ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BEI01] : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

หอเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง อุทยานอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝู่จิ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สุสาน 13 กษัตริย์
สนามกีฬาโอลิมปิก โรงละครแห่งชาติ CCTV เซี่ยนเหมิน ตลาดรัสเซีย ถนนซีตัน นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 19,900 - 22,900 บาท/ท่าน


เด็ก 4-11 ปีพัก กับผู้ใหญ่ ท่านละ 18,900-21,900 บาท/ท่าน


พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ปักกิ่ง หอเทียนถาน วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง

05.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินศรีลังกันส์แอร์ (UL)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.40 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 888 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

13.20 น.

เดินทางถึงนครปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน (หอเถียนถาน) สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียง ผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มากำลังกายและพักผ่อน แล้วไปชมวัดลามะวัดที่มีพระพุทธเจ้าสูงที่สุดในโลก ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่ง ราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง นำท่านนมัสการองค์พระ พุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เป็ดปักกิ่ง แบบต้นตำหรับ (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำชมกายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลกชมงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก พร้อมการแสดงที่งดงาม จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม Royal King Hotel


กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง อุทยานอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝู่จิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2 ) หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก,ชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตรม.

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 )

13.30 น.

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่า ราชการของพระนางด้วย ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงาม ตระการตา จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งผลิตยาสมุนไพรบำรุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4 ) หลังอาหารนำท่าน ชม ถนนหวังฝู่จิ่งยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิด เช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีนต่างๆ อิสระจนสมควรแก่เวลา นำท่านกลับที่พัก

วันที่สาม

กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน สุสาน 13 กษัตริย์ สนามกีฬาโอลิมปิก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5 ) หลังอาหารเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจูหยงกวนนำท่านชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปีจากนั้นนำท่านเที่ยวชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู สุกี้มองโกเลีย (มื้อที่ 6)

13.00 น.

นำท่านชมสุสาน 13 กษัตริย์ บริเวณหุบเขาเทียนโส้วซาน สร้างเป็นรูปเกือกม้าเรียงรายเก็บพระศพของกษัตริย์ราชวงศ์หมิงจำนวน 13 พระองค์ภายในใต้ดินความลึก 27 เมตร สร้างในสมัยพระเจ้า จูหยี่จิน กษัตร์ย์องค์ที่ 13 ปีคศ.1589 ชมหีบสมบัติ และหินหยก เครื่องใช้ ทองคำ มงกุฎทองคำของฮ่องเต้ จูหยีจิน และมเหสีจัดแสดงให้ชมด้านหน้าสุสาน จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง ระหว่างทางชมสนามกีฬาโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน หรือ รู้จักกันในนาม สนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำแห่งชาติ มีรูปร่างภายนอกคล้ายก้อนน้ำขนาดใหญ่ กำแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลา

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่7 ) จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

โรงละครแห่งชาติ CCTV เซี่ยนเหมิน ตลาดรัสเซีย ถนนซีตัน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 8 )นำชมโรงละครแห่งชาติ สถาปัตยกรรมอันทันสมัย สวยงามและโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของปักกิ่ง อาคารแสดงถึงความก้าวล้ำนำยุคดิจิทัลของประเทศจีน ออกแบบโดยชาวฝรั่งเศส รูปทรงอาคารโค้งมนโครงสร้างประกอบขึ้นจากไททาเนียมและกระจก โปร่งแสง ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 6 ปี ภายในประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ขนาดความจุ 1.035 ที่นั่ง ห้องแสดงคอนเสิร์ต 2.019 ที่นั่ง และห้องแสดงโอเปร่าความจุ 2,098 ที่นั่ง บริเวณโดยรอบเป็นสวนสวย และทะเลสาบ นำท่านผ่านชมสำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ(CCTV)ซึ่งมีรูปร่างต่างจาก อาคารสูงระฟ้าทั่วไป โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้นเชื่อมต่อเข้าบริเวณส่วนฐาน และส่วนบนของอาคารเข้าด้วยกัน คล้ายรูปตัวแอล มูลค่าประมาณ 26,000 ล้านบาท

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 9 )

13.30 น.

นำท่านชมถนนเซี่ยนเหมิน ( Qianmen Street ) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งปรับปรุง บูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ตลาดรัสเซียซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขาย ส่ง และขายปลีก เช่นเสื้อผ้า นาฬิกา ตุ๊กตา กระเป๋า อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 น

รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่10 ) ณภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมถนนซีตัน (Xi Dan Road ) ย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของปักกิ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า 5-6 แห่งด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่าย สินค้าของประเทศจีน และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม นำเข้าที่พัก

วันที่ห้า

นั่งสามล้อชมเมืองโบราณ เช่าผีเซียะที่ประตุชัย กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านไปนั่งสามล้อชมเมืองโบราณจีน เรียบร้อยแล้วพาท่านไปเช่าผีเซียะที่ประตูชัย ซึ่งเป็นสัตว์ที่เรียกเงินทองเข้าบ้าน

11.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่12)

14.40 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 889 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

18.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ :

 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 10 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ ถ้ามา 15 ท่านขึ้นไปจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วยค่ะ

- ที่จีนใช้เงินหยวนเท่านั้น เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอย


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลนส์

 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าอาหาร 12มื้อตามรายการ

 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 • ค่าภาษีสนามบินไทยและจีน

 • ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)

 • ค่าประกันอุบัติวงเงิน ท่านละ 1 ล้านบาท

ราคานี้ไม่รวม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

- ทิปมัคคุเทศก์ วันละ 10 หยวน ถือเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถที่จีน

- ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการ

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

- ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

- ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นตามภาวะราคาในตลาดโลก โดยไม่แจ้งให้ทราบ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

2. VISA เข้าประเทศจีน

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว รูปสี 2 รูป

หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

 1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว จำนวน 1 รูป

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่

กนกวรรณ โพธิ์นอก

บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด

89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

กรุงเทพฯ 10510

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2552

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน : 23-27 พฤษภาคม 2552 โดย พี่กิตติ


ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน : 9-13 มีนาคม 2552 โดย พี่กิตติ

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
-

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593