ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : Leh01-9D7N] อินเดีย เลห์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ 9 วัน 8 คืน

ฤดูกาลท่องเที่ยว เลห์-ลาดัก เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม - ตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวลาดักแบบไม่ทรมานในเรื่องสภาพอากาศจนเกินไป หิมะละลายแล้วรถและยานพาหนะสามารถวิ่งได้อย่างปลอดภัยและอากาศจะอุ่นขึ้นมากทีเดียวค่ะ ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าใสสวยอากาศไม่หนาว / เดือนตุลาคมเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีงดงามมากค่ะแต่สภาพอากาศก็หนาวมากเช่นกัน

อัตราค่าบริการ
กำหนดเดินทาง 9 วัน 8 คืน : เจาะลึกเลห์ บินการบินไทย Tg + Vistara
ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อ
กรุ๊ปที่ 1 : วันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563 (เปิดจองแล้ว...ขนาดกรุ๊ป 15 ท่าน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 49,900 บาท
**ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท
..........................................................................
*เส้นทางอินเดีย เรา Confirm ออกเดินทางขั้นต่ำที่ 10 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย*

ลักษณะทริป
** รับกรุ๊ปละ ไม่เกิน 15 ท่าน กรุ๊ปเล็กเคลื่อนตัวสะดวก
** ใช้รถ innova นั่งคันละ 3 ท่านเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพและชมวิว ระหว่างการเดินทางและนั่งกันไม่แน่นรถจนเกินไป สะดวกในการขับเคลื่อนบนทางเขาสูง เป็น Road Trip มีเดินเที่ยวชมวัดต่างๆ เดินไม่มากแต่จะเหนื่อยง่ายเพราะอยู่บนความสูงเฉลี่ย 4000 เมตร
** เป็นทริปเฉพาะกลุ่มของลูกค้าที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ตื่นเช้าไปถ่ายแสงเช้า และ เย็นรอแสงเย็น
** อาจจะได้รับประทานอาหารกลางวัน หรือ เย็นช้าสักหน่อย เพราะเราถ่ายภาพนาน
** แวะจอดถ่ายภาพตลอดทางได้เรื่อยๆ
** อาหารอาจจะรับประทานยากสักหน่อย สำหรับท่านที่คิดว่าเป็นคนรับประทานยากคิดอาหารไทยไปเผื่อด้วยจะดีมากคะ ทางบริษัท มีการนำอาหารไทยไปเสริมและทำเสริม ทุกมื้ออย่างน้อยมื้อละ 2-3 อย่าง
** สำคัญ!!!ไม่เหมาะกับผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว เช่น ความดันต่ำ ความดันสูง โรคหัวใจ ภูมิแพ้ หรือหอบหืด โรคไทรอยด์ เป็นต้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวดังกล่าว โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวลูกค้าเอง** พิเศษ ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็มทุกมื้อ มื้อละ 2-3 อย่าง
** พิเศษ ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์
** พิเศษ ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
** พิเศษ ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
** พิเศษ ** ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม
** พิเศษ ** ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ

ตารางเวลาบิน

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

25 ก.ค. 63

กรุงเทพฯ – เดลี

TG 323

07.35

10.35

26 ก.ค. 63

เดลี  – เลห์

UK 601

07.00

08.30

02 ส.ค. 63

เลห์ – เดลี

UK 602

09.05

10.30

02 ส.ค. 63

เดลี – กรุงเทพฯ

TG 316

23.30

03 ส.ค.: 05.25

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ
โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ,ความดัน,หอบหืด,ภูมิแพ้ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการเดินทาง

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ  เดลี   

04.35 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 Row H/J  เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี เที่ยวบินที่ TG 323  (ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง 30 นาที บนเครื่องบินมี อาหารและเครื่องดื่มบริการ)
10.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ เมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา 1 ชั่วโมง 30นาที) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่าย หลังอาหารนำท่านชมและขอพร วัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่ลักษมีและพระนารายณ์ พระแม่ลักษมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มักประสบผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศรษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู   นำชม วัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารเช็กอินเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม RADISSION BLU หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง

เดลี - เลห์ - พระราชวังเลห์ -  Tsemo Gompa

04.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เช็กอินโหลดกระเป๋าสัมภาะไปยังเมืองเลห์

07.00 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองเลห์  โดยสายการบิน VISTARA เที่ยวบิน  UK 601 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) ใช้เวลาบิน 1 ชม. 30 นาที  

08.30 น.

