ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : KCK-01] ทัวร์คัมชัตกา รัสเซีย 11 วัน 8 คืน

ทริปสำรวจ Kamchatka 11 วัน 8 คืน
คัมชัตกา ดินแดนแห่งภูเขาไฟยุคก่อนประวัติศาสตร์
บ่อน้ำพุร้อนหลายร้อยบ่อ และหมีสีน้ำตาลจับปลาแซลมอนแดง
โดยสายการบิน S7 Airlines

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง : 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 (รับสมัครสุภาพสตรี ต้องการแชร์ห้องพัก 1 ท่าน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ ราคา 78,000 บาท
พักเดี่ยว 12,000 บาท
** ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-คัมชัตกา

 

ตารางเวลาบิน

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

25 มิ.ย. 62

Bangkok-Novosibisk

S7 5702

12.00

19.30

25 มิ.ย. 62

Novosibisk-Kamchatka

S7 5249

23.15

26 มิ.ย. 10.30

04 ก.ค. 62

Kamchatka-Novosibisk

S7 5250

11.50

13.45

05 ก.ค 62

Novosibisk-Bangkok

S7 5701

02.25

10.20

ผู้ที่จองเที่ยวบินภายในประเทศควรจองให้มีระยะห่างอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้า

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – รัสเซีย – Novosibisk – Kamchatka

09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row S สายการบิน S7 Airlines พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ จากนั้นเช็กอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ
12.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบิน Novosibisk ด้วยเที่ยวบินที่ S7 5702 ใช้เวลาบินประมาณ 7h35m บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.30 น. เดินทางถึง สนามบิน Novosibisk Tolmachevo Airport ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นรอต่อเครื่องสู่ เมือง Kamchatka
23.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบิน Kamchatka ด้วยเที่ยวบินที่ S7 5249 ใช้เวลาบิน 6h15m
วันที่สอง

Kamchatka – City Tour ; Avachinskii , Koryakskii Volcano Viewpoint

10.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน Petropavlovsk -Kamchatsky Airport เมือง Kamchatka รับกระเป๋าสัมภาระ **เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัว เมือง Kamchatka โดยระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ Russia Starts here ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่มีทิวทัศน์ของภูเขาไฟ Avachinskii กับ Koryakskii เป็นฉากหลัง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง Petropavlovsk -Kamchatsky

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านแวะจุดชมวิวและถ่ายภาพ ภูเขาไฟ Avachinskii กับ Koryakskii จากนั้นเที่ยวชมเมือง Kamchatka อาทิเช่น Kamchatka Local Lore Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่หันหน้าไปทางอ่าว Avacha Bay จัดแสดงรายละเอียดการสำรวจ Kamchatka ธรรมชาติ ผู้คน และวัฒนธรรม ดั้งเดิม และยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้นไปเดินตลาด Local  Market สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

ที่พัก

โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

Option 1 : Kurile Lake or  Option 1 :  Valley of Geysers –Kamchatsky

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  Option 1: ทะเลสาบ Kurile Lake
  เพื่อโดยสารเฮลิคอปเตอร์ไปเที่ยวชม ทะเลสาบ Kurile Lake ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นทำการเดินเทรคระยะสั้น เพื่อไปเที่ยวชมทะเลสาบ Kurile lake และนำท่านล่องเรือ ถ่ายภาพ หมีคัมชัตกา (Kamchatka Bears) ซึ่งทะเลสาบคูริล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟโครโนทสกี้ มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 77 ตร.กม. จุดลึกที่สุดลึกมากถึง 306 เมตร หากเป็นฤดูหนาว น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ และอุณหภูมิของน้ำจะลดลงเฉลี่ยเพียง 4 - 6 องศาเท่านั้น ในฤดูร้อนหิมะจะละลายจนหมด พื้นดินรอบๆ ทะเลสาบจะอุดมไปด้วยทุ่งหญ้าที่เขียวขจี มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟที่อยู่โดยรอบได้อย่างชัดเจน และยังจะได้เห็นปลาเซลมอนแดงจำนวนมหาศาลที่ว่ายทวนกระแสน้ำไปยังต้นน้ำเพื่อวางไข่ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และเจ้าหมีสีน้ำตาลก็จะพาลูกน้อยออกล่าเซลมอนแดงกันอย่างคึกคัก เป็นสถานที่ถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลล่าเซลมอนแดงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียว นอกจากนี้พื้นที่รอบทะเลสาบยังเต็มไปด้วยนกนางนวล นกน้ำอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย นำท่านเฮลิคอปเตอร์อีกครั้งไปยัง ภูเขาไฟ Ksudach Volcano ใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นทำการเดินเทรคระยะสั้นเพื่อไปชม ภูเขาไฟ Ksudach Volcano มีความสูง 1,079 เมตร เกิดการประทุในปี 1907 เกิดเป็นทะเลสาบ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบ Kluchevoye มีขนาด 4*2 กม. ล้อมรอบไปด้วยเขาสูง 400-500 เมตร และทะเลสาบ Nizhneye มีความยาว 2 กม. จากนั้นบินต่ออีก 20 นาที ไปยัง ภูเขาไฟ Hodutka Volcano ชม น้ำพุร้อน ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดใน Kamchatka สมควรแก่เวลาบินกลับสู่สนามบิน
  จบ Option 1
 

