ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code :AME01] ทัวร์อาร์เมเนีย เจาะลึก 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อาร์เมเนีย ดินแดนอารามในหุบเขา สะพานเชื่อมยูเรเซีย 10 วัน 7 คืน
พักเยเรวาน 5 คืน / Dilijan 1 คืน / Goris 1 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

“อาร์เมเนีย” ดินแดนในทวีปเอเชีย แต่ใกล้ยุโรป ผู้คนมีหน้าตาผสมผสานระหว่าง เอเชีย ยุโรป ตุรกี และรัสเซีย เป็นสะพานเชื่อมดินแดนทวีปเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกันที่เรียกว่า “ยูเรเซีย(Eurasia)” มีภูมิประเทศ ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศกว่า 6,000 ปี อีกทั้งยังเป็นประเทศแรกในโลกที่รับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563
ราคาท่านละ 64,900 บาท
พักเดี่ยวท่านละ 6500 บาท

ลักษณะทริป :
*เป็นทริปเส้นทางธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติ เรื่องราวของประวัติศาสตร์ และศาสนา
*เน้นถ่ายภาพตรงไหนสวยก็หยุดถ่ายรูปนาน ตื่นเช้า กลับค่ำ
*ที่พักระดับ 4 ดาว มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
*อาหารออกแนวยุโรป ผสมผสาน เอเชีย อาหารหลักจะเป็นแป้ง สลัดผัก ผักย่าง
*มีการเดินเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว เดินระยะสั้น ระดับอนุบาล เพื่อเข้าชมสถานที่ หรือ ธรรมชาติ
*อุณหภูมิต่ำสุด 8-10 องศาเซลเซียส สูงสุด 20-25 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบายไม่ร้อนมากและไม่หนาวจัดจนเกินไป
*ของที่ระลึกของฝาก จะเป็นพวก ผลไม้อบแห้ง ไวน์ บรั่นดี ไม้แกะสลัก ผ้าปัก พรม เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง และงานศิลปะเกี่ยวกับศาสนา เช่น ไม้กางเขน รูปเคารพ ต่างๆ
*ผู้เดินทางต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง อาทิ การนำกระเป๋าขึ้นลงห้องพักด้วยตนเอง

ตารางเวลาบินกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

Bangkok -  Dubai

EK 371

02.00-05.35

Dubai-Yerevan

EK 2206

08.00-11.10

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

Yerevan-Dubai

EK 2207

12.10-15.15

Dubai – Bangkok

EK 374

22.30-07.35 (เช้าวันที่ 9 พ.ค.63)

หมายเหตุ กรุณาจองเที่ยวบินภายในประเทศให้มีระยะห่างอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้า

 

ตารางเวลาบินกรุ๊ปเดือนตุลาคม 2563

วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลา

วันที่ 11 ตุลาคม 2563

Bangkok -  Dubai

EK 371

02.00-05.35

Dubai-Yerevan

EK 2206

08.00-11.10

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

Yerevan-Dubai

EK 2207

12.10-15.15

Dubai – Bangkok

EK 374

22.30-07.35 (เช้าวันที่ 19 ต.ค.63)

หมายเหตุ กรุณาจองเที่ยวบินภายในประเทศให้มีระยะห่างอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้า

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 Row T  เคาท์เตอร์ สายการบิน Emirate Airlines เช็คอินพร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ **สายการบิน Emirate ให้น้ำหนักกระเป๋า 25 กก. และ Hand Carry อีก 7 กก.**
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย

วันที่สอง

อาร์เมเนีย – เยเรวาน – ซิตี้ทัวร์ (L/D)

