ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : SGL1N] แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หรือ จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย

แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หรือ จงเตี้ยน คุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ ล่องเรือทะเลสาบเอ่อไห่ เข้าชมเจดีย์สามองค์ ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) เมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณซู่เห๋อ ชมวิถีชาวทิเบต หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดทิเบต เมืองเก่าทิเบต
อาหารพิเศษ : สุกี้ปลาแซลม่อน / อาหารไทย
โรงแรม ระดับ 4 ดาว
บินการบินไทย TG + มีบิน MU ภายในประเทศ 1 ไฟล์ท จากจงเตี้ยน-คุนหมิง ไม่ต้องนั่งรถให้เหนื่อย


อัตราค่าบริการ
เดินทางด้วยการบินไทย + มีบินภายใน 1 ไฟล์ท จากจงเตี้ยน-คุนหมิง
วันเดินทาง 20 - 25 ตุลาคม 2558 ..... (เหลืออีก 2 ที่สุดท้าย !!!)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 39,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 38,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,500 บาท

วันเดินทาง 29 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559
ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,900 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 39,900 บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 5,500 บาท


 

ตารางเวลาบิน

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

20 ต.ค. 58

กรุงเทพฯ-คุนหมิง

TG 612

10.50

14.05

24 ต.ค. 58

แชงกรีล่า-คุนหมิง

MU 5940

14.20

15.20

25 ต.ค. 58

คุนหมิง-กรุงเทพฯ

TG 613

15.20

16.30

**เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่จองไฟล์ทภายในประเทศควรจองให้มีระยะห่างอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ป้องกันเที่ยวบินล่าช้า(Delay)ค่ะ**

 

  รูปตาหลี่รูปตาหลี่รูปตาหลี่รูปตาหลี่

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ คุนหมิง เมืองโบราณต้าลี่ (พักที่ต้าลี่)

08.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู  2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบิน Thai Airways  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.50 น. ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่  TG612 (บนเครื่องมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ )
13.10 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย สนามบินแห่งใหม่แห่ง ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน ณ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ต้าลี่บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค  เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงคะ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ “ต้าหลี่กู่เฉิง” อดีตนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Asia Star Hotel  ในระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า)
  รูปสระมังกรดำรูปสระมังกรดำรูปเมืองโบราณลี่เจียงรูปเมืองโบราณลี่เจียง

วันที่สอง

ต้าลี่  ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่  โรงถ่ายภาพยนตร์แปดเทพมังกรฟ้า เจดีย์สามองค์ ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านล่องเรือทะเลสาบเอ่อไห่  ใช้เวลาในการล่องทะเลสาบประมาณ 1.30 ชั่วโมง  จากนั้นนำท่านชมโรงถ่ายภาพยนตร์แปดเทพมังกรฟ้า  ใช้เวลาในการเขาชม ประมาณ 2 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านผ่านชม เจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังลี่เจียง ถึงลี่เจียงนำท่านชม  สระมังกรดำ มีตำนานที่เล่าขานกันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นสวนที่สำคัญที่สุดของเมืองลี่เจียง ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี ชมสะพานหินอ่อน เก๋งจีนที่สวยงามเป็นเลิศ ทั้งยังเป็นจุดที่นักถ่ายภาพทุกคนยอมรับว่าสามารถถ่ายรูปภูเขาหิมะมังกรหยก ได้สวยงามที่สุด   จากนั้นนำท่านไปเมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และระหว่างทางนำท่านแวะชมเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองจีน นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร  พิเศษ อาหารไทย *****   และกลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม  SHINER LIJIANG  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 
  รูปภูเขาหิมะมังกรหยกรูปโชว์Impression ลี่เจียงรูปอุทยานน้ำหยกรูปเมืองโบราณซู๋เหอ
วันที่สาม

ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ Impression ยิ่งใหญ่โดยจางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณซู่เหอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5 ) ที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร ออกเดินทางไปยัง ภูเขาหิมะมังกรหยก   ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ คล้ายมังกรกำลังเลื้อย    นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไปสัมผัสกับภูเขาหิมะมังกรหยกอย่างใกล้ชิดที่ระดับความสูง 4,500 เมตร บางท่านอาจมีอาการไม่สบายเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างเบาบาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร
บ่าย

(นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง) นำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่ เจียง    จากนั้นพาท่านชมอุทยานน้ำหยกเป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนผ่านาซี  อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ”ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะของคนพื้นที่   จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าชมเมืองโบราณซู่เหอ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร  กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัยโรงแรม SHINER LIJIANG  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

  จงเตี้ยนนาพาไห่หุบเขาพระจันทร์สีัน้ำเงิจจงเตี้ยน
วันที่สี่

ลี่เจียง แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยน หมู่บ้านธิเบต ชมการแสดงของชาวธิเบต