Option 2 : Valley Of Geysers  หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่เป็นใจในการไปเที่ยวชม ทะเลสาบ Kurile lake เราจะเปลี่ยนเป็นไปชม Valley Of Geysers แทนค่ะ
โดยสารเฮลิคอปเตอร์ไปเที่ยวชม Valley Of Geysers ซึ่งหุบเขา Geysers นั้นเป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำพุร้อนนับร้อยๆบ่อ ที่พ่นควันและน้ำพุร้อนตลอดเวลา บางบ่อมีน้ำพุร้อนสูงกว่า 100 เมตร รวมไปถึงภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ สามารถที่จะมองเห็นควันและเถ้าถ่านของภูเขาไฟที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อมองจากทางอากาศ โดยเราจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที จากนั้นทำการเดินเทรคระยะสั้นเที่ยวชมภายในหุบเขา Geysers โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

จากนั้นทำการบินต่อไปชม ภูเขาไฟ Uzon Volcano ใช้เวลาบิน 5 นาที และทำการเดินเทรคระยะสั้นเพื่อเข้าไปเที่ยวชม ภูเขาไฟ Uzon Volcano และชมทะเลสาบด้านใน จากนั้นทำการบินต่ออีก 40 นาที ไปยัง Nalichevo National Park อุทยานธรรมชาติ Nalichevo ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 และรวมอยู่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของยูเนสโกในปี 1996 มีองค์ประกอบทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน เป็นแหล่งที่ตั้งของภูเขาไฟ 4 แห่งที่ยังคงประทุอยู่ ได้แก่ Zhupanovsky (2,927 m), Dzenzur (2,256 m), Avachinsky (2,741 m) และภูเขาไฟที่สูงที่สุดในคัมชัตกา Koryaksky (3,456 m) ยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนและน้ำแร่หลายแห่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย ชม น้ำพุร้อน ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติทางอายุรเวทช่วยรักษาโรค สมควรแก่เวลาบินกลับสู่สนามบิน และนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  จบ Option 2
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)
ที่พัก โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
หมายเหตุ ค่าเฮลิคอปเตอร์ ไม่สามารถ Refund ได้

วันที่สี่

ล่องเรืออ่าว Avacha Bay – Three Brother Rock – Petropavlovsk-Kamchatsky

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ วันนี้เราจะนำท่านล่องเรือไปยังอ่าว Avacha Bay จะได้ชมฝูงนกทะเลที่อยู่บนเกาะ Babushkin Kamen Island และจะได้เห็น หินสามพี่น้องแห่งคัมชัตกา (Three Brother Rock) ตั้งตระหง่านอยู่กลางอ่าว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู้ด (มื้อที่ 7)
บ่าย ล่องเรือออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ชม เกาะ Starichkov Island ได้ชื่อมาจากนกทะเลตัวเล็กๆ Murrelets  ที่มาทำรังบนเกาะ เกาะแห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เต็มไปด้วย Puffins, Loons, Cormorants และนกน้ำอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรังของนกอินทรีย์ อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ และเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8)

ที่พัก

โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ภูเขาไฟ Avachinskii – Camel Mountain – Petropavlovsk-Kamchatsky

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปชม ภูเขาไฟ Avachinskii Volcano มีความสูง 2,751 เมตร ชม Camel Mountain หรือ Verblyud Mountain เป็นเทือกเขาหินขนาดเล็กรูปร่างคล้ายหลังอูฐ ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาไฟ Avachinskii และ Koryakskiy มีความสูง 1,200 เมตร ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 5- 15,000 ปีก่อน ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง เดินไม่ยากจากด้านบนของภูเขาคุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าว Avachinskaya และสภาพแวดล้อมของ Petropavlovsk และ Elizovo แม่น้ำ Avacha และ Nalychevo Valley
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ Petropavlovsk -Kamchatsky
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 11)
ที่พัก โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก

Viliuchinskii Waterfall - Petropavlovsk-Kamchatsky

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 12) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ Viliuchinskii Waterfall ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นทำการเดินเทรคเพื่อเข้าไปชมน้ำตกด้านใน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 13)
บ่าย ให้อิสระท่านได้แช่น้ำพุร้อน จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Petropavlovsk -Kamchatsky
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 14)
ที่พัก โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด

Viliuchinskii Volcano – Small valley of Geysers- Petropavlovsk-Kamchatsky

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 15)
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ Viliuchinskii Volcano ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Petropavlovsk-Kamchatsky เหนืออ่าว Avacha มีความสูง 2,175 เมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง  จากนั้นทำการเดินเทรคเข้าไปภายใน Small Valley of Geysers อยู่ใกล้กับภูเขาไฟ Mutnovskii เป็นหุบเขาเล็กๆใน Geyser ด้านล่างของหุบเขาเป็นจุดรวมตัวของน้ำพุร้อนจำนวนมากที่มีไอน้ำโพยพุ่งตลอดเวลา
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 16)

