ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code YADING9D8N] ทัวร์ย่าติง หลี่ถัง ทุ่งหญ้าแปดหญิงสาว อุทยานมู่เก่อฉั่ว คังติ้ง เฉินตู เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี พิเศษ เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ เที่ยวเพิ่มภูเขาสี่ดรุณี 9 วัน 8 คืน

ทัวร์ย่าติง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ตันปา อุทยานมู่เก่อฉั่ว คังติ้ง เต้าเฉิง
ริหวา ถากง อุทยานย่าติงเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง
ทุ่งหญ้าหล่อหยง ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบไข่มุก
พิเศษ เพิ่มเติม ภูเขาสี่ดรุณี
** พิเศษ เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ เพิ่มภูเขาสี่ดรุณี ไม่ลงร้านช็อป พัก 4 ดาว
มีอาหารไทยเสริม และ ขนมว่างตลอดการเดินทาง **


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
1. 17-25 ตุลาคม 2563
2. 23-31 ตุลาคม 2563
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 56,900 บาท ...
พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000 บาท

ทริปนี้พิเศษ
* เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ
* เพิ่มเที่ยวภูเขาสี่ดรุณี **
* พักโรงแรม 4 ดาว
* ไม่ลงร้านช็อปปิ้งรัฐบาล
* เดินทางด้วยการบินไทย
* กรุ๊ปละ 15 ท่าน ดูแลสะดวกเคลื่อนตัวง่าย
* มีอาหารไทยเสริม และ ขนมว่างตลอดการเดินทาง
* รวมทุกอย่างแล้วเว้น ค่าทิบไกด์ท้องถิน คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย

ข้อแนะนำ
* สำหรับท่านที่เป็นโรคความดันสูง หรือ ความดันต่ำ และ โรคหัวใจ หืดหอบ โรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการจองทัวร์ เพราะเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่สุงกว่า 4,000 เมตร

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – เฉินตู – คังติ้ง  (-/-/D)

08.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.55 น. เหินฟ้าสู่เฉินตู ด้วยเที่ยวบิน TG 618 สายการบิน Thai Airways ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที
15.05 น. ถึงเฉินตู เวลาประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคังติ้ง ระยะทาง 137 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  เมืองคังติ้งป็นประตูเข้าสู่หลังคาโลกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่มณฑลเสฉวน เป็นเมืองหลวงจังหวัดกันจือชาวทิเบตปกครองตนเอง เป็นเมืองมีชื่อเสียงดังมากในประเทศฝรั่งมานาน มีชาวทิเบตอาศัยอยู่มากที่สุดรองลงมาจากทิเบต

ค่ำ

ถึงคังติ้ง นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  จากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรม  Kham Hotel หรือ เทียบเท่า โรงแรม ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

คังติ้ง – อุทยานมู่เก่อฉั่ว – ซินตูเฉียว - หย่าเจียง  (B/L/D)

01.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน เฉินตู นำท่านเข้าพักที่โรงแรม  Seren Giti Hotel (คืนที่ 1) หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมู่เก่อฉั่ว ดินแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ หรือ อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว (Mugecuo Scenic Area) เป็นอุทยานที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนสวรรค์แห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งในเขตเมืองกานจือ ของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ และอยู่ห่างจากเมืองคังติ้งไป ประมาณ 21 กม. นอกจากนี้แล้ว อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของจีน นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยือนต่างก็ยอมรับว่า อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่วนั้น มีความงดงามเทียบเท่ากับ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ก็ว่าได้ โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทะเลสาบอันงดงามนับสิบแห่งนั้น ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้มาเยือนแดนสวรรค์แห่งนี้อยู่เสมอๆ   ไฮไลท์ของอุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว ซึ่งนั่นก็คือ ทะเลสาบ 7 สี  ทะเลสาบที่งดงามเกินคำบรรยาย นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยือนต่างก็ต้องยอมรับในความงดงามประดุจแดนสวรรค์สร้าง บางคนบอกว่าทะเลสาบแห่งนี้สวยงามเสมือนกระจก 7 สี  หาดทรายสีทอง เรียกว่า หาดแห่งความรัก ซึ่งอยู่ในเขตของ ทะเลสาบมู่เก๋อฉั่ว สัมผัสเสน่ห์ของเม็ดทรายละเอียดสีเหลืองทองอร่าม โดยขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ทะเลสาบมู่เก๋อฉั่ว ตั้งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780 เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตร.กม. แวดล้อมด้วยภูเขาสูงที่ปกคุลมด้วยป่าสน ทุ่งหญ้า ดอกไม้ และพรรณไม้ที่แสนงดงามไม่แพ้ที่อื่นใด นอกจากนี้แล้วด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ ทุ่งหญ้าทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตา ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่นั่นเอง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองซินตูเฉียว(Xinduqiao) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคังติ้ง 81 กม. และห่างจากเฉินตู 437 กม. ได้รับสมญานามว่าเป็นสรวงสวรรค์ของนักถ่ายภาพ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เรียกว่า “โลกแห่งแสงและเงา” เป็นเมืองทิเบตเล็กๆ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ทุ่งหญ้า รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ลำธาร และหมู่บ้านทิเบต สูงจากระดับน้ำทะเล 3,300 เมตร จากนั้นเช็กอินเข้าสู่ที่พักที่เมืองหย่าเจียง (Yajiang) เป็นเมืองทันสมัย ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงชันตามทางหลวงทิเบต-เสฉวน ใน Ganzi มณฑลเสฉวน ที่ระดับความสูง 2,900 เมตร เมืองนี้เป็นเมืองทิเบต คนพูดจีนและอังกฤษน้อยมาก

