ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกงทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่า ทัวร์คุนหมิงทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
[Code : VN004-5D4N-FD] ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ซาปา ครบสูตร นั่งรถไฟไปซาปา ฮาลอง ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน บิน Air Asia

เจาะลึกซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ฮานอย เวียดนามเหนือ
* นั่งรถไฟ ไป ซาปา 1 เที่ยว จากฮานอยสู่ซาปา
* ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ * อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ
* ชมวิวซาปาที่ภูห่ามโหร่ง * หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญทาง
* อาหารว่างระหว่างเดินทาง * คู่มือท่องเที่ยว
* ของที่ระลึกจากเวียดนาม * พักโรงแรม 4 ดาว
* กรุ๊ปขนาดเล็ก เดินทางสะดวก ดูแลทั่วถึง รับ 15-20 ท่านเท่านั้นคะ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 31 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 (บิน FD - Air Asia ทริปนี้เราทำเองไม่ได้ส่งต่อคะ)
ผู้ใหญ่ท่านละ 20,999 บาท
เด็กท่านละ 20,999 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง 1 ท่าน)
เด็กท่านละ 20,999 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี เสริมเตียง พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง 2 ท่าน)
เด็กท่านละ 18,999 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง 2 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
**ราคานี้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็กเรื่องการทำวีซ่า**
**มีตั๋วเครื่องบินแล้ว ราคาท่านละ 13,900.- บาท (กรุณาจองไฟล์ทให้ตรงกับทางเราด้วยนะคะ)


** นั่งรถไฟจากฮานอย-ซาปา**
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ    
อ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ
ชมวิวซาปาที่ภูห่ามโหร่ง       หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญทาง
อาหารว่างระหว่างเดินทาง    คู่มือท่องเที่ยว
ของที่ระลึกจากเวียดนาม     พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ตารางเวลาบินสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

วันเดินทาง

เส้นทาง

เที่ยวบิน

เวลาออก

เวลาถึง

31  ธ.ค. 59

กรุงเทพฯ-ฮานอย

FD 642

07.00

08.40

04  ม.ค. 60

ฮานอย-กรุงเทพฯ

FD 643

09.10

11.05

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและแนะนำให้จองเที่ยวบินที่ห่างกันกับเที่ยวบินต่างประเทศอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเที่ยวบินล่าช้าค่ะ**

 

วันที่หนึ่ง

สนามบินดอนเมือง - ฮานอย - สุสานลุงโฮฯ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ตลาด Night Market

05.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1- 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

07.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 642  บริการอาหารเช้าบนเครื่อง (มื้อที่ 1)  **ทำการล็อกที่นั่งบนเครื่องให้ทุกท่านก่อนการเดินทาง**

08.40 น. (เวลาท้องถิ่น)

เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมือง ฮานอย เที่ยวชม จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมาก  ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 นำท่านเคารพร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ (หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพัก ที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้ เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2)  
บ่าย นำท่านชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจอหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จอหงวน และมีศาลเทพเจ้าขงจื้อและสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยังเมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่    
เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร   (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก
ที่พัก โรงแรม HERITAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – ฮานอย –ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – สะพานเทฮุก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - นั่งรถไปไปซาปา

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  อ่าวฮาลอง พร้อมกับ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของอ่าวฮาลองซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง  อ่าวฮาลองนั้นได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเวียดนาม ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันซีฟู้ดบนเรือ(มื้อที่ 5)  พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย เที่ยวชม ทะเลสาบ คืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดหง็อกเซิน Ngoc Son วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยจากนั้นให้อิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันที่ ถนน 36 สาย สมควรแก่เวลานำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความ เป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร ณ หลังอาหารนำท่านนั่งรถไฟไปยังซาปา เป็นรถนอนเป็น Soft Sleeping ห้องละ 4 ท่าน เตียง 2 ชั้น
ที่พัก รถไฟ Soft Sleeping ห้องละ 4 ท่านเตียง 2 ชั้น บน-ล่าง

วันที่สาม

ซาปา - หมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต – หมู่บ้านต่าฟาน - ตลาดซาปา

