ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : LAO006] ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

นครจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - น้ำตกคอนพะเพ็ง – แก่งหลี่ผี – น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม – น้ำตกตาดเยือง

.
อัตราค่าบริการ
วันที่ 19-23 กรฎาคม 2556
ราคาจอยทัวร์สำหรับรถโค้ช

ผู้ใหญ่ 6,900 บาท/ท่าน

เด็ก 5 - 11 ปี 5,900 บาท/ท่าน

เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 400 บาท/ท่าน

ราคากรุ๊ปเหมารถตู้
จำนวนคน 8 ท่าน 7 ท่าน 6 ท่าน
บาท/ท่าน 8,900 9,400 9,900
เด็กอายุ 5-11 ปี ลด1000 บาท จากราคาผู้ใหญ่


ลูกค้าเก่าลด 200 บาท/ท่าน

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ
วันแรก กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

8.30 น. พร้อมกันที่ ลานจอดรถใกล้ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ  พร้อมบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม 

19.00 น. ล้อหมุน เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ด้วยรถโค้ช ปรับอากาศ พร้อมรับประทานอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม

วันที่สอง ช่องเม็ก  ปากเซ  นครจำปาสัก  ปราสาทหินวัดพู

06.00 น. อรุณสวัสดิยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (เนวาด้า แกรนด์ โฮเต็ล)  

07.00 น. ออกเดินทางจากอุบลฯไปยังช่องเม็ก

08.30 น. ผ่านพิธีการตรวจคน  เข้าเมือง  ข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น  ความยาวประมาณ  1,380 เมตร  เข้าสู่  ภาคใต้ ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สปป.ลาว) ณ เมืองปากเซ  นครจำปาสัก เดินทางถึงปากเซ  เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์

12.00 น. หลังอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2)  เตรียมเดินทางไปยังเมืองจำปาสัก เพื่อไปข้ามแม่น้ำโขงสู่โดยแพขนานยนต์  ณ บ้านม่วง เพื่อชม มรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาว ปราสาทหินวัดพู ปราสาทหิน ศิลปะแบบนครวัดตั้งอยู่บนเชิงเขาศิวะลึงค์อายุประมาณเกือบ พันปีมากกว่านครวัดในกัมพูชา

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของชาวจำปาสัก และนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามริมแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว++

วันที่สาม น้ำตกคอนพะเพ็ง  แก่งหลี่ผี  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า และรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (มื้อที่ 4 )

08.00 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่   แก่งหลี่ผี(แก่งกลางแม่น้ำโขง)  ผ่านหมู่บ้านชุมชนริมแม่น้ำโขง ชมหัวรถจักรโบราณ และ สะพาน  รถไฟประวัติศาสตร์    ร่องรอยแห่งอาณานิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี สมญานาม   มหานทีสี่พันดอน

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

13.00 น. หลังอาหารกลางวัน  น้ำตกคอนพะเพ็ง  ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม ไนแองการ่าแห่งเอเชีย  ชื่นชมความงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตก  พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

15.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าเมืองปากเซ  

17.30 น. ถึงโรงแรมพักผ่อนและเตรียมตัวออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ช้อปปิ้งตลาดดาวเรือง  น้ำตกตาดฟาน ไร่ชากาแฟ น้ำตกผาส้วม  ซื้อของฝาก  กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 น. ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว  ปากเซ พร้อมเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดเช้า  เมืองปากเซ

09.00 น. นำท่านเดินทางไปชมน้ำตกตาดฟาน (ระยะทางประมาณ 35 กม.) ชมความงามของน้ำตกคู่ขนานที่ทิ้งตัวจากที่สูงถึง 120 เมตร  นำท่านแวะชิมชาแวะชมไร่กาแฟ ชมดินแดนแห่งที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้  กาแฟสินค้าส่งออกของลาว เลือกซื้อชากาแฟ จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของลาวที่สวยงามร่มรื่น และ  เที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง วิถีชีวิตการดำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองหลากหลายเผ่าของลาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารที่น้ำตกตาดผาส้วม

14.00 น. จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ เหล้า ไวน์ ผ้าทอ ผ้าไหม และสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ ตลาดช่องเม็ก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี   แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลราชธานี อาทิ หมูยอ ปลาส้ม แหนม ฯลฯ

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) หลังจากนั้นนำท่านสู่กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
-โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
-มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8-9 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้
-เงินใช้เงินบาทไทยได้
-ไฟฟ้าแบบเดียวกับเมืองไทยค่าใช้จ่ายนี้รวม
- ค่ารถโค้ชสอง   VIP ,  หากจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 27 ท่านจะเปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP แทนค่ะ
- ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมจำปาสักแกรนด์ รีสอร์ท  ระดับ 4+++  ดาว ตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
- ค่าอาหาร  9  มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่ม / ผ้าเย็น / ขนมว่าง บนรถ
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน  1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น
- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่าค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์   
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  วันละ 50 บาท รวม 3 วัน 150 บาท / ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทย และ คนขับรถวันละ 50 บาท ถือเป็นสินน้ำใจ ค่ะ

  เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย
  เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อผ่านแดนให้ส่งเอกสารดังรายการด้านล่างก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง ส่งที่ คุณแอ๋ม 081-818-0806
  1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง ให้อ่าน 2.
  2. หากไม่มีพาสปอร์ต ใช้แต่บัตรประชาชนได้คะ


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2553

ลาวใต้ ม่วนหลาย 15-18 ต.ค. 53 โดย พี่แพะ

อิ่มท้อง อิ่มใจ ใน ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 23-26 กรกฎาคม 2553 โดย พี่แพะ

รูปทริปปี 2552

Count down ปีใหม่ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 โดย ไกด์พงษ์ และ ไกด์ต้น

ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก วันพ่อ 4-6 ธันวาคม 2552 โดยพี่แพะ

ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 10-14 เม.ย. 2552 โดยพี่แพะ

ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 20-22 ก.พ. 2552 โดย ทริปดีดี ดอทคอม / รถบัสสองชั้น


รูปทริปปี 2551

ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 18-20 ก.ค. 2551 โดยรถตู้


รูปทริปปี 2550

ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก 2-5 พ.ย. 2550 โดยรถตู้
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลลาวใต้

ข้อมูลท่องเที่ยวลาว ข้อมูลประเทศลาว ฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593