เมื่อถึง สนามบินเมืองเลห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรม พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อปรับสภาพอากาศที่เบาบาง เนื่องจากเลห์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากอยู่ที่สูงแนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ค่ะ เพราะอากาศค่อนข้างแห้งและเบาบาง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่ายและจำนวนมาก  ซึ่งทางทีมงานมียาป้องกันโรคแพ้ความสูงให้รับประทานก่อนเดินทางมายังเมืองเลห์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม   (มื้อที่ 4)

16.00 น. นำท่านเดินทางไปถ่ายภาพที่ พระราชวังเลห์  (Leh Palace)  โบราณสถานบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากจัตุรัสกลางเมืองเลห์สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 17 เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์แห่งลาดัก   จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัด Tsemo  Gompa และ ป้อมปราการ Tsemo
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พัก

โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

เลห์ -วัดเฮมิส – Matho Gompa - วัดทิกเซ่ - พระราชวังเชย์

07.00 น. อรุณสวัสดิยามเช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)  
08.00 น. ออกเดินทางไปยัง วัด Matho Gompa  เป็นวัดพุทธทิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ทางตะวันออกเฉียงใต้ 26 กม. ฝั่งแม่น้ำสินธุ สามารถมองเห็นวัดติ๊กเซ่ได้จากที่วัดแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1410 โดยลามะ Dugpa Dorje สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ วัดเฮมิส (Hemis Gompa)  เป็นวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากวัดติ๊กเชย์ เป็นวัดหลักของนิกายนิงมาปะ หรือนิกายหมวกแดงที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในแคว้นลาดัก และยังมีรูปปั้นองค์ปัทมาสมภพที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
บ่ายๆ นำท่านเที่ยวชม วัดทิกเซ่ (Thiksey Gompa)  เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์ปัจจุบัน) ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย  ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน   จากนั้นเดินทางต่อไปยัง พระราชวังเชย์ (Shey Palace)  เมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัก  ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต พระราชวังหลวงและพระอารามสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ และประดิษฐานพระพุทธรูปทองแดงที่สูงใหญ่ขนาดตึกสามชั้น สร้างโดยกษัตริย์  Deldan Namgyal  และโปรดเกล้าให้สร้างสถูป Numgyal Chorten หรือสถูปแห่งชัยชนะ (Victory Stupa) ที่ด้านบนของสถูปสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเลห์
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า
หมายเหตุ คืนนี้จัดกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเดินทางไปพักที่นูบร้าวัลเล่ย์ 1 คืน โดยเราจะฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม

วันที่สี่

เลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ – วัดดิสกิต- ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)  หลังอาหารออกเดินทางสู่ นูบร้าวัลเล่ย์  ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยวันนี้เราจะใช้เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก  Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นเส้นทางที่สวยมากค่ะ ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้เลยค่ะ และที่จุดสูงสุดนี้เราจะไม่ให้คณะอยู่นานนัก เพราะอากาศที่เบาบางอาจทำให้เราแพ้ความสูงและไม่สบายได้ค่ะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)  หลังอาหารเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน 
16.00 น. นำท่านออกไปเที่ยวชมวัดดิสกิต (Diskit Monastery) เป็นวัดที่อยู่บนเขาเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเช่นกันค่ะ  จากนั้นนำท่านไปขี่อูฐ ที่ทะเลทราย (ค่าขี่อูฐไม่รวมในค่าทัวร์ 15 นาที 200 รูปี) ที่นูบร้าวัลเล่ย์เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลและแอปปริคอท มากมาย  และมีอากาศไม่หนาวมากนักสบายๆ ในความสูงระดับประมาณสองพันกว่าเมตร ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สบายๆคล้ายกับบ้านเรา
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) หลังอาหารอิสระพักผ่อน