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปานำท่านเดินทางชม หมู่บ้านชาวเขาบ้าน กั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้พร้อมชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา ระยะทางลงเขาประมาณ 3 กม. ขาขึ้นสามารถว่าจ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งได้ เนื่องจากที่นี่อยู่บนเขา อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี ช่วงเวลาเย็นย่ำสามารถเดินเล่นดูชาวเขาเผ่าต่างๆมาขายของได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)   ที่ซาปา

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางมายัง หมู่บ้านต่าฟาน ชมสะพานหวาย ที่เก่าแก่ สมควรแก่เวลานำท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองซาปา ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา รวมไปถึงเลือกซื้อสินค้าช้อปปิ้งที่  ตลาดซาปา
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม SUNNY MOUNTAIN HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ภูห่ามโหร่ง– สะพานหวาย - น้ำตกสีเงิน  - ฮานอย(โดยรถ)

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 10) ที่ห้องอาหาร  หลังอาหารนำท่านสัมผัสภูห่ามโหร่ง (Ham Rong Mountain) พาท่านเข้าไปชมวิวซาปาในมุมสูง  Tram Ton Pass จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา  มีทั้งสวนกล้วยไม้ และดอกไม้ ผ่าน heaven gate ไปยังจุดชมวิวเมืองซาปา    จากนั้นนำท่านไปชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา  มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)   

บ่าย หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้ากันที่ ตลาดก๊อกเหลียว ชายแดน จีน – เวียดนาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12)  ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พัก

โรงแรม HANOI CHALCEDONY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ฮานอย –กรุงเทพฯ

06.00 น

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13) แบบกล่องจากโรงแรม

09.10 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 643

11.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  สิ้นสุดการเดินทางโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ :

  1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. มาเป็นกรุ๊ปจำนวน 15 คนขึ้นไปออกเดินทางได้ตามที่ต้องการ
  3. ใช้เงินด่อง โดยนำ US Dollar ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินด่องได้ที่สนามบินโฮจิมินห์ เตรียมไปให้เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแลกไปสัก 1,500 - 4,000 บาทก็เพียงพอต่อการใช้ช็อปปิ้ง

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย  สายการบิน Air Asia

-ค่าที่พักโรงแรม 4 ดาว  พักห้องละ 2 ท่าน

-ค่าปรับอากาศ ตลอดการเดินทางในเวียดนาม

-ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้

-ค่าอาหารหลักครบทุกมื้อ ตามระบุ

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงิน   1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ ไม่รวม
- พักเดี่ยวเฉพาะโรงแรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ  ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 4 USD คิด 5 วัน รวม 20 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท รวม 250 บาท/ลูกค้าหนึ่งท่านถือเป็นสินน้ำใจให้ไกด์

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  / ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ


การเตรียมเอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ เช่น ราคาที่สูงขึ้นจากสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าภาษีน้ำมัน เป็นต้น

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรอกรายละเอียดใบจองให้ครบ (ใบจองทัวร์จากการ Download) แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับทำประกันภัยการเดินทาง
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .pdf
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ .doc

2.การวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2.1 ประเทศปากีสถาน / ประเทศอิหร่าน / เอเชียกลาง คีร์กีซสถาน – ทาจิกีสถาน – คาซัคสถาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท
2.2 ประเทศญี่ปุ่น / อินโดนีเซีย / เนปาล / อินเดียเส้นทาง-แคชเมียร์-ราชาสถาน-สิกขิม- แสวงบุญ มัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.3 ประเทศอินเดีย เส้นทาง เลห์ ลาดัค วางมัดจำท่านละ 15,000.- บาท
2.4 ประเทศ จีน วางมัดจำท่านละ 10,000.- บาท
2.5 ประเทศลาว/เวียดนาม/เมียนมาร์  วางมัดจำท่านละ 5,000 –7,000 บาท
2.6 ประเทศทางแถบประเทศอื่นๆ เช่นยุโรป อเมริกา หรือ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละโปรแกรม โปรแกรมสอบถาม
2.7 ประเทศภูฏาน วางมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2.7 ทริปในประเทศ วางมัดจำท่านละ 3,000.- บาท
2.8 ชำระ 100% กรณีที่ท่านจองทริปก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

3. การจองทริปจะมีผลต่อเมื่อมีการวางมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากจองทริป ไม่งั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุ
โปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรศัพท์ แจ้งมาที่ line ID : 0863001518 หรือ Line ID : ammarch09 , email : tripdeedee@gmail.com