เช้า. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางต่อไปยังเมืองจงเตี้ยน หรือ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าแชงกรีล่า   เดินทางต่อไปยังตำบลเสือกู่  ที่ตั้งของโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง   ซึ่งถือได้ว่าเป็นโค้งแห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างอารยธรรมของชนชาติจีนและเป็นจุดที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนภาคกลางของจีน ออกเดินทางไปชม หุบเขาโตรกเสือกระโจน  ซึ่งเป็นช่องแคบหุบเขาที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งในโลก หุบเขาและช่องแคบแม่น้ำจินชาเจียง กว้างเพียง 44 เมตร ตรงกลางยังมีโตรกหินเหนือพื้นน้ำ 30 เมตร ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำก้อนนี้  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)  ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางต่อไปยัง เมืองจงเตี้ยน  ด้วยความสวยงามของเส้นทางและภูมิประเทศอันงดงามจนได้ขนานนามว่า “แชงกรีล่า”       นำท่านไปสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่นด้วย ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 10)  ณ ภัตตาคาร  พักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม SHINER SHANGRILA  HOTEL ระดับ 4  ดาว  หรือ เทียบเท่า
หมายเหตุ

แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,200 เมตร ที่ความสูงมากกว่า 3,500 เมตรขึ้นไปอากาศจะเบาบางมาก อาจเกิดอาการแพ้ที่สูงทำให้อาเจียน มึนหัว นอนไม่หลับได้ ต้องซื้อกระป๋องอ๊อกซิเจนพกติดตัว เพื่อความปลอดภัย วิธีการใช้ สอบถามไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ และการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวควรเดินช้าๆ หายใจยาวๆ

  จงเตี้ยนนาพาไห่หุบเขาพระจันทร์สีัน้ำเงิจจงเตี้ยน

วันที่ห้า

จงเตี้ยน แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  วัดซงจ้านหลิง   คุนหมิง   

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11)หลังอาหารนำท่านสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะ เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่ว นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,960 เมตร ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์เบื้องล่างและชมกุหลาบพันธ์ปีหลากสายพันธ์และฝูงจามลี ฝูงแพะ และสัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์ ผู้คนที่เป็นกันเองสมกับชื่อ “แชงกรีล่า” ดินแดนอมตะ ภูเขาหิมะขาวประดุจหยก ท้องทุ่งเขียว ดอกไม้บานสะพรั่ง จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายภาพกันที่ ทุ่งหญ้านาพาไห่  นำท่านเข้าชม วัดลามะ ซงจ้านหลินซื่อ   หรือ วัดกุ้ยหัว วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ณ. เมืองหลวงลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากกล่าวว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดซงจ้านหลินซื่อ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบต เพราะที่นี่คือทิเบตน้อย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านสู่ ท่าอากาศยานเมืองจงเตี้ยน

14.20 น. ออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5940
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง นำท่าน รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) พิเศษ...สุกี้เห็ด  หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก พัก โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่หก

คุนหมิง วัดหยวนทง ช็อปปิ้ง กรุงเทพฯ

เช้า.

รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิค  (มื้อที่ 14)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ร้านผ้าไหม  ชิมชาจีน  แห่งนครคุนหมิง

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินฉางสุ่ย  สนามบินแห่งใหม่ของคุนหมิง ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน คะ

15.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่  TG613  
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจทุกท่าน

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10-15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ/กระเป๋าพับได้ขยายได้ ท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าทำวีซ่าประเทศจีน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศรวมจำนวน 3 ครั้ง  สายการบิน Thai Airways  (TG) จาก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง , คุนหมิง – กรุงเทพฯ  และ สายการบิน China Eastern Airline (MU) จงเตี้ยน – คุนหมิง
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง , บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ทิปมัคคุเทศก์ วันละ 10 หยวน / ค่าทิปให้คนขับรถวันละ 10 หยวน รวมลูกค้าทิปวันละ 20 หยวน ถือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ค่ะ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พั
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ)

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

 1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

 1. . รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังถูกระเบียบ ขาว หรือ ฟ้า)    

 2. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ส่งให้ทาง email หรือ fax)

 3. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 จะต้องใช้สำเนาสูติบัตร และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2555

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 27 ธ.ค. 55 - 1 ม.ค. 56 : โดย พี่แพะ

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 5-10 ธ.ค. 55 : โดย พี่แพะ

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 19-24 ต.ค. 55 : โดย กิ๊บ

ประกิตกรุ๊ปท่อง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 14-19 ต.ค. 55 : โดย ไกด์เปิ้ล

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง 5-10 พ.ค. 55 : โดย ไกด์โย ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปแชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง เทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 55 : โดย พี่แพะ ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริปปี 2554

ทริปสำรวจย่าติง ตงชวน โดยใช้เส้นทางแชงกรีล่า ลี่เจียง 14-26 ต.ค. 54 : โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง รับวันหยุดเดือนตุลาคม 19-24 ต.ค. 54 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง รับสงกรานต์ 10-17 เม.ย. 54 : โดย พี่แพะ


รูปทริปปี 2553

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง แบบเต็มอิ่ม 2-8 ธ.ค. 53 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 20-25 ต.ค. 53 : โดย ไกด์มด
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวแชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงฉบับสมบูรณ์

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593