02.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองดูไบ ด้วยเที่ยวบิน EK 371  ใช้เวลาบิน 6 ชม. 15 นาที  บนเครื่องมีอาหารบริการ
05.35 น. ถึง เมืองดูไบ นำท่านผ่าน Transfer และรอต่อเครื่องไปยังเมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย
08.00 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน EK 2206 สู่ เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย บริการอาหารบนเครื่อง
11.10 น. ถึงสนามบินเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย   เวลาประเทศอาร์เมเนีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง อย่าลืมปรับเป็นเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่าย หลังอาหารนำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองเยเรวาน ชม The cascade Yerevan เป็นบันไดยักษ์ที่ทำจากหินปูนในเยเรวานอาร์มีเนีย เชื่อมโยงย่านใจกลางเมือง Ketron ของเยเรวานกับย่านอนุสาวรีย์ ออกแบบโดยสถาปนิก Jim Torosyan, Aslan Mkhitaryan และ Sargis Gurzadyan การก่อสร้างน้ำตกเริ่มขึ้นในปี 1971 และได้รับการออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 1980 หากเดินขึ้นบันไดมาถึงสูงสุดท่านจะได้เห็นวิวเมืองเยราวาน และ ภูเขาอารารัต  สมควรแก่เวลาเดินทางไปชม Republic square  เป็นจัตุรัสกลางเมืองในเยเรวานซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาร์เมเนีย ประกอบด้วยส่วนสองส่วนรูปวงรีรูปวงรีและส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีสระน้ำพร้อมน้ำพุดนตรี จัตุรัสล้อมรอบไปด้วยอาคารหลัก 5 หลังที่สร้างขึ้นด้วยกระโปรงสีชมพูและสีเหลืองในรูปแบบนีโอคลาสสิก
เย็น บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรม OPERA SUITE HOTEL YEREVAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่สาม

Echmiadzin – Zvartnots Temple – โรงงานพรม (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Vagharshapat อยู่ทางตะวันตกของเยเรวาน 18 กม. เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในอาร์เมเนีย เที่ยวชมโบสถ์ Hripsime ถูกสร้างขึ้นโดย Catholicos Komitas เพื่อแทนที่สุสานเดิมที่สร้างขึ้นโดย Catholicos Sahak มหาราชใน 395 AD อันเป็นสุสานของแม่ชี Hripsime  ผู้อุทิศตนต่อคริสตจักร ที่หนีออกจากจักรวรรดิโรมันและถูกฆ่าในอาร์เมเนีย เป็นอาคารที่น่าทึ่ง ตั้งตรงตั้งแต่วันที่ก่อสร้าง ปี 618 A.D เป็นหนึ่งในคริสตจักรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์เมเนียในยุคคลาสสิกจากนั้นเดินทางต่อไปยัง Gayane เป็นโบสถ์ในศตวรรษที่ 7 สร้างขึ้นโดย Catholicos Ezra I ในปี 630 ซึ่ง Gayane นั้นเป็นพี่เลี้ยงของแม่ชี Hripsime ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกัน จากนั้นชมมหาวิหารคริสเตียนแห่งแรกของโลก Holy Echmiadzin ถือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของอาร์เมเนียทั่วโลก สร้างในปี 301-304 ตามตำนานเล่าว่าพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรค์และแสดงให้เห็นถึงสถานที่แห่งนี้ ซึ่งต่อมา Gregory ได้รับคำสั่งให้สร้างโบสถ์ ภายในมหาวิหารมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 1982 เป็นที่เก็บพระธาตุของคริสเตียนหลายชิ้น รวมถึงชิ้นส่วนของไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซู รวมถึงหอกที่ใช้แทงพระเยซูที่เก็บไว้ที่ Geghard นานกว่า 5 ศตวรรษ ชิ้นส่วนเรือของ Noah กระดูกของอัครสาวก Thaddaeus และ Bartholomew สะบ้าของ John the Baptist เป็นต้น โดยโบสถ์ทั้งหมดนี้ได้รับมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 2000

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 4)

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับกรุงเยเรวาน ระหว่างทางแวะชม Zvartnots สร้างขึ้นตามคำสั่งของ Catholicos Nerses วิหารอันสวยงามอีกแห่งในศตวรรษที่ 7 ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 10 เหลือเพียงซากปรักหักพังที่ยังคงความงดงามหายาก และได้รับมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 2000 จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานทอพรมอาร์เมเนีย ซึ่งอาร์เมเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่มีประวัติการการทอพรมเก่าแก่หลายศตวรรษ ชมพรมโบราณและและพรมทอมือรุ่นใหม่

เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก

โรงแรม OPERA SUITE HOTEL YEREVAN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย

วันที่สี่

Yerevan– Geghard -Garni–โรงงานบรั่นดี - Yerevan  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จังหวัด Kotayk เที่ยวชมอาราม Geghard Monastery เป็นอารามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เป็นอารามยุคกลาง ถูกแกะสลักออกมาบางส่วนจากภูเขาที่อยู่ติดกันล้อมรอบด้วยหน้าผา ตามแนวหุบเขา Azat สันนิษฐานว่าสร้างในศตวรรษที่ 4 เคยถูกโจมตีและเผาจากชาวอาหรับและชาวเติร์กในปี 923ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นเดินทางไปยัง Temple of  Garni เป็นวัดก่อนศาสนาคริสต์ในอาร์เมเนีย pre-Christian Armenia ก่อนที่ผู้คนจะหันมานับถือศาสนาคริสต์ อาคารรูปทรงโรมัน โบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่บนขอบผาสูงหลายร้อยเมตร ภายนอกนั้นคล้ายกับวิหารอธีนาในกรีซ บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดู ร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ปัจจุบันได้พังทลายไปหมดแล้ว ทั้งจากแผ่นดินไหวและกาลเวลา เหลือแต่ซากพระราชวัง อาคาร และห้องสรงน้ำ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 7)

บ่ายแก่

หลังอาหารนำท่านชมวิธีการทำ Lavash ซึ่งเป็นแผ่นแป้งบางๆ นิยมทานกันในแถบคอเคซัสตอนใต้ เอเชียตะวันตกและพื้นที่รอบๆทะเลแคสเปี้ยน เป็นแผ่นแป้งที่นิยมแพร่หลายในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่านและตุรกี จากนั้นเข้าชมโรงงานบรั่นดี ชมขั้นตอนการผลิตบรั่นดีพร้อมกับให้ท่านได้ลองลิ้มชมรสชาติของบรั่นดี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงเยราวาน (Yerevan)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก  โรงแรม OPERA SUITE HOTEL YEREVAN หรือเทียบเท่า
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่ห้า

Yerevan – Akhtala- Sanahin – Haghpat – Dilijan  (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Akhtala ซึ่งเป็นเมืองในจังหวัด Lori ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Shamlugh บนเนินเขา Lalvar เดินทางไปยังหมู่บ้าน Sanahin เป็นหมู่บ้านทางตอนเหนือในจังหวัดLori ตอนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมือง Alaverdi ห่างจากเยเรวาน 186 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
บ่าย นำท่านเข้าชมอาราม Sanahin Monastery ที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยชื่อ Sanahin แปลมาจากภาษาอาร์เมเนียว่า "อันนี้แก่กว่านั้น" เป็นโบสถ์ของชาว Armenian Apostolic มีไม้กางเขนแกะสลักอยู่เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงหลุมฝังศพของบิชอป (Bishop) จำนวนมากกระจายอยู่ทั่ว จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Haghpat เป็นหมู่บ้านในจังหวัด Lori ตั้งอยู่บนที่ราบสูงซึ่งเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับเมือง Alaverdi และชายแดนจอร์เจีย นำชม Haghpat Monastery ก่อตั้งโดยสมเด็จพระราชินี Khosrovanush (ภรรยาของกษัตริย์อาร์เมเนีย Ashot III) ซึ่งเป็นศาสนสถานทางศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 และได้รับมรดกโลกของยูเนสโกเช่นเดียวกับอาราม Sanahin ในปี 1996 มีความงดงามของสถาปัตยกรรมอาร์เมเนียยุคกลาง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมือง Dilijan เป็นเมืองสปาและเมืองตากอากาศได้รับสมญานามว่า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย” อยู่ในจังหวัด Tavush อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเรวาน ระยะทาง 90 กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง0
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม DILIJAN RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่หก

