ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : JH002] ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน Air Asia:

เชียงราย – ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง กาหลั่นป้า สิบสองปันนาพักที่สิบสองปันนา 2 คืน
เมืองหล้า 1 คืน โรงแรม 4 ดาว กรุ๊ปเล็ก 15 ท่าน ดูแลทั่วถึง ไม่วุ่นวาย เดินทางโดยเครื่องบินไป-กลับที่เชียงราย

“สิบสองปันนา” หรือ ที่รู้จักกันในชื่อของ “เชียงรุ่ง” หรือ “เชียงรุ้ง” หรือ ที่ชาวจีนเรียกเมืองนี้ว่า “จิ่งหง

(JingHong)”
เมืองเอกเขต
การปกครองตนเองของมณฑลยูนาน ประเทศจีน สิบสองปันนาประกอบด้วย 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองฮำ

หรือ กาหลั่นป้า อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง
ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทลื้อหรือชาวไทใหญ่ การเดินทางครั้งนี้จะผ่านเส้นทาง

ที่ชาวไทลื้ออพยพม่าสู่ประเทศไทย สัมผัสทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทาง
อันงดงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ

ชาวไทลื้อกลับมาพร้อมภาพถ่ายและความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง
31 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 (เต็ม)
(** พักโรงแรม 4 ดาว ** )
ผู้ใหญ่ท่านละ 15,900 บาท

ไม่มีราคาเด็กคะ
หากต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

กำหนดเดินทาง  31 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559


ตารางเวลาบิน

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

31 ธ.ค. 58

ดอนเมือง-เชียงราย

FD 3203

07.20

08.40

03 ม.ค. 59

เชียงราย-ดอนเมือง

FD 3206

21.45

23.05

**เนื่องจากเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ต้องเดินทางภายในประเทศกรุณาจองให้มีช่วงห่างอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินและช้า กรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง**

 

วันที่หนึ่ง

31 ธ.ค. 58 : สนามบินดอนเมือง เชียงราย  เชียงของ ห้วยทราย  บ่อเตน  หลวงน้ำทา  เมืองหล้า เชียงรุ้ง

05.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย พบกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมบริการอาหารว่าง

07.20

เหินฟ้าสู่เมืองเชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3203

08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินเชียงราย รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เชียงของ เพื่อออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป. ลาว)  โดยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว ถึงเมืองหลวงน้ำทา แวะ สัมผัสบรรยากาศไทยเดิมที่เลือนหายจากประเทศไทยอันยาวนาน  ชมวิถีชีวิตของชาวไทยดำ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังชายแดนประเทศลาว “บ่อเตน” พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

15.30 น.

เดินทางถึงบ่อเตน  ข้ามต่อไปยังชายแดนบ่อหาญ   ทำเรื่องผ่านคนข้ามแดน  ตม.จีน  และเปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศจากประเทศจีน   จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า  เดินทางต่อสู่เชียงรุ้ง ทำการเช็กอินเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

วันที่สอง

1 ม.ค. 59 : สวนป่าดงดิบโชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ วัดหลวงเมืองลื้อ โชว์พาราณสี

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.

นำท่านเที่ยวชม สวนป่าดงดิบ ชม การโชว์เสือและโชว์สิงห์โต นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับ ร้อยๆ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

13.30 น.

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ยาบัวหิมะ และแช่เท้าสมุนไพร เที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงาม ที่สุดของเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ซึ่งมียา สมุนไพรและแพทย์แผนโบราณ ได้เวลานำชมหมู่บ้านตีมืด ไทลื้อ

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)   หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี  เป็นโชว์ที่สวยงามมากและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนา

21.00 น.

เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

2 ม.ค. 59 : สวนม่านทิงวัดป่าเจ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ตลาดไทลื้อ เมืองหล้า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหาร นำท่านชม หนานโน่ซาน (Nan Nuo Shan) ชา 1,000 ปี จากนั้นนำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตที่ ตลาดไทลื้อ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและเป็น สวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่ เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสิบสองปันนาและชมสถาปัตยกรรมที่ ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบ้านหลังคาแดงที่กาหลั่นป้า  (มื้อที่ 7)

13.00 น.

หลังอาหาร เที่ยวชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน) และนำท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหล้า เช็กอินเข้าที่พัก

14.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สวนม่านทิงเที่ยวชมอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมต้นไม้ที่พระพี่นางปลูกไว้ ดูสวนนกยูง ชมเจดีย์แปดเหลี่ยมที่สวยงาม และวัดป่าเจ วัดใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา

18.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ที่โรงแรม ระดับ 4 ดาว ...ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สี่

3 ม.ค. 59 : เมืองหล้า   บ่อหาญ  บ่อเตน  ห้วยทราย  เชียงของ  กรุงเทพฯ

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้นเดินทางไปชายแดนจีน-ลาว (บ่อหาญ-บ่อเตน)

10.30 น.

ถึงชายแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งสองฝั่ง

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา (มื้อที่ 10)  จากนั้นเดินทางต่อไปยังห้วยทราย

16.00 น.

ถึงห้วยทราย ผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมือง  เดินทางกลับเข้าฝั่งไทย  แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย  

21.45 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3206

23.05 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :

  • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 9 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ

- ที่สิบสองปันนาใช้เงินหยวนเท่านั้น เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย

 

อัตราค่าใช้จ่ายนี้รวม
-  ค่าทำวีซ่าประเทศจีน ทำหน้าด่าน
-  ค่าธรรมเนียมสถานที่และค่าผ่านด่านต่างๆ ด่านไทย – ลาว , ด่าน ลาว - จีน
-  ค่าอาหารมื้อหลัก ตามระบุ ตลอดการเดินทาง  , บริการน้ำดื่ม ขนมว่างบนรถ
-  ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
-  ค่ารถปรับอากาศเชียงราย-เชียงของ
-  ค่ารถปรับอากาศจากประเทศจีน
-  ค่าโชว์พาราณสี
-  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน  1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-  ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง
- ค่าสต๊าฟคนไทยตลอดการเดินทาง

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงราย


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-พักเดี่ยว
- ทิปไกด์และคนขับรถจีน คนละ 80 หยวน ตลอดทริป และหัวหน้าทัวร์ไทยคนละ 400 บาท ถือเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถที่จีน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด
-ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
-น้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านละ 15 ก.ก.

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

  • Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว จำนวน 2 รูป

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23
ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพ 10510

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2550 - 2551

สิบสองปันนา 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 51
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593