ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : BT01-5D4N] ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วังดี-วัดทักซัง


อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง
วันเดินทาง : 11-15 เมษายน 2560 (เหลืออีก 4 ที่สุดท้าย)
(ร่วมชมเทศกาลระบำหน้ากากที่พาโรในวันที่ 11 เม.ย. 60)
... เปิดจองแล้ว กรุ๊ปละ 15 ท่าน
ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 56,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000 บาทพาโร-พาโรซอง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-วัดคิชูลาคัง-พิชิตวัดตั๊กซัง-วัดตัมชู
ทิมพู-ทาชิโชซอง-เมมโมเรียลโชเต็น-วัดนันนารี-สวนสัตว์ทาคิน-วัดชันกังคา-โรงเรียนสอนศิลปะ-พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ-ไปรษณีย์ภูฏาน-Buddha Point
ปูนาคา – โดจูล่าพาส – 108 สถูป – ปูนาคาซอง - Bajo Town
กรุ๊ป เดินทาง15 ท่าน ได้ชมโชว์พื้นเมืองภูฏาน ระบำพื้นเมือง
ทานภัตตาคารอาหารไทยที่ปาโรและทิมพู 2 มื้อ
เสริมอาหารไทยให้ทุกมื้อ มื้อละ 1-2 อย่างเป็นอย่างน้อย

ตารางเวลาบินสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์และดรุกแอร์

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 11

กรุงเทพฯ-ปาโร

B3-701

06.30

09.55

KB 131

06.50

10.00

วันที่ 15

ปาโร-กรุงเทพฯ

B3-700

10.35

16.05

KB 140

11.30

17.05

**เครื่องจะแวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่สนามบินกัลกัตต้า ประมาณ 30 นาที ผู้โดยสารรออยู่บนเครื่องค่ะ**

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

 
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airlines (เค้าเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง) เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อมบริการกระเป๋าเข้าเช็คอิน
06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่นๆในประเทศภูฏาน โดยสายการบินBhutan Airlines  เที่ยวบิน ที่ B3-701
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองพาโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน) เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏานและยังได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่สุดยอดของการบินอันดับ 1 ของโลกอีกด้วยผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ แลกเงินนูทรัมที่สนามบิน จากนั้นนำท่านชม เทศกาลระบำหน้ากาก เฉพาะวันที่ 11 เม.ย. 60 Paro Tshechu ปาโรซอง Paro Dzong ปาโรซอง แปลว่าป้อมเนินอัญมณี ปัจจุบันป้อมนี้เป็นศูนย์กลางการปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวงมีพระจำวัดกว่า 200 รูปและยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง The Little Buddha นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์และป้อมเพื่อปกป้องเมืองพาโร แต่ต่อมาภายหลังได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 7 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2  ช.ม. ระหว่างทางแวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) ชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าจิกมี โดร์นี วังชุก รัชกาลที่ 3 พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี 1972  พระสถูปนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ให้ปรากฏเป็นจริงคือ ทรงดำริจะสร้างสัญลักษณ์แทนตรีภาคของพระพุทธองค์ขึ้นประดิษฐานไว้ในโลก จึงโปรดฯให้จารึกพระธรรมคำสอนลงบนแผ่นทองเป็นสัญลักษณ์แทนภาควจี สร้างพระพุทธรูป 1000 องค์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนภาคกาย เที่ยวชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่อให้ลูกของตัวเอง ที่วัดนี้ท่านสามารถให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้ รอบๆบริเวณวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพู ชมทาชิโชซ็อง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและใหญ่โตมากปัจจุบันถูกแบ่งใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัดรวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู ท่านจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน

เย็น

ที่พัก

เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก äรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นชมการแสดงพื้นบ้าน สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

