ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code VN006] : ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ฟานเทียต มุยเน ดาลัด อุโมงค์กูจี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย และ บินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน สุดคุ้ม พักดาลัด 2 คืน // มุยเน่ 1 คืน // โฮจิมินห์ 1 คืน

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ฟานเทียต มุยเน ดาลัด อุโมงค์กูจี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียและบินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน จากโฮจิมินห์-ดาลัด


** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
** มีบินภายใน 1 เที่ยวบิน จากโฮจิมินห์ - ดาลัด
** มีของที่ระลึกจากเวียดนามแจกท่านละ 1 ชุด
** มีขนมว่าง น้ำดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
** คู่มือท่องเที่ยว เวียดนามใต้ 1 เล่ม


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 31 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
(พักโฮจิมินห์ 1 คืน // ดาลัด 2 คืน // มุยเน่ 1 คืน)
ผู้ใหญ่ 23,900 บาท
เด็ก 22,900 บาท (เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ปกครองทั้งสองท่าน ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500 บาท

 
รูปเวียดนามใต้ รูปเวียดนามใต้ รูปเวียดนามใต้ รูปเวียดนามใต้

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ –  โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม –ซิตี้ทัวร์โฮจิมินห์ -ดาลัด

05.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทให้บริการเช็คอินโหลดกระเป๋าชั่งน้ำหนัก

07.45 น.

เหินฟ้าสู่โฮจิมินห์ด้วยเที่ยวบิน FD 650 บริการอาหารเช้าบนเครื่อง(มื้อที่ 1)  **ทำการล็อกที่นั่งบนเครื่องให้ทุกท่านก่อนการเดินทาง**

09.15 น. (เวลาท้องถิ่น)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโฮจิมินห์เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (ใช้เวลาในการชมประมาณ 1 ชั่วโมง) พร้อมชมตึกแบบฝรั่งเศสที่สวยงาม  เที่ยวชมวังเอกภาพ หรือ ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975  ชมโรงละครโอเปร่าเฮาส์   จากนั้นนำท่านชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม   และอาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮจิมินห์
17.40 น. ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ สู่ เมืองดาลัด โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN 1382
18.30 น. ถึงสนามบินเลือนเคือง เมืองดาลัด  เมืองดาลัด เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “หุบเขาแห่งความรัก” สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น พัก โรงแรม Vietsov Petro Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
  รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้

วันที่สอง

ดาลัด –บ้านตุ๊กตา – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบาวได๋- นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัท -วัดตั๊กลัม –น้ำตก Datanla– ลางเบียง

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น.

เที่ยวชมบ้านตุ๊กตา (Crazy House)  บ้านน่าตาประหลาดแต่มีความน่าสนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิบ๋าวได๋   นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทในมุมสูง เที่ยวชม วัดตั๊กลัม  ชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลัม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
12.00 น. นำชมน้ำตก Datanla เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท  โดยการนั่งรถรูทคันละ 2 ท่าน รับรองถ้าใครได้นั่งแล้วจะติดใจในความสนุก  
16.00 น. นำท่านเปลี่ยนเป็นรถจิ๊บ เพื่อไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ยอดเขาลังเบียง ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมองเห็นเมืองดาลัดและอ่างเก็บน้ำเมืองดาลัด
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถออกมาเดินเล่นตลาดเย็นเมืองดาลัดยามค่ำคืน

ที่พัก

โรงแรมVietsov Petro Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

  รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้

วันที่สาม

ดาลัด - ตลาดเช้า  -  สวนดอกไม้  - หุบเขาแห่งความรัก– เดินทางสู่มุยเน่  

06.00 น.

อรุรสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

07.00 น.

นำท่านเดินทางไปชมตลาดเช้าที่เมืองดาลัท  เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้จากยุโรป เข้าชมศิลปะภาพปักที่ Dalat XQ จากนั้นนำชมหุบเขาแห่งความรัก (Love valley)   แวะชมและถ่ายรูป สถานีรถไฟเก่าของเมืองดาลัท ต่อด้วยการชม เจดีย์มังกร (Linh Phuoc pagoda)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) 

 บ่าย ชมความสวยงามของ โบสถ์โนมัย เดอ มารี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ มุยเน่  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมMuong Thanh hotel  ระดับ  4 ดาว หรือ เทียบเท่า

  รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้รูปเวียดนามใต้

วันที่สี่

ทะเลทรายสีขาว(White Sand dune)-ทะเลทรายแดง - ซุ่ยเทียน - ท่าเรือมุยเน – โฮจิมินห์ – ล่องเรือไซง่อน

04.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ตื่นเช้าไปเที่ยวพร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ทะเลทรายสีขาว(White Sand dune) อิสระกับการถ่ายรูป เล่นกระดานโต้คลื่น จากนั้นกลับมา รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

08.00 น.

