ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : SGL2N] แชงกรีล่า (Shangri-La) ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หรือ จงเตี้ยน คุนหมิง 7 วัน 5 คืน เพียง 29,900 บาท / ท่าน เท่านั้น


อัตราค่าบริการ
จองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน **
วันที่หนึ่ง
9 เม.ย.
กรุงเทพ คุนหมิง
23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15 - 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง
10 เม.ย.

กรุงเทพฯ คุนหมิง เจดีย์สามองส์ เมืองโบราณต้าลี่ (พักที่ต้าลี่)

02.00 น. นำท่านเดินทางจากรุงเทพฯสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์   MU  (เครื่องเหมาลำ)
05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิง (เวลาท้องถิ่น)  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เดินทางถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง (เวลา ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เป็นมณฑลที่มีกลุ่มชนเผ่าต่างๆมากที่สุดของประเทศจีน พื้นที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,891 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็น “ เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 15 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม    จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉู่สง  (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่เหนือ ระหว่างทางที่จะเดินทางไปเมืองต้าลี่  นำท่าน  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดซานถ่าซื่อหรือวัดเจดีย์สามองค์ คู่บ้านคู่เมืองต้าลี่ ซึ่งว่ากันว่าแคล้วคลาดจากภัยแผ่นดินไหวมาหลายครั้งจากอดีต    เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป และความสมบูรณ์เมืองฉู่สงเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่าหยีเป็นชนเผ่าโบราณ ซึ่งอาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้ชมเมืองโบราณซึ่งมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใคร ซึ่งหาชมได้ยาก  อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เมืองต้าหลี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าเมื่อ 520 ปีก่อน  ชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ซึ่งมีชนชาวไป๋อาศัยอยู่มากที่สุด และผู้หญิงเผ่านี้จะเรียกว่าจินฮัว ชอบแต่งชุดสีขาว และนับถือเจ้าแม่กวนอิม
06.30 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ต้าลี่ โดยรถบัสปรับอากาศชมความงามของสองข้างทางเมือง ต้าหลี่ หรือ ต้าลี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล ยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นเขตชุมชนของชนชาติไป๋ซึ่งเป็นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่งของจีนประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)  นำท่านชม เจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เจดีย์สามองค์นี้มีสีขาวทั้งหมด สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1000 ปีที่แล้ว เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ 70 เมตร มี 16 ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่งเจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน มีความสวยงามเป็นยิ่งนัก....จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าต้าหลี่ ท่านจะได้ชมบ้านเรือนร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นของพื้นเมือง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทางและชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต้าหลี่และลี่เจียงรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในแถบมณฑลยูนนาน จากนั้นให้ท่านอิสระถ่ายรูปคู่ กำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง)กำแพงต้าหลี่นี้สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงโดยมีกำแพงเมืองล้อมรอบ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที )
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม   REGENT  HOTEL หรือเทียบเท่า   5*
วันที่สาม
11 เม.ย.
ต้าลี่  ลี่เจียง  สระมังกรดำ  พิพิธภัณฑ์ตงปา  เมืองโบราณซู่เหอ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียง  เมืองลี่เจียงเป็นเมืองขนาดเล็กที่สงบเงียบและเก่าแก่ ประกอบด้วยภูเขาและแม่น้ำลำธาร และทิวทัศน์ที่งดงาม ผ่านชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยและแปลงนาขั้นบันได เพลิดเพลินกับธรรมชาติตลอดสองข้างทาง และหมู่บ้านเก่าแก่ระหว่างทางนำท่าน ย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า  "เวนิสแห่งตะวันออก" 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)   หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม  สระมังกรดำ มีตำนานที่เล่าขานกันว่าในอดีตมีมังกรปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นสวนที่สำคัญที่สุดของเมืองลี่เจียง ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี ชมสะพานหินอ่อน เก๋งจีนที่สวยงามเป็นเลิศ ทั้งยังเป็นจุดที่นักถ่ายภาพทุกคนยอมรับว่าสามารถถ่ายรูปภูเขาหิมะมังกรหยก ได้สวยงามที่สุด   จากนั้นนำท่านเดินทางชม  พิพิธภัณฑ์ตงปา  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของกษัตริย์เผ่านาซีในสมัยโบราณ ชนพื้นเมืองของที่นี่ คือ ชนชาตินาซี ที่มีวัฒนธรรมประจำถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีอักษรภาพ ดนตรี ศิลปะ ตลอดจนประเพณีที่สืบทอดต่อกันยาวนานพันกว่าปี เรียกว่า วัฒนธรรมตงปา   จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณซู่เหอ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  พิเศษ อาหารไทย *****   ณ โรงแรมลี่เจียงแกรนด์  ….ทานอาหารเลิศรส อาทิเช่น.. ผัดกะเพราหมูสับ, ต้มยำไก่ , ปลาราดพริก ,แกงเขียวหวานไก่ , ผัดผักรวมมิตร ,ผัดพริกแกงหมู,ไข่เจียว...และผลไม้ตามฤดูกาล (เมนูนี้อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการปรุง และสภาพอากาศ....นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย

พักที่   SHINER LIJING HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
12 เม.ย.
ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทุ่งหญ้าหวินซันผิง โชว์ Impression ยิ่งใหญ่โดยจางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก วัดอวี้เฟิง
เช้า. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 7)  หลังอาหาร ออกเดินทางไปยัง ภูเขาหิมะมังกรหยก   ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ คล้ายมังกรกำลังเลื้อย    นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไปสัมผัสกับภูเขาหิมะมังกรหยกอย่างใกล้ชิดที่ระดับความสูง 4,500 เมตร บางท่านอาจมีอาการไม่สบายเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างเบาบาง  จากนั้นพาท่านไปชมทุ่งหญ้าหวินซันผิง ทุ่งหญ้าเขียวขจีที่ระดับความสูงกว่า 3000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 8)
บ่าย นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่ เจียง    จากนั้นพาท่านชมอุทยานน้ำหยกเป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนผ่านาซี  อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำ”ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะของคนพื้นที่    จากนั้นนำชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปีสามารถออกดอกได้มากถึงครั้งละ 10,000 ดอก จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 9) กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า
13 เม.ย.