Dilijan – Haghartsin – Goshavank – Sevanavank - Goris (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อาราม Haghartsin ห่างจากเมือง Dilijan ประมาณ 30 นาที สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 10 และ 13 ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ Bagratuni รู้จักกันในนามว่าเป็นวัดแห่งการเล่นนกอินทรีย์ "Hagh"  คือ เล่น ส่วน "Artsin" คือ นกอินทรีย์ในอาร์เมเนีย จากนั้นชม อาราม Goshavank เป็นอารามในศตวรรษที่ 12 หรือ 13 ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Gosh ในจังหวัด Tavush ล้อมรอบด้วยหมู่บ้าน ตัวอารามยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ยังมีไม้กางเขนแกะสลักที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ เที่ยวชม อาราม Sevanavank เป็นอาราม ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน วัด Sevanavank ก่อตั้งขึ้นในปี 874 มีอาคารโบสถ์สองอาคารคือ โบสถ์ของ Surp Arakelots และ Surp Astvatsatsin ซึ่ง ทะเลสาบเซวาน (Sevan Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์มีเนีย ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำแม่น้ำฮราซดาน และแม่น้ำมาสริค และมีเมืองลอมรอบมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 13)
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมือง Goris เป็นเมืองในจังหวัด Syunik ทางตอนใต้ของอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำ Goris (หรือ Vararak) ห่างจากเยเรวาน 254 กม. และ 67 กม. จากศูนย์กลางจังหวัด Kapan เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในจังหวัด Syunik ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยระหว่างทางแวะชม Noratus Cemetery ซึ่งเป็นสุสานในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดและมีไม้กางเขนแกะสลักเก่าแก่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Noratus ไม้กางเขนแกะสลักอยู่ในศตวรรษที่ 9-10 แต่โดยส่วนมากอยู่ในศตวรรษที่ 13-17 และส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ บนพื้นที่ 7 เฮคตาร์ จากนั้นขับไปบนเส้นทาง Selim Pass หรือ Vardenyats Pass บนความสูง 2,410 เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ในจังหวัด Vayots Dzor ใกล้กับยอดเขามีเกสต์เฮาส์เส้นทางสายไหมโบราณที่เรียกว่า Selim Caravanserai ถูกสร้างขึ้นในปี 1332 โดยเจ้าชาย Chesar Orbelian แวะถ่ายรูปที่ Karhunj / Carahunge หรือเรียกว่า "อาร์เมเนียสโตนเฮนจ์" เป็นโบราณสถานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ใกล้กับเมือง Sisian ในจังหวัด Syunik ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,770 เมตร บนพื้นที่ 7 เฮกตาร์ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Dar สมควรแก่เวลาเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
เย็น เข้าที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 14) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม GORIS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   
 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่เจ็ด

 Goris – Khndzoresh – Tatev- Goris (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ Khndzoresk เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอาร์เมเนียในจังหวัด Syunik ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางหลวง Goris – Stepanakert อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,580 เมตร เป็นหมู่บ้านถ้ำประวัติศาสตร์ประกอบด้วยถ้ำธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ปัจจุบันถ้ำบางแห่งกลายเป็นคอกม้า ผู้คนใช้อยู่อาศัยจนถึงปี 1950 ด้านล่างหุบเขามีโบสถ์ของ St. Hripsime และ St.Tatevos
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 16)

บ่าย

นำท่านชม อาราม Tatev Monastery อารามที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในอาร์เมเนีย ในช่วงยุคกลาง ศตวรรษที่ 9 ตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินบะซอลต์ ใกล้กับหมู่บ้าน Tatev ในจังหวัด Syunik คำว่า "Tatev" หมายถึงอาราม โดยการนั่งเคเบิ้ลคาร์จากหมู่บ้าน Halidzor ขึ้นไประยะทาง 5.7 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 17)

ที่พัก

โรงแรม GORIS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
รูปอาร์เมเนีย
วันที่แปด

