราการ Kamru Fort นั้นมีความสวยงามตระการตาตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและห่างจากหุบเขา Sangla Valley อันสวยงามเพียง 2 กม. มีทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา Sangla ลำธารสวนแอปเปิ้ลและอื่น ๆ อีกมากมาย ป้อม Kamru มีระเบียงไม้ที่สวยงามและด้านบนของตัวอาคารเป็นเทวรูป ของ Kamakhya Devi เชื่อกันว่าถูกนำมาจากเมืองGuwahatiและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวหมู่บ้านSangla นอกจากนี้ยังมีวิหาร Badrinath ซึ่งมีขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นสถานที่จัดแสดงทุกๆสามปีเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้า เทวรูปของเทพถูกนำไปยังแม่น้ำ Gangotri ซึ่งเป็นที่มาของแม่น้ำคงคาป้อมปราการที่สวยงามแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทุ่งหญ้าหนาทึบและทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่มและประดับประดาด้วยไม้แกะสลักที่สวยงาม ป้อม Kamru มีรูปร่างเหมือนหอคอย มี 5ชั้น บนพื้นที่ 55 ตารางฟุต  สถาปัตยกรรมของป้อม Kamru โดดเด่นทำให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนใน Sangla รัฐหิมาจัลประเทศ** ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางวันนี้คือ เมือง Kalpa ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
กลางวัน ก่อนไปรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านไปถ่ายรูปเพื่อทำ Inner Line Permit ที่เมือง Reckong Peo ซึ่งเป็นเมืองหลักในเขตนี้ เราสามารถเลือกซื้อผักและผลไม้ ได้จากเมืองนี้คะ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย นำท่านมารับประทานอาหารกลางวัน   (มื้อที่ 11)  หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่ เมือง Kalpa ตามตำนานเล่าว่า เป็นบ้านในฤดูหนาวของพระศิวะ หากฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นยอดเขา Kinner – Kailash และ Jorkandan ตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่บ้าน และเมืองนี้ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,960 เมตร จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก ช่วงเย็นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปที่จุดที่เรียกว่า Suicide Point ห่างจากที่พักสัก 10-15 นาทีไปยื่นถ่ายรูปสวยๆ คะ
เย็น บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 12)

ที่พัก

เมือง KALPA KINNER VILLA หรือเทียบเท่า มี WI-FI

 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ

วันที่หก

KALPA – NAKO (3,662 ม.)

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่13)
07.00 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Nako มุ่งหน้าไปยัง Powari และในวันนี้เราจะได้เห็นภูเขาเขียวชอุ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ขับผ่านเมือง Puh จะถึงเมือง Nako นั้นเป็นหมู่บ้าน ใน Kinnaur รัฐหิมาจัลประเทศ มีฉากหลังเป็นภูเขา Reo Purgyal ที่มีความสูง 6,816 เมตร อยู่ในเขตที่มีความสำคัญตามแนวชายแดนทิเบตซึ่งการเข้าจะต้องใช้ Inner line Permit ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)
บ่าย หลังอาหารนำชม Nako Monastery ก่อตั้งโดย Ringchen Zangpo ในศตวรรษที่ 11 เป็นวัดเก่าเล็ก ๆ ที่มีประติมากรรมเก่าและจิตรกรรมฝาผนังเก่า มีสถาปัตยกรรมสไตล์ทิเบตคล้ายกับ Tabo Manastery ประกอบด้วย 4 ห้องโถง ห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด คือ Dukhong รู้จักกันในนามของความหมายของ Lotsava Jhakang เพื่อเป็นเกียรติแก่ Ringchen Zangpo ผู้ที่แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาทิเบต ศิลปะภายในวัดเป็นแบบศาสนาพุทธวัชรยาน ภาพฝาหนังของ Dukhong นั้นเป็นภาพมันดาลา ทางด้านตะวันออกเป็นห้องโถงขนาดเล็กมีรูปปั้นของเทพ Yellow Tara ทำด้วยปูนปั้น ส่วนห้องโถงที่สามมีรูปปั้นพระพุทธรูปของ Vairochana และมีศาลที่สร้างอุทิศให้กับ Purgyal ซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นที่เชื่อว่าเป็น "spirit of the mountain" ยังมีประติมากรรมของ 5 พระโพธิสัตว์ที่ทำจากดินเหนียว ในปี 1975 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ศาสนสถานต่างๆได้รับความเสียหาย และในปี 1998 วัดใกล้ยุบ แต่ได้รับการอนุรักษ์ บูรณะโดยมหาวิทยาลัยเวียนนา ในเดือนกรกฎาคม ปี 2002 รวมไปถึงวัดและอาคารอื่นๆใน Nako ด้วย  จากนั้นกลับมาที่พัก นำท่านเดินด้วยเท้าขึ้นไปชมจุดชมวิวที่เห็นเมือง Nako ทั้งเมืองพร้อมวิวทะเลสาบ Naka จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมหมู่บ้าน Nako
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 15)
ที่พัก NAKO KINNER CAMP หรือเทียบเท่า *ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต*
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ

วันที่เจ็ด

NAKO - TABO (3,050 ม.)

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่16)
07.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ เมือง Tabo ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งจะขับผ่าน หมู่บ้าน Sumdo เป็นหมู่บ้านแรกชอง Spiti Valley บนถนนสายนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17)
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมือง Tabo เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน Spiti Valley เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเกี่ยวกับอารามอายุพันปีของ Tabo Monastery ซึ่งได้รับให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นอารามที่ตั้งอยู่ด้านล่างหุบเขาแตกต่างจากอารามอื่นๆ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,050 เมตร จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 18)
ที่พัก HOTEL SIDARTH TABO หรือเทียบเท่า
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
วันที่แปด

TABO - DHANKAR - HALUNG – PIN VALLEY – MUD VILLAGE

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 19)
07.00 น. เดินทางไป Mud Village โดยเริ่มต้นออกเดินทางสู่ เมือง Dhankar เป็นเมืองหลวงเก่าของSpiti และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,850 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Tabo และเมือง Kaza ห่างประมาณ 30 กม. ไปทางทิศตะวันออก ก่อนหน้านี้ Dhankar เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในอารามโบราณ (1200 ปี) ซึ่งสร้างขึ้นบนหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Spiti และ Pin จากระยะไกลความสูงชันของ Dhankar Gompa ดูเปราะบางราวกับว่ามันจะตกลงไปด้านล่างเสียอย่างนั้น จากนั้นชม ทะเลสาบ Dhankar Lake เป็นทะเลสาบขนาดเล็กและยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักของนักท่องเที่ยวทั่วไป มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,200 เมตร ต้องเดินเท้าประมาณ 2 กม. ควรมีไม้ Trekking Pole เพื่อช่วยในการเดินไปชมทะเลสาบแห่งนี้ ในช่วงฤดูร้อนน้ำในทะเลสาบจะระเหยและกลายเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงแกะ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Lhalung หรือ Lhalun เรียกว่า “Land of the Gods” โดย Lha คือเทวดา เทพเจ้า ส่วน Lung คือดินแดน ตั้งอยู่บนความสูง 3,930 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านในเขต Lahul and Spiti ในรัฐหิมาจัลประเทศ เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามและมีวัดเก่าแก่ อยู่ห่างจาก Kaza ประมาณ 28 กม. ตั้งอยู่เชิงเขา Tangmar Mountain ชาวบ้านเชื่อว่าพระเจ้าอาศัยอยู่ในเทือกเขาแห่งนี้ และสีของภูเขาจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ เช่น มีความสุขจะเป็นสีเหลือง หากโกรธจะเป็นสีแดง เป็นต้น จากนั้นเดินทางต่อสู่ Pin Valley เป็นอุทยานแห่งชาติของอินเดียที่ตั้งอยู่ภายในเขต Lahaul และ Spiti ในรัฐหิมาจัลประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย ก่อตั้งโดยอินเดียเมื่อวันที่ 9 มกราคม 1987 มีความสูงประมาณ 3,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล  เที่ยวชม Mud Village ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 35 กม. ตั้งอยู่บนความสูง 3,770 เมตร โดยจะผ่านหมู่บ้าน  Sangam เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดมีพื้นที่ใหญ่กว่า Mud Village ซึ่งภูเขาที่นี่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน และมีแม่น้ำ Pin ที่สวยงาม จากนั้นเข้าที่พัก
เย็น บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 21) หลังอาหารอิสระพักผ่อน
ที่พัก GUEST HOUSE MUD VILLAGE *เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีแต่เกสท์เฮ้าส์* *ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต*
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
วันที่เก้า