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 4) และเช็กอินเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก

โรงแรม TIEQUAN SHENGDI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

หย่าเจียง - วัดหลี่ถัง – ย่าติง  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองย่าติง (Yading) ซึ่งเราจะผ่าน เมืองหลี่ถัง(Litang) ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบต เมืองหลี่ถังเป็นเมืองบ้านเกิดขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 7 และ องค์ที่ 10 นำท่านเดินทางข้ามภูเขา 3 ลูก อันได้แก่ ภูเขาเจียนจื่อวานซาน ภูเขาข่าจือลาซาน และเทือกเขาไห่จือซาน  ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ทู่เอ่อซานหรือภูเขากระต่าย เราจะแวะชมและถ่ายภาพที่จุดชมวิวภูเขากระต่าย ซึ่งภูเขากระต่าย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,933 เมตร มีความสวยงามแปลกตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)   ที่เมืองหลี่ถัง ที่เมืองหลี่ถัง จากนั้นผ่านชมวัดอารามแห่งหลี่ถัง Litang Monastery เป็นวัดพุทธแบบทิเบตนิกายวัชรยาน วัดตั้งอยู่เชิงเขา  ชม ภูเขาไห่จื่อ  บนภูเขาจะมีเจดีย์ทิเบตเรียงรายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาวเมืองหลี่ถัง จากนั้นเดินทางถึงแชงกรีล่าเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองในเขตอำเภอเต้าเฉิง เดิมชื่อ ยรื่อหว่าเซียง เปลี่ยนเป็น แชงกรีล่าเซียง และเปลี่ยนเป็นแชงกรีล่าเจิ้นในปี 2009 จากนั้นจะข้ามผ่านภูเขาเยี่ยหว่า มีความสูง 4,400 เมตร  แวะชมทุ่งหญ้าโปหว่า สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อสู่ ย่าติง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรม RAMADA ENCORE HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ย่าติง–หมู่บ้านริวา–อุทยานย่าติง รอบที่ 1–ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยง-ทุ่งหญ้าลั่วหรง–ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบน้ำนม (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) **โปรดเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็กสำหรับใส่อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ระหว่างที่เดินท่องเที่ยวในอุทยาน ลูกค้าจะต้องถือสัมภาระเหล่านี้ด้วยตัวของท่านเอง** หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานย่าติงรอบที่ 1 โดย รวมรถอุทยาน และ รถไฟฟ้า  จากนั้นนำท่านชมความงามของภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยง(Yangmaiyong) อันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา พระมัญชูศรี สูงราว 5,958 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตัดสลับกับป่าเปลี่ยนสี สีเหลือง สีแดง และทุ่งหญ้าขนาดใหญ่พร้อมลำธารเป็นโค้งที่สวยงาม จากนั้นรอคิวรถไฟฟ้า เพื่อนำท่านเดินทางไปชมทุ่งหญ้าลั่วหรง (Lou Rong Niu Chang) ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,180 เมตร เป็นทุ่งหญ้าสีทอง ตัดกับท้องฟ้าสีสดใส ฉากหลังเป็นภูเขาเซี่ยนั่วตัวจี๋ (Xia Nuo Duo Ji) อีกหนึ่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนแห่งองค์พระโพธิสัตว์วัชรปาณี พระโพธิสัตว์ผู้คุ้มครองภยันตรายต่างๆ อิสระถ่ายภาพที่ทุ่งหญ้าหล่อหยง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)แบบปิกนิกภายในอุทยาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบห้าสี Five Colors Lake (Wu Se Hai) ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,700 เมตร และทะเลสาบน้ำนม Milk Lake(Niu Nai Hai) เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตอีกแห่งหนึ่ง โอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ น้ำมีสีน้ำเงิน ฟ้า และเขียวใส ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,600 เมตร ระยะทางไปกลับประมาณ 12 กม. ซึ่ง 3 กม.แรกนั้น ระยะทางไม่ชันมาก เป็นที่ราบ สลับเนินเล็กๆ สามารถนั่งม้าได้** (เราสามารถที่จะนั่งม้าไปได้แค่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ส่วนที่เหลือเราจะต้องเดินเท้าด้วยตัวของเราเอง และม้ามีไม่พอให้บริการในช่วงเทศกาล ซึ่งค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ประมาณ 500หยวน) แต่อีก 2 กม. ที่เหลือระยะทางขึ้นชันตลอดไม่สามารถที่จะนั่งม้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสาบห้าสีนั้นอีก 1 กม. สุดท้าย ทางจะชันมากๆ ควรจะต้องมีไม้เทรคเพื่อช่วยค้ำยันในการเดินขึ้นและลง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ที่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม

ที่พัก

โรงแรม Ramada Encore Hotel   หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า

ย่าติง – อุทยานย่าติงรอบที่ 2 – วัดชงกู่ ทะเลสาบไข่มุก –เต้าเฉิง (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)  โปรดเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็กสำหรับใส่อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ระหว่างที่เดินท่องเที่ยวในอุทยาน ลูกค้าจะต้องถือสัมภาระเหล่านี้ด้วยตัวของท่านเอง หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานย่าติงรอบที่ 2 โดย รวมรถอุทยาน และ รถไฟฟ้า นำท่านชม  วัดชงกู่ (Chongu Monastery) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,900 เมตร เป็นวัดทิเบต มีขนาดเล็ก อายุกว่า 800 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ตั้งอยู่เชิงเขาเซียนหน่ายรื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ มีความสูงถึง 5,000 เมตร เป็นตัวแทนของพระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบไข่มุก Pearl Lake หรือ Zhen Zhu Hai ระยะทางประมาณ 2 กม. ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,100 เมตร ค่อยๆ เดินไปเรื่อยๆ ค่ะ ซึ่งทะเลสาบไข่มุกนั้นมีสีน้ำเงินสวยงามท่ามกลางภูเขา เส้นทางจะเป็นขั้นบันได สลับกับทางเรียบ และเนินเล็กน้อย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)แบบปิกนิกภายในอุทยาน หลังอาหารชมและอิสระถ่ายภาพ ทะเลสาบไข่มุก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเต้าเฉิง (Daocheng) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตกานจือ ห่างจากเฉินตูประมาณ 800 กม. สภาพภูมิประเทศมีความแตกต่างกันตั้งแต่ 2,000-6,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล เดิมชื่อว่า เต้าปา มีความหมายว่า ดินแดนที่เป็นประตูสู่หุบเขาอันกว้างใหญ่ จากนั้นเปลี่ยนเป็น เต้าเฉิง แปลว่า อู่ข้าวอู่น้ำ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำเต้าเฉิง แม่น้ำซื่อถู่และแม่น้ำตงอี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก

โรงแรม Jinzhu Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

เต้าเฉิง – ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม – ซินตูเฉียว – 462 กม.  (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)  หลังอาหารเข้านำท่านเดินทางออกเดินทางสู่เมืองซินตูเฉียว เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักถ่ายภาพ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านไปชม ทุ่งหญ้าแปดหญิงงาม หรือ ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้างเป็นทุ่งหญ้าที่มีความสวยงามมากในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จุดเด่นของเส้นทางนี้ คือ ทุ่งหญ้า ที่สวยงาม พร้อมฝูงแกะ ม้า และ ทิวเขา พร้อมกับชม สถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบทิเบต  ถูกใจนักถ่ายภาพแน่นอนคะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 15)  หลังอาหารเดินทางต่อมายัง ซินตูเฉียว