4.จองแบบไม่เลือกที่นั่ง จัดให้ตามลำดับการจองและตามความเหมาะสม

 

หมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : น.ส.กนกวรรณ   โพธิ์นอก      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

kbank1.jpg

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโลตัส รามอินทรา 109

เลขที่บัญชี  651-2-10610-0

scb1.jpg

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา ถนนวิทยุ

เลขที่บัญชี 049-424294-7  

bangkok1.jpg

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-27019-5  

ktb1.jpg

ธนาคารกรุงไทย

สาขา ย่อยถนนนวมินทร์ 161(สหฟาร์ม)

เลขที่บัญชี 575-0-05089-0  

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  ทริปดีดี ดอทคอม คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ความรับผิดชอบ และ เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
1 ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
2 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสายการบินเช่น การยกเลิกเที่ยวบิน / เครื่องดีเลย์ / กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ / การขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์สำนักงาน 086-300-1518
โทรศัพท์มือถือ
แอ๋ม 081-818-0806 // อ้อม 086-142-6617 // เจษฎา 081–171-1144
e-mail : tripdeedee@gmail.com
Skpe : ammarch09@hotmail.com
Line : ammarch09
WhatsApp : +66818180806

แผนที่สำนักงาน

แผนที่จุดนัดพบ/จอดรถตู้

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน
1. หมวกกันแดด 2. ครีมกันแดด 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน
1. อุปกรณ์กันฝน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม ถุงพลาสติกสำหรับกันฝน 2. รองเท้าสวมใส่สบาย 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว
1. อุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวกกันแดด 2. เสื้อกันหนาว หมวกโม่ง ผ้าพันคอ 3. ยาประจำตัว 4. ของใช้ส่วนตัว

*** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเช่น ช่วงเทศกาล ***


รูปทริป ปี 2555

ทัวร์ซาปา ฮาลอง ทัวร์ฮานอย นิงห์บิงห์ Bus 2: 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 56 โดย บิ๊ก ทริปดีดี ดอทคอม

ทัวร์ซาปา ฮาลอง ทัวร์ฮานอย นิงห์บิงห์ Bus 1: 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 56 โดย พี่เจษ ทริปดีดี ดอทคอม


รูปทริป ปี 2554

ทัวร์ซาปา ทัวร์ฮานอย : 14-17 พ.ค. 54 โดย แพะ ทริปดีดี ดอทคอม
 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลงานทั่วไปประเทศเวียดนาม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประชากร วัฒนธรรม

รูปตัวอย่าง พร้อมคลิปวีดีโอ โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน

รูปตัวอย่างโฮจิมินห์ ซิตี้

รูปตัวอย่าง และ คลิปวีดีโอเมืองดาลัด

รูปตัวอย่าง และ คลิปวีดีโอทะเลทรายมุยเน่ มุยเน่

รูปตัวอย่าง ซุ่ยเทียน (Fairy Stream)

 

 

ทัวร์โปรโมชั่น ปี 2556

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน บิน TG : 31,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน : ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน :

ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เลห์ ซันสการ์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน :

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน :

แพคแกจมัลดีฟส์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน

แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์

แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร 3 วัน 2 คืน วันเดินทาง : 14,900-16,900 บาท ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ เล่อซาน เฉินตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์ทิเบต หวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เสฉวน โดยการบินไทย TG 8 วัน 7 คืน : 47,900 บาท
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นั่งรถไฟ 1 เที่ยว

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวยส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน

ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทริป ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ต้องลางานเดินทางเสาร์-อาทิตย์


Copyright © www.tripdeedee.com สงวนลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเวบไซท์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Contact us : tripdeedee@gmail.com
Line id : ammarch09
Skype : ammarch09@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 11/06486
บริษัท  ทริปดีดี ดอทคอม จำกัด
89/123 ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทร 086-300-1518 (สำนักงาน) , แอ๋ม : 081-818-0806 (ทัวร์) , อ้อม : 086-142-6617(ทัวร์),

เจษ 081-171-1144(เช่ารถตู้,ทัวร์) , Line ID : ammarch09 , Line ID : 0863001518
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 09.00-17.00 น. เร่งด่วน กรุณาโทรเข้ามือถือ .... เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ
ทะเบียนเลขที่  0105551077593