MUD VILLAGE -KAZA- KEE MONASTERY - KAZA

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 22) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมือง Kaza ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอง Spiti  ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,800 เมตร อยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยตะวันตกของเมือง Lahul และ Spiti Kaza นั้นตั้งอยู่เลียบกับแม่น้ำ Spiti เป็นเขตการค้าและศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขา Spiti จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Kee Monastery ระยะทาง 12 กม. จากตัวเมือง Kaza เป็นวัดพุทธทิเบต นิกายเกลุกปะ เช่นเดียวกับ Tabo Monastery และ Dhankar Gompa ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 4,166 เมตร ใกล้กับแม่น้ำ Spiti เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขา Spiti และเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาให้กับพระลามะ ก่อตั้งโดย Dromton ซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์ Atisha ผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 11 วัดแห่งนี้เคยถูกโจมตีโดยชาวมองโกลในศตวรรษที่ 17 ในช่วงขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 5 และในปี 1830 ถูกโจมตีอีกครั้งในสงครามระหว่างลาดัคกับKulu ต่อมาในปี 1841 วัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากกองทัพ Dogra ภายใต้การนำของ Ghulam Khan และ Rahim Khan ต่อมาในปีเดียวกันก็ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นจากกองทัพซิกซ์ ถูกทำลายด้วยไฟ และในปี 1975 เกิดแผ่นดินไหว วัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจทางโบราณคดีของอินเดียและรัฐกรมโยธาธิการ ฝาผนังถูกวาดด้วยภาพจิตรกรรมอันเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 14 ที่พัฒนาจากอิทธิพลของจีน ภายในอารามนอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วยังมี พระพุทธรูปและหนังสือโบราณ เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นใต้ดินเป็นห้องเก็บของ ห้อง Tangyur มีภาพจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า ชั้นล่างเป็นห้องสวดมนต์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23)
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าที่พักที่ Kaza
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 24) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
วันที่สิบ

KAZA – LANGZA – KOMIC VILLAGE –HIKKIM VILLAGE- KAZA

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 25) ออกเดินทางสู่ Komic Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลก โดยผ่านหมู่บ้าน Langza ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 4,330 เมตร ห่างจากเมือง Kaza 14 กม. ซึ่งที่แห่งนี้รู้จักกันในดินแดนแห่งการล่าซากฟอสซิล พร้อมกับทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขา Chau Chau Kang Nelda ที่อยู่เหนือหมู่บ้าน มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อายุ 1,000 ปีเดินทางสู่ Komic Village ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 4,587 เมตร เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ที่มีถนนถึง อยู่ห่างจากหมู่บ้าน Langza ประมาณ 10 กม. เป็นที่ตั้งของวัด Tangyud Monastery เป็นหนึ่งในสองของอารามของนิกาย Sakya ที่เหลืออยู่ใน Spiti Valley มีประชากรประมาณ 60 คน กระจายอยู่ตามบ้าน 15-16 หลัง จากนั้นแวะไปเที่ยวชม หมู่บ้าน Hikkim ที่ระดับความสูงประมาณ 4,440 เมตร อยู่ห่างจาก Komic 4 กิโลเมตรและจาก Kaza 16 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกและเป็นสถานีเลือกตั้งที่สูงที่สุดในโลก สามารถเห็นยอดเขาChau Chau Kang Nelda ได้จากที่หมู่บ้านนี้เช่นกัน แต่ไม่งดงามเท่าที่เห็นจาก Langza จากนั้นเดินทางกลับ Kaza
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26)
บ่าย นำท่านไปเดินเล่นในตลาดเมือง Kaza เลือกซื้อผักผลไม้ และ ของฝาก ของที่ระลึก จากเมือง Kaza
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 27) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก เมือง KAZA HOTEL SAKAYA ABODE หรือเทียบเท่า
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
วันที่สิบเอ็ด

KAZA – LOSAR – KUNZUM LA -CHANDRATAAL LAKE

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 28)
07.00 น.