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Petropavlovsk -Kamchatsky
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 17)

ที่พัก โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่แปด

Gorely Volcano- Petropavlovsk-Kamchatsky

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 18)
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม Gorely Volcano โดยเราจะต้องเดินเทรค 4 ชั่วโมง เพื่อไปชมปล่องภูเขาไฟและทะเลสาบที่มีน้ำสีฟ้า ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง โดย Georly Volcano นั้นเป็นภูเขาไฟที่เป็นเหมือนโล่กำบัง ขนาดใหญ่ สูงถึง 1,830 เมตร มีการสะสมลาวาขนาดใหญ่ ในยุค PLEISTOCENE ตอนต้นมาประมาณ 33 พันปีที่ผ่านมา จะมองเห็นยอดเขาที่ซับซ้อนของหลุมอุกกาบาต ซึ่งมีการประทุในปี 1981 มีขี้เถ้าคลอบคลุมในพื้นที่ 500 ตร.กม. และการประทุครั้งล่าสุดอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2010 **วันนี้มีเดินเทรค ระยะทางรวม 10 กม. ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง มีช่วงที่เดินยากประมาณ 900 เมตร ควรเตรียมรองเท้า ไม้เทรคให้พร้อม รวมไปถึงเป้ใบเล็กสำหรับใส่น้ำดื่ม ขนม เอาไว้ทานระหว่างเดินเทรค**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19)
บ่าย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ Petropavlovsk-Kamchatsky และเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 20)
ที่พัก โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่เก้า

Ethnic Centre Kajnyran - Petropavlovsk-Kamchatsky

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 21) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ Ethnic Centre Kajnyran ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณีของคนคัมชัตกา ชมสายพันธุ์สุนัขลากเลื่อน ชมการแสดงพื้นบ้าน จิบชาและแพนเค้ก ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนคัมชัตกา เดินเล่นรอบๆหมู่บ้าน และชิมซุปร้อนๆ(เนื้อกวางหรือปลา)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 24)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านน้ำพุร้อน Radon ให้ท่านได้แช่น้ำ Radon Baths ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บที่ผิวหนัง การไหลเวียนของเลือด เป็นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ตัวเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก จากนั้นเข้าที่พัก อิสระพักผ่อน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 23)
ที่พัก โรงแรม AVACHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สิบ

Petropavlovsk-Kamchatsky – Novosibisk – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 24) หลังอาหารเช้าเช็กเอ้าท์ออกจากโรงแรมและนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน Petropavlovsk -Kamchatsky Airport เช็กอินที่เค้าเตอร์สายการบิน S7 Airlines
กลางวัน เหินฟ้าสู่สนามบินเมือง Novosibisk เที่ยวบินที่ S7 5250 ใช้เวลาบิน 6h55m บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง (มื้อที่ 25)
13.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Novosibisk Tolmachevo Airport  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง Novosibisk ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามในรัสเซีย รองจาก มอสโค และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรียบนฝั่งของแม่น้ำ Ob ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกกันอีกสักรอบก่อนกลับเมืองไทย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทยต้มยำ (มื้อที่ 26) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่สิบเอ็ด

Novsibisk – กรุงเทพฯ

02.25 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7 5701 ใช้เวลาบิน 7h55m มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ
3. ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
4. ค่ายานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยว (รถ, ค่าเฮลิคอปเตอร์ รวมในค่าทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ No Refund) ตามโปรแกรม
5. ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
6 .ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

7 .ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ผู้ที่ประสงค์จะซื้อประกันภัยสุขภาพเพิ่มเติม โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ราคาเริ่มต้น 330 บาทแนะนำให้ซื้อแบบสูงสุดที่ครอบคลุมมากที่สุดค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทางและแบบที่เราเลือก

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบิน S7 Airlines
ค่าน้ำหนักเกิดพิกัดที่สายการบินกำหนด 23 กก.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อินเตอร์เน็ต ซักรีด เป็นต้น
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำอัดลม น้ำผลไม้
ค่าทิปไกด์และคนขับท้องถิ่น 45 USD/ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 1,000 บาท/ลูกค้าหนึ่งท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
ค่าแช่น้ำพุร้อน

เงื่อนไข

การยกเลิกทริป

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงิน 100 % ยกเว้นหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก เป็นต้น
  • ยกเลิก 30-44 วันก่อนการเดินทาง หัก 25 % ของรายการทัวร์
  • ยกเลิก 15-29 วันก่อนการเดินทาง หัก 50 % ของรายการทัวร์
  • ยกเลิก ก่อนเดินทาง 14 วัน หรือ น้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %

  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
  - รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
  - บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

  - บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  หมายเหตุ

  1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
  2. สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

  การจองทริป

  ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 20,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593