ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : GG-8D6N] ทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 6 คืน

ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส : เดินทาง 05-12 เมษายน 2563
เดินทางด้วยสายการบิน Air Astana(KC) Skytrax Airline Awards Winner 2012-2019


จอร์เจีย ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เดินทาง 05-12 เมษายน 2563
เดินทางด้วยสายการบิน Air Astana(KC) Skytrax Airline Awards Winner 2012-2019
พิเศษ อาหารไทย 1 มื้อ อาหารจีน 1 มื้อ และ มีอาหารไทยเสริม

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 5-12 เมษายน 2563 (ช่วง Spring อากาศเย็นสบาย)
ราคาท่านละ 59,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

** ทริปนี้เราจัดเองไม่ได้ส่งต่อ
** จัดกรุ๊ปเล็ก สามาชิกเดินทางเพียง 15 ท่าน
** กรุ๊ปเล็ก ดูแลง่าย เคลื่อนตัวสะดวก
** มีอาหารไทย 1 มื้อ // อาหารจีน 1 มื้อ


ตารางบิน  Air Astana

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 05 เมษายน 2563

Bangkok -  Almaty

KC 932

10.15-16.25 น.

Almaty – Tbilisi

KC 139

19.30-21.40 น.

วันที่ 11 เมษายน 2563

Tbilisi – Almaty

KC 142

14.45-20.20 น. รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพ

วันที่ 12 เมษายน 2563

Almaty – Bangkok

KC 931

01.05-08.55 น.

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – Tbilisi

07.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9  เคาท์เตอร์ สายการบิน Air Astana เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ **สายการบิน Air Astana ให้น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 23 กก. และ Hand Carry อีก 8 กก.**
10.15 น.

เหินฟ้าสู่เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC 932  ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

16.25 น. ถึง เมือง Almaty นำท่านผ่าน Transfer และ ต่อเครื่องไปยังเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย
19.30 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 139 สู่ เมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย บริการอาหารบนเครื่อง
21.40 น. ถึงสนามบิน Tbilisi ประเทศจอร์เจีย  เวลาประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม  
ที่พัก

โรงแรม COSTE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่สอง

Tbilisi – Mtskheta – Jvari Monastery- Svetitskhoveli Cathedral - Ananuri Monastery- Stephantsminda  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยัง Mtskheta ระยะทางประมาณ 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง Mtskheta นั้นเป็นเมืองในจังหวัด Mtskheta-Mtianeti ของจอร์เจีย หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย โดยอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 20 กม. เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Kura และ Aragvi “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของ Mtskheta” ได้กลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 1994 เป็นแหล่งกำเนิดและศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย Mtskheta ได้รับการประกาศให้เป็น Holy City โดยคริสตจักร Orthodox จอร์เจียในปี 2014 เที่ยวชม Jvari Monastery  อยู่ในหมู่บ้าน Mtskhela ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งจะเห็นวิวแม่น้ำ สองสายคือ  Mtkvari และ Aragvi ไหลมาบรรจบกันและเห็นเมือง Mtskhela อยู่เบื้องล่าง เป็นวิหาร Georgian Orthodox ศตวรรษที่ 6 โดย King Stephen I of Kartli (Iberia)  จากนั้นเที่ยวชม Svetitskhoveli Cathedral คือโบสถ์ Orthodox ตะวันออก ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ของ Mtskheta รัฐจอร์เจียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ทบิลิซิ เป็นผลงานชิ้นเอกของต้นยุคกลาง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก เป็นโบสถ์ในรัฐจอร์เจียที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิหาร Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดในจอร์เจีย สร้างแล้วเสร็จในปี 1029 โดยสถาปนิกชาวจอร์เจียยุคกลาง Arsukisdze นอกจากนี้ยังถือเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่ใกล้สูญพันธุ์ จิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าจำนวนมากได้สูญหาย
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมือง Setphantsminda  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,740 เมตร อยู่ทางตอนเหนือ Tbilisi ห่างจากมิสทเคต้า  133 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง เดิมรู้จักกันในชื่อ Kazbeg เป็นเมืองเล็ก ๆ ในเขต Mtskheta-Mtianeti ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดKhevi และเป็นศูนย์กลางของเขตเทศบาล Kazbegi โดยระหว่างทางเราจะแวะชม Ananuri Monastery ซึ่งเป็นปราสาทในศตวรรษที่ 17 ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi และยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์ Aragvi ผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ประกอบด้วยโบสถ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีโดมและเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากอ่างเก็บน้ำ Jinvali (สร้างในปี 1971) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในปี 1739 ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกโจมตีจาก Shanshe of Ksani และถูกไฟไหม้ ส่วนตระกูล Aragvi ก็ถูกสังหาร ส่วนป้อมยังคงใช้อยู่จนถึงต้นศตวรรษที่ 19 ในปี 2007 ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก สมควรแก่เวลาออกเดินทางกันต่อสู่ Stephantsminda
ค่ำๆ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  ที่ร้านอาหาร
ที่พัก