เย็น

ถึงเมืองซินตูเฉียว  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Xinduqiao Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 16)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด

ซินตูเฉียว–หอคอยชาวทิเบต–ทุ่งหญ้าป่าเหมย–วัดถากง–ตันปา–หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองถากง เป็นเมืองตั้งถิ่นฐานของชาวทิเบตขนาดเล็ก ถากง มีความหมายว่า ดินแดนอันเป็นที่สิงสถิตแห่งองค์พระโพธิสัตว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางเราจะแวะถ่ายภาพด้านนอก หอคอยชาวทิเบต หรือ หอคอยโซโพ  ชมทุ่งหญ้าป่าเหมยที่สวยงามกับวัดถากง (Tagong Monastery) หรือรู้จักกันในชื่อทิเบตว่า Lhagang Gompa ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,700 เมตร รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าที่งดงาม และภูเขาที่มีหิมะปกคลุมในระยะไกล ก่อตั้งขึ้นในช่วงสมัยที่เจ้าหญิงเหวินเฉิง (Princess WenCheng) แห่งราชวงศ์ถังได้เดินทางไปแต่งงานกับ Songtsen Gampo กษัตริย์ทิเบต ในศตวรรษที่ 7 และได้นำพระพุทธรูป Jowo ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศากยมุนีไปด้วย จึงมีการจำลองพระองค์นี้ไว้ภายในอารามแห่งนี้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18)  ณ ร้านอาหารภัตตาคาร ระหว่างเส้นทาง หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อมายังเมืองตันปา(Danba) หุบเขาแห่งสาวงาม ตั้งอยู่ริมโตรกผาสูง ด้านหนึ่งมีแม่น้ำต้าตูที่เชี่ยวกรากไหลผ่าน ส่วนอีกด้านเป็นภูผาสูง ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของแคว้นคามทิเบต รู้จักกันในนาม อาณาจักรพันป้อม ซึ่งเริ่มสร้างป้อมในราชวงศ์ฮั่นปี ค.ศ. 1700 สร้างมากกว่า 3,000 แห่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่  เป็นหมู่บ้านทิเบตโบราณ มีความสวยงามแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น คือใช้สีขาว สีแดง และสีดำ คาดบนตัวบ้านที่ก่อด้วยแผ่นหินเล็กๆเรียงซ้อนกัน บนหลังคาทำยอดแหลมเอาไว้วางหินสีขาวซึ่งถือเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ สร้างลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา
เย็น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 19)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Lanfeng  Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

ตันปา–ภูเขาสี่ดรุณี -เฉินตู - ช็อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ (B/L/D)

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 20)  หลังอาหารเช้านำคณะเดินทางกลับเฉินตู โดยวันนี้เราจะนำท่านแวะเที่ยวชม ภูเขา 4 ดรุณี (Four Girls Mountains) หรือ ซื่อกู่เหนียงซาน โดยภูเขาสี่ดรุณีนั้นมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.ที่ยอดเขาทั้งสี่เรียงติดกันเหมือนกับต่อแถว, ซึ่งชื่อสี่ดรุณีนั้นมาจาก 4 สาวพี่น้อง ต้ากู่เหนียงซาน(Mt.Daguniang) สูง 5,025 เมตร, เออร์กูเหนียงซาน(Mt. Erguniang) สูง 5,276 เมตร, ซานกู่เหนียงซาน (Mt. Sanguniang) สูง 5,355 เมตร และเย่าเม่นเฟิง(Mt.Yaoniangfeng) สูง 6,250 เมตร ซึ่งยอดเขาทั้ง 4 นี้บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี แลดูเหมือนหญิงสาวที่คลุมหน้าด้วยผ้าสีขาว บรรยากาศงดงามดุจดังสาวน้อยทั้ง 4 ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่าง ธารน้ำทั้งสองคือ ฉางผิงโกว กับ ไห่จื่อโกว ได้รับการขนานามว่าเป็น เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21)  ณ ร้านอาหารภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนั่งรถอุทยานเข้าชม  หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)  หรือหุบเขาสะพานคู่ ระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่ประมาณ 216 ตร.กม. ภายในแบ่งจุดท่องเที่ยวออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก หุบเขาหยิน หยาง ทุ่งต้นหยาง เดินเข้าสู่ด้านในสุดท่านจะได้พบกับธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนที่สอง เดินย้อนกลับมาชมทะเลสาบ และส่วนที่สาม ชมทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า เป็นยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร เขาหญิงตั้งครรภ์ อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ฉากหลังเป็นภูเขาสูง มีหิมะปกคลุม ในหุบเขามีลำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียว สลับกับต้นไม้หลากสีสัน สมควรแก่เวลาเดินทางต่อสู่ เฉินตู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง นครเฉินตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน อยู่ริมแม่น้ำเหมิน มีประชากรราว 10 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของจีน ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การทหาร และการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เฉินตู มีความหมายว่า ค่อยๆเป็นเมือง  สืบเนื่องจากในอดีตราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดทำชลประทานขึ้นมา แก้ปัญหาน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านเพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้คนเริ่มอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 22)  หลังอาหารหากท่านยังไม่เหนื่อยจนเกินไปเราจะนำท่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซุนซีลู่ เพื่อเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สมควรแก่เวลาเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม ACME Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เก้า