HOTEL PHUNTSHOPELRI หรือเทียบเท่า

 
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
วันที่สอง

เมืองทิมพู - เมืองปูนาคา

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ และนำท่านชมความสวยงามของ วัดนันนารี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขา ใกล้ๆกับจุดชมวิวซังเกกัง นำท่านขึ้นชม Buddha Point สักการะพระใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถชมวิวเมืองทิมพูได้ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมโรงเรียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี  ตัวอย่างงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น และการวาดภาพพระบฏหรือภาพทังกาเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ  สร้างขึ้นในปี 2001 โดยราชินีองค์ที่ 4 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก ภายในจัดแสดงผ้าทอและชุดประจำชาติภูฏานในภูมิภาคต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากเชื้อพระวงค์ภูฏาน  ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นได้ที่นี่ ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ออกเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร  เมืองหลวงเก่าของประเทศภูฏานและเป็นที่พักตากอากาศในฤดูหนาวซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทางจะผ่านโดโจล่า ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที หากอากาศดีจะสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงกังก้า พุนซุม ยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้ สูง 7,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  ชม 108 สถูป ที่สร้างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณที่พระสวามีและบุตรชายชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยในปี 2003 เชิญท่านแขวนธงคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม
ที่พัก

MERI PHUENSUM RESORT หรือเทียบเท่า

 
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน

วันที่สาม

ปูนัคคา – วัดชิมิลาคัง - เมืองพาโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านชม ปูนาคาซ็อง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา  สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และแม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกทำลายหลายครั้ง จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง  ได้เวลาอันสมควรเดินทางชม เมืองบาโจทาวน์ (Bajo Town) จากนั้นเดินทางต่อสู่วัดชิมิลาคัง (Chimi Lakhang) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ท่ามกลางทุ่งข้าวบาเล่ย์ เป็นวัดที่ผู้คนนิยมไปขอบุตร สร้างโดย Drukpa Kuenley หรือ The Divine Madman ในคริสต์ศตวรรษที่ 15
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร เขตพาโรเมืองเศรษฐกิจของประเทศภูฏาน เมืองพาโร เป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวภูฏานตั้งแต่สร้างอาณาจักรพาโรมีประชากรที่เป็นชาวพื้นเมืองภูฏานแท้ๆมากที่สุด นำท่าน ชมตลาดเมืองปาโร ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

KHANGKHU RESORT/HOTEL OLATHANG หรือเทียบเท่า

 
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน

วันที่สี่

เมืองพาโร  พิชิตวัดทักซัง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำท่านพิชิตวัดตั๊กซังหรือวัดถ้ำเสือ Taktsang Monastery วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ ชาวภูฏานมีความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางมาที่นี่ให้ได้ ตำนาน ท่านกุรุ รินโปเช่ ได้จาริกมาที่นี่โดยขี่อยู่หลังแม่เสือและท่านได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่นี่และที่บริเวณวัดแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของถ้ำเสือ และได้รับการยอมรับว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆทั้งของชาวภูฏาน สิกขิม ธิเบต และในปี 1646 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล ท่านได้เดินทางมาที่นี่ ตัววัดสร้างขึ้นเมื่อปี 1692 และวัดนี้ได้เคยถูกไฟไหม้เมื่อ 19 เม.ย. 1998 ต่อมาได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดี แต่วัดแห่งนี้ก็เกิดไฟไหม้อีกครั้ง แต่คราวนี้ไฟได้เผาสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่ก็ได้รับการซ่อมแซมจากรัฐบาลอีกครั้งในปีค.ศ. 2000 พร้อมทั้งได้ทำการจำลองเครื่องใช้ต่างๆในวัดให้เหมือนเดิม ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชม วัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษ **ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้ค่ะ ราคาประมาณ 15-20USD ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน เพื่อทำการจองม้า และขี่ได้เฉพาะขาขึ้นเท่านั้นค่ะ ขาลงจะต้องเดินลง (ค่าม้าไม่รวมในค่าทัวร์)**
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดพักชมวิว
บ่าย นำท่านชม วัดคิชูลาคัง  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 659  โดยกษัตริย์ชาวทิเบตพระนามว่าซงเซ็น กัมโป พระองค์สร้างวิหารหลังแรกขึ้นที่คีชูในศตวรรษที่ 7 เป็นหนึ่งใน 2 วัด ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฏาน  อีกวัดตั้งอยู่ที่เมืองปุมทัง คือ จัมเบ้ลากัง วิหารหลังใหม่นี้สร้างเพื่อถวายคุรุรินโปเชภายในวิหารมีรูปจำลองของท่านและท่านดิลโก เค็นเซรินโปเชที่งดงามและยิ่งใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พักที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

