ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code:SIKKIM-01] ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองกังต๊อก ลาชุง ยุมถัง 10 วัน 8 คืน

สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก พิเศษ นั่งรถไฟ Toy Train รถไฟหัวรถจักรไอน้ำสายมรดกโลก

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 07-16 เมษายน 2560 (... รับเพียง 15 ท่านเท่านั้นคะ ...)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

** ราคานี้ยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 50 USD/ลูกค้า 1 ท่าน และหัวหน้าทัวร์ไทย 500 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน คะ
** กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และต้องการหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาทคะ


**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม         **พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4  ดาว     
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม                                **พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ           

**พิเศษ**นั่งรถไฟ TOY TRAIN
**พิเศษ** ฟรี ขึ้น 0 POINT จุดชมวิวที่งดงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของช่วงเวลาท่องเที่ยว)

ตารางเที่ยวบิน


วันที่

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – กัลกัตตา

TG 313

23.45

00.45

วันที่ 2

กัลกัตตา – บักโดกร้า

9W 615

10.25

11.40

วันที่ 9 

บักโกร้า – กัลกัตตา

9W 620

12.10

13.25

วันที่ 10

กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

TG 314

02.00

06.10

เนื่องจากเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองให้มีระยะห่างอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ และกรุณาสอบถามอีกครั้งก่อนทำการจอง

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ กัลกัตตา บักโดกรา กังต๊อก

21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3   แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับอาหารว่าง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีåบริการอาหารค่ะ)

23.45 น. เดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 313
 
กระเช้า Ropewayรูปสิกขิมกระเช้า Ropewayรูปสิกขิม
วันที่สอง

กัลกัตตา บักโดกรา เมืองกังต๊อก

00.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา (เวลาท้องถิ่น)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Vicerory HOTEL หรือเทียบเท่า ที่เมืองกัลกัตตา พักผ่อนตามอัธยาศัย **(เวลาประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)**
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1 ) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังเมืองบักโดกรา
10.25 น. เดินทางสู่เมืองบักโดกรา โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 615 (ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) **ข้อแนะนำ ให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดีย ตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้นค่ะ**
11.40 น. ถึงสนามบิน เมืองบักโดกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่าน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 )
บ่าย

เดินทางสู่ “เมืองกังต็อก” เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิมความหมายว่า เนินเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780

เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.
เย็น รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารของโรงแรม (มื้อที่ 3 ) หลังอาหารเข้าพักที่ โรงแรม The Fortuna / Sikkim Retreat / Mintokling  หรือ เทียบเท่า
  ทะเลสาบฉางโกทะเลสาบฉางโกรูปสิกขิมรูปสิกขิม
วันที่สาม

เมืองกังต๊อก ทะเลสาบฌางโก เมืองกังต็อก

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4 ) หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ทะเลสาบฉางโก  ขึ้นชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่จุดชมวิว คเณศ ต็อกซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง ชมวิวที่ หนุมาน ต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอก             ของพระรามในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกคือเรื่องรามเกียรต์ ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวันสำคัญที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ อิ่มเอมกับการชมวิวแล้ว เดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโกโดยรถจิ๊ฟ (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,753 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ อิสระขี่หลังจามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ทะเลสาบฌางโกแบบพื้นเมือง (มื้อที่ 5 )
บ่ายแก่

หลังอาหารเดินทางต่อ ถึง…เมืองกังต็อก นำท่านช้อปปิ้งย่านตลาดเอ็ม.จี. มาร์จ ตลอดแนวสองข้างทางเรียงรายเต็มไปด้วยร้านขายของมากมายและสามารถเดินเชื่อมไปยัง ลัลล์ บาซาร์ ตลาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เกือบ
ปลายสุดถนน ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก ปัจจุบันเมืองกังต๊อก กำลังพัฒนาเข้าสู่เมืองแห่งธุรกิจ ต่างๆ มีร้านค้า ธุรกิจ โรงแรม ต่างๆ กำลังก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกมาก บริเวณ ใกล้ตลาด มีร้านพิชซ่า โดมิโน พิชซ่า เพิ่งเปิดบริการได้ไม่นาน  ร้านกาแฟ  บริการกาแฟสด นอกนั้นยังมีร้าน
ขายเสื้อผ้า แบรนด์เนมต่างๆ เช่น  Adidas , Converse, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ร้านของขวัญแบบกิ๊ฟช้อปน่ารักๆก็มีค่ะ ตลาด เอ็ม จี มาร์จ เปิด 10 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่มของทุกวัน  แต่ปิดทุกวันอังคารนะจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6 ) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่โรงแรม The Fortuna / Sikkim Retreat / Mintokling  หรือเทียบเท่า)