ลี่เจียง แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน หมู่บ้านธิเบต ชมการแสดงของชาวธิเบต

เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)  หลังอาหารเดินทางต่อไปยังเมืองจงเตี้ยน หรือ เมืองที่ได้รับสมญานามว่าแชงกรีล่า   เดินทางต่อไปยังตำบลเสือกู่  ที่ตั้งของโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง   ซึ่งถือได้ว่าเป็นโค้งแห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างอารยธรรมของชนชาติจีนและเป็นจุดที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนภาคกลางของจีน ออกเดินทางไปชม หุบเขาโตรกเสือกระโจน  ซึ่งเป็นช่องแคบหุบเขาที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งในโลก หุบเขาและช่องแคบแม่น้ำจินชาเจียง กว้างเพียง 44 เมตร ตรงกลางยังมีโตรกหินเหนือพื้นน้ำ 30 เมตร ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำก้อนนี้  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 11)

บ่าย เดินทางต่อไปยัง เมืองจงเตี้ยน  ด้วยความสวยงามของเส้นทางและภูมิประเทศอันงดงามจนได้ขนานนามว่า “แชงกรีล่า”    นำท่านไปสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่นด้วย ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของที่ระลึก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 12 ) พักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม Shiner Hotel Shangrila หรือ เทียบเท่า

 

แชงกรีล่า(จงเตี้ยน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,200 เมตร  ที่ความสูงมากกว่า 3,500 เมตรขึ้นไปอากาศจะเบาบางมาก อาจเกิดอาการแพ้ที่สูงทำให้อาเจียน มึนหัว นอนไม่หลับได้  ต้องซื้อกระป๋องอ๊อกซิเจนพกติดตัว เพื่อความปลอดภัย วิธีการใช้ สอบถามไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ และการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวควรเดินช้าๆ หายใจยาวๆ

วันที่หก
14 เม.ย.

แชงกรีล่า  ทะเลสาบนาพาไห่  วัดซงจ้านหลิง  ต้าลี่

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 13)  หลังอาหารนำท่านเดินทางไป หลังอาหารให้ท่านชื่นชมธรรมชาติ และฝูงจามลี ฝูงแพะ และสัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์ ผู้คนที่เป็นกันเองสมกับชื่อ “แชงกรีล่า” ดินแดนอมตะ ภูเขาหิมะขาวประดุจหยก ท้องทุ่งเขียว ดอกไม้บานสะพรั่ง ทะเลสาบเงียบเหมือนกระจกเงา หลังจากนั้นนำท่านชมความงามของ ทะเลสาบนาพาไห่ (NAPAHAI) ชมความสวยงามของป่าไม้ที่ราบสูง ชมดอกตู้เจียนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองแซงกรีลาร์ จะออกดอกในช่วงเดือน 5-9 ให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบธรรมชาติของที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,500-3,700 เมตร ซึ่งรอบๆและบริเวณทางเดินจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดจากที่นี่สามารถมองเห็น วิวเขาหิมะ  จากนั้น นำท่านแวะชม วัดลามะ ซงจ้านหลินซื่อ   หรือ วัดกุ้ยหัว วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ณ. เมืองหลวงลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากกล่าวว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดซงจ้านหลินซื่อ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบต เพราะที่นี่คือทิเบตน้อย

เที่ยง.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร  (มื้อที่ 14)  หลังอาหารเดินทางกลับมายังเมืองต้าลี่

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 15)  จากนั้นนำท่านกลับมาพักผ่อนที่โรงแรม  Regent Hotel   หรือ เทียบเท่า  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด
15 เม.ย.

ต้าลี่  คุนหมิง  ตำหนักทอง  ช้อปปิ้ง  กรุงเทพ

เช้า.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16)  ออกเดินทางจากโรงแรม สู่คุนหมิงนำท่านชม

08.00น.

ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลือง จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 17)

  หลังอาหารนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินจินหม่าคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 18) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN เที่ยวบินที่ MU (เครื่องเหมาลำ)
  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย
2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10-15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

ฟรีหมวกแก็ปท่านละ 1 ใบ

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าทำวีซ่าประเทศจีน
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ สายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) จาก กรุงเทพฯ - คุนหมิง , คุนหมิง - กรุงเทพฯ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง , บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศในจีนตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยคล่อง/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ทิปมัคคุเทศก์ วันละ 10 หยวน ถือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ค่ะ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พั

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

 1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

หลักฐานสำหรับขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

 1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว จำนวน 1 รูป
ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
23/94 ซ. นวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริปปี 2554

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง รับสงกรานต์ 10-17 เม.ย. 54 : โดย พี่แพะ


รูปทริปปี 2553

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง แบบเต็มอิ่ม 2-8 ธ.ค. 53 : โดย พี่แพะ

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 20-25 ต.ค. 53 : โดย ไกด์มด
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593