ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : LAO004] หลวงพระบาง – วังเวียง 4 วัน 3 คืน แบบเดินทางโดยเครื่องบิน

ลาวเหนือ หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านผานม น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี

ใส่บาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า ตลาดมืด พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์

ไป- กลับ เครื่องบิน โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์

วังเวียง เป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบอยู่ทางตอนเหนือของนครเวียงจันทน์ ห่างจากนครเวียงจันทน์เพียง 160

กิโลเมตร ตามถนนหมายเลข 13 วังเวียง เมืองที่ได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองลาว ด้วยความเงียบสงบ และ บรรยากาศ แบบ

สบายๆ ที่นักท่องเที่ยวทุกมุมโลก ต่างนิยมมาท่องเที่ยว คล้ายกับเมืองปายบ้านเรา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้อง-

การ พักผ่อน แบบ ไม่เร่งรีบ และที่สำคัญ เมืองวังเวียงแห่งนี้ สถานที่พัก และ อาหาร ราคาถูกย่อมเยาว์ไม่แพงอย่าง

ที่คิด วังเวียงเป็นแหล่งที่ เทือกเขาหินปูน และ เต็มไปด้วยถ้ำที่สวยงามอยู่มากมายที่จะรอนักท่องเที่ยวมาเยือนหลวงพระบาง เมืองที่มากมายทั้งสถาปัตยกรรมอันงดงาม วัดวาอาราม วัดเซียงทองวัดที่สวยที่สุด
ในหลวง-

พระบาง พระราชวังเก่า หรือ พิพิธภัณฑ์โบราณ วัดพระธาตุพูสีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแห่งวิวเมือง
หลวงพระบาง

และทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานอันสวยงามน้ำตกกวางสี น้ำตกสีเทอควอยซ์สีเขียวอมฟ้าบรรยากาศร่มรื่นและตลาด

มืดแหล่งช็อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งผ้าทอ เสื้อยืด งานฝีมือต่างๆมากมาย
อัตราค่าบริการ


** รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา หรือ Private Trip เดินทาง เริ่มต้น 2 ท่าน**


วันที่หนึ่ง

สุวรรณภูมิ  หลวงพระบาง  พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง  วัดเชียงทอง  พระธาตุพูสี  ตลาดมืด

08.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เคาน์เตอร์ R 18 - 19 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

10.30 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบิน QV643 มุ่งสู่ เมืองหลวงพระบาง

12.20 น.

ถึงหลวงพระบาง นำท่านเข้าเมืองหลวงระบาง โดยรถปรับอากาศ

13.30 น.

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารในเมืองหลวงพระบาง  (มื้อที่ 1)   หลังอาหารนำท่านชม   
  พระราชวังเก่า และ หอพระบาง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระ
  บาง   และชม อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์    จากนั้นชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่จัดได้ว่างดงาม
  ที่สุดแห่งหนึ่งในหลวงพระบาง และเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และเป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง
16.30 น. นำท่านเดินบันไดจำนวน 328 ขั้น เพื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุพูสี และขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่พระ  ธาตุพูสี  เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางในมุมสูงและเห็นทั้งวิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานอันงดงาม

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นเชิญท่านผักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม ซันเวย์ หรือ สนใจจะไปเดินช็อปปิ้งที่ตลาดมืด
(Night Market) เลือกซื้อของฝาก งานฝีมื้อ รถจะไปส่งที่ตลาดมืดให้ท่านได้เดินสำรวจตลาดกันก่อน

วันที่สอง

ตลาดเช้า ใส่บาตรข้าวเหนียว ร้านกาแฟประชานิยม บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง บ้านผานม น้ำตกกวางสี  วัดวิชุนราช ตลาดมืด

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้เราจะตื่นแต่เช้าและออกไปใส่บาตรข้าวเหนียวกันเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับ โดยมีพระนัยร้อยๆรูปเดินเรียงรายมาให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใส่บาตรรกันค่ะ   ถ่ายภาพวิถีชีวิตคนเมืองหลวงพระบางยามเช้าที่ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง  นำท่านไป ชิมร้านกาแฟประชานิยมเจ้าดัง ที่ล่ำลือว่าใครๆมาถึงหลวงพระบางแล้วก็ต้องมาแวะรับประทานกันที่นี่

07.00 น.

กลับมารับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.00 น.