หมายเหตุ ให้จัดกระเป๋าใบเล็ก สำหรับไปพักที่หมู่บ้านลาชุง 2 คืน จะมีอุณหภูมิหนาวที่สุดในโปรแกรมของเรานะค่ะ

อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นที่สุดไปด้วยค่ะส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก กลับมารับคืนในวันที่ออกมาจากลาชุงค่ะ
 
รูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิม

วันที่สี่

เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาชุง

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านลาชุง  เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัว
เมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัยสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาชุงปา ตื่นเช้ามาก็สัมผัสกับ
ความงดงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของยอดเขาคันชังจุงก้า ที่จุด
ชมวิวตาชิ วิวพอยท์ สามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาทางภาคเหนือได้ดีที่สุด  แวะ ชม
กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านนาม็อก(ระหว่างทาง)(มื้อที่ 8)

บ่าย

เดินทางต่อ ในระหว่างเส้นทางเราจะแวะชม น้ำตกนากา,หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิม
นาลา สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจสิ่งมีค่าสองข้างทาง จุดหมายปลายทางไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไป หากแต่เป็นเส้นทางของการเดินทางต่างหากที่ทำให้เราได้ประทับใจ

เย็น รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่ The Travellers Inn / The Golden Fish / The Apple Valley หรือเทียบเท่า)
 
รูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิม

วันที่ห้า

หมู่บ้านลาชุง หุบเขายุมถัง หมู่บ้านลาชุง

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 10 ) หลังอาหารเช้า นำท่าน เดินทางสู่ หุบเขายุมถัง ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิมระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ทั่วทั้งบริเวณเส้นทางขึ้นหุบเขายุมถังจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์จนได้รับสมญานามว่า“หุบเขาแห่งดอกไม้” อิสระถ่ายภาพอันสวยงามที่ไม่รู้ลืมได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่หมู่บ้านลาชุงระหว่างทางแวะชมธรรมชาติอันสวยงามของพุ่มดอกกุหลาบพันปีและพิมมูล่าแมคโนเลีย ชมฝูงจามรี สัตว์ประจำถิ่น อาศัยอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3000 –  6000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงดงามของหุบเขาที่เปรียบเหมือนดวงใจหิมาลัยที่ต้องค้นหาเมื่อพบแล้วหลงรักยากที่จะถอนตัวกลับคืนดื่มด่ำกับอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (มื้อที่ 11 )
บ่าย

อิสระชมวิวหมู่บ้านลาชุงกลางวงล้อมของภูเขาหิมะแสนสวย สงบเงียบงดงามอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีทั้ง
วัดทิเบตและภูเขาหิมะรูปพีระมิด เคลิ้มจนลืมบ้านเกิด เหมือนตกอยู่ในดินแดนในฝัน วัดลาชุง เป็นวัดแห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต วัดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวในหมู่บ้านลาชุง

เย็น รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท(มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่ The Travellers Inn / The Golden Fish / The Apple Valley หรือเทียบเท่า)
 
รูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิม

วันที่หก

หมู่บ้านลาซุง เมืองกังต๊อก

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 13) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองนาม็อก ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสงสีทองตกลงต้องกับหุบเขาและแม่น้ำทิสต้าที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านนาม็อก ชมวิถีชีวิตชนบทของชาวสิกขิม

เที่ยง.

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่ หมู่บ้านนาม็อก (มื้อที่ 14) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก ถึง เมืองกังต๊อก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ ตลาดกังต็อก หรือย่านสีลมของบ้านเราและชมบรรยากาศนามเย็นของเมืองกังต็อก นำท่านอิสระเดินเล่นที่ ถนน M.G.Marg  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรม

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 15) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย สบาย (พักโรงแรมThe Fortuna / Sikkim Retreat / Mintokling  หรือเทียบเท่า)
 
รูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิม

วันที่เจ็ด

วัดรุมเต็ก - Flower Show Hall  Rope Way เมืองดาร์จีลลิ่ง

เช้า.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านเดินทางมาชมวัดรุมเต็กซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธ ในนิกายฆาจ์ยุ ซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศธิเบต วัดนี้จำลองมาจากวัดเฌอพู (TSURPHU) ในธิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดธิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน  นำท่านชม NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสิกขิม จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว  นำท่านชมดอกไม้สิกขิมนานาพันธ์ที่ถูกรวบรวมมาแสดงไว้ที่ Flower Show Hall  จากนั้นนำท่านไปนั่งกระเช้า Rope Way ชมเมืองกังต๊อก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองดาร์จีลลิ่ง เดินทางโดยรถจีปใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เย็น ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง  เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชา   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 18)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านพักผ่อนที่ โรงแรม  The Yuma / Sonar Bangla / Tibet Home  หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
รูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิม
วันที่แปด

ดาร์จีลลิ่ง  ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันเชงจังก้า วัดกูม นั่งรถไฟ Toy Train สถาบันการปีนเขาหิมาลัย  สวนสัตว์ปมจาร์ นัยดรู ตลาดพื้นเมืองซอร์รัสต้า

04.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  Morning Call แต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านไปชม พระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์   จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า  ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย  จากนั้นนำท่านชม วัดทิเบตกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง
สาย รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านไปนั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชม อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป  เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมไร่ชา และ โรงงานผลิตชา ที่ Happy Valley 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 20)  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา และชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านไปเดินช็อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองซอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง สมควรแก่เวลากลับมาพักผ่อนที่ โรงแรม Cedar Inn หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 21) ณ ภัตตาคาร อาหารไทย หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรม The Yuma / Sonar Bangla / Tibet Home  หรือเทียบเท่า
 
รูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิมรูปสิกขิม
วันที่เก้า

เมืองดาร์จีลลิ่ง บักโดกรา กัลกัตตา

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 20) วันนี้เราจะเดินทางไปยัง  สนามบินบักโดกรา (เมืองสิริกูรี) เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองกัลกัตตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงสนามบินนำท่านเช็คอินที่สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ 
12.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W 620   
13.25 น.

ถึง..เมืองกัลกัตา นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 21) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินเดีย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเวียงวังในยุคอังกฤษและเป็น
ศูนย์กลางทางวัฒธรรมที่มีชีวิตชีวามาก ก่อนจะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่ เดลลี หลังจากอินเดียได้รับเอกราชในปี 1911

บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อินเดีย หรือ “จาดูการ์” (Indian Museum) ของเมืองกัลกัตตา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี 1814 แต่เปิดให้คนเข้าชมในปี 1878 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตมาก มี ห้องจัดแสดงทั้งหมด ๓๖ ห้อง รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุไว้มากมาย เป็นอาคาร รูปแบบอิตาเลี่ยนล้อมรอบด้วย สนามหญ้าเขียวขจี สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บ “ทรัพย์สมบัติของชาติ” ชมมหาวิหารเซนต์ปอลแห่งเมืองกัลกัตตา บ้านแม่ชีเทเรซ่า อนุเสาวรีย์วิกตอเรีย และ ช็อปปิ้งตลาดกัลกัตต้า
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 22) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา
วันที่สิบ

กัลกัตตา กรุงเทพฯ

02.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 314
06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1.โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย

2.มาเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 - 15 คนขึ้นไปสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

3.ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ ในรายการทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว จำนวน 8 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ / น้ำดื่ม
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุที่สิกขิมเป็นรถ SCOPIO/INOVA นั่ง 4 ท่านต่อคัน
 • ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
 •  ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ วันละ 5 เหรียญ 9 วัน 45 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 450 บาทต่อท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์

การขอวีซ่าประเทศอินเดีย ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ที่ อาคาร 253อโศก ชั้น 22ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110(ใกล้โรงพยาบาลจักษุรัตนิน) โทรศัพท์ : 02-664-1200


- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และ ถือรูปสำหรับทำ permit ที่สิกขิมไปด้วย จำนวน 8 รูป  
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)

- รูปถ่ายสีพื้นขาว  ขนาด 2 * 2 นิ้วเท่านั้น   โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ด้วยคะใช้จำนวน  2  รูป หากรูปไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า
ตัวอย่างรูปทำวีซ่าอินเดีย

รูปตัวอย่างทำวีซ่าอินเดีย

ส่งหลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน มาที่
กนกวรรณ โพธิ์นอก
บริษัท ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซ. พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะแพคแกจเหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


ภาพจากทริปปี 2554
ทริปสำรวจ สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 9-17 เมษายน 2553 โดย แอ๋ม ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
Click !!! อ่านข้อมูลท่องเที่ยวและรูปสวยๆจากสิกขิม

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593