ที่พัก

โรงแรม GRAND NUBRA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

นูบร้าวัลเล่ย์ - Khardung La Pass – เลห์ – ถนนเมนบาร์ซาร์ - Shanti Stupa

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตัวเมืองเลห์ โดยใช้เส้นทางเดิม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13)
บ่ายๆ ให้อิสระช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่ถนนเมนบาร์ซาร์ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa)  ชมพระอาทิตย์ตกดินเจดีย์สันติภาพตั้งอยู่บนเขาเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวเมืองเลห์ในมุมสูงได้อย่างโรแมนติกและงดงามมากค่ะ เจดีย์นี้สร้างโดยญี่ปุ่นเพื่อประกาศพระศาสนาและจรรโลงสันติภาพ
เย็น รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 14)
ที่พัก โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า
หมายเหตุ คืนนี้จัดกระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเดินทางไปพักที่ทะเลสาบปันกอง 1 คืน โดยเราจะฝากกระเป๋าใบใหญ่ไว้ที่โรงแรม

วันที่หก

เลห์ - Chang La Pass - ทะเลสาบปันกอง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 15)
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองเลห์ โดยการเดินทางในวันนี้จะผ่านจุดที่สูงที่สุดของถนนสายนี้คือประมาณ 5,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล เรียกจุดนี้ว่า Chang La Pass เราจะจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสักครู่ ไม่ควรอยู่นานเกินไปเพราะจะทำให้เราไม่สบายได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 16)  หลังอาหารเดินทางต่อ
15.00 น. เดินทางถึงทะเลสาบปันกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงราว 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสงค่ะ  เช่น สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม   จากนั้นเดินทางต่อค่ะ เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางเปิดโอกาสให้จอดถ่ายรูปเป็นระยะๆ ค่ะ จากนั้นเดินทางเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 17) หลังอาหารพักผ่อนที่ SARAI CAMP หรือเทียบเท่า ที่ทะเลสาบปันกอง

วันที่เจ็ด

ทะเลสาบปันกอง- Chang La Pass - เลห์  - เมนบาร์ซาร์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 18)
08.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองเลห์ โดยใช้เส้นทางเดิม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 19) หลังอาหารเดินทางต่อสู่เมืองเลห์ นำท่านเช็กอินเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกมาเดินเล่น ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกที่ถนนเมนบาร์ซาร์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 20) หลังอาหาร พักที่โรงแรม  HOTEL HOLIDAY LADAKH ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า
วันที่แปด

เลห์  - Alchi - Moonland  - ลามะยูรู – Basgo Castle - เลห์ 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 21)
08.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านอัลชิ (Alchi)  ระหว่างทางแวะถ่ายรูปจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ เที่ยวชมวัดอัลชิ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1020-1035 เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ศิลปกรรมการแกะสลักไม้ทั้งภายในและภายนอกตึกอาคารเป็นช่างศิลป์จากแคชเมียร์และธิเบต  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันทรงคุณค่าตั้ง ในเดือนสิงหาคมจะมีต้นแอปปริคอทและต้นแอปเปิ้ลออกลูกออกผลมากมาย จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองคาลสี (Khaltsi) หยุดทำการตรวจพาสปอร์ต จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านลามะยูรู แวะถ่ายรูป Moon Land อันเกิดจากกระแสคลื่นลมพัดพา การพังทลายที่ไม่สม่ำเสมอกันของหน้าดิน ที่เกิดจากการกัดกร่อนของหิมะละลาย ทำให้ภูเขาเป็นรูปร่างขรุขระ เป็นหลุมบ้าง คล้ายกับผิวของดวงจันทร์ (Moon Land)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 22)  
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชม วัดลามะยูรู(Lamayuru Gompa) ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,390 เมตร ห่างจากเลห์ประมาณกิโลเมตรที่ 125 เป็นวัดที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาหินทราย ดูแปลกตา มีอีกชื่อหนึ่งว่า ยุงตรุง ทาปาลิง กอมป้า (Yungdrung Tharpaling Gompa)  ให้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ พระราชวังบาสโก (Basgo Palace) ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,292 เมตร ห่างจากเมืองเลห์ 40 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการเมืองมักถูกเรียกว่าเป็นบันทึกแห่งลาดัก สร้างในศตวรรษที่ 15 เป็น 1 ใน 100 แห่งของมรดกโลกที่เสี่ยงต่อการพังทลาย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเลห์
20.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 23) พักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่โรงแรม  Hotel Holiday Ladakh  ระดับ A ในเมืองเลห์ หรือ เทียบเท่า
วันที่เก้า