ที่พัก

KHANGKHU RESORT/HOTEL OLATHANG หรือเทียบเท่า

 
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน
รูปภูฏาน

วันที่ห้า

พาโร - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน

10.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700 //สายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB 140 (12.30-17.55)
15.50 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 12 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ : วีซ่าภูฏานจะออกให้เมื่อได้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าทัวร์ 100 % ไปให้ที่ภูฏานแล้ว

กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย

 

หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากการท่องเที่ยวภูฎาน


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-พาโร (ภูฏาณ) ชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาณ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 4 คืน ที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่ายานพาหนะ นำเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุ
 • ค่าประกันการเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละ 5 USD/ท่าน (5 วัน 25 USD) / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 5 วัน ท่านละ 250 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 3. ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ ให้ทำการ scan passport สี และส่งไฟล์มาให้ทาง email : tripdeedee@gmail.com
- ผู้จัดจะดำเนินการเรื่องการขอวีซ่าแทนท่าน โดยท่านไม่สามารถขอวีซ่าเองที่สถานฑูต
- รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100% แล้วเท่านั้น
- ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)

- ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8 อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาล เพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลก

การสำรองที่นั่ง

 1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 25,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 

 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 30  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
  **พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์แฟ็กซ์ 02-175-3251 (อัตโนมัติ) ระบุชื่อทริป วันเดินทาง ผู้เดินทาง เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ต่อไปค่ะ**

1. ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตัส รามอินทรา 109  ชื่อบัญชี   น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 651-2-10610-0
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม) ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 575-0-05089-0  
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 049-424294-7  
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชื่อบัญชี น.ส.กนกวรรณ โพธิ์นอก เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 865-0-27019-5  

แจ้งชื่อ – นามสกุล / ส่งหน้า passport มาให้ ทาง Fax 02-175-3251 หรือ email : tripdeedee@gmail.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฏานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. 2.เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 20%ของราคาทัวร์
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. ของเหลว เจล และเสปรย์ ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
 2. สายการบินดรุกแอร์ อนุญาติให้นำสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องได้ด้วยน้ำหนักไม่เกิน 20kg.

สายการบินดรุกแอร์ อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

เมือง

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

พาโร

9.4C

-5.8C

13.4C

1.5C

14.5C

0.6C

17.6C

4.6C

23.5C

10.6C

ทิมพู

12.3C

-2.6C

14.4C

0.6C

16.4C

3.9C

20.0C

7.1C

22.5C

13.1C

พูนาคา

16.1C

4.2C

19.6C

5.3C

21.1C

9.2C

24.4C

11.2C

27.2C

14.8C

วังดี

17.0C

4.3C

19.0C

7.8C

22.8C

10.4C

26.2C

12.9C

29.1C

17.7C

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2557
ภูฏาน : 5 วัน 4 คืน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 8-12 ส.ค. 57 โดย อ้อม

ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 11-15 เม.ย. 57 โดย อ้อม


ภาพจากทริปปี 2555-56
ภูฏาน : 5 วัน 4 คืน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 29 ธ.ค. 55 - 2 ม.ค. 56 โดย เอ็กซ์

ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 12-16 เมษายน 2555 โดย อ้อม


ภาพจากทริปปี 2554
แฟมทริปภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 19-24 มีนาคม 2554 โดย แอ๋ม


ภาพจากทริปปี 2553
ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 14-19 เมษายน 2553 โดย พี่นุ้ย


ภาพจากทริปปี 2552
ภูฏาน : ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 21-26 ตุลาคม 2552 โดย พี่แก้ว
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวภูฏานและรูปภูฏานฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593