นำท่านชมทะเลทรายมุยเน สีแดง (Red Sand dune)  ซึ่งเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่สีแดง เม็ดทรายละเอียด เกิดและเปลี่ยนรูปร่างไปตามกระแสลมและกระแสน้ำ แวะชมท่าเรือมุยเน  ถ่ายรูปเรือกระด้ง เรือประมง  กันตามอัธยาศัย จากนั้นเที่ยวชมซุ่ยเทียน หรือ แคนยอนเมืองมุยเน(Fairy Stream) ซึ่งต้องเดินลุยน้ำระดับประมาณข้อเท้า  แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น  และสวมกางเกงขาสั้นหรือแบบที่พับขากางเกงได้ง่าย

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) 

12.00 น. เดินทางจาก ฟานเทียต สู่ โฮจิมินห์ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
19.00 น. นำท่าน ล่องเรือไซ่ง่อน พร้อม รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 12) แบบบุฟเฟ่บนเรือ สมครแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พัก โรงแรม Ramana Hotel ระดับ 4 ดาว
 
รูปเวียดนามใต้ รูปเวียดนามใต้ รูปเวียดนามใต้ รูปเวียดนามใต้

วันที่ห้า

อุโมงค์กูจี - ตลาดเบนถาน - สนามบินโฮจิมินห์  -  กรุงเทพฯ

06.00 น

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13) และนำท่านเดินทางสู่กูจี

07.00 น.

นำท่านเดินทางชมอุโมงค์กูจี  ที่มั่นหลักและที่มั่นสุดท้ายของทหารเวียดกง ซึ่งเป็นกองกำลังของเวียตนามใต้ที่ไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาล โดยได้รับการจัดตั้งก่อสร้างขึ้นโดยคอมมิวนิสต์เวียตนามเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสู้รบในสมรภูมิเวียตนามใต้ การขยายกำลังของเวียดกงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  อุโมงค์กูจีเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ที่พวก เวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดิน ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้กองกำลัง  เวียดกงชนะในการรบ สำหรับโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร โดยมีถึง 3 ชั้นลึกลงไปตั้งแต่ 3 -10 เมตร  ปัจจุบันทางการได้ขยายให้กว้างและใหญ่ขึ้นสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าชม หากมาเวียดนามใต้แล้วไม่ได้มาที่อุโมงค์กูจีแล้วก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงเวียดนามใต้ค่ะ สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้า เมืองโฮจิมินห์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)  อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ 200 กว่ารายการ

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกละลายเงินด่องกันที่ ตลาดเบนถาน สมควรแก่เวลาเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิต  เช็คอินและโหลดกระเป๋า

18.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 655

19.25 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
  3. ใช้เงินด่อง โดยนำ US Dollar ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินด่องได้ที่สนามบินโฮจิมินห์ เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแลกไปสัก 1,500 - 4,000 บาทก็เพียงพอต่อการใช้ช็อปปิ้ง

 

ค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ สายการบินเตอร์ Air Asia
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างเมือง โฮจิมินห์-ดาลัด
- ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่ารถบัส หรือ รถมินิบัส หรือ รถตู้ ปรับอากาศ แล้วแต่ขนาดกรุ๊ปทัวร์
- ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าอาหารหลักครบทุกมื้อตามระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ไกด์คนไทยเดินทางไปด้วยกรณีกรุ๊ปตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป
- ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน จำนวนกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 4 USD ทิปรวม 5 วัน 20 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และหัวหน้าทัวร์ไทยรวม 5 วัน 500 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน ถือเป็นสินน้ำใจและหลักสากลที่ถือปฏิบัติทั่วไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานคะ)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2555

ทัวร์ ดาลัด 3 วัน 2 คืน : 8-10 ธ.ค. 55 โดย กิ๊บ ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ : 14-17 ต.ค. 55 โดย โบ๊ท + ปาร์ค ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ : 14-17 เม.ย. 55 โดย โบ๊ท ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ เวียดนามใต้ ครบสูตร : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 55 โดย อ้อม ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริป ปี 2554

ทัวร์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน ดาลัด วันหยุดปิยะมหาราช : 21-24 ต.ค. 54 โดย พี่เจษ ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน ดาลัด ช่วงสงกรานต์ : 13-17 เม.ย. 54 โดย อ้อม ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน ดาลัท ตามรอยภาพยนตร์ เรา 2-3 คน กรุ๊ปเหมา 36 ท่าน : 25-29 มี.ค. 54 โดย พี่แพะ + อ้อม ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริป ปี 2553

ทัวร์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน ดาลัท ตามรอยภาพยนตร์ เรา 2-3 คน : 30 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54 โดย พี่แพะ ทริปดีดี ดอทคอม

ทริปเซอร์เวย์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน เมืองโรแมนติก ดาลัท 18-22 พ.ค. 53 โดย ทีมงาน ทริปดีดี ดอทคอม

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลงานทั่วไปประเทศเวียดนาม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประชากร วัฒนธรรม

รูปตัวอย่าง พร้อมคลิปวีดีโอ โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน

รูปตัวอย่างโฮจิมินห์ ซิตี้

รูปตัวอย่าง และ คลิปวีดีโอเมืองดาลัด

รูปตัวอย่าง และ คลิปวีดีโอทะเลทรายมุยเน่ มุยเน่

รูปตัวอย่าง ซุ่ยเทียน (Fairy Stream)

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593