Goris – Noravank – Khor Virap Monastery - Yerevan (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18) นำท่านเดินทางสู่ อาราม Noravank เป็นอาราม อาร์เมเนียใน ศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ 122 กม. จาก เยเรวาน ในหุบเขาแคบ ๆ ที่เกิดจากโตรกแม่น้ำ Amaghu ใกล้เมือง Yeghegnadzor หุบเขาแห่งนี้มีหน้าผาสูงชันชันสีแดงอิฐอยู่ตรงข้ามกับวัด ภายในประกอบไปด้วยโบสถ์ S. Karapet, โบสถ์ S. Grigor ที่มีห้องโถงโค้งและโบสถ์ S. Astvatsatsin (พระมารดาของพระเจ้า) ซากปรักหักพังของอาคารต่าง ๆ และ khachkars พบทั้งในและนอกกำแพง  อาราม Noravank เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าชาย Orbelian Siranes สถาปนิกและจิตรกรจิ๋วและประติมากร Momik ทำงานที่นี่ในช่วงหลังศตวรรษที่สิบสามและต้นศตวรรษที่สิบสี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19)
บ่าย หลังอาหารออกเดินทางไปยัง อาราม Khor Virap Monastery เป็นอารามอาร์เมเนียตั้งอยู่ในที่ราบอารารัตในอาร์เมเนียใกล้ชายแดนที่ปิดล้อมกับตุรกีห่างจาก Artashat จังหวัดอารารัต ประมาณ 8 กิโลเมตรทางใต้ของดินอาร์คาตาซ่าโบราณ อารามแห่งนี้ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวและไร่องุ่นใน ที่ราบอารารัต และมองเห็น ภูเขาอารารัต ยอดสูงสุด สูง 5,137 เมตร และ ยอดใกล้ ๆ กันเรียกว่าอารารัตน้อย สูง 3,896 เมตร และแม่น้ำ Arax (หรือ Arakas) ไหลออกมาใกล้ ๆ และอารามตั้งอยู่ตรงข้ามกับ Aralik ประเทศตุรกี สมควรแก่เวลาเดินทางกลับยังกรุงเยเรวาน
เย็น รับประทานอาหารพื้นเมือง(มื้อที่ 20)
ที่พัก โรงแรม OPERA SUITE HOTEL YEREVAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่เก้า

เยเรวาน – ดูไบ -กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเยเรวาน
12.10 น. เหินฟ้าสู่เมืองดูไบ ด้วยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 2207 ใช้เวลาบิน 3 ชม. 5 นาที มีบริการอาหารบนเครื่อง
15.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นำท่านรอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ ที่สนามบินมี Wi-Fi ฟรีให้บริการ **อิสระ รับประทานอาหารค่ำในสนามบิน**
22.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 374 ใช้เวลาบิน 6 ชม. 5 นาที มีบริการอาหารบนเครื่อง
วันที่สิบ

-กรุงเทพฯ

07.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

หมายเหตุ : **  โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  ** โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทานแต่เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ **


อัตรานี้รวมถึง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน EMIRATE AIRLINES สายการบินระดับ 4 ดาว   
  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอาร์เมเนีย     
  ค่าโรงแรม / ที่พัก 7 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
  ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ค่ารถนำเที่ยวตามรายการระบุ
  น้ำดื่ม วันละ 2 ขวด  
  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
  หัวหน้าทัวร์ไทยบริการ  

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 40USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 900 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน  
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าขี่ม้าต่างๆ  
  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
  ภาษีสนามบิน (ถ้ามี)
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

การชำระเงิน  
งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้นช่วงเทศกาลมีการมัดจำที่พัก ตั๋วเครื่องบินอันมิอาจเรียกคืนได้
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 45-59  วัน ก่อนวันเดินทาง  คิดค่าใช้จ่าย 25 % ของรายการทัวร์
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  30-44 วันก่อนการเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของรายการทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 29 วัน หรือ น้อยกว่า 29 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 % 
5. ก่อนเดินทาง 21 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

เอกสารในการยื่นวีซ่า ประเทศอาร์เมเนีย *ยื่น E-Visa ไม่ต้องโชว์ตัว*
1.แสกนสีหน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับแต่วันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อประทับตราเข้า-ออก
2.แสกนสีรูปถ่ายสีพื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว 35 มม. X 45 มม. จำนวน 1 ใบ
3.ข้อมูลส่วนตัวประกอบการยื่น (จะจัดส่งให้ในวันจองทัวร์)

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593