เฉินตู–ชมหมีแพนด้า - ช็อปปิ้ง–กรุงเทพฯ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 23)  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางเที่ยวชม ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าเฉินตู (รวมรถแบตเตอร์รี่)  ซึ่งหมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายาก มีถิ่นกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากมาก และอาหารที่โปรดปรานของเจ้าแพนด้าคือไผ่ลูกศร ซึ่งรัฐบาลจีนนั้นก็ใช้เจ้าแพนด้าเป็นตัวผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 24) พิเศษ อาหารสมุนไพร ที่เมืองเฉินตู หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
15.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน TG 619 สายการบินไทยแอร์เวย์

17.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความความประทับใจ

 

หมายเหตุ :
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  เช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสายการบิน หรือ สภาพอากาศ
- มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้อง การ
- ที่ประเทศจีนใช้เงินหยวนเท่านั้น เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย

 

 

ค่าบริการนี้รวม         
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน Thai Airways  ตามรายการระบุ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,650.-บาท
9.มัคคุเทศก์จีน (พูดภาษาไทย)
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ 180  หยวน/ลูกค้าหนึ่งท่าน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย  900  บาท / ลูกค้าหนึ่งท่าน
  • ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ อื่นๆ นอกเหนือรายการ
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
  • ค่าน้ำหนักโหลดเกิน 30 กิโลกรัม

การจองทริปและการชำระเงิน
1.ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำท่านละ 20 ,000 บาท  พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด

 

 

 เอกสารสำหรับทำวีซ่า
1. passport เล่มจริงที่มีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
2. รูปถ่ายสี เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ไม่สวมหมวก ไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับต่างหูและสร้อยคอ รูปถ่าย ต้องเห็นใบหู  รูปที่ใช้จะมี ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)  และท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
3. ตั๋วเครื่องบิน (ทางทัวร์จัดการให้คะ)
4. ใบจองโรงแรม (ทางทัวร์จัดการให้คะ)                            
5. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามเอกสารแนบ)
- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)
- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น และ
 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น  
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100 บาท   

โดยส่งหลักฐานหนังสือเดินทางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน มาที่
คุณกนกวรรณ โพธิ์นอก (บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด)
89/123  หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23   
ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3  แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา  กทม  10510       

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2555

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 5-10 พ.ค. 55 : โดย ไกด์โย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง เทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 55 : โดย พี่แพะ ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริปปี 2554

ทริปสำรวจย่าติง ตงชวน โดยใช้เส้นทางแชงกรีล่า ลี่เจียง 14-26 ต.ค. 54 : โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง รับวันหยุดเดือนตุลาคม 19-24 ต.ค. 54 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง รับสงกรานต์ 10-17 เม.ย. 54 : โดย พี่แพะ


รูปทริปปี 2553

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง แบบเต็มอิ่ม 2-8 ธ.ค. 53 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 20-25 ต.ค. 53 : โดย ไกด์มด

ข้อมูลเที่ยวแชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงฉบับสมบูรณ์

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวแชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593