โรงแรม PORTA CAUCASIA HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่สาม

Stepantsminda - Gergeti  Trinity Church  - Kutaisi (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปหมู่บ้าน Gergeti ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำ Tergi River เพื่อไปชมและ ถ่ายภาพ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำ Chkheri เป็นโบสถ์เดียวที่หอระฆังแยกออกจากตัวโบสถ์ การเดินทางต้องนั่งรถจีปและเดินเท้าอีกสักครึ่งชั่วโมง เดินเที่ยวชมและถ่ายภายแสงเย็นกับโบสถ์ และยังสามารถมองเห็นยอดเขา Mount Kazbeg ซึ่งมีความสูงถึง 5,033 เมตร โดยจะต้องทำการเปลี่ยนเป็นรถ 4WD นั่งคันละ 4-5 ท่าน นั่งประมาณ 20 นาที
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Kutaisi เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรจอร์เจียตะวันตก มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Rioni ระยะทาง 327 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรม HOTEL BEST WESTERN KUTAISI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย

วันที่สี่

Kutaisi – Bagrati Cathedral – Borjomi - Akhaltsikhe (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)นำท่านเที่ยวชม Bagrati Cathedral ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งขวาของแม่น้ำ Rioni ด้านบนสุดของเนินเขาเป็นชั้นที่สังเกตการณ์ที่ดีที่สุดของเมือง Kutaisi วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1003 และสามารถมองเห็นได้จากหลายแห่งในเมือง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรมจอร์เจียยุคกลาง สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ เมือง Borjomi ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 – 3 ชั่วโมง เมืองบอร์โจมี เป็นเมืองตากอากาศของจอร์เจียอยู่ทางตอนใต้ มีประชากรประมาณ 10,546 คน (2014) เป็นหนึ่งในเขตของภูมิภาค Samtskhe-Javakheti และตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขา Borjomi เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมน้ำแร่ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง นำท่านเที่ยวชมสวน Borjomi Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและแช่น้ำแร่ในช่วงวันหยุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 8) 

บ่ายแก่

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ Akhaltsikhe เดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็ก ๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้ มีประชาการประมาณ 17,903 คน (2014) เมืองถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพงศาวดารในศตวรรษที่ 12 และเคยถูกพวกออตโตมานยึดครองในปี ค.ศ. 1576 ห่างจากเมืองบอร์โจมี ประมาณ 48 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม GINO WELNESS HOTEL RABATH หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่ห้า

Akhaltsikhe - Vardzia– Uplistsikhe Caves – Tbilisi (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 10)

  หลังอาการ นำท่านเที่ยวชม Akhaltsikhe Castle เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงของสองฝั่งแม่น้ำ Potskhovi มีทั้งปราสาทหอคอยและโบสถ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียโบราณ ในส่วนล่างของป้อมปราการจะเป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านอาหารคาเฟ่และร้านขายของที่ระลึก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และมีการบูรณะปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2011 ด้วยงบประมาณ 34 ล้านลารี่ จากนั้นเดินทางสู่ Vardzia ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่ง Vardzia นั้นเป็นอารามถ้ำที่เจาะลึกเข้าไปในหินบนเนินเขา Erusheti ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura ห่างจาก Aspindza 30 กม. สร้างในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบสอง ถ้ำทอดยาวไปตามหน้าผาประมาณห้าร้อยเมตรและสูงถึงสิบเก้าชั้น มีโบสถ์แห่ง Dormition ย้อนไปในยุค 1180 อันเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ บนกำแพงด้านเหนือเดียวกันมีภาพสีเฟรสโก้ของกษัตริย์ King Tamar และ King George III ผู้ก่อตั้งที่นี่ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างหลังจากการยึดครองของออตโตมันในศตวรรษที่สิบหก สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังเมือง Uplitsikhe ระยะทางประมาณ 198 กม. ใช้เวลาประมาณ 3.30-4 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินชม Uplitsikhe Caves เป็นอดีตเมืองที่มีบ้านพักอยู่อาศัยที่ตัดเข้าไปในหินทำเป็นที่อยู่อาศัย ใกล้ๆ จะมีแม่น้ำ Mtkvari River วัฒนธรรมบ้านถ้ำแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก Anatolia และ อิหร่าน นักโบราณคดีเชื่อว่า ที่ Uplitsikhe เป็นการตั้งถิ่นฐานที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ย้อนหลังไปถึงสมัย Hellenistic Period การผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามและคริสเตียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง Tbilisi ระยะทาง 99 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.50-2 ชั่วโมง ทบิลิซี่เป็นเมืองหลวงเก่าของจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 5 โดยกษัตริย์จอร์เจีย Vakhtang Gorgasali ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสังคมที่สำคัญของจอร์เจีย ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกรุกรานและได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแล้วกว่า 40 ครั้ง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม COSTE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่หก