ออกเดินทางไปยังบ้านช่างไห ซึ่งเป็นบ้านที่ชาวบ้านนิยมการต้มเหล้า ทำเหล้าสาโท ดองเหล้า และทอผ้าขาย สามารถเลือกซื้องานฝีมือผ้าทอได้จากบ้านช่างไหได้เช่นกัน และจากบ้านช่างไห เราจะไปร่องเรือแม่น้ำโขงเพื่อไป
ชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)  ที่หลวงพระบาง

13.00

ออกเดินทางไปน้ำตกกวางสี น้ำตกสีเทอควอยซ์ บรรยากาศร่มรื่น  จากนั้นนำท่านเดินทางไปเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม   จากนั้นให้ท่านชม วัดวิชุนราช หรือ วัดพระธาตุหมากโม พระธาตุที่มีรูปที่ใหญ่ทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว

18.30

พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)  อิ่มท้องจากมื้อเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกไปช็อปปิ้งที่ตลาดมืด (Night Market) อีกสักรอบแล้วแต่เงินในกระเป๋าหรือความพึงพอใจ หรือ จะเดินเล่นชมเมืองหลวงพระบางยามค่ำคืนก็ไม่ว่ากัน  จากนั้นกลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ โรงแรมซันเวย์ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

หลวงพระบางกิ่วกระจำ พูคูน กาสี  วังเวียง  ถ้ำจัง  ล่องเรือแม่น้ำซอง

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)  หลังอาหาร ออกเดินทางจากหลังพระบางมาวังเวียง ผ่านกิ่วกระจำ  ระหว่างทางแวะชมวิวที่จุดชมวิวพูคูน ผ่านบ้านกาสี ด้วยแนวเขาสลับซับซ้อน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่วังเวียง

13.30 น.

ช่วงบ่ายนำท่านออกไปชมความงามของถ้ำจัง   จากนั้นนำท่านไปล่องเรือแม่น้ำซอง (ค่าเรือไม่รวมในแพคแกจ คนละ 150 บาท) ใช้เวลาล่อง ไปกลับ ประมาณ  ชั่วโมงครึ่ง

16.00 น.

รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 8)   และกลับพักผ่อนตามอัธยาศัยที่บ้านสวนธรรมชาติ รีสอร์ท ติดลำน้ำซอง
หมายเหต ค่าเช่าเรือประมาณท่านละ 150 บาท / ค่าห่วงยาง / ค่าจักรยาน ไม่รวมในค่าทริป

วันที่สี่

วังเวียง เวียงจันทน์ สุวรรณภูมิ

06.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ (ระยะทาง 156 กม.) นำท่านเที่ยวชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญของเมืองหลวงลาวชม หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านนมัสการ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว

07.00 น.

ล้อหมุนออกเดินทางจากวังเวียงสู่เวียงจันทน์

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเวียงจันทน์ (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน และนำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเช้าเวียงจันทน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เหล้า ไวน์ เครื่องเงิน ผ้าไหม ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกอย่าง สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ สนามบินวัดไต กรุงเวียงจันทน์

17.05 น.

ส่งท่านที่สนามบิน เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบิน QV415

17.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงตลอดทริป
- ค่าเครื่องบิน เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน
- ค่าที่พัก 3 คืน (หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน )
- ค่าอาหารหลักทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ไทยตลอดเส้นทาง

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ


เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย
1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยนำ passport ตัวจริงติดตัวในวันเดินทาง
เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อผ่านแดนให้ Fax หน้าพาสปอร์ตที่มีเลขที่พาสปอร์ตรวมถึงหน้าวันที่หมดอายุของพาสปอร์ต หรือ ส่งสำเนาพาสปอร์ตให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง ส่งที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23
ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพ 10510

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2555

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน 14 - 18 ธ.ค. 55 โดย พี่แพะ


รูปทริป ปี 2554

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ฉลองตรุษจีน 4 วัน 3 คืน 1 - 6 ก.พ. 54 โดย อ้อม

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 6 วัน 5 คืน 31 ธ.ค. 53 - 5 ม.ค. 54 โดย พี่เจษ


รูปทริป ปี 2553

ทริปหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 5 วัน 3 คืน 11-16 มิ.ย. 53 โดย พี่แพะ

ทริปเที่ยว หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก 1-4 ม.ค. 53 โดย พี่ฮั้ว


รูปทริป ปี 2552

ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 29 ธ.ค. 52 - 3 ม.ค. 53 โดย ปุ๊ก

ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 10-14 ธ.ค. 52 โดย ปุ๊ก

ทริป หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3-7 ธ.ค. 52 โดย ขวัญ

ทริปถ่ายภาพ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 21-25 ต.ค. 52 โดย แอ๋ม


รูปทริป ปี 2551

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4-8 ธ.ค. 51

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4-8 เม.ย. 51
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว ข้อมูลประเทศลาว ฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593