เลห์ - เดลี – หอคอยกุตับมินาร์ - สนามบินเดลี

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 24) จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่สนามบินเลห์

09.05 น.

เหินฟ้ากลับเดลี โดยสายการบิน  VISTARA เที่ยวบินที่  UK 602 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง) ใช้เวลาบิน 1 ชม. 25 นาที  

10.30 น.

เดินทางถึงสนามบินเดลี รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 25)

บ่ายสอง

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมหอคอย กุตับ มินาร์ ซึ่งตั้งสูงเด่นสามารถมองเห็นได้แต่ไกล หอคอยแห่งนี้มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 73 เมตร สร้างโดย Qutub-ud-din Aibak  ในปี 1192 และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกด้วย จากนั้นให้อิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าในห้างใกล้ๆกับสนามบิน อิสระรับประทานอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.30 น.

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS   เที่ยวบินที่ TG 316ใช้เวลาบิน 4h25m

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

05.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เดลี-เลห์-เดลี-กรุงเทพ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่มวันละ 2 ขวด 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ที่เดลี ,  และ ค่ารถ Toyota Innova ที่เลห์ แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 3  ท่าน เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพจับจองคนละหน้าต่างรถ
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทยแบบ E-VISA ไม่ต้องมาโชว์ตัว
 6. ไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ  / มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่ามินิบาร์  ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD  / วัน / ท่าน รวม 45 USD
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละประมาณ 100  / วัน / ท่าน  รวมท่านละ 900 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

-    ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
-    ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
-     ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
-    ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  เช่น ขี่ม้า, สกี, เลื่อน เคเบิ้ลคาร์เฟสที่สอง ฯลฯ

เอกสารใช้ยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย ยื่น E-Visa ไม่ต้องโชว์ตัว    
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป (ความกว้างและความยาวของรูปภาพ ด้านละ 2 นิ้ว) หากท่านส่งรูปมาไม่ถูกต้องตามที่บริษัทฯแจ้งไว้ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าทำรูปท่านละ 300 บาทเนื่องจากบริษัทฯต้องดำเนินการทำรูปด่วนให้ท่านใหม่เพื่อให้ทันต่อการยืนขอวีซ่า

 

ขนาด 2นิ้ว*2นิ้ว

3.สำเนาวีซ่าอินเดียเก่าล่าสุด   

4.แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว
เอกสารจะสามารถส่งได้ 2 ช่องทางคือ
1.แสกนเอกสารส่งอีเมล ที่ tripdeedee@gmail.com หรือ
2.ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้
บจก. ทริปดีดี ดอทคอม (ระบุทริปและวันเดินทาง)
89/123 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

เงื่อนไข

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ 15,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด


 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2554
ทัวร์เลห์ ลาดักห์ เทศกาลระบำหน้ากาก 8-16 กรกฎาคม 2554


ภาพจากทริปปี 2552
ทริปสำรวจ อินเดีย เลห์ ลาดักห์ แคชเมียร์ 8-18 สิงหาคม 2552
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! อ่าน ข้อมูลท่องเที่ยวเลห์และรูปสวยๆจากเลห์เต็มรูปแบบ

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593