Tbilisi–City Tour- Holy Trinity Cathedral – Old Town – Sulfuric Baths House – Bridge of Peace – Cable car for Tbilisi View Point  (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) บประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวในเมือง Tbilisi ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นการผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรป  เที่ยวชมย่านเมืองเก่า Old City ของ Tbilsi  เดินชมเมืองเก่าในย่านนี้จะมีบ้านแบบโบราณ สร้างจากหินและอิฐ ชั้นสองจะเป็นไม้ หรือ ไม่ก็กระจก บางหลังก็จะมีระเบียงแบบเปิดโล่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงาม ชมหอนาฬิกาในย่านเมืองเก่า ชม Anchiskhati โบสถ์เก่าแก่ที่สุดในทบิลิซี่สร้างในศตวรรษที่ 6 จากนั้นชม Sioni Church ตั้งอยู่ในบนถนน Sioni อันเก่าแก่ใจกลางเมือง Tbilisi ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 6 และ 7 ตั้งแต่นั้นมาก็ถูกทำลายโดยผู้รุกรานและสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง คริสตจักรปัจจุบันสร้างในศตวรรษที่ 13 ชมสะพานสันติภาพ Bridge of Peace มีความยาว 150 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 จากนั้นนำท่านนั่ง Cable Car ไปชมเมืองจอร์เจีย และป้อมปราการ Narikala Fortress เป็นป้อมโบราณเก่าแก่ เป็น “หัวใจและจิตวิญญาณของเมือง” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมโบราณ ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวในปี 1827 และไม่ได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์เช่นเคย ในป้อมมีวิหาร St. Nicolas ถูกสร้างขึ้นในปี 1996 ภายในตกแต่งด้วยภาพสีเฟรสโก , พระคัมภีร์และประวัติความเป็นมาของจอร์เจีย และยังเป็น จุดชมวิวเมืองจอร์เจีย ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของ Mother of Georgia เป็นรูปปั้นของหญิงสาวอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลิซี่ มือซ้ายถือแก้วไวน์และมือขวาถือดาบ สมควรแก่เวลาเดินเท้าต่อไปยัง โรงอาบน้ำแร่กำมะถันโบราณ Sulfuric Baths House หรือชื่อในภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า Abanotubani มีความเชื่อว่าน้ำแร่กำมะถันจะช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ เช่น สิวและกลากเกลื้อน เช่นเดียวกับอาหารไม่ย่อย นอนไม่หลับและโรคข้ออักเสบ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 14)
บ่าย เที่ยวชม Holy Trinity Cathedral เป็นหนึ่งในมหาวิหาร Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1995 แล้วเสร็จในปี 2004 เป็นสัญลักษณ์ของจอร์เจียใหม่ ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครบรอบ 2000 ปีของศาสนาคริสต์และครบรอบ 1500 ปีแห่งความเป็นอิสระของโบสถ์จอร์เจีย โดยวิหารนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา St. Ilya บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Kura Sameba เป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในจอร์เจีย มีความสูงถึง 101 เมตร โดมสีทองของวิหารสามารถมองได้จากเกือบทุกจุดของเมืองทบิลิซี่
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 15) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก  โรงแรม COSTE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
รูปจอร์เจีย
วันที่เจ็ด

Tbilisi – Sunrise at Narikala Fortress – Almaty (B/L/D)

เช้า นำท่านเดินทางไปถ่ายแสงเช้าหรือชมพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้เห็นวิวป้อมปราการ Narikala Fortress และเมืองจอร์เจีย สมควรแก่เวลากลับมา รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16)
10.30 น.
เช็คเอาท์จากโรงแรม พร้อม บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง(มื้อที่ 17) เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปยังสนามบิน

14.45 น.

เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 142 บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง

20.20 น.

ถึงสนามบิน Almaty ต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ  อิสระอาหารเย็นในสนามบิน

วันที่แปด

Almaty – กรุงเทพฯ

01.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน  KC 931
08.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตรานี้รวมถึง

 • 1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Astana สายการบินระดับ 4 ดาว   
  2.ค่าโรงแรม / ที่พัก 6 คืน  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
  3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  4.น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด
  5.ค่ารถนำเที่ยว ถ้าเป็นรถ Delica 4WD จะจัดนั่งคันละ 4-5 ท่าน  อาจมี 5 ท่านบางคันเพราะจะมีไกด์ไปนั่งแทรก
  6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  8.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  9.มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ35 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ
  4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  5. ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้นช่วงเทศกาลมีการมัดจำที่พัก ตั๋วเครื่องบินอันมิอาจเรียกคืนได้
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 45-59  วัน ก่อนวันเดินทาง  คิดค่าใช้จ่าย 25 % ของรายการทัวร์
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  30-44 วันก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของรายการทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 29 วัน หรือ น้อยกว่า 29 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % 
5. ก่อนเดินทาง 21 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593