เดินทางไปยัง Kibber Village อยู่ห่างจาก Kaza ประมาณ 20 กม. เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความสวยงามในหุบเขา Spiti ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,205 เมตร หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายแห้งแล้ง แวดล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ลักษณะคล้ายกับทิเบตและลาดัค รวมถึงพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นจุดเด่นของที่นี่ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Little Tibet” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ Chandrataal Lake ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง โดยเราจะมุ่งหน้าไปยัง เมือง Losar วิวระหว่างทางสวยมาก เราจะผ่าน Kunzum La Pass ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 4,551 เมตร ที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Kullu และ Lahaul ไปยัง Spiti Valley จากนั้นจะเข้าสู่ Batal ซึ่งอยู่ในหุบเขา Lahaul ถนนช่วงนี้จะค่อนข้างขรุขระ และแคบไปจนถึงทะเลสาบ Chandrataal Lake

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 29) เดินทางไปยังทะเลสาบ Chandrataal Lake
บ่าย เช็กอินเข้าสู่ที่พัก ไป ทะเลสาบ Chandrataal Lake ซึ่งตัวทะเลสาบนั้นจะอยู่ห่างจากแค้มป์ที่พักโดยนั่งรถไปประมาณ 10-15 นาที จากนั้นเดินเท้าขึ้นไปในทะเลสาบอีก ประมาณ 1 กม. โดยทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,300 เมตร ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย และต้องมาดูในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวง มาจากชื่อ "จันทรา" (ดวงจันทร์) และ "Taal" (ทะเลสาบ) จากรูปพระจันทร์เสี้ยวของทะเลสาบ ชมทะเลสาบเปลี่ยนสีจากเฉดสีฟ้าใสเป็นมรกต ทะเลสาบสีฟ้าล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว มีเทือกเขา Chandra Bhaga สีขาวที่บริสุทธิ์เป็นฉาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 30) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก CHANDRATAAL MOON LAKE CAMP หรือเทียบเท่า *ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต*
 
รูปสปิติ
รูปสปิติ
รูปสปิติ
วันที่สิบสอง

CHANDRATAAL LAKE – CHATTRU -ROTHANG PASS - MANALI

เช้าตรู่ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 31 ) ออกเดินทางสู่ เมืองมะนาลี ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 32) ที่ Chattru
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองมะนาลี โดยเราจะผ่าน Rothang Pass ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,978 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะนาลีประมาณ 51 กม. มะนาลีเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการค้าเก่าแก่ไปยังลาดัคและจากที่นั่นไปยัง Karakoram Pass ไปยัง Yarkand และ Khotan ในบริเวณ Tarim Basin เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นประตูสู่ย่าน Lahaul และ Spiti รวมทั้งเมือง Leh อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 33)
ที่พัก MANALI HOTEL KEYLINGA INN หรือเทียบเท่า มี WI-FI
วันที่สิบสาม

MANALI - CHANDIGARH

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 34) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. วันนี้นั่งรถกันยาวๆประมาณ 8 ชั่วโมง ไปสู่จุดหมายปลายทางคือ เมือง Chandigarh ระยะทาง 325 กม.
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 35)
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมือง Chandigarh
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 36) หลังอาหารเดินทางสู่เช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
ที่พัก HOTEL RADISSION BLU หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สิบสี่

CHANDIGARH – DELHI – BANGKOK

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 37) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI 464  ใช้เวลาบินประมาณ 1h10m
13.55 น. ถึง สนามบินเดลี นำท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้าใกล้สนามบิน ให้ท่าน**อิสระรับประทานอาหารกลางวัน** และอิสระช้อปปิ้ง จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

23.00 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ AI 334  ใช้เวลาบินประมาณ 4h15m

วันที่สิบห้า

BANGKOK

04.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน AIR INDIA
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พักระดับ มาตรฐาน  จำนวน 13 คืน  พักห้องละ 2ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่ม 2 ขวด /วัน
ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม รถ Innova
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอินเดียสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่น E-Visa
ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ,พนักงานบริการ 60 USD/ลูกค้าหนึ่งท่าน ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท / ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ

การจองทริป โอนเงินมัดจำ 20,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593